Dolgozók Lapja, 1973. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-28 / 253. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜL JETET! doimöKém vasawSp28’ AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Értékeink Megyénk népgazdasági je­lentőségű értékteremtő munká­ját többé-kevésbé ismeri az or­szág. A társadalmi-politikai életben is természetesen a nagy áramkör szerves részét alkotjuk. A megyehatár éle­tünk szinte minden vonatkozá­sában fiktív határt jelent, nyi­tottak , kapuink. A közigazga­tási egység másfelől behatárolja szűkebb pátriánkat, áttekint­hetőbbé, könnyebben megszer- vezhetővé teszi egész tevé­kenységünket. Nem is közvet­lenül a falu. város, megye ha­tárával függ össze tehát az, aminek veszélyeit jobbára is­merjük, s ami ellen nem szűnhetünk meg harcolni — a provincializmus. A látókör be­szűkülését többnyire a csöpp­nyi értékek jelentőségén túl növő becsülése követi. Ennek jelei pedig elsősorban a szel­lemi-kulturális életben szok­tak jelentkezni. Íme, újabb alkalom arra, hogy szembenézzünk a ma­gunk értékeivel, amikor be­mutatkozunk a százéves Bu­dapest II. kerületében. A rendezvénysorozat megnyitásá­ra, ünnepi estjére hétfőn ke­rül sor a Marcibányi téri Ifjú­sági és Üttörő Házban. Remél­jük. sikerünk lesz. a testvérke­rületben. Bizakodunk, hogy tetszést, elismerést arat me­gyénk képzőművészeinek be­mutatkozása, s áttekintést kap a látogató életünkről, eredmé­nyeinkről a „Komárom megye ma” című dokumentum­kiállításon. Meggyőződésünk, hogy kitesznek magukért a szűkebb pátriánkban oly igen megbecsült, példás igyekezetű amatőr művészeti együtte­sek is a kétrészes ünnepi mű­sorban. A bánhidai. a kecské- di nemzetiségi együttes, a KISZÖV esztergomi Monte­verdi Kórusa, a tatabányai Bányász Művészegyüttes ének­kara, tánckara és színpada mind-mind kitüntető cím, jel­vény birtokosa, a nemrég Belgrádban, az Európa öröme fesztiválon járt tatabányai II sz. Általános Iskola i"ő tánccsoportjának sikerei is ismertek. A „Kiváló együttes” címmel. „A szocialista kultú­ráért” jelvénnyel kitüntetett vagy miniszteri dicsérő okle­véllel elismert amatőr csopor­tok híre-rangja nem véletlen, nem esetleges, hanem kitartó, szívós munka gyümölcse. Szá­mos együttesünket az amatőr mozgalom legjobbjai közt em­legetik. Ezért az elismerésért azonban mindig, újólag meg kell küzdeni. Ámde, szocialis­ta kultúránkat, az embert gaz­dagító, jelenvaló értékeinket mutassuk is meg bátran. Ugyanakkor egy-egy széle­sebb horizontot nyitó kulturá­lis esemény apropóján mindig törekednünk kell arra is, hogy a mozgás egészségesen ser­kentse vérkeringésünket. ez­által tisztuljon látásunk is. Egy amatőr műsor, egy képző- művészeti alkotás, egy zenekari est akkor érték, ha elfogulat­lanul is annak tudjuk ítélni, bizonyos érzelmi magatartás­sal, noha a mj szülöttünkről van szó. A lokálpatriotizmus úgy lesz és marad egészséges, ha szigorúak vagyunk önma­gunkhoz, ha kritikusan vizs­gáljuk produktumainkat. így lehet jogunk arra, hogy őszin­te büszkeséggel emlegethessük másoknak eredményeinket, természetes közvetlenséggel le­gyünk honosok mindenütt, amerre járunk. Tisztelgő láto­gatásunk a II. kerületben ilyen és hasonló gondolatokat is éb­reszt. (j) Folytatja munkáját a béke-világkongresszus Megkezdődtek a bizottsági ülések Szombaton plenáris üléssel békekongresszust Ceausescu, választották a testület záró­folytatta munkáját a béke- az RKP főtitkára, a romám ál- dokumentumát előkészítő erők moszkvai világkongresz- lamtanács elnöke, valamint s.wrke'^tő bizottságba szusa. A tanácskozáson fel- Senghor, szenegáli köztársasá­váltva elnökölt Hertta Kuusi- gi elnök. Á békeerők moszkvai világ­nen és Eleonora Romberg. Az Ezután Romesh Chamdra is- kongresszusa vasárnap a bi' ülés elnökségében foglalt he- nyertette a kongresszus össze- zottságok tanácskozásaival lyet Nagy Mária, az MSZBT bizottságának péntek esti folytatja munkáját, főtitkára, a maigyar küldöttség ülésén kidolgozott javaslatát, amely szerint a békefórum bi- A kongresszus résztvevőd zottságainak ülései szombaton először a közel-keleti helyzet- délután kezdődnek meg és hétfő délig tartanak. Játék az óvodában Mintha játék lenne. L pedig ez „komoly" tanulás! A kicsik észre sem veszik, hogyan sajátítják el — életük védelmében — a közlekedés legfontosabb tudnivalóit (MTI fotó — KS) tel foglalkoztak. Az első fel­szólaló Khaled Mohieddin, az egyiptomi béketanács vezető­je volt. Felhívta a figyelmet Izrael tűzszünetsértéseire, majd köszönetét mondott a A békeerök moszkvai kong­resszusa szombaton délután bizottságokban folytatta mun­káját. A bé-kefórum 14 bizott­sága korunk legidőszerűbb Szovjetunió által az arab né- világpolitikai kérdéseivel fog- peknek nyújtott segítségért es íalkozik. méltatta Leonyid Brezsnyev pénteki beszédét. Maurice Salibi, a Szíriái Haladó Front képviselője fel­szólalásában drámai szavak­kal ecsetelte az izraeliek Da- maszkuseban véghezvitt pusz­tításait. Hangsúlyozta, hogy az arabok visszaverték Izrael leg­utóbbi támadását és köszöne­tét mondott a Szovjetunió segítségéért. Méltatta, hogy egyre több afrikai ország sza­kítja meg diplomáciai kap­csolatait Izraellel. Khaled el-Fahum, a Palesz­tinái Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Paleszti­nái nép az önrendelkezésért és , , , , a függetlenségért, jogainak vert> amelyek egybehangzanak biztosításáért küzd és harca a keresztenyseg tanaival is. a cionizmus, nem pedig íz- Hangoztatta hogy az egyházi rael népe ellen irányul. Fel- személyisegeknek a békés egy- hívta a figyelmet a reakció ma* mellett eles fa™0,Satása- kísérleteire, amelyek a Szov- ra kell buzdítaniuk. A kongresszus 1. számú bi­zottsága, amely a békés egy­más mellett élésnek és a nem­zetközi biztonságnak szenteli tevékenységét Jozef Cyran- kiewicznek, a Lengyel Béke­bizottság vezetőjének elnök­letével tartott ülést. A ta­nácskozás elnökségében fog­lalt helyet Pethc Tibor, az Országos Béketanács alelnöke is. Az ülésen többek között felszólalt Pimen moszkvai pra­voszláv pátriárka is. Megálla­pította, hogy a Szovjetunió hívő állampolgárai helyeslik a békés egymás mellett élés el­jetumió és az arab népek egy­ségének a megbontására irá­nyulnak. Avi Saula, az Izraeli Béke­szerető Erők képviselője sür­A szombati bizottsági ülésen a testület záróokmányának megvitatásával foglalkoztak. A 3. számú, a közel-keleti helyzettel foglalkozó bizott­gette, hogy minél előbb érjen ságiban szombaton felszólalt véget a vérontás a Közel-Ke- dr. Káldy Zoltán evangélikus létén. Véget kell vetni az iz- püspök. Többek között beszá- raeli agressziónak és maradék- molt a palesztínai menekült- talanul végre kell hajtani az táborokban szerzett tapaszta- ENSZ határozatait — mon- latairól. Üdvözölte a szovjet— dotta. amerikai tűzszüneti javaslatot Ezt követően Mcbriie. a és követelte az izraeli csapa- békefórum nemzetközi élőké- toknak a megszállt területek- szítő bizottságának alelnöke ről való kivonását. Rud- bejelentette, hogy üdvözölte a nyánszky István újságírót be­Évi 750 vagon Bővül a gyermelyi tésztagyár termelése A gyermelyi tésztagyár. — sával a gyár termelése a je- Generálker — mind a helybeli amely a Fővárosi Sütőipari lenlegi. évi 430 vagon száraz- termelőszövetkezet a harma- Vállalat, a Generál Kereske- tészta készítéséről, évi 750 va- dik gépsor beállítását. Az új delmi Vállalat és a gyerme- gonra emelkedik. gépsor helyét már a csarnok lyi Petőfi Termelőszövetkezet a harmadik gépsor helyét építésekor számításba vették, közös összefogásából épült —* nrár a csarnok építésekor aa* a kapacitás növelésével a jelentős bővítés előtt áll. Ha- megtervezték, ám anyagiak kapcsolt létesítmények bővíté- marosan megérkezik a har- hiányában el kellett halsszta- se szükségessé vált. így madik — olasz gyártmányú — nj ennek beszerzését. Az új napjainkban folyik a raktár- gépsor. Az új gépsor beállitá- létesítmény a szükséges forgó- bővítés és szociális épület alappal együtt ugyanis közel nagyobbítása, valamint egy ötvenmilliós beruházást jelen- külön gépjavító (karbantartó) tett, melyre az anyagiakat műhely építése. Ezek együttes még közös összefogással sem költsége mintegy ötmillió fo- volt könnyű előteremteni. rintot tesz ki. Az épületberu­A gyermelyi tésztagyár tér- házasok *nJ'dg\ terhe* a ter' m. „„„„„ „ meloszovetkezet vallalta, a mekei iránt egyre nagyobb a , . ... kereslet. Áruikat megismer- ™un at ls ,a ”z . sajat . ®plt0 ték és megkedvelték a £o- b^adJa YÄ_A..lepi berU; A Volkstimme küldöttsége Esztergomban A Hírlapkiadó Vállalat meg­hívására hazánkba látogatott az Osztrák Kommunista Párt lapjának, a Volkstimme-neK 100 tagú társadalmi aktivisták­ból álló küldöttsége. A péntek délutánt Esztergomban töltöt­ték, ahová elkísérte őket Csol- lány Ferenc, a Hírlapkiadó Vállalat igazgatója és Szántó Jenő. a vállalat főosztályveze­tő-helyettese. A vendégeket Esztergomban. Rácz Béla; az MSZMP, városi bizottságának első titkára és Hazái Jenő. a SZIM Esztergomi Marógépgyár igazgatója köszöntötte. Az ebéd utáni rövid város­nézést követően a delegáció tagjai a SZIM Esztergomi M — rógépgyárába látogattak, ahol a gyár éttermében baráti be­szélgetésre került sor a kül­döttség és a gyár párt-, szak- szervezeti és gazdasági veze­tői között. A szívélyes, baráti hangú beszélgetés az esti órákban ért véget. Társadalmi munka — Chiléért Tegnap reggel — a szabad szombat ellenére — benépesül­tek a Tatabányai Szénbányák aknái, s dolgoztak a kiszolgáló és a külüzemekben is: társadal­mi munkát végeztek — Chilé­ért. A Xl/a akna 612-es front­brigádjának kezdeményezését a bányász KISZ-bizottság é- les körű mozgalommá szélesí­tette, s minden üzemben csat­lakoztak a chilei hazafia1' ~eg- segítését szolgáló társadalmi munkaakcióhoz. A dolgozók az alapbérüket ajánlották fel a chilei menekültek megsegíté­sére. — Nálunk a fiatalok már sok akciót indítottak el — mondta Bonvári István, a XI'a avna igazgatója. — Most is úgy érezték, tettekkel kell segíte­ni a chilei nép ügyét. Ezért határozták el. hogy a szabad szombaton odaállnak a szén­falhoz. A függőaknán a felszínre érkeznek a tele csillék. Bakó Sán­dor kaskezelő és Szabó l’erencné csillés munka közben. A Xl/a aknán a teljes dél­előtti szak termelt. Lent dol­gozott a szénfalnál a mozgal­mat elindító 612-es frontbri- mú Állami-díjas csapat tagjai bői a délelőtti műszakban gád, és ott voltak a társadalmi is. Miniegy 10Ü0 csille szenet társadalmi munkában, a szoli- munkások között a 860-as sz*- küldtek felszínre a Xl/a afcná- darítás jegyében. gyasztók. Az általuk gyártott házások költségeihez a tsz 7 tésztafélék közül húsz már el- ™',°' a ratebanyal K1skerc-s- nverte a „Kiváló termék” mi- kedeflmi Vallalat pedig 5.7 mi­nősítést. Ennek eredménye, ho f?nnttal Jarul hozza. Az hogv esztendei árbevételük UJ geps<f Pauzáméiért ja­nuarra tervezik, s februaroan _ már előreláthatólag teljes ka- a termelés. A jelenlegi beruházás lét- , ,, , , ,,, számnövekedéssel is jár:akar­kesithetne fennakadás nélkül kantartó műhelyben foglalkoz- a gyár. Ezért szorgalmazta tatottakat is ideszámítva mini- mind a Tatabányai Kiskereske- egy 20 személlyel gyarapodik delmi Vállalat, — Utódja a a dolgozók száma. elóreháthatóiag magasabb lesz a tervezettnél. Tapasztalatok ... szerint az eddiginél lényege- Pacl-^,ssal^folyhat sen több száraztésztát is érté­Két hét művészet Évadnyitó Bokodon Második éve szervezik a désügyi osztály megbízásából közművelődésben új forma- nyitotta meg az 1973/74-es ként számon tartott „Két hét évad megyei rendezvénysoro- művészet” rendezvénysoroza- zatát. Az elmúlt évben ki- tot. Az új évadban az akció el- lene községben mintegy hét- ső állomása Bököd, ahol szom- ezer érdeklődő részvételével baton délután látványos kül- megrendezett „Két hét.. Bőségek között nyitották meg eseményeinek kedvező fogad- a „Két hét művészet”-et. Há- tatása után kezdik az új rom óra után a községen vé- idényt a rendező szervek. A gigvonult az oroszlányi Bá- közös összefogás szép példá­nyász Fúvószenekar, az igen ja, hogy a megyei, járási mű- hamar népszerűvé vált pará- velődésügy-i szervek mellett á dés egyenruhában. A muzsi- Megyei Múzeumok Igazgatósa­kéhoz kapcsolódik az együttes ga, a Komárom megyei Mű­felvonulásának koreografált velődési Központ, a megyei mozgása. A látványosság sok- könyvtár, a mozi üzemi válla­sok nézőt csalt ki az utcára. A fúvószenekar a bokodi művelődési ház előtt térzenét adott, s ennek — a hűvös idő ellenére is — sok érdeklődő hallgatója volt. Az esti mű­sorra hamar elfogytak a je­gyek, s a község lakóinak ter­mészetes érdeklődése mellett befolyásolta ezt a nagy érdek­lődést az események látványos indítása is. Baráti hangulatú eszmecse­re zajlott a művelődési ház KISZ-klubjában — Nagy La­lát, az oroszlányi szénbányák és a hőerőmű szakszervezeti bizottsága, a népfront járási és községi bizottsága, s a he­lyi tanács egyként magáénak érzi és vallja ezt a két hetet. Szirtes László meggyőző, szug- gesztív szavait követően Scher- lein János, bokodi tanácselnök a helyi események megnyitása kapcsán a „Két hét művészet” programjai kedvező fogadta­tását remélve, a község veze­tése nevében indította reményt keltő útjára a művészetek jós. a megyei tanács művelő- Jobb megismerésére alkalmat désügyi osztályának vezetője, kínáló sorozatot. Hantos Ferenc, a tatai járási hivatal művelődésügyi osztá­lyának vezetője, a Komárom megyei Művelődési Köz­pont igazgatója. Bököd köz­ség tanácselnöke és a közsé­gi párttitkár. Bodnár Ferenc, A műsor első részében a bokodi iskola úttörőcsapatának kórusa, a helyi gyermek- és felnőtt tánccsoport, a község Páva-köre adott ízelítőt színes programjából (karvezetö Sza­bó Pál, a tánccsoportok ve­valamint közművelődési szak- zetője Friedmann Lászlóné). emberek részvételével. Eköz- A szünetben Wehner Tibor ben az ünneoi alkalomra, ki- művészettörténész nyitotta váncsian gyűltek a művelődé- meg, és kalauzolta az érdek- sí intézményben a falubeliek, lődőket a JEL-csoport tá ■’ - fiatalok és idősek egyaránt, fán. Ezután az oroszlányi II. A megtelt színházteremben a Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár közönség nagy figyelemmel szlovák nemzetiségi tánc­hallgatta a megnyitó szavakat, együttese és citerazenekara Szirtes László, az MMK adott műsort (művészeti v®» igazgatója a megyei művelő- zető: Ocskay Simonné).

Next

/
Oldalképek
Tartalom