Dolgozók Lapja, 1973. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

VtlAG fROGEfwcWt yGVBOöEvEBf 1973. szeptember L. SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A TANÁCS LAPJA XXVL évf. 804. sz. Ara: 80 fillér Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű rendelettel módosította az oktatá­si rendszert szabályozó 1961. évi I. sz. törvényt, figye­lemmel az oktatási reform során szerzett tapasztala­tokra, módosította az oktatási intézményt és formát érintő törvényi rendelkezést. A törvénymódosítással összhangban módosította a középfokú oktatási intéz­ményekről szóló 1965. évi 24. számú törvényerejű ren­deletet. Az Elnöki Tanács módosította a honvédelemről szóló törvényt. A törvényerejű rendelet bővíti a tar­talékos hadkötelesek katonai szolgáltatásának törvé­nyes kereteit. Az emlékezés naPja Szeptember 1-én emlékezik a világ. Harmincnégy évvel ez­előtt, 1939. szeptember 1-én in­dította be a német fasizmus azt a gépezetet, amely azután több mint öt éven át ölt, pusz­tított, felégetett, megsemmi­sített, kiirtott. Ezen a napon robbantotta ki 'Hitler a máso­dik világháborút. A Lengyelország elleni tá­madás napját jelölte ki a világ közvéleménye: s nemcsak az emlékezés, hanem a fasizmus elleni harc és összefogás nem­zetközi napjának. Több mint huszonnyolc éve, hogy a szovjet hadsereg csa­patai az egykori német biro­dalom fővárosában kitűzték a győzelem vörös zászlaját. Az öreg kontinens, Európa viha­ros története alig ismert olyan korszakot, amelyben huszon­nyolc évig hallgattak a fegy­verek! Az első világháború utolsó puskalövése után alig több mint két évtizeddel dör­dültek el Lengyelország hatá­rán a német ágyúk. S bár nem mondhatjuk, hogy a világon teljes volt a béke 1945. óta, hi­szen alig volt pillanat, amikor valahol helyi háború, fegyve­res összeütközés ne rombolta volna az emberi otthonokat, de az egész földtekére kiterje­dő konfliktust sikerült meg­akadályozni. Sikerült megakadályozni, mert abból a nemzetközi anti­fasiszta összefogásból, amelyet szeptember 1-én tisztelünk meg az emlékezéssel, és elismeréssel végül is olyan világ született, amelyben merőben mások az erőv:szo- nyok, mint bármikor ezelőtt voltak. A Szovjetunió és a szocialista közösség a világ és az emberiség sorsát, ha nem is egyedül eldöntő, de alapvető­en befolyásoló tényezővé, erő­vé vált. Ezért aztán nem kevés harc és bizony olykor éles küzdelem határát súroló Ösz- szetűzések árán végül is sike­rült a másik táborral elfo­gadtatni a békés egymás mel­lett élés politikáját — lényegé­ben azt az irányvonalat, amelyben a fasizmus elleni közös harc idején megegyez­tek, de amelyről a hidegháború korszakában eltávolodtak. Ma Európában, de nagyrészt az egész világon is olyan vi­szonylag enyhült nemzetközi légkör uralkodik, amelyre csak közvetlenül 1945., a győ­zelem után és akkor is csak rövid időre volt példa. De nagy könnyelműség volna — különösen a fasizmus elleni nemzetközi harc napján — nem emlékezni arra, hogy a múlt maradványai és erői még léteznek és működnek. A világ sok táján megtalálhatók a faj üldözés, az elnyomás, az embertelenség, a vérgőzös gyil­kosság — vagyis a fasizmus — követői, hívei. S még in­kább akadnak olyanok, akik talán nem kívánnak a fasiz­mus végletes módszeréig el­menni, csak (!) éppen a békés egymás mellett élés politiká­ját váltanák fel a hideghábo­rús kalandok régebbi módsze­reivel. A fasizmus elleni nemzetkö­zi harc napja ezért nem csak az antifasiszta harcosokra — élőkre és hősi halált haltakra — emlékezés ideje. Az erők összefogásának napja is, hogy soha többé ne virradjon ránk olyan nap, mint 1939. szeptem­ber 1. ! N. Jh A gazdasági szabályozók alakulása az ÁFÉSZ-eknél A MÉSZÖV elnökségi ülése Augusztus 31-én, pénteken ülést tartott a MÉSZÖV el­nöksége. A tatai tanácskozá­son megvizsgálták, hogy a közgazdasági szabályozók mi­ként alakították az ÁFÉSZ-ek tevékenységét 1971—1973. kö­zött. Szóba került — a keres­kedelem különböző szektorai­val egybevetve — az ÁFÉSZ- ek árrésének országos alaku­lása és a megyei ÁFÉSZ-ek < árrésképzése. Áttekintették adóköteles nyereségeik alaku­lását, valamint az áruforgás sebességének és a bérek fej­lődésének lehetőségeit és tény­leges helyzetét A. közgazdasági elemzést re­ferátum követte a megyei ta­karékszövetkezetek gazdasági, pénzügyi, hálózatfejlesztési és szövetkezetépítő tevékenységé­ről. A beszámolóból kiderült: az év első felében kirendelt­séget nyitottak Csolnokon, Lábatlanon. Baj községben a kocsi takarékszövetkezet lé­tesített betétgyűjtő pénztárt. Lehetőség nyílt arra, hogy ta­karékszövetkezetet létesíthes­senek Tatán, Oroszlányban. Agostyánt és Bajt is bekap­csolták a hálózatba. Megnyitásra vár a gyerme- lyi takarékszövetkezeti kiren­deltség, elkészítették és en­gedélyezték a Dág és Vidéke Takarékszövetkezet székházá­nak terveit. Jelentékenyen nőtt az egy tagra jutó részjegyek értéke, amely 46 forinttal magasabb az országos átlagnál. A köl­csönző és egyéb pénzintézeti tevékenység is nagymértékben fejlődött ebben az évben me­gyénk takarékszövetkezeteinél. Jó kapcsolói a társszervekkel Ülést tartott a HVDSZ megyebizottsága A HVDSZ megyebizottsága pénteki ülésén megtárgyalta az 1973. I. félévi mozgalmi, pénz­ügyi munka eredményeit, ér­tékelte az 1972/73. oktatási te­vékenységet, meghatározta az aktuális feladatokat. A szer­vezettség a HVDSZ-hcz tar­tozó üzemeknél 90 százalékos, ez az arányszám alacsonynak mondható, azonban a külön­böző átszervezések, koncentrá­lódás, üzemrészek megszünte­tése magyarázza a visszaesést Csökkent a foglalkozás a bi­zalmiakkal, tehát ezen a jö­vőben változtatni kell. Kon­zultációkat szerveznek, meg­rendezik a bizalmi vetélkedőt és a továbbképzést. Az oktatási év értékelésénél elmondhatjuk, hogy a tervet teljesítették. Jónak értékelte a megyebizottság a bizalmi-ok­tatás rendszerét. A tömegpo­litikai oktatáson a dolgozók 31 százaléka vett részt, s 98 százalékuk sikerrel végezte el a tanfolyamot. Megjegyezte a megyebizottság, hogy az okta­tóknak a jövőben jobban ‘kel­lene kapcsolódniuk az üzemek életéhez. Emelkedett az isme­retterjesztés színvonala is, a legnépszerűbbek a politikai, a közgazdasági és az egészség- ügyi témák voltak; 101 elő­adást tartottak, ezeken a dol­gozók 51 százaléka vett részt. A második napirendi pont­ban az üzemi balesetek ala­kulását vizsgálta a megyebi­zottság. Szanyi Dezső, a HVDSZ központi vezetőségének alel- nöke, aki részt vett és felszó­lalt az ülésen, kiemelte, hogy a Komárom megyei bizottság különös erőssége a jó munka- kapcsolat a különböző szer­vekkel. Utalt arra is, hogy már most meg kell kezdeni a fel­készülést az új választásokra, miután a ciklus első felén túl­jutottak. Gazdasági és ipari témakör A vállalati vizsgálatok tapasztalatai a KNEB-ülésnapirendjén Űj vizsgálati program készült A Központi Népi EHlenőirzé­si Bizottság pénteken ülést tar­tott. Berendik Iván, a KNEB' munkabizottságának vezetője, az Országos Tervhivatal osz­tályvezetője jelentést terjesz­tett elő a termékforgalmazás egyes területeinek gazdaságos­ságáról. Az 50 iparvállalatnál és az ellátásúikkal foglalkozó termelőeszköz-kereskedelmi vállalatoknál végzett vizsgálat kedvező fejlődést állapít meg az anyagellátásban. A kereske­delmi funkciók jobb ellátásá­val a készletezés - rak tarozás javításával azonban további milliárdos értékeket lehetne felszabadítani a népgazdaság számára. A KNEB a vitában Koszorúzás a tatabányai bányászmártírok emlékművénél Pénteken délután, a hagyo­mányokhoz híven, a Tatabá­nyai Szénbányák központja előtt a Vértanúk terén meg­koszorúzták az 1919-es bá­nyászmártírok emlékművét. Az ünnepségen részt vett Mokri Pál, a megyei pártbi­zottság titkára, Kiss István, a megyei tanács' elnöke, Szabó Béla, a városi pártbizottság titkára, Nagy István, a városi Mai számunkban: A koordinációs jog birtokában 3. oldal A pusztai tanító 4. oldal tanács elnökhelyettese, Budai Károly, az SZMT vezető tit­kára, Rozsnyói György, a vá­rosi KISZ-bizottság titkára. Megkoszorúzták az emlékmű­vet a szénbányák gazdasági, párt, szakszervezeti és KISZ- vezetői is. Az ünnepség után a Nép­házban az ezredik fellépését most ünneplő Bányász Tánc- együttes adott műsort a Szén­bányák dolgozóinak. Mucsi József, a Xl/a akna Állami­díjas szocialista brigádvezető­je köszöntötte a szereplőket. A műsorban közreműködött a tatabányai, II. számú Általá­nos Iskola Kisdobos és Úttörő táncegyüttese, a bénhidai Szlovák, a kecskédi Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a Bányász Színpad tagjai. TÜZÉP 1973 5. oldal • A tudomány kétirányú utcája 10. oldal elhangzottakkal kiegészített jelentését és javaslatait a Mi­nisztertanács elé terjeszti. A KNEB megtárgyalta és el­fogadta a felnőtt dolgozók képzésének és 'továbbképzésé­nek viszgálatáról készült je­lentést, amelyet dr. Józsa Ödön, a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyetem professzora terjesztett elő. A fővárosban és négy megyében. 129 iparvállalatnál folytatott vizsgálat során 3 ezer dolgozó véleményét részletesen kikér­ték és feldolgozták. A vizsgált vállalatoknál egyértelmű­en jelentős fejlődést állapí­tanak meg. Az aktív keresők között például 65-ről 39 szá­zalékra csökkent azoknak az aránya, akik nem végezték él a továbbtanulás, a továbbkép­zés alapját képező 8 általános iskolát. A KNEB a vizsgalat megállapításai alapján javas­latokat fogadott el az újrend­szerű továbbképzésről szóló 1971. évi kormányhatározat végrehajtásának meggyorsí­tására és azokat jelentésével együtt a kormány elé terjeszti. A KNEB jóváhagyta az ipart dolgozók munkahelyi szociá­lis körülményeinek vizsgálaté)-' ra készített programot, továb­bá a szocialista gépimport fej­lődését akadályozó egyes té­nyezők vizsgálatának prog­ramját. * Fiókot avatott Tatán az állami Biztosítá Az Állami Biztosító tatai járási, városi fiókja augusztus 31-től új épületben, működik. Az ünnepélyes átadásra pénte­ken délelőtt került sor, és dr. Szilágyi Imre, az Állami Biz­új fiók az Ady Endre úton, a Tó filmszínház szomszédságá­ban már megfelel a modem ügyfélfogadás és ügyintézés követelményeinek. Az építke­zés, belső berendezés kooperál Országos jellegű lesz a házi szociális gondozás A munkaképtelen idős em­berek ellátására az elmúlt években új gondozási forma alakult ki: a házi szociális gondozás. Lényege, hogy a ma­gukra maradt idős embereket lakásukon keresi fel a házi szociális gondozó és ott nyújt­ja számukra a szükséges se­gítséget. Mint dr. Völgyi Lajos, az Egészségügyi Minisztérium szociálpolitikai főosztályának vezetője az MTI munkatársá­nak elmondotta, az újszerű gondozási forma olyan idős korúakra terjed ki, akiknek szociális helyzete és egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy önmagukat teljes egészé­ben ellássák. — A házi szociális gondozás természetesen nem azonos a körzeti orvoshoz tartozó be­tegápolónői ellátással. A gon­dozó lehet hivatásos vagy tár­sadalmi munkatárs, akinél nem előírás az egészségügyi szakképesítés. Feladatkörébe tartozik a fizikai segítségnyúj­tás. — Jelenleg ennek az ellá­tásnak a szervezete, módszere jogszabályilag nem rendezett. A házi szociális gondozás té­rés csupán szskinai irányel­vek, tudományos tanácskozá­sokon megvitatott módszerek érvényesülnek. ‘ Hiányoztak a megfelelő tapasztalatok is a jogszabály kidolgozásához. Időközben gyors '.fejlődésnek indult az új gondozási forma. A tanácsok saját előirányza­taikból biztosítják a szükséges anyagi fedezetet, vagy\ pedig társadalmi aktivistákat vonnak be a házi szociális gondozás feladatainak ellátására. A ren­delkezésre álló adatok szerint jelenleg mintegy 15 ezer egye­dül élő idős ember részesül hazánkban házi szociális gon­dozásban saját lakásán, rész­ben főhivatású, részben társa­dalmi gondozók útján. Az előbbiek száma megközelíti az 500-at, az utóbbiaké pedig több mint 5 és fél ezer. — Értékes segítséget nyúj­tanak a társadalmi szervek is, elsősorban a Vöröskereszt, to­vábbá a KISZ, a Hazafias Népfront, a szakszervezetek. A jogszabály rendezéséhez jó alapot szolgáltatott a Veszp­rém megyében és Budapest III. kerületében két éven át folytatott kísérlet, amely be­vált. Eredményesen megoldot­ták az idős korúak házi szo­ciális gondozását és ez igen pozitív hatást váltott ki a la­kosság körében. Olyan döntés született, hogy a Veszprém megyei, illetve a budapesti modell lesz az alap­ja a szervezeti és működési szabályzatnak, amely orszá­gos érvényű lesz. A szabályo­zás a házi szociális gondozó szolgálatot a társadalmi erők­re építi oly módon, hogy az irányítás és az ellenőrzés ta­nácsi szakemberek kezében le­gyen. A szervezeti és működési szabályzat rugalmas, tehát ke­retjellegű lesz. így a helyi ta­nácsoknak módjában áll majd a helyi körülményekhez leg­jobban igazodó megoldást vá­lasztani. A szabályzat egye­bek közt előírja azokat a mi­nimális ismereteket, amelyek a házi szociális gondozáshoz szükségesek, meghatározza a hivatásos gondozó szakmai képzését is. A szervezeti és működési szabályzat terveze­te előreláthatólag az év vé­géig elkészül. Ezt követően egyeztetjük az illetékes szer­vekkel és az észrevételek, ja­vaslatok figyelembevételével dolgozzuk majd ki végleges formában — fejezte be a tá­jékoztatást dr, Völgyi Lajos, A városképhez jól illeszkedik a fiók épplete tositó megyei igazgatója mon­dott beszédet. Adatokkal érzé­keltette azt a nagy fejlődést, amely az utóbbi tizenöt évben Tatán és a tatai járásban, is végbement. A termelőszövet­kezetek biztosítása például 1967-ben 3,5 millió forint volt, 1972-ben, 13,5 millió forint. A károkra 1967-ben — termé­szeti csapásokkal terhes esz­tendő volt — 2,7 millió forin­tot fizetett ki a biztosító, 1972- ben pedig a kifizetett összeg is 11 millió forintot tett ki. A megnövekedett feladato­kat ugyanakkor rendkívül ne­héz körülmények közöt| vé­gezték a biztosító dolgozói. Az cióban készült, a Márvány Vállalat az alapozást, a Tar-* dosbányai Építőipari Szövet-« kezet külső munkáikat, a páJ pai TÖVÁLL lakberendezési részlege a belső berendezést készítette el — mindez másfél- millió forintba került. Az eme­leten — a fiók fölött — a tatai városi tanács három összkom­fortos lakást építtetett. Az Állami Biztosító tatai városi, járási fiókját Jordán József fiókvezető vette át, f ígéretet tett arra, hogy az im-* pozáns munkahelyet még in­tenzívebb munkával hálálj#® mag.

Next

/
Oldalképek
Tartalom