Dolgozók Lapja, 1973. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-06 / 30. szám

Iliiül* Jó reggelt! 1973. február 6. kedd ^Dői&ttya napja Várható időjárás kedd es- < tig: Felhős, párás, ködös j idő, helyenként ködsznilás- j sah Mérsékelt északnyu- j ja ti szél. A hőmérséklet! 0—3 fok között lesz. Száznyolcvan évvel ezelőtt, 170-3. február 6-án halt meg — 86 éves korában — Carlo Gol­doni olasz drámaíró, a realis­ta olasz jellem vígjáték meg­alkotója, több mint 250 színmű szerzője. Először orvosnak, majd j ügyvédnek készült; négy esz­tendeig ügyvedeskedett is. Ezután a Medepac színtársu­lathoz szegődött drámaírónak. ; Machiavelli Mandragorajá- nak olvasásakor fordult fi­gyelme a jellem-vígjátékok fe­le. Az olasz vígjáték reformjait tűzte ki célul, A híres com me­dia deli’ artéban talált életké­pes elemeket felhasználta az oiasz vígjátékban, de sokszor : külsődleges helyzetkomikumot : a jellemekből fakadó, mélyebb komikummal cserélte fel. Mun­kabírására, szellemi termé­kenységére jellemző, hogy volt : olyan év, hogy 16 vígjátékot írt. Sokoldalúságára jellem­ző, hogy ezeken kívül irt szo- morujátékokat, tragikomédiá­kat, történelmi és költött tár­gyú, szövevényes és jellem­vígjátékokat, irodalmi nyelven és tá^ szólásban, prózában és versben egyaránt. Az olasz vígjáték atyja, aki hosszabb ideig Párizsban : élt, kora politikailag még fej- | letíen olasz polgárságának kép- ; viselőjeként a feudalizmus bí­rálatában nem jutott el a for- : radalmi következetességig. Legjobb vlgjátékait (A foga- ■ dósné, A hazug, Két úr szol­gája, A légyező) az emberáb- : rázolás realizmusa s a cselek- ; meny mozgalmassága jellemzi. GYÁSZJELENTÉS ! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama MOLNÁR LÁSZLÓNE 76 éves korában elhunyt. Te­metése 1973. február 7-én 13 órakor lesz a tatabánya-újte­lepi temetőben. Gyermekei KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton mondunk köszönetét a Bányagépgyártó Vállalatnak, a X-es körzet párt alapszer­vezetének, a Városi Bíróság­nak es mindazoknak, akik drága halottunk TIGYI FERENC temetésén mély gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoz­tak. A Gyászoló Család dOlbOIÓKtama Jég alatti halászat a Velencei-taván Hangverseny A Városi Művelődési Köz­pont rendezésében 1973. feb­ruár 6-án este 7 órakor hang­versenyt ad az Országos Fil­harmónia Komáromban, a Városi Tanács nagytermében. Közreműködik: Szendrey-Kar- per László (gitár), Ágay Ka­rola (ének), Vida Gábor (fu­vola). A hangversenyre szóló jegyek a városi könyvtárban, a Zeneiskolában, vagy a Cso­konai Klubban válthatók. KALOCSAI ASSZONYOK A FÜLÖP-SZIGETEKEN Folytatják világjáró kőrút­jukat a kalocsai pingálóasz- szonyok. Vén Lajosné ezek­ben a napokban a Fülöp-szi- geteken mutatja be a kalocsai népművészetet, s máris újabb meghívást kapott Veronából. A népművész asszonyok a magyar hetek külföldi ren­dezvényeinek rendszeres sze­replői. ROBBANÁSRA KÉSZ BENZINTARTÄLY Vasárnap néhány órára el­néptelenedett Belfast belvá­rosa. A lakosságot sürgősen ki kellett telepíteni, mert bebizo­nyosodott, hogy az egyik ut­cában aláaknáztak egy 18 ezer liter benzint szállító ciszterna kamiont. A tartályt az „ult­rák” két terroristája rabolta el és szerelte föl a halálos robbanó töltettel. Az akna ártalmatlanná tétele, csak hosszas munka árán sikerült. KI A GYILKOS? Vasárnap a Massachusetts állambeli Billerica melletti erdőben megtalálták annak a fiatal lánynak a holttestét, ajd november végén tűnt el Bos­ton környékén. A 22 éves egyetemi hallgatónőt meg­gyilkolták és a bűntényt — a gyilkosság azonos módját te­kintve — feltehetőleg ugyan­az a személy követte el, aki a múlt év júliusa óta ebben a térségben már hat fiatal lánnyal végzett. Áldozatai szinte valamennyien csinos fiatal diáklányok, akik autó­stoppal utazgattak Boston kör­nyékén. Az újabb gyilkossági sorozat feleleveníti a „bostoni fojtogató” emlékét, aki az 1960-as évek elején 13 nővel végzett. ORVOSOK A VÖRÖSKERESZT ÉLÉN A Vöröskereszt komáromi városi vezetősége hétfőn tar­totta alakuló ülését. Elnöknek dr. Schneider Pálné főorvost, titkárnak pedig dr. Nagypa­taki Gyula főorvost választot­ták meg. Az új vezetőség gazdag programot állított össze az 1973-as esztendőre. Szuperbeton Két tokiói cég a normál betonnál 5—10-szer ellen- állóbb új betonfajtát állí­tott elő. A „Powr Crete" elnevezésű új beton hőre keményedő műanyag erősí­tésű normál betonból ké­szül. Különösen ellenálló a savakkal és a tengervíz­zel szemben. Első alkalma­zására egy japán tenger- alatti étterem építkezésénél került sor. VIRÄGH ILONA SZÍNMŰVÉSZNŐ, a Miskolci Nemzeti Színház tagja — aki az elmúlt héten férjével, Sarlós Gáborral, a színház igazgatójával gépko­csibalesetet szenvedett —, szombaton belehalt sérülései­be. Virágh Ilona tíz éve volt tagja a miskolci színháznak. TERASZOS—PRESSZÓS HÄZ SZENTESEN Szentes központjában, a Fő téren felépült a város legna­gyobb lakóháza s megkezdték a műszaki átadást. A követ­kező napokban csaknem száz család — jórészt üzemi dol­gozók — költözik a 30 millió forintos beruházással készült impozáns épületbe. Földszint­jén különféle boltokat, első emeletén pedig nagy terasszal ellátott presszót rendeznek be. LAVINA Tíz ember lelte halálát va­sárnap az osztrák Tirolban lavinaomlás következtében. A Gerlos körzetében történt sze­rencsétlenségnek két súlyosan sebesült áldozata is van. A sérülteket egy innsbrucki kór­házba szállították. Galambok a kalitkában Szombaton és vasárnap Tata­bányán, a kertvárosi művelődési házban kiállítást rendezett a 71. számú. Galambász Sportegyesület. Huszonkét tatabányai kiállítón kí­vül több városból is érkeztek ven­dég galambtenyésztők, és össze­sen 260 haszongalambot láthattak az érdeklődők. A galambok több­sége amerikai királygalamb volt, de ritkaságnak számító budapes­ti koszorúsnyakú keringőt, szege­di magasállót, erdélyi duplakon­tyost és blondinettát is kiállítot­tak itt* Ankétra is sor került, amelyen szakmai kérdéseket vitattak meg. A zsűri a tíz legszebb, legértéke­sebb galambot aranydíjjal jutal­mazta. A kiállítást a két nap alatt mintegy hatszázan tekintétték meg. A KECSKEMÉTI MÜVÉSZTELEP ALKOTÓI OROSZLÁNYBAN 10-én, szombaton délelőtt fél 12-kor kerül sor Orosz­lányban, a városi tanács klubtermében annak a kiállí­tásnak a megnyitására, ame­lyen a kecskeméti művészte­lep képző- és iparművészei­nek alkotásait ismerhetjük meg. A tárlatot Fehér István, a városi tanács elnökhelyet­tese nyitja meg, a tárlatveze­tő Szentiványi István, a kecs­keméti művésztelep vezetője lesz. KÖRNYEZETVEDELEM Lengyelországban Aura címmel új folyóirat jelent meg, amely az emberi kör­nyezet védelmével foglalkozik. A vastagra „hízott” jégpáncél lehetővé tette, hogy a velencei „Egyetértés” Halászati Szövetkezet halászai megkezdhessék a tavon a lekhalászatot. Szerencsés esetben egy nap alatt 40—30 mázsa halat emelnek ki a jég alól. Képünkön: lékelik a tó jegét (MTI—Foto: Jászai Csaba — KS) HAJDÜSÄGI FARSANG Debrecenben vasárnap a város nagy költőjére, Csoko­naira emlékeztek. Irodalmi sétát rendeztek, amelynek ke­retében az érdeklődők fölke­resték Csokonai szülőházát, síremlékét, megtekintették a református kollégiumot, a Déri múzeumot, Hajdúszo­boszlón irodalmi műsor sze­repelt a farsangi programban. Enyveskezű folttisztító Nem kevesebb, mint 12 idős hölgy jelentette be a Los Angeles-i rendőrségen, hogy egy „nagyon rendes” asszony figyelmeztette őket az autóbuszon: valami folt van a kabátjukon. Miközben gondosan igyekezett eltá­volítani a hölgyek kabátján éktelenkedő foltot, „eltá- volitotta” pénztárcájuk tartalmát is. A TASZSZ vezérigazgatója Hamburgban Leonyid Zamjatyin (balról), a TASZSZ vezérigazgatója Hamburgba érkezett A repülőtéren Gerhard Weber, az NSZK—Szovjet Baráti Társaság elnöke fogadta (Telefoto — UPI — MTI — KS) LINCSHANGULAT Az Alabama állambeli Tus- kegee néger polgármestere rendkívüli állapotot hirdetett ki, és kijárási tilalmat ren­delt el városában, ahol a múlt héten elkövetett gyil­kosságok és más erőszakos cselekmények következtében „a fehér közösség kezébe akarja venni a törvénykezés jogát”. LETARTÓZTATÁSOK MADRIDBAN A Spanyol Kommunista Párt 23 tagját tartóztatták le szombaton Madridban. A je­lentések szerint a letartózta­tottak a betiltott Cemisiones Cobreras szervezehez tartoz­tak. 15 EZERREL TÖBB ÜJ HÁZAS Tavaly összesén 307 ezer ná- zasságot kötöttek Lengyelor­szágban, vagyis 15 ezerrel többet, mint 1971-ben — közli a most megjelent „Len­gyel demográfiai évkönyv 1972.” Az új házasok közel fele a 20—24 éves fiatalok közül került ki. FEST—73 Két amerikai és egy szovjet film nyerte a Belgrádban szombaton befejeződött Fest—73 filmfesztivál nagydíjait. Az első díjas ameri­kai film — The Godfather — ren­dezője Francis Ford Coppola, fő­szereplője Marlon Brando. A má­sodik díjat William Friedkin The French Connection című filmje kapta, s a harmadik helyezett Andrej Tarkovszkij szovjet ren­dező Andrej Rubljov című alko­tása lett. A nemzetközi filmpará­dén az idén 19 ország 6>0 alkotását mutatták be 150 600 mozinéző előtt. JUGOSZLÁV KÉPZŐMŰVÉSZETI • KIÁLLÍTÁS nyílt vasárnap a szekszárdi Babits Mihály megyei műve­lődési központban. LÉGIKATASZTRÓFA Az Illinois állambeli Mor­ris játszadozó gyermekekkel zsúfolt utcájára zuhant két fivér magánrepülőgépe, a cso­dával határos módon azonban csak ők váltak a szerencsét­lenség áldozataivá. ÜLÉST TARTOTT A RADNÓTI- EMLÉKBIZOTTSÁG A Radnóti-emlékbizottság tagjai hétfőn Győrött tartott ülésükön értékelték az 1972. évi munkát és megtárgyalták az 1973. évi feladatokat. A bi­zottság elhatározta, hogy 1973" ban hat alkalommal „Vers a pódiumon” címmel, irodalmi estet rendez a Győri Tanító­képző Intézetben. A Radnó- ti-kultusz ápolása céljából ja­vasolják, hogy a Magi/ar Tu­dományos Akadémia iroda­lomtörténeti intézetével közö­sen az év végén tudományos ülésszakot tartsanak Győrött, és ez alkalommal rendezzék meg a „Radnóti a képzőmű­vészetben” című kiállítást. ALBA DOMUS Háromszintes, korszerű lakberendezési áruház épül Székesfehérvárott, a belváros­ban. Az áruházban egyszerre ötven lakószobát tudnak be­mutatni korszerű körülmé­nyek között. Az új áruház — amely tízmillió forint értékű árukészlettel rendelkezik majd 1974-re készül el. A szé­kesfehérvári Álba Domus alapkövét hétfőn Hajba Kál­mán, a Fejér megyei Tanács elnökhelyettese helyezte el ünnepélyesen. Gondo atvesérlésű műkés A világ legintelligensebb műszerét, az emberi kezet, mind ez ideig nem sikerült lemásolni. A bécsi Hannes Schmidl eljutott odáig, hogy goiidolatvezérlésű műkezet gyártson, amely­nek segítségével a legbo­nyolultabb mozdulatok is elvégezhetők. A Bolognától mintegy 20 kilométernyire fekvő Vi- gorso di Budrióban gyárt­ják az egyetlen olyan mű- kezet a világon, amely gya­korlatilag minden olyan mozdulatra képes, amelyet az élő emberkéz el tud vé­gezni. Kívülről semmiféle motor, egyetlen huzal sem látszik, mindez a protézis belsejében van elrejtve, amelyet műanyagból ké­szült kézformájú bevonat borít. Lehetőség van arra, hogy a műanyag burkola­tot — formában és színben — a páciens esetleg meglé­vő másik kezéhez alakít­sák. A műanyag kezet a gon­dolat vezérli. A páciens meglepő gyorsasággal ké­pes amputált izmainak mozgására gondolni. Ez a gondolat áttevődik a még meglévő, azonban az am­putált mozgó részek nélkül semmire sem használható izmokra. Az izmok össze­húzódását villamos áram. az úgynevezett bi-elektro- mos áram, amely felerősít­ve vezérli a protézis külön­böző részeit mozgató villa­mos motorokat. Ezt a fajta protézist nem­csak Olaszországban, ha­nem Németországban, Svájcban és Ausztriában is használták már. A tokiói városi kórházban is kísér­leteznek az új találmány­nyal. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom m gyei Bizottsága és 9 megyei tanács napilapja. - Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: 2803 Tatabánya V.. Pf 541. megyei tanács székháza. Telefon. 21—67. 81—81 Belpolitikai rovat; 28-as mellék közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék; sport rovat: 14-es mellék; levelezési rovat: 13-as mellék Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. 2805 Tatabánya. Pf. 541. megyei tanács. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10, 21—67, 81—31. — Előfizethető bármely posta­hivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben és a Posta Központi Hlrlaplrodájánál (Budapest. V.. József nádor tér 1 ) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési dij 1 hóra 2o Ft. — Kéziratokat nem őrzíijsk meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelősi Macher Zoltán. — INDEX: 35058.

Next

/
Oldalképek
Tartalom