Dolgozók Lapja, 1973. augusztus (26. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-16 / 191. szám

JJó reggelt! \ 1973. ang. 16. csütörtök c/thrukáisi napja j> _______ \ V árható időjárás csü-í 1 törtökön estig: kisebb feí-f 1 hőátvonulások, legfeljebb i ' egy-két helyen futó esővel, i [ Mérsékelt, napközben élén- ^ ' kebb északi, északkeleti ' szél. Várható legmagasabb 1 nappali hőmérséklet 25 fok 1 körül. Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1888. augusztus 16-án született — és 1964-ben, 76 éves korában halt meg — Frans Eemil Sil- lanpää finn regényíró. Szülei parasztok voltak és szülőföldje nyújtotta a termé­szettel kapcsolatos első élmé­nyeket is; a magányos szem­lélődések maradandó emléke lett a természet feloldó, har­monizáló ereje. Középiskolái elvégzése után a helsinki egye­tem természettudományi ka­rán biológiával, kémiával fog­lalkozott, de a szünidőket ott­hon töltötte, s ekkor kedvére áldozhatott az irodalom irán­ti szenvedélyes szeretetének. 1924—26. között irodalmi folyó­iratot szerkesztett; 1930-tól so­rozatosan jelentek meg nagy regényei (Élet és napsugár, Jámbor szegénység, Silja, Egy férfi útja), amelyek magukkal meghozták számára az elisme­rést is. Ennek koronájaként — Silja című művéért — 1939- ben elnyerte az irodalmi Nó- bel-díjat. írói nagysága elsősorban emberábrázolásában mutátko- zott meg: néhány zseniális vo­nással, szűkszavú párbeszédek­kel varázsolta az olvasó elé alakjait. Bóvli a dunaújvárosi papírgyár i UOIOKém KÉNYSZERLESZÁLLÁS Negyvenhárom személlyel a fedélzetén kényszerleszállást hajtott végre kedden a késő esti órákban egy Boeing—727- es, a tenessee-i Memphis re­pülőterén. A gép másfél órán át körözött a repülőtér felett, hogy az üzemanyag-tartályok kiürüljenek és ne robbanjanak fel leszálláskor. A kényszer- leszállás végül is szerencsésen sikerült. VASAS-TALALKOZÓ DUNAÚJVÁROSBAN Kilenc vasas néptáncegyüt­tes ad találkozót augusztus 18—19-én Dunaújvárosban. Itt rendezik meg a hagyományos vasas néptáncfesztivált. A nagyszabású találkozóra Győrből, Ózdról, Kazincbarci­káról, Diósgyőrből, Csepelről, Budapestről, Székesfehérvár­ról érkeznek táncosok, s részt vesz a fesztiválon a Dunai Vasmű néptáncegyüttese is. ÉVFORDULÓ JAPÁNBAN Japánban szerdán megemlé­keztek a második világháború­ban meghalt hárommillió ja­pán katonáról és polgári sze­mélyekről. A tokiói hivatalos emlékünnepség keretében Ta­naka Kakuei miniszterelnök •koszorút helyezett el az isme­retlen katona sírján. Az ün­nepségen beszédet mondott Hirohitó császár. Pályaválasztási információ Mintegy 300 iskolai pályavá­lasztási felelős és üzemi pá­lyaválasztási megbízott jó együttműködésének kialakítá­sához kell számos feltételt megteremteni az idén. Egyik tájékozódási pontjuk bizonyá­ra a megfelelő példányszám­ban megjelenő Komárom me­gyei Pályaválasztási informá­ció c. kiadvány lesz, amelyben az első alkalommal a felelő­sök és megbízottak névsorát is közük, aktuális híranyag tudósít a fontosabb esemé­nyekről. tennivalókról. Elem­ző írások publikálását is ter­vezik. Az információ a reális szükségletnek megfelelően, előre meg nem határozott időközönként jelenik meg. ÁRENGEDMÉNY VOLKSWAGENRE A Volkswagen Művek igaz­gatósága bejelentette, hogy a még raktáron lévő 1973. évi típusokat 200—400 márka kö­zötti árengedménnyel hozza forgalomba. A „bogárhátú” gépkocsi-típusoknál 200 nyu­gatnémet márka árengedményt alkalmaznak. KARAMBOL 12 HALOTTAL Tizenkét ember vesztette életét a nigériai Ibadan köze­lében szerdán, egy közúti bal­esetben. Húsz sebesült kórházi ápolásra szorult, többségük állapota válságos. Nikotin-elvonó beszélgetés A nikotin káros hatásá­ról szinte naponta megjele­nő írások ellenére az NDK- ban sem akar csökkeni a dohányzók száma. Ezért a berlini fridriechshaini ren­delőintézetben különleges „leszoktató terápiát” alkal­maznak. A terápia lényege: niko- tin-elvonó beszélgetéseket tartanak a jelentkező páci­ensek száinára. Az intézet­ben hetente kétszer össze­gyűlnek, akik szeretnének, de maguktól mégsem tud­nak leszokni káros szenve­délyükről. Az orvosok sze­rint 85 százalékuk az első „kezelés” után négy héttel abbahagyja a dohányzást, s ezek 46 százaléka örökre ki is gyógyul káros és költ­séges szenvedélyéből. CREMONAI „LELETEK” A cremonai rendőrség 500 millió líra értékű elrabolt ré­gészeti leletre bukkant. A vá­ros egyik' szállodájában két bőröndben egy féldombormű- vet, egy nőt ábrázoló már­ványszobrot, két bronzfigurát, egy amforát, egy bronz paj­zsot és öt cserépedényt talál­tak. Fogyni szeretne... A virginiai Richmond kórházába a minap beál­lított egy 363 kilós, 37 éves férfi és rimánkodóan arra kérte az orvosokat, csinál­janak valamit, hogy ne híz­zon tovább. Az orvosok összedugták a fejüket és el­határozták, hogy műtétnek vetik alá páciensüket: kio­perálnak egy nagy darabot beléből, hogy ezáltal meg­rövidüljön a táplálék útja, vagyis kevesebb tápanyag szívódjon föl. Közölték vi­szont a kolosszussal, hogy csak akkor hajthatják vég­re rajta a műtétet, ha elő­zőleg már 90-136 kilót le­fogyott. Tavaly Al Hirt jazzmu- zsikuson hajtottak végre hasonló műtétet: A 151 ki­logrammos férfi az operá­ció után hét hónap alatt 33 kilót adott le. Virágzó kaktuszok (Fotó: Jusztin) FEKETE ISTVÁN EMLÉKSZOBA Az ajkai művelődési köz­pontban emlékszobát rendez­nek be Fekete István hagyaté­kából. A népszerű író, aki 1928. és 1941. között, mint gazdatiszt élt Ajkán, első mű­veit itt alkotta. A művelődési ház honismereti köre évek óta gyűjti az emléktárgyait. A TISZA II-RÖL.:: A Tisza II. vízlépcsőtől — a nagykunsági főcsatorna közve­títésével — első között kap öntözővizet Tiszaföldvár két nagy mezőgazdasági üzeme, a Lenin és a Szabadság Népe Tsz. A két közös gazdaság így együttesen csaknem kétezer hektár jó termőképességű ta­laj mesterséges csapadék­pótlását tudja megoldani. BEFEJEZŐDÖTT A KODÄLY- SZIMPÓZION Szerdán befejeződött a kalifor­niai Oacklandban rendezett nem­zetközi Kodály-szimpózion. A kéthetes rendezvénysorozat kere­tében Kodály Zoltán életét és munkásságát bemutató fotókiállí­tás is nyílt. A nagy érdeklődést kiváltó s/.impózionon részt vett KOdály Zoltánná, valamint dr. Eősze László zeneesztéta és Szőnvi Erzsébet, aki a rendezvény elnö­ke volt. Vádemelés Houstonban Hivatalosan is vádat emeltek Houstonban a texasi tömeggyi!ko­sok, a 17 éves Elmer Wayne Hen­ley és a 18 éves David Owen Brooks ellen. Mindkettőjüket az­zal vádolják, hogy a 33 éves Dean Allen Corll-lal együtt ho­moszexuális orgiákon „legalább négy fiatal életét oltották ki**. A hatóságok közlése szerint ter­mészetesen korántsem bizonyos, hogy a két fiatalember csuDán négy gyilkosságban bűnös. A hu­szonhét megtalált holttest közül azonban eddig mindössze hatot sikerült azonosítani. Huszonegy tetemet a ráöntött mész úgy szét­mart, hogv csupán csontváz ma­radt belőlük. Henleyt egyébként Corll meggviikolása is terheli. A beteges hajlamú embert a múlt hét szerdáján ölte meg, megijed­ve, hogj' az áldozatok soráhan esetleg most 6 következik. iAz amerikai igazságszolgáltatás elveinek és rendelkezéseinek meg­felelően mind Henley, mind Dá­vid Brooks 100 000 dollár óvadék ellenében kiszabadulhat az elő­zetes letartóztatásból. Houstoni közlés szerint a szak­értőknek és a nyomozóknak min­den tudásukat latba kéil vetniük, hogy megállapítsák a további 21 áldozat személyazonosságát, illet­ve felkutassák hozzátartozóikat, akik közül többen valószínűleg még csak nem is érdeklődtek. ÜJ UTCANEVEK PILISMARÓTON Bozóky Mihályról, a község nótáriusáról, a neves egyhá­zi énekszerzőről, az első Wie­land- és Lafontaine-fordítóról Dömösre, illetve Pilismarótra telepedése 200. évfordulója al­kalmából utcát neveztek el. Ükunokájáról, a pilismarót! születésű, neves török szótár­íróról és nyelvtudósról, dr. Pastinszky Jánosról is utcát nevezett el a községi tanács, a jeles ember születésének 100. évfordulója alkalmából. KUBA ÉPÍTKEZIK A kubai építőipar 44 ezer lakás építését kezdte meg az év első felében, amelyből 37 ezret már át is adott. Az or­szág történetében még soha ennyi lakás nem épült fel hat hónap alatt. Az 1,8 millió lakosú kubai főváros általá­nos városrendezési terve sze­rint a tengerpart mentén, mintegy 10 kilométer hosszú­ságban egy „Üj Havanna” épül majd fel. Ennek egyik előhír­nöke Alamar, ahol az első 1500 lakásba már beköltöztek a lakók. Ha teljesen felépül, 80 000 lakosa lesz. SZEMÉLYENKÉNT 22 NÉGYZETMÉTER A város gazdasági és szo­ciális fejlesztési terv értel­mében Leningrádban 1990-ig 50 millió négyzetméter kiterje­désű lakóhelyiséget építenek. Ez másfélszer annyi, mint az elmúlt 50 évben épült lakások alapterülete. A terv értelmé­ben ebben az időpontban a több, mint 4 millió lakosú Le­ningrad személyenkint 22 négyzetméter lakóterületű la­kásokkal fog rendelkezni. A Papíripari Vállalat Dunaújvárosi Gyára mintegy 4,3 mlfJ liárd forintos beruházással bővül. A tervek szerint az új gyárban évente 100 ezer tonna hullám-alappapírt, 50 ezer tonna félcellulózt és 51 ezer tonna hullámpapír-terméket állítanak majd elő. A kivitelező 26-os Állami Építőipari Vál­lalat dolgozói jelenleg a csarnoképület vasszerkezetét szerelik (MTI Fotó—Jászai Csaba felv. — KS) FOTÓKIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜLNEK A megye amatőr fotósai számára kiírt pályázatra 25 szerző mintegy kétszáz képe érkezett be. A zsűrizést 14-én végezték neves szakemberek, s kiválasztották azt a 43 alko­tást, amelyet a 26-án a megyei művelődési központban meg­nyíló kiállításon láthatunk. A növény- és állatvilágról ké­szített felvételek alkotóin kí­vül az egyéb kategóriában és a diafilm-készítők közt is osz­tanak díjat. Ez utóbbi 80 fel­vételéből a legjobbakat külön vetítésen mutatják be. NEM JÖN AZ OMEGA Az augusztus 18-ra hirdetett szabadtéri Omega-koncert Oroszlányban technikai okok miatt elmarad, a jegyeket- a Petőfi Művelődési Központban visszaváltják. így az utolsó szabadtérre tervezett program, a megyei fúvószenekari talál­kozó jelenti majd a városban a nyár végét — szeptember 9-én. Az ultrahang, mint irányító Szovjet tudósok megállapították, hogy az elektro­nokat ultrahang segítségével irányítani lehet. A szov­jet fizikusok bebizonyították, hogy az ultrahang frek­venciájának variálásával lehetséges az elektronok szük­séges csoportjának kiválasztása és tulajdonságai nagy­pontosságú analízise. Az effektust a kristályok tulaj­donságainak elemzésekor már a gyakorlatban is al­kalmazzák. ÁRVÍZ PAKISZTÁNBAN A pakisztáni Pandzsab ál­lam 19 járásából 15-öt nyilvá­nítottak szerdán katasztrófa sújtotta vidéknek, a hetek óta tartó árvíz miatt. A helyzet egyébként továbbra sem ja­vul, mert — főleg Kasmírban — kiadósán esőzik. Eddig ösz- Szesen 27 000 kis település ke­rült víz alá. Árvízvédelem a BODVAN Jelentős árvízvédelmi és fo­lyamszabályozási munka kez­dődött a Bodva felső-borsodi szakaszán. Ezen a részen, Szendrőlád és Perkupa között, a folyó medrét utoljára az 1930-as években kotorták. Az­óta sok helyen eliszaposodott a meder, vagy alámosódótt a partfal. EGYIRANYÜSITÁS AUGUSZTUS 20-ÁN A KPM autópálya-főnökség felhívja a gépjárművezetők fi­gyelmét, hogy — tekintettel az augusztus 20-i ünnepre — az M—7-es autóút Zamárdi és Székesfehérvár közötti sza­kaszán augusztus 19-e vasár­nap helyett augusztus 20-án, hétfőn a szokásos időpontban, 16—22 óra között lesz ér­vényben az egyirányúsítás. hajöparäde A BALATONON A Balatonra érkező külföl­diek gépkocsi utánfutókon és teherautókon sok vitorlást és motorcsónakot hoznak ma­gukkal a magyar tengerre. A külföldi lobogó alatt közleke­dő vízijárművek elvegyülnek a hazaiak között, így gyakran valóságos nemzetközi hajópa­rádé látványában gyönyörköd­hetnek az üdülők. JMlO* A Szovjetunióban jelenleg számos „L—410” jelzésű, cseh­szlovák gyártmányú személy- szállító repülőgép kísérleti vizsgálata folyik a többi kö­zött a Kijev—Volgograd—Ba­ku task ent útvonalon. a repülőgépek a jövőben a KGST-tagonszágokban forga­lomban lévő „AN—2”, JUT—2*» és „IL—14” típusú repülőgé­peket pótolják majd. 17 utas szállítására alkalmnttnlr ELEKTROMOS CSERÉPKÁLYHA-BETET Cserépkályhába helyezhető elektromos fűtőberendezések gyártását kezdték meg a pápai ELEKTHERMAX gyárban. A helyben tervezett és kikísérle­tezett 3, illetve 6 kflowattoa fokozatra kapcsolható betétek a csarépkályhák ajtajának ke­retébe helyezhetők, és a ese- répkályhák tartós hőtárolásá­val gazdaságosabban használ­ják fel az energiát. Nagyvárosok statisztikája A több mint 100 ezer la­kosú nagyvárosok száma az utóbbi években ugrásszerű­en emelkedett. Míg az év­század kezdetén 300, majd 1970-ben kb. 700 ilyen vá­ros volt, addig 1972-ben számuk már elér­te az 1872-t. Az ENSZ leg­újabb Demográfiai Év­könyve szerint bolygónk lakossága 1900-tól 1970-ig 2,4-szeresen, a nagyváro­sok száma viszont 6,2-sze- resen nőtt. 246 ilyen nagyváros van az USA-ban, 224 a Szovjet­unióban, 143 Kínában, egyenként 145 Japánban és Indiában, 77 Brazíliában, 61 Mexikóban, 60 pedig Nagy-Britanniában. Euró­pában (a Szovjetunió nél­kül) 396 nagyvárosban zaj­lik az élet. Egészen más rangsoro­lást kapunk, ha a nagyvá­rosok számát az egyes or­szágok területi kiterjedésé­vel hasonlítjuk össze. Hol­landiában és Japánban 10 ezer négyzetkilométer terü­letre 4,7, illetőleg 42 nagy­város jut. Hasonló az arány nyolc további európai or­szágban. Viszont Indiában 0,5, Mexikóban és Nigériá­ban 0,3 és az USA-ban csupán 0,26. Az említett évkönyv sze­rint 152 városban több mint egymillió ember él. 1970- ben tizennégy — több mint 5 millió lakosú »áros­ban — kb. 112 millió ember élt, vagyis a földlakóknak közel 3 százaléka. Ilyen vá­rosok: Moszkva, Párizs, London, New York, Los Angeles, Chicago, Sao Pau­lo, Tokió, Sanghaj, Péking, Bombay és Calcutta. DOLGOZOK LAPJA — sz MSZMP Komárom megyei Bizottsága és • megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: 2803 Tatabánya V., PL 541. megyei tanács azékháza. Telefon: 21—67. 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék, közgazdasági rovat: lS-ös meUék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék; kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat: 14-es melléka levelezési rovati 13-as mailék. Kiadja a Komárom megyei Lapkladő Vállalat. 2805 Tatabanya, PL 511. megyei tanács. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10, 21—67, 81—3L — Előfizethető bármely posta- hivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben és a Posta Központi Hírlaplrodájánál (Budapest V.. József nádor tér l.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj l hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őrztinlr meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelős; Macher Zoltán. — INDEX; 2MM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom