Dolgozók Lapja, 1973. augusztus (26. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

mAG PROLETARIAT, EGYESÖtfETm öoimöKLá t 1973. augusztus L, SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. évf. 178. sz. Ára: 80 fillér Bitrátái találkozó A Krím-félszigeten július 30—31-én meg­tartották a szocialista országok kommunisla- és munkáspártjai vezetőinek találkozóját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára, a Bolgár Népköztársaság Állam­tanácsának elnöke; Gustáv Husák, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának főtitkára; Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára; Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára a Mongol Nép­köztársaság Minisztertanácsának elnöke; Erich Honecker, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának első titkára; Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztár­saság Államtanácsának elnöke; Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, valamint Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára és Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára. A találkozó résztvevői tájékoztatták egy­mást pártjuk életéről és tevékenységéről, szocialista államuk fejlődéséről. Megvitatták a testvéri pártok és országok közötti politi­kai, gazdasági és ideológiai együttműködés kérdéseit. Véleménycserét folytattak az idő­szerű nemzetközi problémákról is. II. Hangsúlyozták, hogy fon- tartják az enyhülés övezeté- tos valamennyi érdekelt állam nek kiszélesítését, az egész együttes erőfeszítésével meg- világra való kiterjesztését. Ez A Bolgár Kommunista Párt, szilárdítani a nemzetközi szín- mindenekelőtt megköveteli az imperialista agresszió terem­tette konfliktus-helyzetek ha­ladéktalan rendezését. Ismét megerősítették, hogy következetesen támogatják a Vietnami Demokratikus Köz­társaság és a Dél-Vietnami Köztársaság Ideiglenes For­radalmi Kormánya álláspont­ját, azt a követelését, hogy állapodást; biztosítani kell Indokína népei számára an­nak lehetőségét, hogy maguk döntsenek sorsukról, meg kell teremteni az igazságos békét Csehszlovákia Kommunista téren végbemenő pozitív vál- Pártja, a Lengyel Egyesült tozásokat, következetesen meg- Munkáspárt, a Magyar Szocia- valósítani a megkötött egyez- lista Munkáspárt, a Mongol ményeket és szerződéseket, Népi Forradalmi Párt, a Né- szüntelenül előre haladni a met Szocialista Egységpárt, a fő cél, az egyetemes béke biz- Román Kommunista Párt és tosítása felé. a Szovjetunió Kommunista Kifejezésre juttatták azt az Pártjának vezetői megállapí- egyöntetű eltökéltségüket, tották, hogy az 1972-ben meg- hogy ebben az irányban fej­tartott Krím-félszigeti találko- lesztik a szocialista országok valamennyi fél maradéktala- zó óta eltelt idő alatt jelentős aktív együttműködését, meg- nul teljesítse a párizsi meg- sikereket értek el a Varsói erősítették azt a készségüket, Szerződés Politikai Tanácsko- hogy elősegítik az európai biz­zó Testületé nyilatkozataiban tonsági és együttműködési ér­foglalt külpolitikai célkitűzé- tekezlet sikerét. Pozitívan ér­sek, a testvérpártok kongresz- tékelve a Helsinkiben meg- szusain elfogadott határozatok, tartott előkészítő konzultációk egész Indokínában; kifejezték az SZKP XXIV. kongresszu- és az európai értekezlet első internacionalista szolidaritá­sának békeprogramja megva- szakasza a — külügyminisz- sukat a vietnami néppel, azt lősításában. téri találkozó — alapvető ered- a készségüket, hogy megad­A vietnami háború befeje- ményeit, a testvérpártok veze- ják nekik a szükséges segit- zése, a Német Demokratikus tői kifejezik azt a meggyőző- séget, erősítik a _VDK-val a Köztársaság teljes nemzetközi désüket, hogy ennek az érte- testvéri együttműködést, jogi elismerése, Csehszlovákia kezletnek a munkája, amely- és a Német Szövetségi Köz- hez a népek a valóban tartós társaság kapcsolatainak ren- európai béke megteremtésébe dezése, Kuba nemzetközi po- vetett nagy reményeiket fü- zícióinak megerősödése, az zik, amennyiben megvan a európai biztonsági és együtt- résztvevőkben a jóakarat, már izraeli csapatokat a megszállt működési értekezlet sikeres ebben az évben teljes egészé- arab területekről, tiszteletben kezdete _ mindez tükrözi a ben véget érhet. Annak érdé- tartják e térség államai és s zocialista közösséghez tartó- kében, hogy a legnagyobb po- népei, beleértve a palesztinéi zó országok békeszerető poli- litikai tekintélyt biztosítsák az arab nép függetlenségét és tikája befolyásának növekedő- értekezlet határozatainak, an- törvényes jogait sét. nak zárószakaszát legmaga­11 politikai megvalósításé- sabb szinten kellene megren- ban, az egész nemzetközi hely- dezni. zet javításában nagy szerepet A szocialista országok állást töltöttek be a testvérpártok és foglalnak az európai államok a szocialista országok veze- közötti nagyarányú és hosszú tőinek a kapitalista államok időre szóló, diszkriminációk- k'épviselőivel az utóbbi idő- tói mentes és egyenjogú gaz­ben megrendezett találkozói és dasagi kapcsolatok kibontakoz tárgyalásai. Mai számunkban: Hogy érdemes legyen szólni! 3. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal II repülés régen és ma 6. oldal fl pénzügyminiszter Tatabányán Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter kedden Tatabányára látogatott, ahol Havasi Ferenc, az MSZMP KB tagja, a Ko­márom megyei pártbizottság első titkára és Kiss István, a Komárom megyei Tanács el­nöke fogadta. Komárom me­gye vezetői tájékoztatták a vendéget a megye gazdasági helyzetéről, az aktuális gazda­ságpolitikai tennivalókról. Délután Faluvégi Lajos ven­déglátói kíséretében bányalá­togatáson vett részt a tatabá­nyai XV/C aknán. FINIS AZ ÉPÍTKEZÉSEN í Befejezéshez közeledik a ponti üzemeiben szereztéls több mint 2 évvel ezelőtt meg- szakmai képzettségüket. A 3— kezdett nagyarányú beruházd- 6 hónapos szakmai átképzés si munka a Gamma Művek során elsajátították a legfon- kisbéri gyáregységében. tosabb ismereteket, — otthon A több mint 52 millió forint PediS a , közvetlen környeze- értékű beruházásból épült fel tűkben dolgozóknak adtak at egy 1700 m2 alapterületű uj tapasztalataikat, üzemcsarnok, korszerű olaj- tüzelésű kazárunkkal felszerelt hőközpont, valamirit egy új energia-központ. Emellett szo­ciális létesítmények egész so­ra készült el. Modern háztar­tási gépekkel felszerelt üzemi konyha és étterem, valamint női öltöző és fürdő épült. A konyhát és az éttermet már úgy tervezték, hogy a jelenle­gi munkáslétszám háromszoro­sát is kényelmesen kiszolgál­hassa. A Bakony-alja „fővárosá­ban” működő gyár elsősorban alkatrészgyártással foglalko­zik. Az elmúlt három évben az üzemben dolgozók száma lényegesen nem változott, csu­pán a minőségi összetétele ja­vult örvendetesen. A nagyobb Mészáros István kazánfűtő az szakmai tudást igénylő, apró- új két és fél millió kalóriás lékosabb munkákat már jó- CKS kazán automata vezérlő­részt szakmunkások végzik, asztalánál dolgozik majd az akik a Gamma Művek köz- ősztől... Cser Béla az olajtüzelcses kazán működését ellenőrzi Továbbra is az egyik legki- élezettebb probléma a közel- keleti helyzet, amelyet ren­dezni kell olyan alapon, hogy teljes egészében kivonják az A feszültség enyhülésének és az államok békés együtt­működése fejlesztésének po­litikája élvezi a népek, a vi­lág egész haladó, békeszere­tő közvéleménye forró támo­gatását. Ezzel együtt azonban továbbra is léteznek azok az erők, amelyek a hidegháború Leonyid Brezsnyev tájékoz­tatást adott az SZKP Közpon­ti Bizottságának a XXIV. kongresszuson elfogadott bé­keprogram megvalósítása ér- .. __, d ekében kifejtett külpolitikai szellemi értekek csereje mel- tevékenységéről, az Amerikai lett-.a beke megsplarditasa és Egyesült Államokban, a Né- a neP^ ko.z£ctl kölcsönös met Szövetségi Köztársaság- megertés neveben- ban, és Franciaországban A szocialista országok ab­nemrégiben tett látogatások- ból indulnak ki, hogy az ilyen ról, a lezajlott tárgyalásokról együttműködésnek minden és a megkötött megállapodá- állam szuverenitása szigorú sokról, egyebek között a nuk- tiszteletben ^ tartása, a bel- leáris háború elhárításáról ügyeibe való be nem avatko- szóló szovjet—amerikai egyez- zás keretei között kell fejlőd- ményről. A testvérpártok ve- nie, figyelembe véve minden zetői nagyra értékelték az ország szokásait és hagyomá- SZKP lenini külpolitikáját, nyait. Ez az együttműködés Leonyid Brezsnyevnek, az megfelel majd minden euró- SZKP Központi Bizottsága fő- pai nép és külön-külön mind­titkárának személyes hozzája- egyik érdekeinek, rulását e fontos nemzetközi Megelégedéssel állapították jelentőségű politika megváló- meg, hogy jelenleg aktivizáló- sításához. dik az olyan társadalmi erők Levonták az általános kö- tevékenysége, amelyek^ szere- vetkeztetést, hogy az egész pet tölthetnek be Európa bé- nemzetközi helyzetben jelentős kekontinenssé válása törté- pozitív változások mentek nelmi feladatának megoldásá- végbe: mind átfogóbb nem- ban, a Föld békéjének meg- zetközi elismerésre találnak a szilárdításában, különböző társadalmi rendsze- A szocialista országok kö­rű államok békés egymás mel- vetkezetesen síkra szállnak lett élésének elvei; kiszéle- azért, hogy a politikai enyhü­tatása mellett, minden ország szellemében cselekedve, szem­társadalma közötti átfogó és beszegülnek a nemzetközi sokrétű érintkezés mellett, a enyhüléssel, állást foglalnak turisztika, a sportkapcsola- a háborús előkészületek foko­tok ösztönzése, a kulturális zása, a katonai költségvetések kapcsolatok fejlesztése és a növelése mellett. A szocialista államok elvi osztálykülpolitikát folytat­nak. A béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításának irányvonala, a szolidaritás minden ország és kontinens népeinek felszabadító harcá­(Folytatás a 2. oldalon) , A pályaválasztás az ifjúságpolitika fontos része Értékelték a megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkáját Kedden a megyei tanács épületében tartotta meg ülé­sét a Komárom megyei Pá­lyaválasztási Tanács. A meg­beszélésen részt vett Kiss János, a Munkaügyi Minisz­térium területi főosztály ve­zetője és Nagy László, az Or­szágos Pályaválasztási Ta­nácsadó Intézet igazgatója is. Először értékelték ilyen széles plénum előtt a Komá­rom megyei Pályaválasztási és Munkapszichológiai Ta­nácsadó Intézet munkáját. A megyei pártbizottság és a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága az ilyen irányú tevé­kenység fontosságát felismer­ve, a megyék közül elsőként, 1968-ban hozott határozatot az intézet létesítésére. A tanács­adó 1970. tavaszán kezdte meg működését, A több mint 200 ezer forint támogatás ez évre 700 ezer­re emelkedett, s ma már több mint tízen vannak a belső munkatársak. Időközben ve­títőgépeket, filmeket, mag­netofonokat, pszichodiagnosz- tikai műszereket szereztek be, s szépen gyarapították a szak- könyvtárat is. A közgazdasá­gi-szociológiai, pedagógiai, il­letve pszichológiai-orvosi rész­leg tevékenysége adja az ala­pot feladataik teljesítéséhez. A Pályaválasztási Tanács­adó tehát ennek a ma már mind közismertebb — rövi- debb — nevének megfelelően folytatja tevékenységét. Mint az értekezleten is megállapí­tották, az intézet életében az első szakasz, a „hőskorszak” lezárult. Az elmúlt időszak­ban kétszer végeztek részleges pályaválasztási szándékfelmé­rő vizsgálatot általános isko­lai 7. osztályos tanulók köré­ben, s a harmadik teljes körű szándékvizsgálatot készítik elő. A pszichológiai laboratóri­umban 1970-ben 100, 71-ben 230, 72-ben 200 tanulót vizs­gáltak meg. A nyolcórás vizs­gálat alatt mintegy 400 kér­sednek a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok a szo­cialista és a kapitalista or­szágok között; kedvezőbb táv­latok tárulnak fel az olyan konstruktív lépések számára, amelyek arra hivatottak, hogy elősegítsék a béke és a nem­zetközi biztonság megszilárdu­lását. lés kiegészüljön a leszerelést elősegítő katonai enyhüléssel. Nagy jelentőséget tulajdoní­tanak a küszöbön álló, ez év októberében Bécsben megtar­tandó tárgyalásoknak a kö­zép-európai fegyverzet és fegyveres erők csökkentéséről. A szocialista országok el­engedhetetlenül szükségesnek Az SZMI egészségei aktívairtekeziete Ankét az új törvényről A Szakszervezetek Megyei ban a továbbiakban a körzeti beszélgetéssel a bizottságnak Tanácsán kedden ankétot ren- orvosi, valamint a kórházi be- az volt a célja, hogy a szak- dezett az SZMT társadalom- tegellátás elveit. szervezeti aktivistákkal köze­biztosítási bizottsága az új A tájékoztató után kérdések lebbről megismertessék az egészségügyi törvényről. Az hangzottak el, a résztvevők új egészségügyi törvényt, ankéton részt vettek a társada- problémákat vetettek fel. Pél- Kérték ugyanakkor az ak- lombiztosítási tanácsok elnö- dául szó esett arról, miért tívistákat, hogy az egész- kei, az egészségügyi albizott- nem épül új megyei kórház, ségügyi ellátás, az egész- ságok vezetői. Megemlítették, hogy áz egész- ségügyi törvény kapcsán fel­Rovács József a társadalom- ségügyi intézményekben sok a vetődött kérdések megoldásá- biztosítási bizottság nevében várakozási idő. Felvetődött ba jobban vonják be az üzem- köszöntötte a mintegy száz Oroszlány egészségügyi ellá- orvosokat, így alaposabban megjelent résztvevőt, majd át- tottsága, itt bizonyos problé- megismerhetik a problémákat, adta a szót dr. Lakatos István mák vannak, különösen a az igények és a helyzet isme­főorvosnak. aki a tájékoztatót szemészeti szakrendeléssel, rétében pedig alaposabb tájé- tartotta. Ismertette a törvény amely jelenleg nem megoldott, koztatást tudnak adni adott fontosabb rendelkezéseit, kü- A felvetett problémákra, kér- esetben. lönös tekintettel az üzemi désekre a résztvevők kimerítő Az ankét végül is elérte cél­egészségügyi szolgáltatásokra, válaszokat kaptak. ját, a szakszervezeti aktivisták valamint az orvosetikai kér- Amint Rovács József az an- sok hasznos információval tá- désekre. Érintette referátumé; két után elmondotta, ezzel a yoahattak az SZMT-tól. ■ désre kapnak választ, az ér­telmi teljesítő képességre vo­natkozóan is 40 féle adatot gyűjtenek, a karakter sok mutatóját regisztrálják. Ez a vizsgálat nem azonosítható a több éves pedagógiai tapaszta­latszerzéssel, az orvosi és pszichológiai vizsgálódás vi­szonylag egzakt módszerei ugyanakkor nagyon komoly segítséget adnak a tanulók pályaalkalmasságának elbírá­lásához. A kettőt tehát nem szabad összekeverni. Évente 690 ta­nuló vizsgálatára kerülhetne sor. A meglévő szabad kapa­citást egyelőre az állami gon­dozottak pályaválasztásának segítésére kívánják felhasz­nálni. Az ülésen kibontakozott esz­mecserében a megyei tanács munkaügyi' osztályának ve­zetője, Hermann József a kö­vetkező időszak feladatairól szólt. Nagy Lajos, az OPTI igazgatója a különböző szer­vek együttműködésének fon­tosságát, a propaganda haté­konysága emelésének szüksé­gességét hangsúlyozta. Az if­júságpolitikai határozat vég­rehajtásában teszünk előre je­lentős lépéseket, ha a fiatalok pályaválasztásában növeljük a segítségnyújtást. Steiner Tibor, a megyei tanács elnökhelyet­tese, a Pályaválasztási Tanács elnöke arra hívta fel a figyel­met, hogy ma már mindin­kább csak az iskolából kikerü­lő fiatalok képezik a munka­erő-forrást, s így a pályavá­lasztás kérdése egyben szá­mottevő népgazdasági prob­léma lett megyénkben. Az üzemek igényeit jól kell is­merni, továbbá folyamatos és komplex jellegű munkára van szükség e tekintetben. Számos hozzászólás, figyel­met érdemlő észrevétel hang­zott el még a Pályaválasztási Tanács ülésén, ahol az inté­zet eddig végzett munkáját pozitívan értékelték, s a jö­vő feladatait igyekeztek fel­vázolni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom