Dolgozók Lapja, 1973. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETARJAf. EGYESÜLJ ETEK] öoibOióKém 1913. április 1. , , . XXVI. évf. 77. sz. VASÁRNAP AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara: í forint számunkban: 1 Pályázati felhívás 3. oldal } Az élet és az irodalom 4. oldal Vasárnapi melléklet \ 5—9. oldal ■J Megkezdték az üntözéit a nagyüzemi gazdaságok A több mint két éve tartó csapadékszegény- időszak a té­li hónapokban is folytatódott, az Alföld fele annyi csapadé­kot sem kapott, mint ameny- nyi a sokévi átlag. Különösen aggasztó, hogy a talajvíz a szokásosnál jóval mélyebbre süllyedt s így nincs víztarta­léka a talaj legfelső rétegének. Ezért az Országos Vízügyi Hi­vatal a szokásosnál- jóval ko­rábban intézkedett az öntöző főművek előkészítéséről. így a vízügyi igazgatóságok és. a regionális vízmű- és vízgaz­dálkodási vállalatok friss vízzel öblítették ki az ország­nak 5000 kilométer hosszú öntöző főcsatornáját és öntö­zővizet szállító belvízcsator­náját. A téli csapadékkal, hó- olyadással összegyűlt sós, s ennél fogva ártalmas vizet kellett eltávolítani ezekből a csatornákból. A „tisztogatás­sal” most már minden felté­telét megteremtették annak, hogy a nagyüzemi gazdaságok baj nélkül felhasználhassák a csatornák vizét. Néhány héttel ezelőtt még csak egy-két nagyüzemi gaz­daság, de a legutóbbi héten számos közös gazdaság meg­kezdte az öntözési munkála­Magyar—szovjet kőolajipari együttműködés V. Sz. Fjodorov, a Szovjet­unió kőolajfeldogozó-ipari és petrolkémiai minisztere — aki a magyar kormány meghívá­sára Magyarországon tartózko­dott — befejezte magyaror­szági látogatását. V. Sz. Fjodorov megbeszé­léseket folytatott dr. Szekér Gyula nehézipari miniszterrel a Szovjetunió, és az MNK kő­olajfeldolgozó, petrolkémiai és gumiipara közötti, együttmű­ködés helyzetéről é-s az együtt­működés további kiszélesíté­sének lehetőségeiről. A mi­niszterek jóváhagyták a kö­zelmúltban Budapesten meg­tartott magyar—szovjet kő- olajfeldolgozó-ipari és petrol­kémiai gazdasági és műszaki- tudományos együttműködési állandó munkabizottság 5. ülé­se által kidolgozott javaslato­kat. V. Sz. Fjodorov és dr. Szekér Gyula aláírták a ma­gasabb zsíralkoholok gyártá­sának szakosítására és koope­rációjára vonatkozó egyez­ményt. Az egyezmény értei­méiben. a Szovjetunió ellátja a Magyar Népköztársaságot a mosószergyártás ezen fontos nyersanyagával. V. Sz. Fjodo- rovot fogadta Vályi Péter, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának ébiökihe- lyettese. A szovjet miniszter felke­reste a Dunai Kőolajipari Vál­lalatot, az Országos Gumi­ipari Vállalat szegedi gyár­egységét és megtekintette a Tiszai Vegyikombinát építke­zését. Közszemlén a választók névjegyzéke Szombaton az ország vala­mennyi városában és községé­ben a tanácsok hivatali helyi­ségében ismét közszemlére tették a választók módosított, most már végleges néyjegyzé- két. Mint ismeretes, a választói listákat első ízben március 10—19. között függesztették ki a tanácsi hirdetőtáblákra, s március 21-ig lehetett kifogást emelni a névjegyzékbe tör­tént törvényellenes felvétel, vagy az abból való kihagyás miatt. f. bejelentett kifogáso­kat a tanácsi végrehajtó bi­zottságok, illetve az illetékes járásbíróságok mindenütt megvizsgálták, alapos mérle­gelés után elfogadták vagy elutasították a „fellebbezése­ket”. A döntéseik alapján ki­egészített névjegyzékeket tet­ték ismét közszemlére szom­baton, a listák április 3-ig te­kinthetők meg. Minden választójogosult ma­gyar állampolgárt — több mint hétmilliót — az állandó lakó­helye szerinti tanácsi választó- kerület névjegyzékébe vettek fel. Ha valakinek a választás napjáig — április 15-ig — vál­tozik meg állandó lakhelye, el­költözését a korábbi lakóhely szerint illetékes tanács végre­hajtó bizottságánál kell be­jelentenie. A bejelentés alap­ján a választót törlik á név­jegyzékből, s arról igazolást állítanak ki. E dokumentum birtokában kérheti — legké­sőbb április 14-ig — felvételét a választók névjegyzékébe új lakóhelye tanácsának végre­hajtó bizottságánál. A Minisztertanács Tanácsi Hivatnia felhívja a választó- polgárok figyelmét arra, hogy a lakóhely-változással kapcso­latos igazolás beszerzésére csupán április 14-ig van lehe­tősége. A szavazás napján mindenki csak ott voksolhat, ahol neve szerepel a választók névjegyzékében. tokát. A Kisalföldön, ahol a talajvíz szintje általában 2Q0 —250 centiméter mélyre süllyedt, az öntözőcsatornák feltöltésével és a belvízi csa­tornák torkolati zsilipjeinek lezárásával tárolja a vizet a Duna menti regionális vízmű- és vízgazdálkodási vállalat, hogy a csatornákból a talajba beszivárgó víz mintegy 40 000 hektárnyi területen átnedve­sítse a gyökérzónát. Az Országos Vízügyi Hi­vatal szakembereinek e heti határszemléje, országjárása arról tanúskodik, hogy a nagyüzemi gazdaságok jelen­tős része megértette, hogy so­ha nem volt szükség annyi öntözésre, mint ebben az idő­szakban, amikor olyan rend­kívül kevés a talaj víztartalé­ka. így a kora tavaszi öntö­zésbe már nemcsak azok a gazdaságok kapcsolódtak be, amelyek máskor is az elsők voltak, hanem sokkal általáno­sabb az igyekezet. Pillangós takarmányoknak és — ami több helyen újdonságszámba megy — most már a gaboná­nak is ad csapadékpótlást pél­dául a kisújszállási közös gazdaság, valamint bőséges öntözésről gondoskodtak a kunhegyes! termelőszövetkeze­tek, a nádudvari Vörös Csil­lag termelőszövetkezet és a Hajdúszoboszlói Állami Gaz­daság. A folyó- és esatomamed- rekben a jelenlegi helyzet sze­rint elegendő a víz az öntö­zésre. A vízügyi igazgatósá­gok és a regionális vízmű- és vízgazdálkodási vállalatok gondoskodnak arról, hogy az öntözésre berendezkedett kö­zös gazdaságok a bejelentést követő három napon belül elegendő és jó minőségű öntö­zővízhez jussanak. A hazai öntöző és öntözésre hasznosí­tott belvízcsatornák, valamint szivattyútelepek lehetővé te­szik, hogy másodpercenként 240 köbméter mesterséges csa­padékot kapjanak a víz után áhítozó földek, növények. Tavasz a halkeltetőben Dinnyésen, a Halászati Termelőszövetkezetek Szövetségének Ivadéknevelő Tógazdaságából tenyészpontyokat szállítanak az NSZK-ba. Az értékes példányokat rendkívül gondosan emelik ki és helyezik a speciális szállító-tartályokba. Április elején megkezdik a süllők mesterséges ívatását. Erre a célra a télen ezer süllőfészket készítettek. (MTI foto — Kunkovács László felv. — KS) Székházavató Ünnepi eseményre készül az OTP tatai járási fiókja. Ápri­lis 5-én délelőtt avatják az intézmény új székházát Tátán, az Ady Endre út 1—3. szám alatt. A nagy forgalmú, je­lentős apparátussal működő OTP-fiók a jövőben megfelelő, kultúrált körülmények közölt fogadhatja az ügyfeleket. Ki tud többet a Szovjetunióról? A Tatabányai Szénbányák XV. bányaüzemének KISZ- szervezete és MSZBT tagcso­portja a közelgő felszabadulá­si évforduló tiszteletére Ki tud többet a Szovjetunióról? címmel vetélkedőt rendezett, A vetélkedő forró hangulatú, izgalmas volt és jól felkészült versenyzők bizonyították alapos tájékozottságukat. A győztes Vankó István vájár lett az értékes díjakat Erdész Dezső üzemvezető adta át a nyerteseknek. Kollégiumi konferencia Esztergomban Szombaton több ifjúsági ese­mény színhelye volt Eszter­gom. A Martos Flóra leány- k‘:"é{,''.'mbstn tartották meg megyénk kollégiumainak kon­ferenciáját. Megyénkben 13 kollégium van, ezekben mint­egy 2 ezer fiatal talált ott­honra — az ő képviseletükben utazott Esztergomba ötven küldött, hogy aktuális kérdé­sekről beszélgessenek, vitat­kozzanak. A kollégiumi konferencia a diákparlamenten kívül fontos fóruma az ifjúságnak. A ta­nácskozáson a KISZ megyei bizottságát Wagner Ferenc, a megyei tanács művelődésügyi osztályát Orcsik Imre főelőadó képviselte. Az összejövetelen több kollégium igazgatója, ne­velési előadója is megjelent. Popovics György, a középis­kolás kollégiumok megyei szakfelügyelője tartott vitáin­Eszmecsere első választókkal Tatán 664 fiatal járul első ízben idei választások alkal­mával az urnák elé. A Haza­fias Népfront városi bizottsága, a KISZ-bizottság és a városi tanács az ő számukra tartott ifjúsági nagygyűlést szomba­ton délután. Mandel Péter, a városi KISZ-bizottság titkára köszön­tötte a művelődési központ nagytermében összejött fiata­lokat, majd Kiss lmréné, a megyei KISZ-bizottság titkára tartott beszédet. Szólt a közel­gő választások fontosságá­ról, a szocialista építésben előttünk álló feladatokról, az ifjúság helyzetéről, kiemelve az ifjúsági törvény megjelené­se óta figyelemmel kísérhető eredményeket. — Megyénkben ebben az évben 11 ezer fiatal élhet elő­ször választói jogával, elő­ször gyakorolhatja felelősség- teljes állampolgári jogát. — hangzott többek között a be­szédben, végül a következőket mondotta Kiss lmréné: — Ez az ifjúsági gyűlés az elsők egyike, amikor találko­zunk az ifjú választópolgárok­kal, s arra kérjük a fiatalo­kat, hogy a Hazafias Népfront programja mellett tegyenek hitet. Számítunk mi a fiatalok támogatására és közreműkö­désére, mert szocialista hazánk fejlődésének záloga, népünk, ifjúságunk és munkásosztá­lyunk egységében rejlik. Ezt követően Kocsis László, a városi tanács elnökhelyette­se a tanács és a városi párt- bizottság nevében köszöntötte az első választókat és szólt, ar­ról, mit tett és tesz a városi tanács a fiatalokért. Törekszik a fiatalok szociális körülmé­nyeinek javítására, segíteni kí­ván a tanulás, a pályakezdés nehéz ideiben, lehetőségeket biztosít a szabad idő hasznos eltöltésére és segíti a fiatalok közéleti szereplését. Mindezen feladatok végre­hajtása érdekében folyamatos kapcsolatot kell fenntartani a fiatalokkal, ezért fontos sze­repe van az őszinte vélemény-- cserének. És mindezek éppen azért hangzottak el ezen a nagygyűlésen, mivel a fiatalok felnőtté válásának éppen az első választás a lényeges po­litikai momentuma. Mrázik Géza, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára hozzászólásában a népfrontmozgalom időszerű feladatairól mondott néhány értékes gondolatot. ★ — A tatabányai ipari és ke­reskedelmi szakközépiskola KISZ -szervezete, illetve ifjú választói hívtak meg kerék­asztal-beszélgetésre. S hogy minél jobban kihasználhassák az időt, több kérdést előre megküldték. Mondhatom, nagy élmény volt számomra a ta­lálkozás — így foglalta össze tapasztalatait Szunyogh Lászlóné, a népfront tatabá­nyai bizottságának titkára, a város 81-es tanácsi választó- kerületének jelöltje. — Elsősorban arra voltak kíváncsiak/a fiatalok, hogy miért választunk más időben tanácstagokat, illetve képvi­selőket. Nagyon érdekelte őket a szocialista demokratiz­mus. Sikerült megértetni en­nek tartalmát, hogy a mi vá­lasztásainkon azok a jelöltek kapják a bizalmat, akik a többség, a dolgozó emberek érdekeit a lehető legjobban képviselik majd. — Megbeszéltük a többi kö­zött tanácstagok beszámolta­tásának, visszahívásának je­lentőségét és lehetőségét. Az első. választó tanulók fegyel­mezettsége, érdeklődése kife­jezte, .mennyire fontos aktus a fiatalok számára szavazatuk leadása — értékelte az eszme­cserét Szanyogh Lászlóné. dító előadást. Elöljáróban summázta megyénk kollégiu­mainak helyzetét. Többségük­ben kihasználtak, alapjuk, fel­szerelésük azonban még sok tekintetben javításra szorul. A régi, elavult kollégiumok mel­lé egyre több mintaszerű in­tézmény épült, (ilyen az esz­tergomi Martos Flóra és az Ifjú Gárda kollégium.) Indo­kolt lenne Tatabányán, és Ko­máromban új kollégiumot épí­teni. , A kollégisták tanulmányi előmeneteléről szólva megál­lapította az előadás, hogy az a bejáró tanulók átlaga felett van. Ugyancsak csökkent a kollégiumokban lakó fiatalok bukási és lemorzsolódási ará­nya is. Hiányosságok mutatkoznak az intézmények sajtó- és könyvellátásában. Ennek oka — elsősorban — abban kere­sendő, hogy még mindig nem tervezhetnek kulturális alapot. A tapasztalatok szerint a kol­légiumokban erősödik a diák­önkormányzat. A diáktaná- asok és a nevelőtestületek kö­zött az összhang jó. Popovics György vitaindító előadásához Bernáth Attila, s megyei szakmunkásképző in­tézetek nevelési felelőse fű­zött kiegészítést- majd a vita következett. A konferencián résztvévő küldöttek ismertették a saját tapasztalataikat, elmondották, milyen sikereket érnek el a kollégiumi élet demokratizá­lásában, mennyiben tudnak partnerei lenni a tanároknak. A vita után kérdéseket intéz­tek a művelődésügyi szakem­berekhez, majd megválasztot­ták azt a nyolc küldöttet, aki az országos kollégiumi konfe­rencián képviseli megyénket, (négy szakmunkástanuló és négy középiskolás fiatal uta­zik az országos konferenciára.). A nap krónikájához tartozik még az a rendkívül gazdag, színes műsor, amit az eszter­gomi Dobó gimnázium-szak­középiskola növendékei ren­deztek a művelődési házban a város millenniumának tisztele­tére. A legteljesebb elismerés­sel kell szólni a fiatalok mű­soráról — nagyobb nyilvános­ság előtti bemutatásra is al­kalmas, szép produkció volt a tanulóknak szánt műsor. A X. VIT és a 23. bányásznap tiszteletére A sárisápi fiatalok versenyfelhívása A sáxisápi XIX-es akna KISZ-alapszervezete az üzem ifjúsági brigádjainak nevében, a vállalatvezetéssel egyetér­tésben, felhívással fordult a dorogi szénmedence vala­mennyi brigádjához, kollektí­vájához. A verseny célja: ki­emelkedő munkasikerekkel ünnepelni a X. VIT-et és a 23. bányásznapot. A verseny­felhívás hangoztatja, hogy a szocialista munkaversenyre támaszkodva, az üzem- és munkaszervezésben rejlő le­hetőségeket kiaknázva, a vál­lalati célok megvalósíthatók, elérhetők. Az egész vállalatot átfogó versenyt az alábbiak szerint értékelik: figyelembe veszik a termelés mennyiségének ala­kulását, az összes munkán elért eredményt, teljesítményt, a minőségi mutatókat, a dara­bos szén arányát, meddőtar­talmát, a baleseti helyzetet, i »Az «aesnekmek csaknem 90 000 forint áll rendelkezésre a legjobbak jutalmazására. A Világifjúsági Találkozó méltó megünneplése céljából a vállalati verseny szerves részeként meghirdetik az if­júsági szocialista brigádok versenyét is. Az ifjúsági bri­gádok versenyénél az értéke­léskor figyelembe veszik a DH-mozgaiomba való bekap­csolódást, a munkavédelmi vetélkedőn való szereplést, az újítási mozgalom kiszélesíté­se érdekében kifejtett tevé­kenységet. a szakma ifjú mes­tere vizsgákon elért ered­ményt, a szocialista brigádok vetélkedőjén és a politikai, társadalmi életben való aktív részvételt stb. Az első helye­zést elérő ifjúsági brigád 3000, a máisodik 2500, a harmadik pedig 2000 forint jutalomban részesük A verseny április elsejéiéi ■augusztus 31-ig tart. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom