Dolgozók Lapja, 1973. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-11 / 35. szám

Jó reggelt! 1973. febr. 11. vasárnap BERTOLD napja 1973. febr. 12. hétfő LÍDIA napja Várható időjárás vasár­nap estig: időnként fel­szakadozó felhőzet, több­leté esővel, havas eső­vel, a Dunántúlon eset­leg hózáporral. Mérsé­kelt, fokozatosan megélén­külő délnyugati, nyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet va­sárnap: plusz 2—plusz 7 fok között Hetvenöt évve] ezelőtt, IFI8. : február ll-én született Szilára Leó, magyar származású ame­rikai atomtudós, fizikus és bio­fizikus. Középiskoláit Budapesten, egyetemi tanulmányait pedig Berlinben végezte, ahol egye­temi magántanár lett. így ideig Einstein munkatársa volt, majd Hitler uralomra jucása után rövid ideig Bécsben, Ké­sőbb Londonban tevékenyke­dett. 1935-től az oxfordi egye­tem laboratóriumában dolgo­zott. 1939-től az ugyaniak emigráns Fermivel az ameri­kai Columbia egyetemen az uránhasadás elméleti kérdésé­it tanulmányozta, s 1940-től az első atomreaktor megteremtés- j sén fáradozott. 1942-ben a chica­gói fémlaboratórium vezető fizikusa lett; 1946-tól az itteni ; egyetem sugárbiológiai és bio- ; fizikai intézetében, majd 1960- tól az egyetem Enrico Fermi- niről elnevezett nukleáris ku­tató intézetében folytatott szé­les körű tudományos tevé­kenységet. 1939-ben Einstein többek közt : az ő kezdeményezésére hívta fel Rossevelt elnök figyelmét : az uránhasadás katonai alkal­mazásának lehetőségére; 1945 : tavaszán pedig Einsteinnel együtt figyelmeztette az elnö­köt az atombomba bevezetésé­nek szükségtelenségére, a : fegyverkezési verseny megin­dulásának az emberiség létét fenyegető tragikus veszélyeire. Ennek megakadályozása érde­kében az amerikai és a szov­jet tudósok együttműködését szorgalmazta. Termelési tanácskozások A tatabányai Építőipari Szövetkezetben a héten meg­kezdődtek — és a következő napokban befejeződtek a ter­melési tanácskozások. Vala­mennyi részlegben elemzik, miként kell a termelést fej­leszteni, a termelékenységet növelni az idei bérfejlesztési tervek realizálásához. A szö­vetkezet fizikai állományban lévő dolgozóinak a bérét hat százalékkal kívánják növelni, és az összeget differenciáltan — éppen a termelési tanács­kozások során — osztják majd el a kollektívák tagjai. KASSÁK LAJOSNÉ ESZTERGOMBAN Kassák Lajosnét látta ven­dégül február 10-én délután az esztergomi művelődési köz­pont Művészkedvelők klubja. Az író özvegye férje képző- művészeti tevékenységéről be­szélgettek el a klub tagjaival. A képzőművész Kassákot né­hány eredeti képe alapján Dé­vényi Iván mutatta be. doimóKáim Jubilál az SZMBT Papírgyűjtők Tizenöt esztendővel ezelőtt: 1958. február 14-én alakult meg a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének magyar tagoza­ta, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság. Az SZMBT megala­kulásának jelentőségéről, a magyar és a szovjet testvér­szervezet másfél évtizedes kapcsolatairól Nagy Mária, az MSZBT főtitkára nyilatkozott. — Az SZBTSZ, továbbá ma­gyar tagozatának megalakulá­sával újabb lehetőség nyílt a Szovjetunió és a Magyar Nép- köztársaság népei közötti ba­ráti kapcsolatok, a testvéri együttműködés további bőví­téséhez és fejlesztéséhez A Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság sok milliós tábort tud maga mögött, s a Szovjetunió 15 köztársasága közül jelenleg tizenegyben működik SZMBT tagozat. A köztársasági tago­zatokon kívül számos szovjet városban alakult meg SZMBT tagozat: többnyire olyan váro­sokban, amelyek már testvér- kapcsolatban állnak hazánk egy-egy városával. A Szovjet —Magyar Baráti Társaság el­nöke P. N. Fedoszejev akadé­mikus, az SZKP KB tagja, ä ÚJ KENŐOLAJ Veszprémben, a Magyar Ás­ványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kutatói a balatonfűz- fői nitrokémiai ipartelepek mérnökeivel közösen, új kenő­olaj gyártástechnológiáját dolgozták ki. A „Suplement” márka jelű új termék a jelen­leg forgalomba lévő hazai ke­nőolajnál a nemzetközi spe­cifikáció szerint, két szinttel jobb minőségű. Az eddigi kísérletek szerint az új olaj cseréjét Diesel- és négyütemű motoroknál csak hatezer kilométerenként kell elvégezni. A terv szerint még ez évben megjelenik a piacon az új, jobb minőségű kenő­olaj. Kitüntetés a TMDB tagjainak Szakszervezeti Munkáért érem arany és ezüst fokoza­tával tüntette ki a SZOT El­nöksége a megszűnt Területi Munkaügyi • Döntőbizottság tagjait az elmúlt években vég­zett eredményes munkájukért A kitüntetést szombaton az SZMT elnökségének képvise­lői adták át Czibula István­nak. a volt TMDB elnökének, Jankovszki Sándor, Tóth László és Kovács Tibor tagok­nak. Mint ismeretes, a mun­kaügyi jogvitákban január 1- től a megyei munkaügyi bíró­ság dönt. Szovjet Tudományos Akadé­mia alelnöke. A társaság meg­alakulása óta, tehát másfél évtizede tölti be ezt a fontos társadalmi funkciót. — A személyes érintkezés ma már gyakori esemény tár­saságunk életében. Valameny- nyi nevezetesebb akció, vagy kiemelkedő társadalmi, politi­kai. kulturális évforduló al­kalmából delegációt cserélünk. Nálunk teleltek A hazánkon átvonuló madarak közé tartoznak a pajzsos cankók, amelyek Európa és Ázsia északi ré­szein költenek, télen min­dig megjelennek a Fehér­tó körüli természetvédel­mi területen, majd a fa­gyok beköszöntésével me­legebb tájakra, rendszerint Afrikába vonulnak. Az idén azonban felborult a költözési „menetrendjük”. A rendhagyó időjárás az utol­jára érkezett cankócsapa- tokat addig-addig marasz­talta, míg végül is leta­nyáztak és a rezervációban vészelték át a telet. TALÄLKOZÄS SOÓS ZOLTÁNNÁL Soós Zoltán SZOT-díjas költőt látják vendégül február 12-én, hétfőn a megyei könyv­tár Fiatal olvasók klubjának tagjai. A költő „alvilági” ver­seiről Gerendái Ferenc rend­őr alezredes tart előadást. TEREPRENDEZÉS — TÁRSADALMI MUNKÁBAN A Tatabányai Szénbányák újtelepi gépüzemének 16 tagú Zrínyi Miklós ezüstkoszorús szocialista brigádja 110 ezer forint értékű társadalmi mun­kát vállalt az Egészségügyi Szakközépiskolában. A kollek­tíva tagjai az iskola környé­kén földmunkát és betonozást végeznek, amelyet az év első felében fejeznek be. 40 EZER VAD KERÜL PUSKAVÉGRE Borsod megyében a vadász- társaságok elkészítették idei vadkilövési tervüket. Eszerint az idén több mint negyven­nek el. A területek állományát ezer különböző vadat ejthet- és azok vadeltartó képességét figyelembe véve állapították meg a kilőhető vadak fajtáját és számát. Az elmúlt években társasa­gunk a szovjet közélet számos kiemelkedő személyiségét, ne­ves művészeket, ismert együt­teseket fogadott. — A Magyar—Szovjet Bará­ti Társaság is arra törekszik, hogy népeink még jobban megismerjék egymást, s a pro­letár internacionalizmus ne­mes elvein épülő barátságunk tovább erősödjék. ÚJ TÁNCEGYÜTTES Felnőtt táncegyüttes alakult Tatán, a megyei művelődési központban. Az együttesbe 16 éves kortól még jelentkezhet­nek a tánckedvelők. A foglal­kozásokat szerdán este tartják. MICIMACKÓ MESEKLUB Február ll-én, vasárnap délelőtt fél tizenkettőkor ren­dezvényre kerül sor a tatái művelődési központ Micimac­kó klubjában. A klub foglal­kozásait a népszerű tv-be- mondónő, Tamási Eszter veze­ti. AMATÖRMOZI A megyei művelődési köz­pont nemrég alakult Amatőr­mozijának következő bemuta­tóját február 14-én tartják meg a központ színháztermé­ben. Ezúttal a győri Ifjúsági Filmstúdió mutatkozik be filmjeivel. Tatabányán a Kilián körtéren találkoztunk a négy szor­galmas pajtással, akik házról házra járva hullád ékpapírt gyűjtöttek. A III. számú újvárosi általános iskola ötödikes és hetedikes pajtásai a papírgyűjtésből származó összeget az őrsi pénztárba fizetik be. Ebből fedezik a rendezvények, kirándulások költségeit. HANGVERSENY — EGY HÉT MÜLVA Az esztergomi városi szim­fonikus zenekar bérletsoroza­tában meghirdetett program­ban változás történt. A máso­dik előadásra február 12-e he­lyett, február 19-én este kerül sor az esztergomi művelődési központban. SZENDÖFI PÁL GRAFIKAI MISKOLCON Szendőfi Pál fiatal tatabá­nyai grafikus munkáiból nyí­lik kiálb'tás február 12-én a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem üvegtermében. A ki­állítást Baráth Lajos író nyit­ja meg. Különös műiét Az 50 éves Francisco Millaco New York-i munkás pénteken hitetlenkedve nézegette bal kezét, amelyet kedden munka közben leszakított egy gép. A szeren­csétlenül járt férfit azonnal a New York-i Brookdale- kórházba szállították. Bal kezét a szemétbe dobták. Az orvosok azonban még nem adták fel a küzdelmet, azonnal felhívták Millaco munkahelyét, és kérésükre a szemétvödörből kihalászták a leszakított kezet, és sürgősen a kórházba vitték. A sebészek - ezután négy­órás műtéttel visszaillesztették Millaco kezét, és mint az egyik sebész az újságíróknak elmondotta: „Millaco keze egészen jól fest, él és már rózsaszínű”. Huszonhét vállalat szocialista szerződést kötött annak biztosítására, hogy batáridőre felépüljön a leninvárosi Olefinmű. A vállalatok igazgatói a helyszínen — mint képünkön látható — megtekintették az épülő objektumot. (MTI foto: Erezi K. Gyula felv. — KS) LEZÁRULT A BORMANN-REJTÉLY? A nyugat-berlini Törvény- széki Orvosi Intézet igazga­tója pénteken bejelentette, hogy a két hónappal ezelőtt a városban talált csontvázon végzett vizsgálatok tanúsága szerint „minden kétséget ki­záróan” Bormann volt náci­vezér maradványaira buk­kantak. A vizsgálatok a fo­gazatra, koponyára, nyakszirt- re terjedtek ki. és a speciális mérésekkel megállapított ma­gasság is megfelel a nyugat­berlini nyilvántartási hivatal által egyébként 1954-ben már holtnak nyilvánított Martin Bormann tetemének. Három nemzedék találkozója Egykori vöröskatonák és KISZ-fiatalok találkoztak pén­teken este Tatabányán, az új­városi klubkönyvtárban. Meg­hallgatták a Magyár Néphad­sereg Komárom megyei ki­egészítő parancsnoksága kép­viselőjének előadását. A há­rom nemzedék képviselői — a veteránok, a felnőttek kor­osztályához tartozó tiszt és a fiatalok — a dolgozó hazájá­nak védelméről mondták el tapasztalataikat, szóltak a je­lenlegi követelményekről, kö­telességekről. L ottótáj ék oztató A 6. játékhéten öttalálatos lottószelvény nem volt. Négy találatra 129 078, három talá­latra 415, a kéttalálatos szel­vényekre egyenként 16 forin­tot fizetnek. MÜSORKALAUZ „Talpig verítékben: Itthon” J Fodor Tamás előadóestje, közre­működik: Vitai Ildikó (gitár, ének), műsorvezető: Domonkos Imre; Tatabánya. Népház, Tata­bányai Játékszín bérleti előadás, február 12-én, 18 órakor. Hubay Miklós: Tüzet viszek cí­mű tragédiája a Thália Színház előadásában; művészeti vezető: Kazimir Károly; rendezte: Kő- váry Katalin; Tatabánya, Nép­ház, őszi-téli színházi bérleti elő­adás, február 13-án, 19 órakor. Zalatnay Sarolta és a Mini­együttes hangversenye; közremű­ködik: Bodnár László, Dévényi Tibor; Esztergom, Labor MIM kultúrterme, február 13-án, 19 órakor. Molnár Ferenc: Olympia című vlgjátéka az Állami Déryné Szín­ház előadása a Tatabányai Szén­bányák dolgozóinak; Tatabánya, Népház, február 15-én, 18 órakor; Tatán, a megyei’művelődési köz­pont nyugdíjas bérleti előadása; február 17-én 18 árakor. Christian Funke (NDK) hege- düestje; közreműködik: Lakatos Katalin (zongora), műsoron: Bach, Fartini, Beethoven, Soszta- kovics, Paganini művei; Tatabá­nya, Népház kamaraterme, feb­ruár 15-071, 19 órakor. Egypercesek; az Irodalmi Szín­pad vendégjátéka, közreműdik: Keres Emil, Major Tamás, Ba- racsi Ferenc, Bozóky István, Dó'- ry Virág, Mikes Lilla és mások; Tatabánya, Népház, február 17- én, 19 órakor. A Non-Stop együttes műsora; Tata, megyei művelődési központ, február 18-án, 10 órakor, A BEMUTATÓ mozik MŰSORÁBÓL: Esztergom, Petőfi: A tüzes íjász (Robin Hood) (14-ig), A mo­dern angol filmművészet (12-én), Petőfi ’73 (15—18), Fotográfia (15—18). Tata, tó: A fekete farmer (ll- én), müvészfilm sorozat (13-án), Malomkő (12—14), A jövő emlé­kei (12—14), Nászéjszaka a bör­tönben (15—18). Tatabánya, Népház: Bolondos újoncok (ll-én), Nászéjszaka a börtönben (12—14), A fekete far­mer (16—18). Tatabánya, Turul: Nápolyt lát­ni és ... (ll-én), A fekete far­mer (12—14), Lázadás a Bountyn, 1—n. rész (15—21), Évfolyamtár­sak (16-án). r Fű retortábói? A Berlin melletti Schö- neicheben az élelmiszerbolt vevői egyik ámulatból a másikba estek. Alig két hét telt el azóta, hogy egy kertész az üzlethelyiség előtti sávon fekete szem­csés masszát egyengetett el, és ma már dús zöld fű­szőnyeg látható ott. Va­rázslat? Nem, hanem egy Fritz Hergert nevű férfi sok éves kutatómunkájá­nak az eredménye, aki je­lenleg a falkenseei városi és községi gazdasági válla­lat üzemvezetője. A „feke­te szemcsés massza” a „Harfa 70” nevet viseli, és nem más, mint biotermiai úton szemcsésített humuszt alkotó trágya, amelybe fű­magvakat vegyítettek. Fritz Hergert, a berlini Hum­boldt Egyetem és a drezdai Gazdasági Intézet tudósai, valamint saját vállalata dolgozóinak segítségével 8 évig dolgozott találmányán. pen retortában készült fű. Alkalmazása a jövőben meggyorsítja és olcsóbbá teszi sportpályák, üdülöré- tek és parkterületek gyepe­sítését. A „Harfa 70”-et mintegy 2 cm vastagságban helyezik el a talajon. E ter­méket bármilyen talajra, még rendkívül köves vagy homokos területre is lehet szórni. Az anyag 1 tonnája 60—70 négyzetméter terü­letre elegendő és körülbe­lül 70 márkába kerül a felhasznált fűfajtától füg­gően, amit a vásárló maga határozhat meg. A „Harfa 70” az idén az NDK-ban megrendezett nemzetközi kertészeti kiál­lításon elnyerte a. nagy aranyérmet, és azóta egyre nagyobb érdeklődés mutat­kozik iránta bel- és kül­földön egyaránt. A terme­lők szerint a rohamosan növekvő vevőkör ellenére a „Harfa 7 0”-et bármikor A „Harfa 70” tulajdonlap- szállítani képesek. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom m gyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: 2805 Tatabánya V.. Pf. 541. megye) tanács székháza. Telefon: 21—67. 81—31. Belpolitikai rovat; 23-as mellék közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat: 14-es mellék; levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat, 2805 Tatabánya. P£. 541, megyei tanács. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10, 21—67, 81—31. — Előfizethető bármely posta­hivatalnál. a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben és a posta Központi Hirlapirodájánál (Budapest, V., József nádor tér 1) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj l hóra 2o Ft. — Kéziratokat nem őrzünk paeg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda VállaLat tatabányai Lapnyomdájában. Felelős: Macher Zoltán. — INDEX: 25958.

Next

/
Oldalképek
Tartalom