Dolgozók Lapja, 1973. május (26. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

■> **/ '♦fob / \ V V7WG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! bouoiöKém 1973. május 3. . , XXVI. évf. 101. sz. CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara; 80 mlér Május I. a fővárosban Csodálatosan szép reggel ment, az alumínium és az köszöntött május elsején me­gyénk minden városára és községére. A virágba borult fák még inkább fokozták az ünnep hangulatát. A munka ünnepére mindenütt felké­szültek. A művelődési házak előtt felállított májusfákon színes szalagokat lengetett a energia mellett — mennyi új profil jött létre az elmúlt években Tatabányán, és mennyire megerősödtek az új vállalatok, s fejlődtek a szö­vetkezetek. A Tatabányai Szénbányák VIDUS-üzemé- nek víztisztító berendezései a világ csaknem minden tájára szél, s az utakat, házakat eljutnak. A vállalat gépkocsi zászlók díszítették. A városok üzeme széntömbökkel megra­kott autókkal példázta a szénszállítás fejlődését. A Vo­lakossága zeneszóra ébredt, s ünneplőbe öltözött emberek siettek a felvonulás, a nagy seregszemle útvonalai felé. Tatabányán, a megyeszékhely dolgozóinak hagyományos felvonulását tíz Ián Vállalat dolgozói tavaly 67 millió utast szállítottak a megyében, tatabányai telep­helye eredményével kiérde­melte az élüzem címet. A Ko­márom megyei Állami Építő­ipari Vállalat ez évben ün­sZovjet hadsereg több magas rangú képviselője is. Amikor a vezetők elfoglal­ták helyüket a díszemelvé­nyen, honvéd fanfárosok ad­tak jelt a felvonulás elkez­déséhez. Először az általános iskolások kedves sorai tűntek fel, virággal, zászlócskákkal, életüket bemutató táblákkal érkeztek az emelvény elé. Mint mindig, a sportolók most is nagy sikert arattak: különösen a leánynevelő in­tézet karikagyakorlatát bemu­tató tornászok nyerték meg a közönség tetszését. A középis­kolások fegyelmezett, színes sorai után a felsőfokú tanin­tézetek növendékei érkeztek a térre, majd a szakmunkás- képző intézet fiataljainak fe- menete követke­nepli fennállásának húszon ötödik évfordulóját. A felvo- gyelmezett órakor, a megye és a város nuláson bemutatta a techno- zett. vezetői nyitották meg a Tóth- lógiák változását, a téglafa­Bucsoki úton, majd a Népház lazástól a házgyári panelos előtt felállított emelvényről építési módig. Tatabánya dől— elmúlt évben a legjobb ered— köszöntötték a seregszemle gozói vidám, színes kavargás- ményeket érték el. Ez a meg­részvevőit. Mint eddig min- ban, két óra hosszat vonul- tiszteltetés most a Látszeré­dig, most is az 1919-es vörös- tak a díszemelvény előtt. szeti Eszközök Gyárát érte. Az üzemek sorát mindig az a vállalat nyitja meg, ahol az A munkásőrség díszszázada haladt a taíabányai ünnepi menet élén katonák, s a munkásőrség díszszázada jött a menet élén, utánuk végeláthatatlan so­rokban az úttörők díszszáza­da, majd a dolgozók menete. Az 19J2-es eredményük után élüzem címet kiérdemelt ba­nyák és üzemek elhozták az élüzemet jelképező ötágú csil­lagot. A munka ünnepén, a munka eredményeit ismertet­ték a felvonuló dolgozók. A Tejipari Vállalat gépko­csin termékeit mutatta be, az Építőipari Szövetkezet autó­darun egy ház makettjét, a Delta Ipari Szövetkezet gyárt­mányaik sokféleségét. A bá­nyaüzemek szocialista brigád­jai munkájuk eredményeit jelző táblákat, s vörös zászló­kat, léggömböket vittek a me­netben. A Fémipari Vállalat tavaly 1*1 százalékkal emelte termelési értékét, 4340 autó­busz-alvázat gyártott. A fel­vonuláson bemutatták az al­vázat, s egyet azokból az autóbuszokból, amelyek már a Tatabányán gyártott alvá­zakból készülnek. A gyerme­kekkel megrakott autóbusz nagy tapsot kapott. A megyeszékhely dolgozói­nak seregszemléje megmutat­A felvonulás befejezése Lehetetlen felsorolni, hogy után a Május 1. parkbajj, tér­zene szórakoztatta az ünnep­lőket, délután pedig kultúr­műsor és sportműsor, a Tu­rul-emlékműnél és a János- forrásnál majális. A gyönyö­rű napsütés, a nyárias meleg, kedvezett a kirándulóknak, ezrek és ezrek kerestek fel­üdülést a kizöldült erdőkben. Esztergom üzemei milyen új ötlettel, dekorációval tették emlékezetessé a felvonulást. A kora délutáni órákban tér­zene szórakoztatta a város polgárait, majd este a mű­velődési központban az ama­tőr művészeti együttesek ad­tak színes kultúrműsort. (Folytatás a 3. oldalon) Pedagógiai közéletünkről 4. oldal Lottó tárgynyeremények gyorslistája 5. oldal Szerkesszünk együtt! 6. oldal Kádár János és Losonczi Pál köszönti a (MTI fotó — Szebellédy Géza fel. KS) Következetesség az , az intézkedésekben Cikluszáró tanács vb- Művészek jutalmazása A megyei tanács végrehajtó bizottsága szerdán tartotta meg cikluszáró tanácskozását. A törvényes előírások szerint ugyanis a régi testület műkö­dik. <még %as új megválasztá­sáig. A nevezetes alkalommal skoflek István tanárnak. Ha- a gazdálkodási ellenőrzés al- sorli^ feltételű, de négyhóna- lott a tanácskozás középpont- p0S ösztöndíjban részesült jában. Négy napirendi pont Győr-fy Klára festőművész, érintett ugyanis fontos pénz­ügyi kérdéseket. A végrehajtó bizottság megállapítása sze­cukorrépa termelése. A fő nő­vény féleségeknél az egységnyi területre eső hozamok tekin­tetében az 1975-re tervezett célok is megvalósultak. Részletesen foglalkozott a vb a beruházások alakulá­sával, megállapítva, hogy a tsz-ek beruházásai sokkal megalapozottab'bak, tervsze­rint az itt tapasztalható ja­vulás az új tanácstörvény he­lyes végrehajtásának eredmé­nye. Az eredmények további fo­kozása érdekében felhívta a Ortutay András levéltáros, fübbek voltak, mint az előző dr. Ravasz Éva muzeológus, években. Ám a létesítmények, Kettő hónapos, havi 300 fo- beruházások kihasználása még rintos ösztöndíjjal jutalmazta mindig nem megfelelő, ami- a végrehajtó bizottság Győri nek következménye a lassú László könyvtárost, költőt és megtérülés. Gyürke Zoltán újságírót, köl­tőt. Az ösztöndíjban részesített pénzügyi osztály figyelmet, művészek munkaidő-kedvez- hogy az eddigi módszereket ményüket alkotásra fordítják. Az ösztöndíjakra 18 alkotó­alkalmazva szaporítsa az el­lenőrzések számát. Az ellen­őrzések elsősorban és döntően a köztulajdon védelmét szol­gálják. Éppen ezért messze­művész, 5 közoktatási és 8 A távlati fejlesztési elkép­zelések megismertetését a termelőszövetkezeti vezetők­kel — határozatba foglalta a vb : a termelőszövetkezeti gazdálkodás hatékonyságának közművelődési dolgozó nyúj- növelése érdekében, üzemgaz- totta be pályázatát. A vb napirendjén szere­menően egyetérthető, hogy a pej^ a termelőszövetkezetek bizonylati fegyelmet megsér. tőkkel, a hiányosságokat el- tűrőkkel szemben mindig és mindenütt következetes gorral lépnek fel. múlt évi gazdálkodása. A je­lentés arról adott számot, hogy a növénytermelésnek az szi- állattenyésztést kiszolgáló sze­repe tovább növekedett. A Határozott a végrehajtó bi- takarmánynövények termelése zottság a Komárom megyei az 1971. évihez viszonyítva 4 művészeti díjak odaítéléséről, százalékkal nagyobb terüle A díjakat augusztus 20-án, az ten történt, vagyis már 50 szá- Alkotmány ünnepén adják ki zalékban megvalósult az 1975- A vb ez évben hathónapos, tervfzett 58,9 százalékos havi 1500 forintos ösztöndí- részesedési arany, jat szavazott meg Kóthay Az áru és ipari növények Ernő festőművésznek, Bondor közül a népgazdasági elvárá- István szobrászművésznek és soknak megfelelően alakult a Esztergom Ragyogó napsütés, a várost simogató szellőben ezernyi zászló fodrozódott, a hangszó­rókból vidám muzsika áradt — ünnepet köszöntött az év­ezredes Esztergom is. Tíz órakor , a hagyományos május elsejei staféta befutói érkeztek a térre. A város fia­taljai évenként vetélkednek a díszes kupáért, s versenyre kelnek, melyik csapat ér előbb a Hősök terétől a Szé­chenyi térre. Ezt követően az ÁFÉSZ fúvószenekarának in­dulói csendülnek fel: kezdetét vette a két óra hosszat tartó színes kavalkád, a város diák­ságának, dolgozóinak demonst­rációja. A sort a város veze­tői nyitották meg, ott hp'adt ta, hogy a hagyományos pro- a vendégek között az ide.igle- filok — a széntermelés, a cet nesen Hazánkban állomásozó Az esztergomi leánynevelő intézet karikagyakorlata nagy tetszést aratott dászok beállítása mellett, va. lamennyi vezető közgazdasá­gi szemléletének kialakítását, a vezetők továbbképzésének folytatását tartja szükséges­nek a végrehajtó bizottság. Két majális A tatabányai felvonulók kö­zött pillantottam meg. Lobogó szőkesége, vidám integetése egy volt a sok közül. Csaknem másfél évtizeddel ezelőtt ta­lálkoztunk első alkalommal. Margit életörömét akikor elra­bolták iszákos férje durvasá­gai. Még a májusi vidámság közepette is azt mérlegelte, mit tegyen. Aztán elszánta ma­gát az új életre. Vállalta három gyermek nevelésének gond­ját. Számolt, hogy fizetéséből mennyi jut élelemre, miből vesz ruhát. Rádióra, vagy ha­sonló „luxuscikkre’’ nem is gondolhatott. Két lánya és a fia azóta szakmunkás lett, családot ala­pított. A mama pedig újra férjhez ment. Az új párja egy gyereket hozott a házasságba. Ez a fiú nemzetközileg is­mert, ünnepelt sportolónk. Margit is nagyon büszke rá. A majálison egy korsó sör mellett ünnepeltük meg a ta­lálkozást. Bemutatkoztak a vők, a menyek és az unokák; Nem idéztük a múltat és néma terveztük a jövőt. Egyszerűen csak jókedvűek voltunk. Ez azonban önmagáért beszélt, Margit asszonyról, családja sorsának alakulásáról és a mostani május elsejéről. Mai számunkban: L. I. Brezsnyev és Kádár János május 1 .-i nyilatkozata 3. oldal Kitűnő időben és hangulatban vonult fel negyedmillió dolgozó (MTI fotó — Vigovszki Ferenc felv. — KS) Derűs hangulatban, színpompás felvonulásokkal köszöntötték május elsejét megyénk dolgozói

Next

/
Oldalképek
Tartalom