Dolgozók Lapja, 1973. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

JJó reggelt! 1973. szeptember 12 szerda ^/tlÁjricL napja í Várható időjárás szerda ? estig: főként nappali f el­lj hőképződés, valószínűleg t csapadék nélkül. Mérsé- 1] kelt északi, északkeleti1 í szél. A nappali felmelege- [ t dés az évszaknak megfe-1 j! lelő marad. Legmagasabb j t nappali hőmérséklet szer-1 J dán 19—24 fok között. ' Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1888. szeptember 12-én szüle­tett, és 1969. júniusában halt i meg Tersánszky Józsi Jenő ' Kossuth-díjas író, századunk magyar prózájának egyik ki­emelkedő egyénisége (eredeti | nevén Tersánszky Józsi Jenő). , Festőnek készült, majd ap­ja akaratának engedelmesked- 1 ve, szülővárosában, az er­délyi Nagybányán gimná- j ziumot végzett, jegyzőgyakor^ nők, később joggyakornok lett. Művészi hajlamai azon- j ban hamarosan felülkereked­tek benne; a századforduló el­ső éveiben novellákat kezdett ' írni, amelyek a Nyugatban és más lapokban jelentek 1 meg. Első igazi írói sikerét \ Viszontlátásra, drága... cí­mű kisregényével érte el, 1916- \ ban; ez volt az első háború- , ellenes regény a magyar iro­dalomban. Bár a Tanácsköz- i társaság mozgalmaiban nem i vett részt, rokonszenvezett ve- 1 le. s annak megdöntése után 1 is gerincesen viselkedett. Mindig a munkások és pa- i rasztok írójának vallotta ma­gát. Fő műve, a Kakuk Mar­ci ciklus hőse az évek során szimbolikus jelentésű irodalmi figurává lett: a fészket rakni nem tudó, a munkától mindig húzódó, a nőkhöz mindig vonzódó férfitípus jellemző képviselőjévé. Termékeny író volt; művei ma is olvasottak. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, Malinovszki Józselné 90 éves korában elhunyt. Drága halottunktól 1973 szeptember 13-án, 14 óra 30 perckor ve­szünk végső búcsút a tatabá­nya-újtelepi temetőben. A gyászoló család. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya és nagymama, Gróf Paine sz. MALINOVSZKI SARA 52 éves korában elhunyt. Ham* vasztás utáni búcsúztatása 1973. szeptember 13-án, 14 óra 30 perckor lesz a tatabánya­újtelepi temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, Kap‘ay László temetésén részt vettek, velünk együtt utolsó útjára elkísér­ték, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. AZ IBUSZ-RÉBUSZ NYERTESEI Az IBUSZ megyei irodájá­nak időszakos tájékoztatójá­ban. az IBUSZ-MAGAZIN- ban keresztrejtvény is szere­pelt. A helyes megfejtők kö­zött értékes útikönyveket sor­soltak ki. A nyertesek: Schil­ling József, Tatabánya, Papp Sándor, Oroszlány, Simonyi Tiborné, Magyar Andrásné és Várnai Pál, tatabányai lako­sok. Az IBUSZ-MAGAZIN legközelebbi számát decem­berben tervezik kiadni. í)oimöKém MM vonatok Drezdákéi A— Az NDK-ból hazánkba ér­kező turisták körében igen népszerűvé vált az autós vo­nat, amely Drezdából indul, Bad Schandaunál hagyja el az NDK határait, Komáromnál érkezik országunkba, végcélja a Keleti pályaudvar. Júniusban, hetente egyszer érkezett hozzánk ez a vonat, de a főszezonban már heten­ként háromszor, most, szep­tember 11-e és 29-e között ismét heti egy alkalommal. LoUóhúzás Kisbéren A héten a Fortuna Kisbérre látogat. Szeptember 14-én, pénteken délelőtt 10 órakor, az Erkel Ferenc Művelődési Házban sorsolják a 37. játék­hét nyerőszámait. A számhú­zások előtt — 9 órai kezdettel, műsort rendeznek — amelyen fellép Gálfi János, Bodza Klá­ri, Kerényi Gabi, Horváth Vil­mos és a Lottó-zenekar. ÖNBÍRÁSKODÁS John Lindsay New York-i polgármester és Donald Caw­ley, a nagyváros rendőrfőnöke hétfőn aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a lakos­ság gyakran saját kezébe ve­szi a bűnözők feletti ítélke­zést. Az utóbbi időben ismé­telten előfordult, hogy a járó­kelők nem várták meg, amíg a rendőrség egy-egy bűntett helyszínére érkezik, hanem agyba-főbe verték, sőt néha meglincselték a tettenért bű­nözőt. APAD A „PARÁDI VIZ”? A tartós csapadékhiány nem­csak a felszíni vízellátásban, hanem már a mélyebbről fa­kadó ásványvíz-forrásoknál is érezteti hatását. A Mátrában — ahol több mint ötven ter­mészetes ásványvízlelőhelyet tartanak számon — a megfi­gyelések szerint szinte vala­mennyi kútnak gyérült a víz­hozama. Az egyik legnépsze­rűbb üdítő ital a „parádi víz” szembetűnően megsínylette az aszályt. A parádi forrás víz­hozama nagymértékben csök­kent. A szokásos mennyiség­nek naponta alig felét tudják palackokba tölteni. Napközben gyakran órákig várakozni kell a töltőgépeknek, amíg a for­rás gyűjtőmedencéjében is­mét gyarapodik a gyógyvíz. Már több mint hatszáz autó járta meg így — vasúti közve­títéssel — az NDK-ból hazán­kat. (Az 500. autó gazdáját kis ünnepség keretében meg is ju­talmazták.) Az autós vonatra az NSZK- ban is felfigyeltek és arról tár­gyalnak, hogy a jövőben a Majna-menti Frankfurtból is indítanak autós vonatokat Ma­gyarországra. A MÁV és az NDK vasúttársasága ugyanak­kor arról tárgyal, hogy jövőre a főszezonban esetleg a hét minden napján indítanak majd autós vonatokat Drezdá­ból. BOMBÁK A II. VILÁGHÁBORÚBÓL Willi Wkeyer északrajna- vesztfáliai miniszterelnök hét­főn sajtókonferencián kijelen­tette, hogy további tíz, eset­leg húsz esztendőig is eltart, amig megtalálják és hatástala­nítják a második világháború­ból visszamaradt valamennyi bombát. Tavaly mintegy 200 ezer bombát tettek ártalmat­lanná. A teljes akcióhoz 38 millió márkára lesz szükség. Egészségűéi nevelés O u O az iskolákban Az általános iskolák vörös­keresztes szervezeteinek dorogi járási tanárelnökei megbeszé­lést tartottak a hét elején. A tanács dorogi járási hivatalá­ban rendezett megbeszélésen az egészségügyi nevelés volt a fő napirendi pont. A VörösKe- reszt a maga eszközeivel, tár­sadalmi úton kívánja kiegészí­teni ezt a fontos tantárgyat. A következő hetekben a többi járásban és minden városban hasonló megbeszéléseket hív­nak össze. Szeptember 11-én 7 óra 15 perckor Tata és Almásfüzitő között, az M 1-es főútvonalon egy svájci forgalmi rendszá­mú személygépkocsi szélvédő üvegének fácán repült. A sze­mélygépkocsi vezetője manő­verezés közben áttért az út menetirány szerinti bal olda­lára és ott összeütközött egy tehergépkocsival. Az ütközés következtében a személykocsi kigyulladt, a tüzet sikerült el­oltani. A személykocsi veze­tője súlyos, de nem életveszé­lyes sérüléseket, utasa nyolc napon belül gyógyuló köny- nyebb sérülést szenvedett. Az anyagi kár jelentős. SKYLAB Nem akart hinni a fülének Robert Crippen, a houstoni irányítóközpont rádiósa, ami­kor a Skylab—2 legénységével folytatott beszélgetés során a vonal túlsó végén női hang csendült fel. „Itt Helen beszél a Skylabból, a fiúk szűkében vannak a hazainak, gondol­tam, felhozok nekik egy keve­set” — hangzott az üzenet, méghozzá Garriott űrhajós fe­leségének hangján. A megdöb­bent Crippent bahotázó társai világosították fel az „űrcsíny­ről”: Garriott előző éjjel ma­gánbeszélgetést folytatott a világűrből feleségével, és ek­kor vette magnószalagra a szöveget. TÜNTETŐK Nicaragua! diákok és mun­kások hétfőn autóbuszok ke­rekeit lyukasztották ki, ülése­ket hasítottak fel tiltakozásul a viteldíjak 50 százalékos emelése miatt. A tüntetők megrohamozták a buszpálya­udvarokat is, s ott verekedés robbant ki köztük és a busz­vezetők között. Sérülés nem történt, a rendőrség 12 sze­mélyt őrizetbe vett. Ideális asszony Idén a jugoszláviai tengerparton fekvő Cavtatban rendezték meg „A világ legideálisabb asszonya” című vetélkedőt. A 23 országból érkezett versenyzőknek a zsűri előtt általános műveltségből, főzésből, virággal való díszítésből, ital- és koktélkészítésből. valamint asztalterítésből kellett vizsgázniok. A győztes a 32 éves belgrádi Bojana Valcsics — Szimics lett, maga mögött hagyva az „asszonyt tudományokban” a szintén esélyes olasz, illetve portugál versenytársakat. Bombamerénylet a pályaudvaron Űjabb bombamerénylet történt Londonban. Bár a rendőrséget ismeretlen telefonáló érte­sítette a várható merényletről, az Euston pályaudvar bárját nem ürítették ki, s a plasztikbomba több személyt megsebesített. Frankfurtban csütörtökön nyílik meg a nemzetközi autókiállía tás, amelyen 28 országból csaknem 1200 kiállító vesz részt. (Telefotó — AP—MTl—KS) ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGYALÁSOK után az Elektroimpex Külke­reskedelmi Vállalat és a chilei sportfőigazgatóság képviselői a napokban jelentős szerződést írtak alá. A megállapodás értelmében az Elektroimpex szállítja majd az eredményhirdető táblákat Santiagóba, az 1975-ben meg­rendezendő pánamerikai játé­kok színhelyére. A tervek sze­rint a hét sportlétesítményhez összesen mintegy 20 különbö­ző nagyságú magyar ered­ményhirdető táblát vásárol a chilei sportföigazgatóság csak­nem egymillió dollár érték­ben. VÉGET ÉRT az idei, sorrendben 29. Plov- divi Nemzetközi Vásár, ame­lyen Bulgária a kiállító keres­kedelmi partnerekkel 1 mil­liárd 700 millió devizáiévá ér­tékben kötött üzleteket. ÖSSZEÜTKÖZÉS Hétfőn az elefántcsontparti Abidjantól mintegy 180 kilo­méterrel északkeletre egymás- barohant egy autóbusz és egy teherautó. Hír szerint legke­vesebb 30 személy életét vesz­tette. ÓRIÁS MAMMUT Tiszaföldváron, a téglagyá­ri agyagbánya kitermelése közben óriási csontmaradvá­nyokat fordított ki a földből a munkagép. A ritka leletről ér­tesítették a helyi, tiszazúgi földrajzi múzeumot, amely a Budapesti Természettudomá­nyi Múzeum segítségét kérte a lelet megmentéséhez, szár­mazásának és korának megál­lapításához. Dr. Jánossy Dé­nes, a Természettudományi Múzeum munkatársa megálla­pította, hogy az egy méter húsz centiméter hosszú láb­szárcsontok, a medence- és lapockacsontok, bordák és fo­gazatok óriási mammut ma­radványai. A mintegy négy méter mélységben lévő sárga­lösz talajban konzerválódott mammutcsontváz valószínűleg az utolsó jégkorszakból szár­mazik, legalább 25 ezer éves­re becsülhető, a fogazata re- dőzetéből azonban arra lehet következtetni, hogy még ennél is idősebb. ÉRTÉKELÉSEK A VÍZMŰ HÍRADÓBAN A Komárom megyei Vízmű Vállalat üzemi híradója leg­utóbbi, összevont száma két cikket is közöl, amelyben az első féléves munkát értékelik. Az egyik a gazdálkodási ered­ményeket teszi mérlegre. Csu­pán egyetlen érdekes adat, amely szinte az egész tevé­kenységről árulkodik: a nye­reség 1972. I. félévében 3 860 000 forint volt, ez a szám 1973. I. félévének munkája nyomán 4 701 000 forintra „vál­tozott”. A másik értékelő cikk a munka- és balesetvédelem­mel foglalkozik. Az első fél év­ben öt üzemi baleset volt, 130 a kiesett munkanapok száma, ez a korábbi évek statiszti­kájához, a létszámemelkedés­hez képest lényeges javulást mutat. TOLVAJOK Tolvajok másztak be hétfőn az olaszországi Potenza arche­ológiái múzeumának betört ablakán és mintegy 300 mil­lió líra értékű műtárgyat vit­tek magukkal. Az ellopott ér­tékek között i. e. VI. század­ból származó márványszobor, i. e. IV. századbeli bronzszob­rok és arany csattok varrnak, IKARUS — LIMÁNAK A limai (Peru) közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180- as típusú, városi közlekedésre is alkalmas csuklós autóbuszt is rendelt a MOGÜRT külke­reskedelmi vállalattól. 50 százalékkal tői)!} véradó Véradónapot tartottak a hét elején Tardosbányán. Kö­zel 180-an jelentkeztek, hogy készek térítésmentesen vért adni. Ez a szám 50 százalékkal magasabb a múlt évinél. A si­kerből kivette részét a község minden társadalmi szervezete, mikor bekapcsolódott az elő­készítésbe. Szorgalmasan dol­gozott a tatabányai megyei vérellátó központ személyzete. A késő esti órákig fogadták a kultúrotthonban felállított rendelőben a jelentkezőket. Hajléktalan lapkiadók Egy újsággal több jele­nik meg a Német Szövetsé­gi Köztársaságban. Ugyanis egy brémai légvédelmi fe­dezékben már hosszú idő óta 70 férfi él és ezek szer­kesztésében és kiadásában jelent meg néhány nappal ezelőtt a „BUNKER- KURIER” c. újság 400 pél­dányban és az első 200 pél­dányt a városi és állami hatóságok vásárolták meg. A lap célja az, hogy tájé­koztassa a lakosságot, a többi öt tömegszállás nyo­morgóit, valamint az il­letékes szerveket ar­ról, hogy milyen kö­rülmények között élnek még ma is „az egyik leg­fejlettebb nyugati tőkés országban” azok, „akiknek semmi nem sikerült". A fedezék hétemeletes, minden emeleten tíz ember él egy hét négyzetméter nagyságú, ablaktalan he­lyiségben. A bennlakók harminc százaléka iszákos, a többi azonban szeretne rendezett „polgári életet” élni, dolgozni, pénzt ke­resni, nem pedig a népjólé­ti hivatal könyöradomá- nyaiból tengődni. A hajléktalanok lapja né­hány napig a város „szen­zációja” volt, még a tv- kamerák is leszálltak a mélybe, hogy beszámolja­nak a nyomorgók életéről. De semmi sem történt, az ablaktalan helyiségekbe nem hatolt be a remény­sugár. DOLGOZOK LAPJA - az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. - Főszerkesztő: KAPPEl EMIL. Telefon: 81-91. - Szerkesztőség: 2805 Tatabánya V.. Pf. 541. megyei tanács széköáza. Telefon: 21—67. 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék, közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat: 14-es meüe-j levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2805 Tatabánya, pf. 541. megyei tanács. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22-10. 21-67, 81-31. - Előfizethető bármely posta­hivatalnál, a kézbesítőknél, b hírlapüzletekben és a Posta Központi Hlrlapirodálánál (Budapest V., József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 2« Ft. — Kéziratokat nem örzunlt meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelős; Macher Zoltán. — INDEX: 2Má8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom