Dolgozók Lapja, 1973. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-22 / 94. szám

RAJT A GYÓGYNÖVÉNY­GYŰJTÉSBEN A kamilla titka Hazánkban csaknem 400 szövetkezet foglalkozik gyógy­növénygyűjtéssel. Az értékes növények — amelyket a hozzá nem értők csak gazoknak néz­nek — hosszú utat tesznek meg, amíg a gyógyszertárakba kerülnek. Zsákszámra gyűjtik össze az apró leveleket, gyöke­reket, hogy ezután megszárít­sák, majd a Herbárdánál érté­kesítsék. — Mikor kezdődik a gyűj­tési szezon? — Az idény áprilisban, a ka­millaszürettel indul, és no­vember végén a külnöféle gyö­kerek begyűjtésével fejeződik be, — tájékoztat dr. Pölöskey Endre, a Herbaria igazgatóhe­lyettese. A szakemberek szá­mára minden hónap más és más növények aratási idejét je­lenti. A szeptember például a csipkebogyó begyűjtésének az ideje: ebből tavaly bő termést takarítottunk be. A fehér mályva, a szappan, és az édes­gyökérből készült teák kitűnő hatásúak hurutos megbetege­dések és 'meghűlés ellen. Tsz- ekben termesztik az anyarozst, amelyből magás vérnyomás orvoslására készítenek gyógy­szert. Életfontosságú a gyűszű­virág: ebből szívgyógyszert ál­lítanak elő. Ugyancsak pótol- hatalan gyógyszeralapanyag a mákgubó is, amelyből mor­finokat készítenek. — Melyik a „legsokolda­lúbb” gyógyszer? ■ — A kamilla. Gyuladásra, gyomor-megbetegedésekre, a kozmetikai iparban különböző krémek' készítésére is felhasz­nálják. A kis növény titkát azonban máig sem sikerült teljesen megfejteni. Hatóanya­ga, az azulén ugyanis gyógy­szer formájában nem ér fel a növény hatékonyságával. KÖZGAZDASÁG és tiidútiiánij Bemutatkozik: a szocialista országok beruházási bankja Két évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a szocialista orszá­gok Nemzetközi Beruházási Bankja, amely azóta 26 nagy ipari létesítmény építéséhez nyújtott kölcsönt a fenti or­szágoknak. A Moszkvában működő Nemzetközi Beruházási Bank fő feladata, hogy hosszú és középlejáratú hiteleket nyújt­son a nemzetközi munka- megosztást, a termelés szako­sítását és kooperációját, a kö­zös érdekeket szolgáló nyers-, és fűtőanyagbázis bővítését szolgáló beruházásokhoz, olyan objektumok építéséhez, amelyek megfelelnek a bank tagországai kölcsönös gazda­ságfejlesztési érdekeinek. Milyen célokra nyújt hi­telt a bank? — erre kért vá­laszt az APN munkatársa Vi- talij Vorobjovtól, a bank igaz­gatóságának vezetőjétől, a ne­ves szovjet közgazdásztól. — A Nemzetközi Beruházá­si Bank a szocialista országok olyan fontos iparágainak nyújt hiteleket, mint a gép-, a vegy­ipar, a könnyű-, és az élelmi­szeripar, a vasúti és a gépjár- műközl-ekedés, — mondta Vitalij Vorobjov. — A cseh­szlovákiai Tátra autógyár be­rendezéseinek felújítására és kapacitásának bővítéséhez 77,5 millió rubeles hitelt folyósí­tunk 12 évre; Románia egy izoprén-kaucsukgyár építésé­hez vett fel 10 évre szóló 38 millió rubeles hitelt; ugyan­csak 10 évre szóló 20,5 millió rubeles hitelt kért Magyar- ország a vasutak villamosí­tására és a dieselesítésre; az NDK műanyagfeldolgozó gé- őket a tagországok állampol- peket gyártó vállalat létesíté- gárai sorából a Banktanács sére kapott 10 évre 14,5 mii- nevezi ki öt évre. liót, a budapesti Ikarus gyár Leonard Sementowsky, a bővítését 9 évre szóló 12,7 mii- Lengyel Nemzeti Bank elnöke liós hitel segíti elő. például így ítéli meg a bank Mindez azt tanúsítja — szerepét a szocialista országok folytatta Vitalij Vorobjov, — hogy a szocialista országok tartalékainak egyesítése nagy jelentőségű gazdasági építke­gazdasági ben: együttműködésé­Országaink további fejlő­dése a gazdasági integrációtól zéseket tesz lehetővé. A bank és a műszaki fejlődés meg- alapszabályai és munkamód- gyorsításától függ. így az in­szere bizonyítja, hogy az mm- tegrációt ösztönző minden té- denekelőtt internacionalista nyező rendkívül fontos. Ügy elveken alapuló és működő in- vélem, hogy a Nemzetközi Be- tézmény. ruházási Bank létrehozása és A bank alaptőkéje több mint munkája előmozdítja, ösztönzi 1 milliárd rubel, ennek 70 szá- a gazdasági integráció fejlődé zalékát ebben a pénznemben számítják, 30 százalék pedig konvertibilis valuta, vagy arany lehet. Az alaptőke a tagországok befizetéseiből származik. A befizetések nagy­sét. Hitelei nemcsak egy or­szág, hanem mindenekelőtt a testvéri szocialista országok gazdasági közösségének fejlő­dését szolgálja. Dr. László Andor, a Magyar ságát, volumenét aszerint ál- Nemzeti Bank elnöke így vé- lapítják meg, hogy egy-egyor- lekedik: szág exportjából mennyi jut — A Nemzetközi Beruházá- a közös árucsereforgalomra. si Bank azok közé a szerveze- A bank nyereségéből tar- tek közé tartozik, amelyek elő- taléktőkét képez és különleges mozdítják a szocialista orszá- alapokat is létrehozhat. A Sok együttműködését. Röviden Nemzetközi Beruházási Bank úSy jellemezhetném, hogy ez a szocialista közösség első 02 erők egyesítésének és he- nemzetközi gazdasági szerve- lye$ felosztásának rendszere. zete, amely ilyen jelentős Végül Vitalij Vorobjov még alaptőkével rendelkezik. Sa- kijelentette: ját anyagi eszközei mellett — A bank szorosan együtt- pénz- és bankhiteleket vehet működik a KGST szerveivel, igénybe, közép-, és hosszú lejá- a Nemzetközi Gazdasági ratú betéteket fogad el, s a nemzetközi piacon értékesít­hető kölcsönkötvényeket bo­csáthat ki. A bank Vezető szerve a Banktanács, ennek tagjait a Együttműködési Bankkal és a KGST-tagállamok Nemzeti Bankjaival. Sok nyugati or­szág üzleti körei is érdeklőd­nek a bank munkája iránt. Üzleti kapcsolatot teremtet­Kelet—nyugati gazdasági kapcsolatok Az Egyesült Államok és Kelet-Európa Kenneth Rush külügymi­niszter-helyettes április 4-én este beszédet mondott a tenge­részeti akadémián. Mint a Washington Post és a New York Times kiemeli, ez az el­ső olyan kormányszinten el­hangzott beszéd, amely kizá­rólag Kelet-Európával foglal­kozott. A Washington Post a Rush-beszédáről beszámolva az eseményt ahhoz kapcsolja, hogy csaknem ezzel egyidőben Bukarestben közös vállalko­zásról szóló megállapodást ír­tak alá az amerikai Control Data Corporationnal, amely a közös cég részvényeinek 45 százaiéivá fölött rendelkezik. Rush Külügyminiszter-he­lyettes beszédében hangoztat­ta, hogy a Nixon-kormány folyamatos gazdasági kapcso­latokra törekszik Kelet-Euró- pa országaival” és arra báto­rítja az amerikai üzletembere­ket, hogy ,m lehetőségekhez mérten adjanak el, ruházza­nak be és vásároljanak ezek­ben az országokban és legye- neg meggyőződve róla, hogy ez a tevékenységük teljes mértékben összhangban van az USA nemzeti érdekeivel”. „Ugyanakkor, amikor reagál­ni kívánunk Kelet-Európának a szorosabb gazdasági kapcso­latokra vonatkozó óhajára, mi magunk sem engedhetjük meg többé magunknak, hogy fi­gyelmen kívül hagyjuk azokat az előnyöket, amelyeket Ke- let-Európa potenciálja hazai gazdaságúnknafc kínál.” Rush Kijelentette, hogy az amerikai kormány „el óhajt távolítani számos” kereskedel­mi korlátozást a kelet-európai országok vonatkozásában, így csökkenti az USA-ba irányuló exportjukra kivetett vámtari­fákat, export—import bankhi­teleket óhajt juttatni és hitel- garanciákat biztosítani az oda irápyuló amerikai export vonatkozásában, továbbá „je- lentőaen .csökkenti” a straté­giai cikkek Listáján szereplő áruk számát. A Washington Post meg­jegyzi, hogy Románia mellett Magyarország és Lengyelor­szág is érdeklődést mutat a gazdaságukban eszközlendő külföldi tőkebefektetések iránt, és hogy az USA jelen­leg Csehszlovákiával és Bul­gáriával oróbálja rendezni vi­tás problémáit, azonban az NDK-val és Albániával nincs az USA diplomáciai kapcsolat­ban. A New York Times tu­dósítása viszont azt emeli ki, hogy Rush hangsúlyozottan beszélt arról, hogy ,,egyedül Albánia vonatkozásában nincs látható előrehaladás”. A New York Times szerint a külügy­miniszter-helyettes „óvatosan megfogalmazott célzásai Albá­niára” azt a célt szolgálták, hogy „valamilyen reagálásra késztesse Albániát.” A New York-i lap úgy véli: „a beszéd nem csupán a kelet­európai kormányok számára volt jeladás arról, hogy Was­hington elsőrendű fontosságot tulajdonít a térségnek, hanem azt a célt is szolgálta, hogy az amerikai közvéleményt tájé­koztassa az USA és Kelet-Eu- rópa közötti szívélyesebb kap­csolatokról”. A New York Times kiemeli a Rush-beszédnek azt a részét, amelyben, a külügyminiszter- helyettes hangoztatta: „Azt szeretnénk, ha minél több amerikai üzletember kezde­ményezne hasznos ügyleteket Magyarországon éppúgy, mint Belgiumban, Bulgáriában épp­úgy, mint Norvégiában, Len­gyelországban éppúgy, mint Uruguayban...” Végül megjegyzi, hogy az USA ez év végéig előrelátha- lag diplomáciai kapcsolatra lép az NDK-val és tárgyaláso­kat kezd Mongóliával. Nem várható azonban, hogy javí­tani kívánja kapcsolatait Ku­bával és Eszak-Ktareával. tagországok kormányai neve- tünk egy sor nagy világbank- zik ki, rendszerint a nemzeti és a kölcsönös előnyök bankok, a tervezőszervek, a alapján fejlesztjük velük külkereskedelmi és pénzügy- bankügyleteinket, minisztériumok vezetőiből, A Lehetőségünk van rá, hogy Banktanácsban minden or- a KGST tagországoknak to- szág egy szavazattal rendelke- vábbi hiteleket nyújtsunk, el- zilc, függetlenül attól, hogy sősorban nyersanyag-feldolgo- niilyen a részesedése az alap- zó létesítményekhez. Meg va- tőkében. A Banktanacs szűk- gyünk győződve arról, hogy a ség szerint, de legalább két bank aktív tevékenysége Köz­évenként ülést tart és meg- zájárul a KGST-tagországok vitatja a legfontosabb kérdé- szocialista gazdasági integrá- seket- ciós feladatainak megoldásá­A végrehajtó szerv — a hoz. bank igazgatósága —, az igaz- Jurij Fjodorov gatóból és helyetteseiből áll, (APN—KS) Forgó géprészek kiegyensúlyozása Minél nagyobb fordulatszá­mú gépet követel a műszaki gyakorlat, annál fontosabb a forgó alkatrészek pontos és gyors kiegyensúlyozása. A kiegyenlítetlen tömeg mozgá­sából ugyanis nagy károk, sú­ténik, és az eredmény síkon­ként egy-egy műszerskála át­látszó körlapján fénypont alakjában jelenik meg. A be­rendezés egy kiegészítő ma­róegységgel is rendelkezik, amely a mérési folyamat be­lyos balesetek származhatnak, fejezése után a felesleges A képen látható mérőberen- anyagmennyiséget eltávolítja. dezés arra szolgál, hogy fel­fedje a próbának kitett gép­rész kiegyensúlyozatlanságá­nak mértékét, és megmutassa az egyenlőtlen tömegeloszlás helyét 0,05—10 kg-os alkatré­szeknél. A mérés általában két különböző mérési síkban tör­Az autósok gyakorlatból tud­hatják, milyen káros lehet a keréktárcsa és -abroncs ki­egyensúlyozatlansága, amit ott egy kis ólomsúly megfe­lelő helyre való elhelyezésé­vel szüntetnek meg. Hatszáz trillió „égi” elemi rész testünk minden grammjában Földünkre — az idők kezde- napjában közeliinkbe jut egy- te óta — állandóan „érkezik” két meteorraj, amikor a mete- a világűrből meteorpor, orpor mennyisége is erőtelje- amelynek együttes mennyisége sem. megnő. De maguk a ene- a humusz, a víz és a levegő teorrajok sem mindig egyfor- tömegének még mindig csak mán „bőkezűek”. A rekordot körülbelül ezredrészét teszi ki. jelenleg az 1966. novemberi A Föld óriási tömegéhez ké- Leonidák raja tartja, amikor pest elenyésző mennyiség ez, egyetlen. észlelési pontról de némileg más a kép, ha arra óránként 150 000 felvillanást gondolunk, hogy jelenleg az figyeltek meg. emberi szervezet minden, egyes a meteoranyag egyébként grammja körülbelül hatszáz eléggé erőteljesen befolyásolja trillió „égi” eredetű elemi a Föld magas-légkörének részt tartalmaz. energia-háztartását. Egyetlen A Földre csak a meteorpor gramm másodpercenként 60 jut le a kozmoszból, a nagyobb kilométeres sebességgel érke- meteorok a légkörben felizza- ző meteorpor-szemcse leféke- nak, elégnek — ezek a hulló zése 180 000 méterkilogramm csillagok — és csak a hamu- munkának, más mértékegy- juk szitál le lassan-lassan a ségben 400 000 grammkalóriá- Földire. A napi adag, amit a nak felel meg. Ez a hőenergia a Föld felülete az ezredmilli- i kilogramm víz hőmérsékle- métemek is csak töredékével tét 400 fokkal emelné meg. mérhető szemcsékből kap, Óriási hőmennyiség ez, de az 5000 tonnára tehető. Ez azon- egész Föld hőháztartásában ban csak átlag, mert a a me- döntő szerepe természetesen teorpor nem egyenletes meg- nincs. oszlásban érkezik a Földre. Ugyanakkor a Földről is ál- Az évnek szinte minden hó- landóan. távozik anyag. Ré­szint a magas-légkörbe került Árucsere 500 millió rubel értékben A csehszlovák—magyar kereskedelmi kapcsolatokról Csehszlovákia jelenleg Ma­gyarország harmadik legna­gyobb kereskedelmi partnere a Szovjetunió és a Német De­mokratikus Köztársaság után, a magyarok pedig Csehszlová­kia kereskedelmi üzletfelei között az ötödik helyet foglal­ják el. 1971-ben Csehszlovákia és Magyarország több mint 400 millió rubel értékű árut cse­rélt. 1972-ben a kölcsönös ke­reskedelmi forgalom nagyjá­ból 10 százalékkal nőtt. 1972. őszén Budapesten árucsere- és fizetési megegyezést írtak alá Csehszlovákia és Magyaror­szág között az 1973. évre. E megegyezés alapján az idei árucsere-forgalom túlhaladja a hosszú távú szerződésben előírt forgalmat, s eléri az 500 millió rubel értéket Magyarország Csehszlovákiá­nak egyebek között bauxitot, aluminiumoxidot, alumíniu­mot, húst, hústermékeket, bort, konzerveket és különbö­ző _ mezőgazdasági termékeket szállít. A csehszlovák kivitel­ben fokozott hangsúlyt kap a tüzelőanyag, villanyenergia, hengerelt fémek, vegyi anya­gok és papíripari áruk, komló és sör szállítása. A két ország közötti áru­csere terjedelmének kiszélesí­tésében döntő szerep jut a gép­ipari termékeidnek. A magyar kivitelben emelkedik a szer­számgép, az erős- és gyenge­áramú elektrotechnikai, a fi­nommechanikai műszerek és termékek, mezőgazdasági gé­pek és vasúti személykocsik száma. A magyar export je­lentős részét a komplett be­rendezések szállításai alkotják — már 1971-ben megkezdő­Az 1971—1975-ös időszakra aláírt csehszlovák—magyar hosszú lejáratú kereskedelmi szerződés igen sok szocialista integrációs elemet tartalmaz — összhangban a KGST ál­lamainak 1971-ben, Bukarest­dött a konzervgyárak, gépmű- ben aláírt komplex gazdasági helyein mélyhűtőházak, szer­viz-állomások és iparcsamo- kok kivitele — ezeket a két ország építőipari vállalatai közösen építik fel. Magyarország Csehszlovákiá­ból importálja teljes szer­számgép-behozatalának 16 százalékát, traktor- és sze­mélyautó-behozatalának 9 szá­zalékát, kőszén-behozatalának 25 százalékát és koksz-, vala­mint magnezit-behozatalának 12 százalékát. A Magyarországra irányuló csehszlovák kivitelben hosszú idő után ismét szerepel a programjával. A hosszú lejára­tú megállapodások alapján va­lósulnak meg a különböző kooperációs szállítások: koo­peráció a gyengeáramú ipar­ban (57 millió rubel érték­ben), a sertéshús termelésben (21 millió rubel); közúti szál­lítóeszközök gyártásában (56 millió rubel) stb. Most készül egy igen nagy jelentőségű egyezmény a személyautó- gyártás kooperációjáról Cseh­szlovákia, Német Demokrati­kus Köztársaság és Magyaror­szág között. A KGST tervei alapján tör- _ _ ténő szakosítás egyre nagyobb komplett berendezések és be- szerepet játszik a csehszlovák ruházási jellegű objektumok. Ezek közé tartoznak a Dunai Hőerőművek számára szállítóit nagyméretű kazánok, az Óz­di Vasművek rekonstrukció­jához szükséges nagyméretű berendezések, (ipari kazánok, stb.) — melyek teljes értéke 70 millió rubel. Jelentős még a vasúti teherkocsik, cement­gyári berendezések, szerszám­gépek. könnyűipari, mezőgaz­-magyar árucserében. Becslé­sek szerint a két állam kö­zötti kölcsönös árucsere 1972- ben már egyötödét jelentette azoknak a termékeknek, ame­lyek szállítását a gyártás sza­kosítása alapján irányították. (Sok esetben nem csupán két­oldali csehszlovák—magyar, hanem többoldalú szakosítás­ról van szó a KGST keretein belül.) Ide sorolhatjuk a gu­dasági, építőipari és útépítési miiparba, továbbá a rádió­gépek, gyengeáramú elektro- izotóp- és gyógyszeráru-szállí- technikai gyártmányok és kü- tásokban való együttműkö- lönböző szállítóeszközök ma- dést, vagy például az üveg- gyarországi exportja. ipari munkamegosztást. finom szemcséket, mint vala­mi csóvát húzza maga után egy darabig, amíg csak lassan el nem maradnak tőle, részint az úgynevezett sugárnyomás hatására mindig szöknek meg a Földről könnyű gáz-----első­s orban hidrogén és hélium — atomok. Az érkező és a távozó anyag nyereség—veszteség egyenlegét azonban eddig a tudománynak még nem sike­rült megállapítania. A meteor-esőből hazánk is kap, természetesen területének megfelelő arányában. Így az­tán — kicsi ország, kevés me­teor — napi „gazdagodásunk” ebből az égi anyagból mind­össze egyetlen tonnára tehető. India és a KGST A KGST titkársága megálla­pította, hogy a szocialista or­szágok és India kereskedelmi kapcsolatai gyors ütemben bővülnek. Húsz évvel ezelőtt India exportjából a szocialis­ta országok mindössze 1 szá­zalékkal részesedtek, napja­inkban ez az arány elérte a 22 százalékot. Ugyanebben az időszakban India importja — a szocialista országokból — negyvenszeresére növekedett. A KGST-országok tea, kávé, gyapot, dohány és közszükség­leti cikkek ellenében ipari be­rendezéseket és gépeket szállí­tanak az indiai beruházások­hoz. Indiában szovjet, magyar, lengyel, NDK-beli és cseh­szlovák műszaki segítséggel közel száz gyár, erőmű és más ipari objektum épül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom