Dolgozók Lapja, 1973. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

világ proletárjai, egyesüljeteki ÚOimÖKfów KEDD XXVI. évf. 230. sz. 1973. október2. AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara. 80 fiUér Mai számunkban: \ Számvetés Baku és Berlin \ között l 3. oldal < aVUVWWWWWWWWWWWWWW Idegenek 4. oldal A takarékosság új eredményei 5. oldal A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságát, a magyar kommunistákat, dolgozó népünket mélységesen felháborítja a chilei jobboldali katonai junta kegyetlen irtó hadjárata a chilei hazafiak ellen. A chilei demokratikus erők a Népi Egység kormá­nyának hároméves fennállása alatt következetesen és ön- feláldozóan harcoltak az or­szág nemzeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szol­gáló társadalmi és gazdasági átalakulásáért. A chilei haza­fiak küzdelmük során mind­végig tiszteletben tartották az alkotmány előírásait, a de­mokratikus szabadságjogokat, az erőszakkal hatalomra jutott katonai junta viszont a ke­gyetlen leszámolás szellemét, a véres terror gyakorlatát sza­badította az ország népére. A katonai junta napról nap­ra nagyobb bűnöket követ el. A terror áldozatául esett Sal­vador Allende elnök és a ha­zafiak ezrei. Tömegével vetik börtönbe a chilei nép leg­jobbjait, üldözik a demokrácia és a haladás minden hívét. Letartóztatták Luis Corvalan elvtársat, a Chilei Kommu­nista Párt főtitkárát, a tör­vénytelenül feloszlatott chilei parlament szenátorát, a nem­zetközi kommunista- és mun­kásmozgalom kiemelkedő har­cosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszámolásra készül vele szemben. A világ valamennyi kom­munistájával, a szocializmus, a haladás, a demokrácia min­den hívével együtt felháboro­dásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki a junta egyre fo­kozódó terrorja miatt, mélysé­gesen aggódunk Corvalan elv­társ és minden chilei hazafi életéért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a magyar nép követeli: azon­nal helyezzék1 szabadlábra Luis Corvalan elvtársat, a kommunista, szocialista, radi­kális párti és más haladó gon­dolkodású chilei hazafiakat, haladéktalanul vessenek végei a chilei demokratikus erők elleni embertelen hajtóvadá­szatnak. Pénzügyi konferencia Hétfőn a soproni Liszt Fe­renc Művelődési Központban 1200 hazai és külföldi gazda­sági, pénzügyi szakember rész­vételével megkezdődött a MTESk szervezési és vezetési tudományok társasága, vala­mint a Magyar Közgazdasági Társaság által összehívott há­romnapos vállalati, pénzügyi konferencia. Drecin Józsefnek, az Orszá­gos Tervhivatal elnökhelyette­sének megnyitója után Lom­bos Ferenc, a Győr-Sopron megyei tanács elnöke, majd pedig dr. Faiuvégi Lajos pénz­ügyminiszter, tartott. előadást. A miniszter többek között azt hangsúlyozta, hogy hazánkban a helyesen választott gazda­ságpolitika, a tervgazdálko­dásból fakadó tárgyi lehető­ségek, a gazdaságirányítás re­formjának mechanizmusa, együttesen jó körülményeket teremtett a tervszerűbb, ki­egyensúlyozottabb gazdasági növekedéshez, a hatékonyság javításához, a gazdasági szer­kezet átalakítási folyamatá­nak a meggyorsításához. A pénzügyminiszter a továbbiak­ban kiemelte, hogy gazdasági mechanizmusunkban újabb alapvető változásokra nincs szükség. A szabályozók leg­főbb hatásai helyesek. Ölest tartott a SZOT elnöksége Ä SZOT elnöksége hétfői megsport-mozgalmakat, ak- ülésén megvitatta a szakszer- ciókat, természetjáró túrákat, vezetek gazdaságpolitikai te- kirándulásokat, táborozásokat vékenységével kapcsolatos szerveznek, illetve támogatják feladatait és úgy határozott, az állami sportszervek kezde- hogy az erről készült írásos ményezéseit. jelentést a Szakszervezetek Országos Tanácsának október A versenysporttal kapcso- 10-i ülése elé 'terjeszti. Ezután latban az állami intézkedések az elnökség a szakszervezetek betartását szorgalmazzák, és a Hazafias Népfront ^^— együttműködésének időszerű kérdéseiről tárgyalt. E napi­rendi vitájában részt vett Ben- csik István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára is. „Ország park" Hétfőn ünnepi külsőségek között avatták fel a centená­riumi parkot, amelyet a Nép­ligetben, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca által határolt területen a bu­dapesti kerületek és a megyék építettek. A Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évforduló­ját köszöntő pihenőhelyen az ország valamennyi megyéje képviselteti magát a tájegység sajátos flórájával, narkkultú- rájával. A megyék emléket állítottak a főváros centená­riumának tiszteletére. A pihenőterület domborzati kialakítása az ország földrajzi fekvéséhez hasonlít. Eredeti Hajdú-Bihar parkja: a három vasgömb közül felszökő víz­sugarak, a Hármas-Köröst jelképezik. Veszprém megye a Badacsonyt és a Balatont varázsolta a Népligetbe. A győriek a Fertő-tavat „építet­ték” a park nyugati csücs­kébe. A megyék és a főváros ösz- szefogását jelképező centená­riumi parkot Giltner Andor, a fővárosi tanács elnökhelyet­tese adta át. Az avatáson ott voltak a budapesti és a Pest megyei párt- és állami veze­tők is. Á fiatalok is köszöntötték a fegyveres Átadták a 2. számú expedíciós parancsot Ünnepi csapatgyűlésekkel, zonyítsák: számukra nem tér- A tatai járásban is a játéü akadályversenyekkel emlékez- kép é táj... kósság, a romantika elemei tek meg a fegyveres erők nap- Tatabá yán különösen jól si- érvényesültek a parancs átadó­járól megyénk úttörői. A nap kerültek a túrák, az emléke- sánál. A járást négy körzetre ünnepélyességét emelte, hogy zések. A Mező Imre Iskola osztották, s katonai gépkocsi­kon juttatták el az elnökség utasításait a pajtásokhoz. Esztergomban az úttörőem­lékműnél a városi munkásőr­séggel, a határőrséggel együtt­működve ismertették a 2. szá­mú expedíciós parancsot. A város területén és a környé­ken megrendezett őrsi portyák is a szülőföld megismerését szolgálták. Oroszlányban is a fegyveres testületek képviselői jelenlété­ben került sor a parancs is­mertetésére. A komáromi já­rás és Komárom város is gaz­dag programmal ünnepelte a fegyveres erők napját. A ha­tárőrség katonáinak üdvözlő szavai után ismertették a pa­rancsot, majd rakéták fellö­vésével tették még ünnepélye­sebbé a csapatgyűléseket. A KISZ-fiatalok ünnepi tag­gyűléseken emlékeztek meg a a fegyveres erők képviselői úttörői a város kulturális, a fegyveres erők napjáról. A adták át a pajtásoknak a Ma- honvédelmi életével kapcsola- Komáromi Kőolajipari Válla- gyar Úttörők Szövetsége or— fos ismereteikről adtak szá— latnál Ifjú Gárda—tagok foga— szágos elnökségének 2. számú ™ot Akadályversenyük egyik dalomtételére került sor. Ta­exopdíclós narancsát A na- allomasa a megyei rendor-fo- tan ünnepi városi Ifjú Gárda expecucios parancsát, a pa kapitányság volt, ahol honve- parancsnoki ülést rendeztek’ rancs a szülőföld, a lakóhely beírni és KRESZ-ismeretekből Tatabányán pedig kitüntették megismerésére hívja a^ pajta- vizsgáztak, s virággal köszön- a honvédelmi és sportbizott- sokat, arra, hogy tettekkel bi- tötték a fegyveres erők tagjait, ság tagjait. A Mező Imre iskola úttörői ellátogattak a megyei rendőr-fő- kapiíányságra, és honvédelmi, valamint KRESZ-kérdésekre válaszoltak a járórverseny zsűrije előtt. Hagy feladatok várnak a munkásvédelemre Tanácskozás a Tatabányai Szénbányáknál A munkásvédelsm és ezen kásvédelem általános fejleszté- lyezteti a bányászok életéit, belül a munkásvédelmi ormoz- séről. Ennek alapján született Nem kisebb veszélyforrások galom időszerű feladatairól ta- meg a felhívás a munkásvéde- találhatók a villamosság, * náoskoztak tegnap délelőtt a lem társadalmi kiszélesítésére szállítás, és a közlekedés terü- Tatabányai Szénbányáknál. A és az őrmozgalom meginduló- létén sem, amint azt a tapasz­vállalat üzemeinek megbízót- sara. tai a műszaki vezetők és a A vállalat is ennek alapján munkásvédelmi őrök előtt kezdett munkához és az üzemi Sólymos András műszaki bizottságokkal együtt kiaiakí- igazgatóhelyettes tartott beszá- tóttá a munkásvédelmi őrök mólót az őrmozgalom jelemle- szervezetét. Később együttes 'v^^ov^^nMsvMdlmriieav. gi helyzetéről és jövő tenni- irányelvek alapján láttak y valóiról. Több rrjint tíz évvel munkához, s ma is azok sze- ezelőtt, a SZOT X. teljes ülé- rint látják el feladataikat. Az önkéntesen vállalt fontos és felelősségteljes feladat azóta falatok igazolják. A vitában bányászok, mű­szaki vezetők, szakszervezeti megbízottak mondták el véle­ményüket és tapasztalataikat se hozott határozatot a mun­Végül az elnökség a szak­szervezeteknek a testnevelés­ben betöltött helyéről, szere­péről, és feladatairól tanács­kozott. A szakszervezetek a jö­vőben fokozottan kívánják se­gíteni a tömegek testnevelését. A sportegyesülettel rendelke­ző munkahelyeken támogatják az egyesületek verseny- és tömegsport szervező- és neve­lő munkáját, azokon a mun­kahelyeken pedig, ahol sport- egyesület nem működik, to­vábbá a lakóterületeken az illetékes tanácsok sporthiva­talaival, felügyelőségeivel, va­lamint a KLSZ-szervezetekkfcl együttműködve foglalkoznak a dolgozók testnevelésével, spor- tölásával, a turisztikával. A gyermeküdültetéshez kap­csolódóan sportprogramot dolgoznak ki s ahol annak fel­tételei megvannak, biztosítják az úszásoktatást. Sportrendez­vényeket szerveznek a mun­kásszállásokon lakók részére, segítik az „egy üzem, egy is­kola” mozgalom keretében az iskolai sport fejlesztését. Tö­Munkaterápia a megyei tüdőgyógyintézetben javaslatára kerülhetnek ide a szerű termelés folyik a négy volt betegek. A munkaterápiás helyiségből álló foglalkoztató- foglalkoztató célja, hogy meg- ban. A létszám változó, általa- könnyítse majdani beilleszke- ban húsz-harminc fő között ülésüket korábbi munkahe- mozog. A munka természetesen lyükre. nem hasonlít a szorosain vett A foglalkoztató évekkel ez- üzemi munkához, teljesen ön- előtt mindössze egyetlen helyi- kéntes alapon folyik. A tapasz- ségben működött, a betegek talatck szerint a munkaterá- akkor különféle szemléltető piás kezelés jó hatással van a plakátokat készítettek. Ma már betegekre, segíti gyógyulásu- több gyár segítségével üzem- kát. A tatai szőnyeggyár egy sző­nyegszövő állványt bocsátott a munkaterápiás foglalkoz­tató részére, amelyen sok szép, ízléses perzsaszőnyeg ké­szült már el. A tatabányai megyei tüdő­gyógyintézetben ho-szú évek óta működik a munkaterápiás foglalkoztató. Az általában há­romhónapos gyógyszeres keze- Az esztergomi lés után ag osztályos orvos I.átszerészeti Eszközök Gyárának szemüveg­csuklókat szerelnek össsg. zietéről. Gyakran hangoztatták: a munkásvédelmi őrmozga­lom nem annyira a nagy ve­szélyek elhárításáért, hanem a sä“ kiSÄ\“dÄir. kellő társadalmi rangját. Je­lenleg 965 munkásvédelmi őr lan baleseti veszélyek meg­szüntetéséért küzd. Néha nem tevékenykedik a Tatabányai több tevékenység egy-egy i*L irányított fejszeütésnél az jelentkezés alapján, általában - 3—6 hónap időtartamra szóló megbízatást kapnak a kollek­tíváktól. A szakszervezeti bi­zottságok és az üzemvezetősé­lévő ácsolatra, Többször is szóba került a munkásvédelmi őrök és a mű­szaki vezetés szoros kapcsola­menyüket, javaslataikat' az írek. A tapasztalatok szerint üzemrész biztonsági helyzeté- ^ ‘ fíatalf ^ kisebb-nagyobb rol es a munkasvedelem fel- ^ baleset, amely nem ritkán a fiatalos, játékos kedv követ­kezménye. A sok tennivaló kö­évben az őrök naev része kü- zött e®dk legfontosabb fel- fy.uí1-.?2 _x adata a munkásvédelmi őrnek, adatairól. Nem marad el az önként vállalt munka megbe­csülése sem, hiszen ebben 'az lönböző jutalmazásokban ré­szesült. Érdemes névszerint is említeni néhányukat és a többi között a Vl/a aknától Illyés József, Köves József, Kafcuo Dániel, Kanyó Béla, a XIV. aknától Simon Miklós, Kis István, Csikós János, Nagy Sándor, a XV/b aknától Föl­des Kálmán, Gulyás Béla hogy állandóan figyelmeztesse társait a veszélyekre. Nem le­het sem délután, sem az éjsza­kai műszakiban gyengébb a munkafegyelem és a műszaki biztonság, mint a délelőtti munkában. Erről és más ha­sonló kérdésekről tanácskoz­nak majd hamarosan az Üzem­Szappanos Sándor tevékeny«- részekben. ahol a munkásvé­delmi árok tapasztalatai, ja­get ezúton is elismerni. Az őrmozgalom feladatai a következő időszakban sem vaslatai szerepelnek a közös­ség előtt. Amint azt végf ő so­ron megállapították: sok ve­csökkennek, hiszen számos he- szély ellen kell küzdeni ebben !yi és általános veszélyforrás a munkában, a többi között a leküzdésére kell törekedni. A közömbösség, a vakmerőség és tatabányai bányák mélyén a vakság éhen is. sokfele veszéllyel találhatják Mindez természetesen nem magukat szembe a dolgozók csupán néhány muhkásvédél- amelyek mindegyike súlyos ^ ör tennivalója következményekkel járhat. E veszélyek közül a gáz, a tűz. A tanácskozás résztvevői a szénpor, az omlás és a víz- eredményesnek ítélték megbe- veszély egyaránt gyakran ne- szélesüket éfc hasonló íapascs- hezíti vagy bénítja meg a fo- talatcserére tartanak igényt a lyamatos termelést és vészé- jövőben is, * - > ......................

Next

/
Oldalképek
Tartalom