Dolgozók Lapja, 1973. augusztus (26. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-26 / 199. szám

6 DOLGOZÓK LAPJA 1913. augusztus 26. Anonymus utódai a Tiszánál Vásárosnamény nevét a rádió vízállás-jelentései tették köz­ismertté, meg a szeszélyes, haragos, áradó kedvű Tisza. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez a táj az ország egyik legfestőibb része. Sok arcú vidék, lépten-nyomon változó, erdősávokkal koszorúzott bu­ja növényzete, gazdag flórája paradicsomkertté teszi. Ezen a páratlanul szép he­lyen táborozik az idén 100 kö­zépiskolás diák, akik az or­szág minden részéből azért se­reglettek ide 12 napra, hogy honismereti tevékenységükhöz elméleti és gyakorlati útbaiga­zítást kapjanak. A honismere­ti szakkörök legjobbjai ők — s egyszersmind iskolájuk tör­ténelemből legkiválóbb diák­jai —. többségüknél díjnyertes pályázatok alapos munkáját jutalmazza a táborozás. Van, aki hivatásos történész szeret­ne lenni, más csak szenve­délyből fáradozik, ismét má­sok választott pályájuk során látják majd az önként tanul­tak hasznát. A többség patrió­ta lelkesedésből, szíve gyönyö­rűségére foglalkozik honisme­rettel, és kívánja folytatni ezt a tevékenységet később is. Ki miben fáradozik? A gyerekek nvolc csonort- ban működnek: munkásmoz­galom, tsz-áörténet, általános helytörténet (ezek a beregiek), népdalgyűjtők, szellemi, illet­ve tárgyi néprajzosok, név­és szólásgyűjtők, irodalmi em­lékek kutatói. Néhány eliga­zító módszert is magyarázó előadás után (az előadók a té­ma országos hírű, kimagasló tudósai) kimennek a kijelölt faluba, gyűjtőútra. Az utolsó napokban pedig egyéni tanul­mányokban számolnak be eredményeikről. Ezeket a A mellékutca már néptelen volt ’ ebben a késő esti órák­ban. A nő — bronzhajú, negyven év körüli, enyhén molett teremtés — idegesen fordul hátra: követik-e? Megnyugodva látta, hogy kö­vetik. A szikár, magas férfi, homlokába húzott kalappal, gumitalpú cipőben, hangtala­nul lépkedett a nyomában. A nő rr. st megállt egy háztar­tási bolt kirakata előtt, és hosszan, elmerülten gyönyör­ködött a petroleumos üve­gekben. A férfi közvetlenül a háta mögé került. Halk si­koly. A nő izgalmában levegő után kapkodott. A szikár alak egyetlen szó nélkül elhaladt mellette és gyorsan befor­dult a sarkon. Ekkor a nő, kopogó tűsarkú cipőben, utá­na futott, majd a férfi mellé érve, lassított és közömbös, ráérős léptekkel sétált az ol­dalán. így mentek egyetlen hang nélkül: egyik utcából ki, a másikba be. Jó fél óra múlva a nő haragtól szikrázó tekintettel, erélyes hangon megszólalt: — Ne gondolja, hogy gyenge ellenféllel van dolga! Figyelmeztetem, hogy nem ijedek meg ilyen alaktól, mint maga! Ha nem viselke­dik tisztességesen, szólok a legközelebbi rendőrnek, s az majd megtanítja móresre! Meglát egy csínqs, magányos nőt,, és mindjárt szemtelenke- dik. Azt hiszi, ha belenézek a két szép szemébe, azon nyomba a karjaiba szédülök? Nagyon téved, barátocskám; Bennem emberére talált! Fi­gyelmeztetem, hogy elvégez­tem egy alapfokú csélgáncs- tanfolyamot! A férfi tisztelettel levette a kalapját: — Elnézést kérek. drága hölgyem. Most fejeztem be a gyárban a délutános műsza­kot. Jólesik egy kis gyalog­lás a friss levegőn hazafelé. Eszem ágában sincs, hogy tolakodóan viselkedjem. So­ha nem vennék bátorságot ahhoz, hogy az utcán megszó­lítsak egy ismeretlen hölgyet. A nő mérgesen megragadta a férfi gallérját: — A leghatározottabban ki­kérem magamnak! Milyen munkákat a helyi múzeum mint értékes krónikát őrzi meg — esetleg kiadásukra is sor kerül. Sikeres munkájukról máris büszkén számolnak be. Seté­nyi Eszti a legboldogabb, ő 33, számára ismeretlen népdalt vett magnóra, s mivel ottho­nos népdalaink világában, le­het, hogy ezek között valóban akad néhány új fölfedezés, kü­lönösképpen a balladák kö­zött. — Mindenkit megkértem Jándon, hogy énekeljen, aki­vel csak találkoztam. Először szabadkoztak, hogy ki ér rá dalolni dologidőben, de végté­re csak megtették. Összesza­lad aztán az egész falu a nagy énekszóra, akárcsak népünne­pély lett vrlna! Szíves a bere­gi nép... A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott. („Nomen est omen”: neve annyira jelzi igazságra törekvését, hogy kis magnóját mindig magával hordja, tévedések kizárása vé­gett mindent fölvesz, amit fontosnak tart. (Ö a múlt szá­zad végén lebontott namériyi zsidótemplom környékén ke­resgél, de távolabb a Tisza medrében is talált edényeket, ékszereket, amiket a kétszáz éve elvándorolt izraelita hit­község . tagjai használhattak. Ö is, gyűjtő társai is sok se­gítséget kapnak a néprajz-ku­tató, tudós református lel­késztől, a beregi múzeum lét­rehozójától., Azonban az ő gyűjtésük már országos célt szolgál: amit összehoznak, az a szentendrei skanzen beregi falujának házait fogja díszí­teni. A tsz-történészek a bereg- daróci szövetkezet múltját re­konstruálják, hivatalos írá­sokból és szájról-szájra járó történetekből; a nyelvi gyűj­jogcímen _ sérteget engem? Olyan csúnya, szánalomra méltó nő vagyok, akivel nem lehet néha elbeszélgetni ? El­képzelhetetlen, hogy valaki elmenjen velem egy moziba, színházba, hangversenyre? Olyan kiállhatatlanul, undok nő vagyok én? A férfi nagy, kockás zseb­kendőjével megtörölte a homlokát. — Ellenkezőleg. Maga rend­kívül csinos. S máris meg­szerettem azt a búgó, simo­gató hangját. A nő gúnyosan mosolygott: — Azt hiszi, ezekkel az ócska bókokkal megszédít? Velem nem lehet csak úgy egyszerűen megismerkedni az utcán. Egy férfi legyen szellemes, találékony. Derítse ki hol lakom. Naponta küld­jön egy csokor rózsát. Mel­lette egyetlen sor: „Hódolat­tal egy rajongója”. Később egy kis bonbont, édességet is küldhet. Egy jó hónap után aztán megvárhat a kapu előtt, és bevallhatja, hogy maga küldte az apró ajándékokat. Ha jókedvemben talál, meg­iszom magával egy kávét a presszóban. — Igenis. Bocsánatot ké­rek, ha zavartam. Kézit csó­kolom ... — Álljon meg a menet! Hová siet? Teljesen elveszí­tette az önbizalmát? Maga vi­szonylag jó megjelenésű férfi. Ha tetszik magának egy nő ne legyen zavarban. Ha valóban úgy érzi, hogy nehéz lenne mokt elszakadnia tőlem, azt a kávét, amit egy hónap múlva ittunk volna meg, most is megihatjuk itt, a sarki cuk­rászdában. Világos? — Világos — bólintott en­gedelmesen a férfi. — Magába karolok, mert látom, hogy reszket az öröm­től, alig áll a lábán — mond­ta a nő nagyon határozottan. A cukrászda előtt megálltak. Félig lehúzott redőny fogadta őket. — Záróra van! mormol­ta halkan a férfi. — Ha meg tetszik engedni, akkor talán majd máskor... G. Sz. tők eltűnő dűlők, megváltozott utcanevek följegyzői, amit rögzítenek, olykor valósággal belevilágít egy-egy földrajzi hely történetébe, hiszen az rendszerint nem véletlenül kapta eredeti nevét; az irodal­márok Tiszacsécsén és Tisza- becsen járnak Móricz Zsig- mond, illetve Szabó Lőrinc nyomában. Múlt és jelen: a jövő számára Közben megismerik egy­mást, hírt kapnak egymás éle­téről, és munkájáról. Felejt­hetetlen emlékekkel távoznak, hiszen a tábori élet-akkor iga­zán szép, ha határozott célja, tartalma van, és hálásak a KISZ-nek, mert az szervezte a tábort, és biztosította anyagi fedezetét. Ami pedig a jövőt illeti, a mai krónikások hihetetlenül sokat segítenek történész uno­káiknak és dédunokáiknak. Mert a múltat mindig csak a korabeli források nyomán is­merhetjük meg valójában: a kor íze, hangulata, belső vi­lága csak az akkori maradvá­nyokból és szövegekből bonta­kozik ki elevenen. Az esemé­nyek, a gazdasági fejlődés nyomon követhető a minden­napok részletes rajza nélkül is, de hogy mit gondolt, mit dalolt, hogyan érzett és' ho­gyan beszélt az eltűnt idők embere — vagyis a valóság­nak épp az a része, mely az elvontságok csontvázára húst, izmot, életet varázsol, az a korabeli föl jegyzésekből de­rül ki. S a mi gyorsan válto­zó világunkban, amikor épp az eltűnése előtti utolsó pil­lanatban lehet megragadni, rögzíteni az egykori paraszti világot — kivált Beregben, ahol az még jelenvalóbb mint máshol — a honismeret se­rény munkásai különösen fon­tos szerepet töltenek be. (A táborozás egyébként minden évben más tájon kerül meg­rendezésre — iparvidéken ter­mészetesen egészen más jel­legű.) Az együttes pedig olyan — bár igaz: válogatott csapat! — hogy érdemes volna elhozni ide minden, a fiatalokkal kapcso­latban pesszimista felnőttet. Ennyi okos, tájékozott, talp­raesett, szorgalmas, kedves, udvarias diák egyszerre, együtt: csupa bíztatás a jö­vőre. Márpedig mindez a jö­vőért történik. Bozóky Éva A lig érkeztek meg az üdülőbe, elborult az ég. Ki sem pakoltak a bőröndjükből, csak bámulták búskomoran a levelük visszá­ját mutagató fákat. A vihar két és fél óráig tartott, majd este újra kezdte. Fanyalogva ettek, majd felmentek a szo­bájukba. — Ma fel sem vettük a gu­micipőt — mondta csügged­ten Kovács I. — Nagyon kell az eső — vi­gasztalta Kovács II. Elválhatatlan barátok voltak és miután győzelemre vitték üzemük pingpongcsapatát, minden nyár elején egyhetes jutalombeutalót kaptak a Ba­laton mellé. Az a bizonyos el­ső nagy győzelem öt évvel ez­előtt volt. Azóta így június ele­jén együtt verték a labdát, s együtt lesték a szomszédos üdülő kertjét, ahol eddig min­den évben akadt valami remek kis csaj, akivel elszórakozhat­tak. Főleg cseh lányok, mivel a testvérüzemből ide jöttek nyaralni a szalagon dolgozó lányok Brnóból vagy honnan, a magyar gyár dolgozói pedig az ő' nyaralójukba, Teren- csényteplicre. Hanem most még a lányokban sem re­ménykedhettek. Másnap azért kisütött a nap, bár a Balaton fölött tej­fehér pára úszott, amiből még a délelőtt folyamán totyakos kis felhők lettek. A Balaton zöld vízét ekkor már jól lát­hatták, viszont az ég lett me­gint szürke. — Medárd van — jegyezte meg Kovács I, miközben gu­Csapda KÁNTOR JÁNOS: KATALIN Mezei Andrát: Lánchíd Ez Magyarország közepe, itt ez a híd a láncokon, ahogy megtartva terheit a folyókon át ível a híd, / mintha Budapest tengelye láthatatlanul függene vonalba pontba zárva, úgy rejti függőségeit: a szolgait, az istenit asszonyi karcsúsága. Mintha Hetéra lenne ő, világ előtt a vetkőző, . kigyúlhat sornyi lámpa — Takarja szökkenése még, milyen roppantó nyomaték fogódzik derekába. Feszül, feszit az egy-idom, sorsomban is hidam, húgomj Két part között és kétfelé, mégis megtartva terheit, itt ez a híd a láncokon. Népművészet tollal, ecsettel, húron Király Ilus neve még nem szerepei lexikonokban, de elég volt ahhoz, hogy a nevével fémjelzett pályázat meigmoer gássa az ország legkiválóbb népművészeit. A nemrégen el­hunyt, híres kalocsai pingáló- asszony emlékére, a Bács-Kis- kun megyei tanács hívta ne­mes vetélkedésre a népművé­szet három ágának — a pingá- lás, a minta írás és a népi h an gszerkészí t-és — legjobb mestereit. Bár jelentős díjakat is kitűztek, de feltehető, hogy nem elsősorban ez vonzotta a résztvevők legtöbbjét. Az egy megyétől kiindult, de országos népművészeti seregszemlévé izmosodott kezdeményezés­nek egyértelmű sikere van. Ez pedig a pályázatot nemcsak kiíró, de annak sorsa felett szíwel-lélekkel bábáskodó Megyei Népművelési Tanács­adónak köszönhető. Nem elégedtek meg a pályá­zat, — még oly széles körű — közzétételével sem, hanem megkeresték a leghatásosabb módszert, hogy valóban eljus­son felhívásuk azokhoz, akik­re számi tani lehet. Jól tudták a megyei népművelők, hogy a népművészek egyrésze ottho­nából ritkán kimozduló idős, vagy tanyán élő ember, akik­kel kapcsolatot teremteni nem lehet hivatalnoki módszerek­kel. Ezért aztán levélben, sőt személyesen is felkerestek azokat, akiktől azt várták, hogy részvételükkel emelik a pályázat színvonalát. Érkezett is pályamű, levél, az ország minden pontjáról: volt közöttük fiatal, eddig is­meretlein kezdő és jelentkezett'! Vankóné, Dudás Juli, a hires népművész is, megírta, hol lát­ható legújabb falra festett al­kotása. (Ehhez és a pingáló- asszonyok többi munkádhoz házhoz megy majd a zsűri, hogy eldönthesse a benevezők teljesítményét.) Már az első pályázati leltár is érdekes: 24 citera, 5 köcsög- duda, 3 lopótök-furulya, 1 tan- burica és 1 tekerőlant, más né­ven nyenyere. Ezenkívül a pingálók ÜO tojást, 35 festett tányért küldtek be, a minta- íróktól pedig 25 mintázott tex­tilanyag érkezett. Különösen dicséretre méltó, hogy a Népművelési Tanács­adó ügyesen és hozzáértéssel módot teremtett arra, hogy a zsűrizésre váró anyag legszebb darabjai közszemlére kerülje­nek. Kecskeméten a díszítő- művészek nyári tárlatán mu­tatták be a pályaművek legér­dekesebb darabjait. A legnagyobb érdeklődést a népi hangszerek keltettek, azok közül is az egy darabból faragott citerák. Több hang­szert küldött a Szeged mellet­ti Sándorfalva híres citera ze­nekarának vezetője, Budai Sándor aki a Rózsa Sándor című film zenei felvé­telénél is közreműködött. Hasznos volna a pályázat anyagát országos vándorkiál­lításon is bemutatni, ahol az alkotók neve mellett minde­nütt meg kellene említeni azt a népművészeti egységet — szövetkezetét, művelődési há­zat, zenekart, szakkört-, 'ame­lyik otthont adott a pályázó­nak. Pálos Miklós micipőjét szárogatta egy is tűnt. Valószínűleg megsem- ronggyal. — Egyszerűen nem misült. lehet kimenni az udvarra, — Odanézz, a köd smafu! — mert vizes minden. lelkesedett Kovács I. Kovács — Még nincs Medárd, s kü- II. ellenben nem felelt, ha­lönben sem hiszek benne — nem tátott szájjal a szomszéd Csontos Gábor: Hofabáv vigasztalta elsősorban magát Kovács II. Alkonyaikor azért egy fél­órácskát pingpongoztak, két eső között, azzal sem törőd­ve, hogy a vörös salak tocso- gásra ázott a pingpongasztal körül, mert a műanyag tető alá bevert a vihar. Másnap reggelre viszont megjöttek a csehek. Két Sko­da is állt az utcán, amikor a boltba indultak Mackó-sajtot venni. A sajt sem hizlal, vi­szont jó kondiedző. — Két cseh kocsi — állapí­totta meg Kovács II. — Lesz még több is, ahogy én őket ismerem — bóloga­tott a másik Kovács. Megvet­ték, majd megették a sajtot, elbámultak a Balaton felé, ahol most is volt bőven tejfe­hér köd, viszont egyszerre csak elkezdett emelkedni, és változatosság okáért egyből el üdülő felé bámult. Látta már Kovács I. is, hogy minőségi változásról van szó. Akkorát nyelt, hogy jó ideig fent ma­radt az ádámcsutkája. Amikor végre megszólalt, másra nem is telt: — Egy cseh bige! A látvány megrázta őket, s lelkűk fenekéig hatolt. Ko­vács II. tért először magához, ami érthető, mivel ő fedezte fel a lányt. Megmarkolta az ütő­jét. — Hátha hajlandó pingpon­gozni — mondta. — Hátha — eredt a nyomá­ba Kovács II. S utána tette még. — Nagy magyar nemzet­közi gesztikula. — Öööö, eee, — kezdte Ko­vács I. a nemzetközi magyar nyelv nemes szókincsét be­vetve, majd egyéb magán­hangzók után vízszintesen előre tartotta az ütőjét és jól tagoltan befejezte a monda­tot: — Pingpong? — Ühüm — bólintott egé­szen normálisan a lány és mo­solygott. Ettől a mosolytól elő­re elvesztették három mécs­esükét együttesen és külön- külön. Kovács II. megelőzte Kovács I-et, ami azt jelenti, hogy előbb lépett az asztal felvégén lévő tócsába. Ter­mészetesen a tócsa nélküli vé­gén állt a lány. A játék meglehetősen vál­tozatos volt. A kis labda hol a háló alá szorult, hol a lány mögötti pocsolyákba toccsant bele. Kovács I. hasznossá tet­te magát, beállt a lány mögé labdaszedőnek és még örült is, mert csodálhatta a lábát. A lány nagyokat nevetett, amitől Kovács II. kétszer is melléütött a labdának, de lehet, hogy volt azért benne némi szándékosság is. Az ug­rabugráló két férfi aztán még inkább nevetésre ingerelte a lányt és egy necces szerva után elnézését kérve széttár­ta a két karját. Ettől a fehér pulóver alatt megrezzentek kemény keblei. A Kovácsok ettől egyetemlegesen csuklani kezdtek. Nagysokára Kovács I. mégis meg tudott szólalni. Félhangon azt vetette oda Kovács I-nek: — Én teljesen kész vágyóig. — Én is. De nem vindikál­hatsz jogokat. — Én szembe látom. — Én pedig hátulról. Hely­zetem mégsem nevezhető há&» lányosnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom