Dolgozók Lapja, 1973. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-13 / 36. szám

VtlAC PROLETÁRJAI. EGYESOLjfri \U 1973. február 13. . , . XXVI. évf. 36. sz. KEDD AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara; 80 fmér Mai számunkban: Felejthetetlen napok 3. oldal Múzeumbarátok Komáromban 4. oldal Űrhajósok és bélyegek 5. oldal Társadalmi munkánk rangja Szeretem a tárgyilagos meg­fogalmazást és a világos ada­tokat. de most mégis hiány­érzetet és kétségeket hagyott bennem egy szám. Olvastam, hogy a lakosság egymilliárd forint értékű társadalmi mun­kával járult hozzá lakóhelye szépítéséhez az elmúlt két év­ben. Megvallom, már a lakos­ság kifejezés sem tetszett a társadalmi munkáról szólva. Tivatalosan hangzó, passzív ogalom. Márpedig a társadal­mi munkát korántsem tekint­etjük valamely — a szó ere­deti „hivatalos” jelentésében — bürokratikusán intézett munkának, amit a puszta so­kaság elvégez. Mit jelent az egymilliárd fo­rint? Káprázatos szám. A la­kosság statisztikai fogalmában gondolkodva évente egy fő­re száz forint jut. De bizo­nyos-e. hogy egymilliárd fo­rintot ért társadalmi mun­kánk? Milyen órabére, árfo­lyama van? Mondjuk, olyan munkákat foglal magába, amelyek révén egy város, egy falu vagy egy intézmény költ­ségvetése meghatározott kia­dásoktól mentesült. így érthe­tő. Ebben az esetben parkosí­tást. vízvezeték- és járdaépí­tést, iskolatatarozást képzelhe­tünk a szám mögé. De mi van akkor, ha egy úttörőraj gondoz egy magára maradt öreget? Az nem társa­dalmi munka*’ Vagy ha egy brigád patronál egy árvát, „beszáll” valamelyik munka­társ fészekrakó, házépítő munkájába. Nem is beszélve a pártmunkások, a szakszerve­zeti aktivisták, a tanácstagok, p számos társadalmi szervben tevékenykedők vagy akár a minden szervezett kereten kí­vül közösségi érzésből, ember­ségből, megbízatásból vagy együttérzésből ellenszolgálta­tást nem várva tevékenykedők felbecsülhetetlen óráiról. Mindezt lehetetlen pénzben ér­tékelni. Mindennek nem lehet árfolyama, forintértéke. Egy­fajta erkölcsi érték is létezik. Igaz, gyakran hangoztatjuk: a társadalmi munkának rang­ja van. De igazán akkor van rangja, ha a közvélemény na­gyobb elismeréssel szól arról, aki ilyen módon is szolgálja a közös ügyet, mint aki csupán abban szolgálja a közérdeket, amiben anyagilag is érdekelt Ügy vélem, nem egyértelmű még a közfelfogás. Mégsem szívesen írom le azt. hogy a társadalmi munka közmegíté lésén változtatni kell. Az ilyen kijelentés ugyanis nem vál­toztat semmin. Mindennapi szőkébb vagy tágabb környe­zetünkben kell megtisztíta­nunk a társadalmi munka for­rásait attól, ami rájuk rakó- dott.Világossá kell tenni, hogy ez a munka közösségi érzés­ből és tettvágyból fakadhat. Magyarán: ehhez lelkesedés kell. Ami az „egymilliárdos'’ megfogalmazásból kimaradt —, az éppen a lelkesedés, a sokféle és lelkesítő feladatot kereső tettvágv. Pedig meglé­tének országszerte ezer és ezer tanújele van. Németh Ferenc találkozó Budapesten Az „energia-parancsnokságon* Budapest felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából tegnap a budapesti pártbizott­ság és a főváros tanácsa ven­dégül látta a hazánkban ideig­lenesen állomásozó szovjet dol'ár kitüntetés magyar vezetőnek A Bolgár Népköztársaság Államtanácsa Georgi Dimit­rov születésének 90. évfordu­lója alkalmából — a magyar és a bolgár nép, a két párt közötti barátság és testvén együttműködés elmélyítésé­ben, az internacionalista kap­csolatok erősítésében kifejtett tevékenységükért — Dirrut- rov-emlékérmet adományo­zott Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsá­ga első titkárának, Losonczi Pálnak, a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének, Fock Jenőnek, a Politikai Bizottság tagjának, a Minisztertanács elnökének, továbbá a Politikai Bizottság tagjainak, a Köz­ponti Bizottság titkárainak, párt- és állami vezetőknek, valamint magyar veteránok­nak. Sztoio Sztanoev, a Bol­gár Népköztársaság budapesti nagykövete hétfőn baráti ta­lálkozó keretében a bolgár nagykövetségen adta át az emlékérmeket. A kitüntetet­tek nevében Apró Antal, a Politikai Bizottság tagja, az országgyűlés elnöke mondott köszönetét. déli-hadsereg csoportjának vezetőit. Az ünnepi program keretében a Gellérthegyen megkos orúzták a szovjet hő­sök emlékművét. A koszorúzási ünnepséget követően a vendégek megte­kintették a kelet-nyugati met­ró második szakaszát, majd megismerkedtek a főváros te­reivel, a városfejlesztési fel­adatokkal a fővárosi tanács elnöke tájékoztatója alapjan. Szépvölgyi Zoltán centenáriu­mi emlékéremmel tüntette ki a szovjet déli-hadsereg cso­port több vezetőjét, tagjait. A vendégek ezután a Budapesti Történeti Múzeumban meg­tekintették a Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 100. év­fordulója alkalmából rende­zett centenáriumi emlékkiál­lítást. Délután kedves vendég, L Ty. Zamercev szovjet vezér­őrnagy, a 28 esztendővel ez­előtt felszabadított Budapest első városparancsnoka tiszte­letére gyűltek össze egykori barátok, régi harcostársak, ve­teránok, politikai, társadalmi és kulturális életünk neves személyiségei az MSZBT szék­házában. A vidám hangulatú, baráti eszmecserén meleg sze­retet*^’ köszöntötték egymást a régi ismerősök. Az ünnepsé­gen jelen volt A. A. Zsuk ez­redes, a Szovjetunió budapes­ti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja. Ott volt az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó szovjet déli-hadse­reg csoport több magas rangú képviselője is. Az Országos Villamos Te­herelosztók irányítják a ma­gyar viilamosenergia-rendszert. A hazai erőművek üzembiztos és gazdaságos termelésinek, az alaphálózat feszültségének és a szükséges kapcsolási művele­tednek az irányítása, valamint a nemzetközi együttműködés energiaforgalmának szabályo­zása is a teherelosztók feladata Fejlesztik a cukorrépatermesztést Teljesült az előirányzat A tervek szerint az 1975. évi termésből a mezőgazda­ságnak már ki kell elégítenie a lakosság cukorigényét. Az MTI munkatársának érdek­lődésére a Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi Minisztérium illetékesei elmondották, ho­gyan segíti ennek az előirány­zatnak teljesítését az idei termelési program. Hangsú­lyozták : mindenekelőtt azzal, hogy az ide vonatkozó kor- luk művelt terület nagysága mányintézkedés hatására a meghaladja a 18 000 hektárt, termelők anyagilag jobban Ezen túl a Mezőhegyesi- és megtalálták számításukat, már a Bábolnai Állami Gazdaság 1972-ben 4000 hektárral nőtt kétféle termelési rendszer meg- a termőterület az előző évi- valósítását kezdeményezte, s a szerződött felek csaknem hatezer hektáros területen gazdálkodnak majd. gyárak anyagi- és szellemi erőinek koncentrálását segítik elő. Jelenleg 6 ilyen termelési társulás működik, ezeket a hé- ki állami gazdaság, a nádud­vari, a mezőhéki, a poroszlói és az újszászi termelőszövet­kezet, valamint a kaposvári cukorgyár alapította; a társu­lásokban összesen 105 terme­lőszövetkezet, két állami gaz­daság vesz részt, és az álta­höz képest. A cukorrépatáb­lák több mint felét tavaly már nagy teljesítményű gé­nekkel művelték, a gépekre bízták a betakarítást is, a gaz­daságok 44 000 hektáron al­kalmazták a legmodernebb termelési technológiákat. Min­dent egybevetve: 80 000 va­gonnal több cukorrépát adott a hazai mezőgazdaság 1972- ben, mint egy évvel koráb­ban, ez azonban még mindig nem fedezi a hazai szükség­letet, idén is behozatalra van szükség. Az idei tervek 90 000 hek­táros termőterülettel számol­nak, de — az esetleges ter­méskiesés miatt — ennél na­gyobb területre legalább 92— 93 ezer hektárra kell szerző­dést kötni. Örvendetes, hogy ez az előirányzat máris telje­sült; eddig 94 100 hektárra vállaltak szerződést a terme­lők. j 1973-ban a cukorrépa-ter­♦ 'lesztésben végleges létjogo- J -ultságot nyernek a MÉM ál- I tál jóváhagyott és támogatott •termelési társulások és rend­* szerek, amelyek, a gazdaságok, A tehero’osztó vezérlőtenne (MTI Foto Érczi K. Gyula) a gépjármű,aviíást A Dorogi Szénbányák jelenle. gi autószervizének gépjármű javítási-, karbantartási és el­lenőrzési tevékenysége évente, közel hatezer óra. Ez a kapaci­tás a megnövekedett igények miatt ma már kevés. Az AFIT szerviz Esztergomban az V. ötéves tervben valósul meg, ezért a dorogi autószervizt fej­leszteni kell. A megyei tanács szolgáltatás-fejlesztési alapjá­ból 1974-ben a szénbányáknak erre 1 millió 350 ezer forintot juttat, míg a vállalat 600 ezer forinttal járul hozzá a bővítés­hez. A jövő évben a szerviz meglévő épületeinek egy ré­szét átalakítják, a munkaerőt pedig gyakorlott szakemberek átirányításával biztosítják. Az autószerviz tervezett évi kapa­citása 22 800 óra lesz, amely enyhíti már a járás gépjármű javítási-karbantartási gondja­it. ISn&\obb központi antennákkal? lAis-rv.éiel? Hogyan javítható Tatabányán a televíziós vétel? A népfront tarospotttikai bizoiááuanak javaslatai Tatabányán különbözőek a televízióvétel lehetőségei. Az ország több körzetében me­rülnek fel hasonló panaszok. A posta műszaki és anyagi le­hetőségeken belül állítja fel a küf iböző vételjavító beren­dezéseket országszerte. Tata­bányán is megtették az első lépéseket. Még a múlt évben műszaki méréseket végeztek városszerte. Az adatok alap­ján határozzák meg, hogy mi­lyen intézkedéseket lehet tenni. A Hazafias Népfront város- politikai bizottsága hétfőn délután megtartott ülésén fog­lalkozott a kérdéssel. Azt vizsgálta, hogyan lehetne elő­segíteni a posta terveinek megvalósítását a helyi erőfor­rások igénybevételével. Feltehetőleg nagyobb körze­tekben javítható a vétel nagy teljesítményű központi anten­nák létesítésével. A város- politikai bizottság ebben az esetben helyi üzemek, szak­emberek segítségét szervezné meg. Felkutatnák, milyen he­lyi anyagok felhasználásával lehetne olcsóbbá tenni ennek a rendszernek a megépítését. Egy másik feltételezés sze­rint kisebb teljesítményű re­lé létesítése oldaná meg a gondokat Ez azzal az előny­nyel is járna, hogy szűkebb vezették az elektromos áramol körzetben más helységekben és a vizet, is javulna a vétel. A szüksé- A várospolitikai bizottság ges torony megépítését elő a népfront elnökségének ál­lehetne segíteni helyi üzemi láspontjától függően megke- erőkkel. Bizonyos, hogy né- resi majd a posta illetékes hány szocialista brigád köz- szervét és felajánlja segítsék reműködésére is lehetne szá- gét, hogy a tatabányai tv-elő- mítani. A bizottság a relé fizetők mielőbb zavartalanul helyéül a Kálvária-hegyet vehessék mindkét csatorna ajánlja. Ide ugyanis már fel- műsorát. A K.lSZ-»pparátus országos tanfolyama Segítség a megyei feladatok jobb megoldásához Az elmúlt héten országos gye KISZ-életében is haszno­KlSZ-apparátusi tanfolyamon sítható. vettek részt Balatonaligán megyénk városi, járási KISZ- titkárai, a megyei úttörő tit­kár, és a KISZ-iskola igaz­gatója. összesen tizennégyen képviselik megyénket A tan­folyam után Kis Imréné, a KISZ megyei bizottságának agitációs és propaganda titká­ra számolt be a tapasztala­— A négynapos országos értekezleten számos előadás hangzott el, s az oft hallotta­kat konzultációkon vitattuk meg. Az előadások elsősorban azt elemezték, hogyan halad az ifjúságpolitikai határoza­tok megvalósítása. Dr. Hor­váth István, a KISZ-kb első titkára az időszerű tenniva tokról. Mindenekelőtt arról lókról szólt. A nemzetköz szólt, ami az országos felada­tok tükrében Komárom me­Elszámolják a teljesítmény minin fillérét Megyei társadalmi munka bizottság alakult A megyei tanács végrehajtó jóváhagyta a végrehajtó bi- kel és szervezetekkel. Vegyék bizottsága rámutatott, hogy az zottság állláspontját. számba, hogy honnan milyen eddiginél sokkal gondosabban A határozat megvalósítását és mennyi támogatást kaphat- kell szervezni a társadalmi mozdítja elő a megyei társa- nak. munkát. El kell érni, hogy Ko- dalmi munka bizottság. Tagjai A megyei társadalmi munka márom megye teljesítménye a szakszervezet, a KISZ, a bizottság kidolgozta a teljesít- ne maradjon el a hasonló népfront és a tanácsi szak- mények elszámolásának, nyil- adottságú más megyéktől, ősz- igazgatás képviselői. Hétfőn vántartásának módszereit. Ar- tönzéseként 7 millió forint ju- megtartott alakuló ülésén el- ra kell ugyanis törekedni, hogy talmat tűzött ki a végrehajtó határozta a bizottság, hogy a teljesítmény egyetlen fillé- bizottság. A díjakat városok, együttműködik' a városokban, rének elszámolásáról se feled- 3000 lakoson felüli és annál a községekben megalakult ha- kezzenek meg sehol. Nagy kisebb községek kategóriája sonló testületekkel. Különös gondot fordít a társadalmi között osztották meg. A vég- gondot fordít a társadalmi munka bizottság arra is, hogy rohai+r. Viiwttcáö- fAihív+o n fi- munka előkészítésére. Java- az összefogásban résztvevők Ät,“nlSob^ondot -olt», hogy a tanácsok év<s minél nagyobb erkölcsi eiis- r i j'j. • i.' j i • tervükben jelöllek meg, mi- meresben részesüljenek, kell fordítani a társadalmi jyen feladatokat kívánnak A jutalmazott helységek a munka elokeszitesere, szerve- részben vagy egészben társa- díjat csak fejlesztési célokra, zésére és az eredmények nyíl- dalmi munkával megoldani, lehetőleg gyermekintézmények vántartására. A megyei tanács Ismertessék ezt üzemekkel, létesítésére, korszerűsítésére legutóbbi ülésén lényegeben vállalatokkal, intézmények^ használhatják fel, szolidaritás kérdésével kap­csolatosan aláhúzta: a vietna­mi' béke megkötése után a békés építő munkában, a hely­reállításban kell a jövőben se­gítséget nyújtanunk a fiata­loknak. Horváth elvtárs kü­lön foglalkozott a KISZ fej­lődésének a tapasztalataival és a további tennivalókat is megjelölte. Kiss Imréné elmondotta, hogy fullai Árpád elvtársnak, az MSZMP KB titkárának az előadása milyen nagy hatás; gyakorolt a résztvevőkre. A előadás az MSZMP X. kong reszusa és a KB 1972. év novemberi határozatából adó - dó tennivalókat összegezte. Részletesen foglalkozott a párttagok szerepével is a KISZ munkájában. A tanácskozáson világossá vált — mondotta Kiss Imré­né —, hogy a KISZ kb. 1973. évi feladatterve többnyire egybevág megyénk törekvé­seivel. A négynapos tanfo­lyam nagy segítséget nyújt a további munkához, a felada­tok megoldásához

Next

/
Oldalképek
Tartalom