Dolgozók Lapja, 1973. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-27 / 252. szám

[Jó reggelt! 1973. október 37. szombati Szfibiita napja ÖOlüOIÖKém Modern otthon '73 Várható Időjárás szom­bat estig: északon időn­ként megnövekvő felhő-f zct, máshol kevés felhő,j csapadék nélkül. Mérsé-J kelt, változó irányú szél.i Legmagasabb nappali hő-a mérséklet 5—10 tok kö-i zött. i • • Öregek napja a Puskinban 1913.{ Jean < re­f Hatvan évvel ezelőtt, 4október 27-én született JRousselot francia költő, ^génylró. i Már a harmincas években Afeltünt verseivel, amelyekben1 f összhangot keresett a külön.- < böző avantgardista irányzatok j új íormanyelve és az egyszerű , emberi élményeket rögzítő tar­talom között Az emberség 1 költője: mélységes hite azt iemberben úgyszólván termé-j Vszetessé teszi a költeményei-] \ben állandóan felcsendülő re-‘ f mény-motívumot. Verseinek { ^szinte állandó eleme az egyen- j ‘súly aggályos keresése, a hu­mánum és a haladás, az isaz- ság és a nép érdeke, a gon-1 dolat és a tett, a költészet ést az élet összekapcsolása. E f törekvések megvalósítása ér- a dekeben hozta létre a máso- \ dik világháború éveiben né-f hány társával az úgynevezett^ ..rocheforti iskola” irodaimii csoportosulást. Az új program a legkövetkezetesebb hirdetője ? Rousselot volt. Közvetítőnek 7 tartja a költőt, így önmagát é is világok, irányok, értékeké között. E? késztette őt külföldi \ költők köztük a modern ma- f ^gvarok — József Attila és f illlyés Gvula — tolmácsolásé- A Jra, világirodalmi elismerteté-‘ ▼ sere. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Nádolszky Viktor 1973. október 24-én elhunyt. Temetése 1973 okt. 29-én, 14 órakor lesz o tatabánya-újte­lepi temetőben. A gyászoló család KACSASZEZON Befejeződött a kacsaidény a kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál. A gyár üzemei­ben — Kecskeméten és Kis­kunhalason — több mint há­rommillió pecsenyekacsát vág­tak le. s továbbítottak kony­hakészen a hazai és a külföl­di fogyasztókhoz. A hús nagy­része sütéshez előkészítve ke­rül ,.z üzletekbe.. BANKRABLÁS Há rom álarcos fegyveres bandita csütörtök este beha­tolt Vaud kanton bankjában La Tour de Peilz-i fiókjába. A merénylők arra kényszerí­tették az alkalmazottakat, hogv feküdjenek a földre, maid 900 000 svájci frank zsákmánnyal elmenekültek. A banditáknak egyelőre semmi nyoma. Hétszáz meghívót küldtek el az elmúlt héten a tatabá­nyai Puskin Művelődési Ház­ból, abból az alkalomból, bogy már tizenegyedszer rendezték meg az öregek napját. A ha­gyományos találkozókat a Hazafias Népfront II. körzeti bizottsága, a Puskin Művelő­dési Ház nyugdíjas klubja és a városi tanács szervezi, de tevékenyen közreműködik a helyi termelőszövetkezet, és segítenek az üzemek is. Közö­sen biztosítják a rendezvény anyagi alapjait Mint az már hagyományos, ezúttal is színvonalas kultúr­műsorral köszöntötték a részt­vevőket a művelődési ház iro­dalmi klubiának tagiai. a Jó­kai- és Dózsa-iskola úttörői pedig verseket mondtak, NÉPFRONTESTEK ELŐTT A népfront tatabányai I-es körzeti bizottságának elnöksé­ge ülést tartott csütörtökön. A tanácstagi beszámolót és a népfrontesteket készítették elő. Az első népfrontestet ok­tóber 31-én tartják a József Attila művelődési házban. Sü­tő András, a városi tanács el­nöke. a körzet tanácstagja is­merteti a tanácstörvény vég­rehajtásának eredményeit. AZ ORSZÁG FENYŐJE Sopronban kijelölték azt a fenyőfát, amelyet az idei ha­gyományos parlamenti fenyő­fa ünnepségre az Országház­ba szállítanak. A soproni fenyvesek egyik legszebb ko- ronájú fája 17 és fél méter magas, tőátmérője 29 centi­méter A fenyőt a tervek sze­rint december 15—20-a kö­zött szállítják a fővárosba. BARBIE SZABAD A bolíviai legfelsőbb bíró­ság csütörtök este úgy dön­tött, hogy nem adja ki a pe­rui hatóságoknak Klaus Alt- mann-t, ismertebb nevén Bar- biet, a második világháborús ..lyoni hóhért". A bíróság el­rendelte a március óta bör­tönben tartott Barbie hala­déktalan szabadlábra helye­zését. KGST-ÉRTEKEZLET A lengyel fővárosban meg­kezdte tanácskozásait a KGST országok belkereskedelmi mi­nisztereinek értekezlete. j A konferencián bolgár, csehszlovák, kubai, lengyel, magyar, mongol, NDK-beli, román és szovjet küldöttség vesz részt. énekszámokat adtak elő tisz­teletükre. A fehér asztal mellett jól érezték magukat a régi isme­rősök — sokan együtt jártak iskolába, s még ma is napon­ta köszöntik egymást az ut­cán — ám a kiadós beszélge­tésre ilyenkor van igazán jó alkalom. A találkozó „vezérkara” nagy munkát végzett, hiszen sok mindenről gondoskodnia kellett. A fehér kötényes asz- szonyok üstben főzték a deb­recenit, s a serény pincérekké változott báróik pedig szaka­datlanul hordták a sört és a frissítőket. MAGYAR FILMHETET rendeztek c Magyar—Olasz Baráti Társaság és a városi hatóságok közreműködésével Reggio Calabriaban. A film­hét és a vitaestek rendkívüli érdeklődést váltottak ki. GONDOLNAK A RÁSZORULÓKRA Háromszázezer forintot for­dít az idén a járadékosok és az alacsony nyugdíjú tsz-tagok havi jövedelmének kiegészí­tésére a kesztölci Jószerencsét Termelőszövetkezet. A gyer­mekgondozási segélyen lévő tsz-tag asszonyoknak száz fo­rinttal minden hónapban „megtoldják” a segély össze­gét. Az OTP és a Generál Kereskedelmi Vállalat közös rendezé­sében bútorkiállitás nyílt Tatán, a Fegyveres Erők Klubjában. Modern bútorokat, lakberendezési tárgyakat láthatnak itt az érdeklődök. Kávét a hisztis gyermekeknek? Néhány amerikai kutató — erősen vitatható — vé­leménye szerint a hiperideges, vagy hiperkinetikus gyermekek paradox módon izgatószerekkel nyugtatha­tok és nyugtátokkal izgathatok. Ez a paradoxon egy­fajta, az agyban fellépő enzimhiánnyal magyarázható. Mintegy húsz év óta ezeket a gyermekeket különbö­ző anfetammokkái kezelték, ez pedig meglehetősen vi­tatható módszer, mégpedig azért, mert egy diagnoszti­kai tévedés folytán a gyermekekből kábítószer-fogyasz­tókat nevelhet. Egy legutóbb végzett kísérlet kimutatja, hogy két csésze kávé naponta megfelelően helyettesíti az an- fetaminokat. A megoldás egyszerű. de egyben fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a mértéktelen kávéfo­gyasztók mindenkinél inkább ki vannak téve az ér­rendszeri megbetegedéseknek. ÜJ BÉLYEGEK November 3-án a posta új bélyegsorozatot és blokkot hoz forgalomba. A „régi magyar mesterek művei” sorozat 40, 60 filléres, 1.—, 2.50, 4.— és 5.— forintos címletekből, va­lamint 10 i forintos blokkból áll. Bokros Ferenc grafikusmű­vész készítette el az Esztergo­mi Keresztény Múzeum gyűj­teményéből kiválasztott régi magyar műveket bemutató bélyegek keretrajzát. TERRORAKCIÓK Terrorcselekmények hullá­ma söpört végig Eszak-tror- szágon az utóbbi 24 órában. Belfastban ismeretlen tettesek által elhelyezett időzített bomba megrongálta az egyik vasútvonalat, levegőbe repült két gázelosztó állomás. Ulster másik legnagyobb városában, Londonderry-ben is több bom­barobbantás volt. A merény­leteknek számos sebesült ál­dozata van. A tűzvédelmi TOTÓ megfejtése cs nyertesei Az egyes számú tűzvédelmi TOTÓ 13+1-es nyertes szel­vénye: 1. x, x, 1, 2, 2. 1, x, x, 2, x, 2, x, a + 1-es, x. A 13+1 találatot elért totó- zók közül az alábbiak nyer­tek könyvjutalmat. Mozsár Istvánná, Tatabánya. 1. Tán­csics út, KPM. Daróczi Zsu­zsa, Esztergom Semmelweis utca 1. II. 11. Berta Ildikó, Tatabánya. Ifjúmunkás utca, 46. Váczi Zoltán. Tatabánya, Ifjúmunkás utca 41. Berta János Tatabánya, Ifjúmunkás utca 46. A könyveket postán küldjük el. A második tűzvédelmi TOTÓ 1973. november 14-én jelenik meg lapunkban. TOTÓ-szelvények kaphatók a Generál Kiskereskedelmi Vál­lalat ABC áruházaiban, úgy, mint az első alkalommal. BhdBSSBí ítéletidő tombolt a palermói kikötőben, ahol több hajó megsérült. TEKINTÉLYES GYAPJÜHOZAM Kedvező jövedelmet ad a juhászat a bokodi Űj Élet Termelőszövetkezetnek. A bá­rányértékesítéseken kívül gyapjúeladásból is tekintélyes bevételük származik. Az anya­állatoktól átlagban 6 kg, a jerkéktől 5,5 kg gyapjút nyír­tak, amit a jobb minőség foly­tán a tavalyi 64 forintos át­lagárral szemben az idén 67 forintért értékesítettek. ELFOGTAK A GÁZOLÓT A lakosság segítségével a rendőrség rövid idő alatt el­fogta Juhász László 20 éves gépkocsivezető budapesti la­kost, aki az V. kerület Gerló- czy utca és Semmelweis utca kereszteződésében figyelmet­len vezetés közben tehergép­kocsival felhaladt a gyalog­járdára és ott elütötte Bilkei Corzó János 70 éves nyugdí­jas, budapesti lakost, aki élet- veszélyes sérülést szenvedett. Juhász László ezt követően megállás nélkül elhajtott a te­hergépkocsival. Juhász Lászlót és kocsikísérőjét, Ehritz Imre 30 éves segédmunkás, érdi lakost a rendőrség őrizetbe vette. iroda lmunk — Budapestről Az Irodalmi Színpad mun­katársai a centenáriumát ün­neplő főváros tiszteletére -zer- kesztették a versekből, pró­zarészletekből, sanzonokból álló „A Duna két partján” című összeállítást. A színház előadóművészei — többek közt Bozóky István, Tory Vi­rág, Gobbi Hilda, Gordon Zsuzsa, Keres Emil, Mikes Lilla — október 28-án, vasár­nap este 7-kor mutatják be Tatán, a Komárom megyei Művelődési Központ színház- termében élő és múltbeli iro­dalmunk Budapestről szóló legszebb műveinek részleteit — a KPVDSZ meghívására. I Megszokta! Charles Osborne 79 éves amerikai férfi több mint ötven éve egyfolytában csuklik. — 1922-ben kezdtem csuklani — mesélte. — Csuklásomra azóta 96 orvos próbált gyógyírt találni, de egy sem talált megfelelő gyógyszert. Nemrég aján­lották, hogy vessem alá magam műtétnek, de én el­utasítottam. Túlságosan öreg vagyok már, és mi ta­gadás, meg is szoktam már ezt az átkozott csuklást. LA-MANCHE-ALAGÜT Az angol parlament alsóhá­za csütörtökön jóváhagyta a kormány úgynevezett Fehér könyvét, amely angol—francia javaslatokat tartalmaz egy, a La-Manche csatorna alatti alagútrendszer építéséről. Az alagútrendszer a tervek sze­rint 1980-ra készül el. Az épí­tés költségeit 846 millió font sterlingre becsülik. A pártfőiskolát végzettek továbbtanulása A művelődésügyi miniszter — egyetértésben a Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikai főis­kolájának felügyeleti hatóságával — utasításban szabályozta a párt­főiskolát végzettek politikai, főis­kolai továbbtanulását. Ennek ér­telmében a pártfőiskolát végzet­tek — amennyiben kérelmüket az illetékes megyei, illetve a buda­pesti pártbizottság támogatja — a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai főiskoláján folytatott kiegészítő tanulmányok útján egyetemi jellegű főiskolai képesí­tést szerezhetnek. A kiegészítő tanulmányok ideje három félév, ebből az első két félévet levelező tagozaton, a harmadik félévet pedig nappali tagozaton kell el­végezni. A Jelentkezésre és a felvételre a levelező tagozatokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a felvé­telről a főiskola rektorának Ja- vaslata alapján a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizott­ságának titkársága dönt. A kiegé­szítő tanulmányok rendjét a főis­kola határozza meg. Az utasítás hatályba lépett. VESZTESÉGLISTA A thaiföldi egészségügyi minisztérium képviselői a diá­kok és a karhatalmi erők kö­zött október 13-án lezajlott véres összecsapások nyomán 63 halottat és 853 sebesültet számláltak meg — közölte pénteken a minisztérium szó­vivője. nyerőszámai A Jászladányban megtartott 43. heti lottósorsoláson a kö­vetkező számokat húzták ki: 3, 38, 46, 59, 83 Az október 29-én megtar­tásra kerülő tárgynyeremény­sorsoláson a 42. játékhét szel­vényei vesznek részt. Minek örül Hitler-kedvenc? Albert Speer, a náci Né­metország egykori fegyver­kezési minisztere két napot töltött Angliában. A 68 éves Speert, aki háborús bűnösként 20 évig ült a spandaui fegyházban, a BBC televízió hívta meg. hogy részt vegyen „Mind- week” című riportműsorá­ban. Speer kedden érkezett a londoni repülőtérre, ahol a bevándorlási hatóságok fel­tartóztatták. Carr belügy­miniszter személyes közbe­lépésére azonban nyolcórás várakozás után beengedték Angliába és elkészítették a fasizmus európai újjáéledé­séről szóló, sokat vitatott műsort, az ellenszenvvel fo­gadott főszereplő közremű­ködésével. Hitler egykori kedvencét, Harris volt légimarsallt életrajzírója meghívta a brit királyi légierő előkelő londoni klubjába is A vá­lasztmányt nem tájékoztat­ták, hogy milyen vendége lesz a klubnak, s emiatt vizsgálat indult. Londoni sajtóértekezleten Speer — aki kétnapos en­gedélye lejártával, csütör­tökön repült el Angliából — kijelentette; „nagyon örülök, hogy Hitler végül is nem váltotta be fenyegeté­sét, amit oly sokszor han­goztatott előttem, s nem rombolta földig ezt a szép várost”. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEl EMIL. Telefont *1—91. — Szerkesztőség: 2805 Tatabánya V.. Pf. 541. megyei tanács székházi Telefon: 21—67, 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék, közgazdasági rovat: 15-ös mellék: mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék: sport rovat: 14-es mellék; levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2805 Tatabánya, pf. 541. megyei tanács. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: ~JZ— lo. 21—67, 81—31. — Előfizethető bármely posta­hivatalnál. a kézbesítőknél, a hírlapüzletektfeu és a Posta Központi Hirlaplrodájánál (Budapest V., József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 bóra 20 Ft. — Kéziratokat nem örzuala meg te nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelős; Macbei Zoltán. — INDEX; 2305*. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom