Dolgozók Lapja, 1973. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

DOLGOZÓÉ LAPJA 1973. február 1. csütörtök EGY NAPa külpolitikában Robbanékony helyzet Afrikában Rendkívüli ülésre ült össze a hét elején az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa — Zambia, Guinea, Kenya, Szudán és Ju­goszlávia kérésére —, hogy megvitassa a zambiai—rhodesiai határon kialakult aggasztó helyzetet. Hétfőn délután megkezdődött s még szerdán is tartott a tanácskozás, amelyen Zambia képviselője tényekkel bizonyí­totta be: cinkos cimboraság van az utolsó gyarmattartó ha­talom, Portugália és Ian Smith telepeseinek Rhodésiája, va­lamint a Dél-Afrikai Köztársaság között. Céljuk: fenntartani a kolonializmus és a fajgyűlölet utolsó bástyáit Afrikában és a világon, a pretoriai és a salisburyi rendszert, meg a portugál gyarmatbirodalmat. Rhodésia legutóbbi provokációja Zambia határának lezá­rása volt, azzal a céllal, hogy.-Zambiát — ily módon kénysze­rűen meghosszabbodott szállítási útjai miatt — nehéz gazda­sági helyzetbe hozta. A zambiai nagykövet 13 pontos progra­mot terjesztett a Biztonsági Tanács elé s felkérte a testüle­tet: ítélje el Rhodésia nyilvánvaló agresszióját és a katonai fenyegetésekkel kísért gazdasági zsarolását. A BT üléssel párhuzamosan összeült — mégalakulása óta először — a gyarmati kérdés megoldására alakult külön­leges ENSZ-bizottság. A dolog természeténél fogva, lényegé­ben hasonló kérdésekkel foglalkozott, mint a Biztonsági Ta­nács. E bizottság tanácskozásának jelentőségét emelte, hogy Kurt Waldheim, az ENoZ főtitkára nyitotta meg. Waldheim hangsúlyozta, hogy a világszervezet köteles egyre nagyobb segítséget nyújtani a szabadságukért és függetlenségükért küzdő afrikai népeknek. Hangsúlyozta azt is, mintha csak Zambiának — az ENSZ-épület egyik szomszédos termében elhangzó — panaszára válaszolna, hogy különösen Afrika déli részén robbanékony a helyzet. Pretoria és Salisbury urai úgy gondolják: ezt a Wald­heim által , is robbanékonynak nevezett helyzetet a szomszé­dos, már függetlenné vált 'afrikai államok, köztük Zambia elleni agressziókkal tudják mérsékelni. Tévednek. Az afrikai kontinens déli részének helyzetében csak attól várható ja­vulás, ha mind a Dél-Afrikai Köztársaságban, mint Rhodé- siában emberhez méltó körülmények közé juttatják, önren­delkezési joggal ruházzák fel az ott élő lakosság túlnyomó többségét, a színes bőrűeket. Gazdasági jelentés az USA-ból A kedden nyilvánosságra hozott idei gazdasági jelenté­sében Nixon elnök a nemzet­közi gazdasági élet játéksza­bályainak gyors felülvizsgálá­sát sürgeti. A nemzetközi ke- reskedeimi és pénzügyi rend­Felvételre keresünk LAKATOS, HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOKAT ÉS BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT. Jelentkezni lehet a „FÉMMUNKÁS” VÁLLALAT DOROGI GYÁR MunU'rttoyi Csonort jánál. „Fémmunkás” Vált. Dorogi Gyár Dorogi Tümcdck szer reformja a jelentés szer- rin't azért vált különösen idő­szerűvé, mivel az európai gazdasági közösség kibővítése károsan hatott az Egyesült Államok kereskedelmi mérle­gére. A kongresszushoz intézett üzenet megállapítja, hogy az Egyesült Államok gyom ütemben növelte behozatalát, de a kivitel r- különösen a mezőgazdasági termékek ese­tében — komoly akadályokba ütközött. Első ízben fordult elő, hogy a Közös Piaccal foly­tatott kereskedelem mintegy 500 millió dolláros deficittel zárult az Egyesült Államok számára. A Fehér Ház gazda­sági jelentése az egyre nö­vekvő amerikai kereskedelmi nehézségeket az európai Kö­zös Piac kibővítésének és pre- ferenciális szerződéseknek tulajdonítja, amelyeket az EGK a földközi-tengeri és afrikai országokkal kötött. Az Egyesült Államok keres­kedelmi deficitje 1972-ben a várakozásokat jóval megha­ladta. A jelentés előzetes becslésekre hivatkozva meg­állapítja, hogy az Egyesült Államok importja 4,5 milliárd dollárral haladta meg az ex­portot. Különösen nagy a ke­reslet az Egyesült Államok­ban fűtőanyagok iránt. Meikezdődött a Hofiiurgban a haderőcsökkentéssel foglalkozó konzultáció Szerdán délután négy óra­kor a bécsi Hofburgban tizen­kilenc ország képviselői tá­jékozódó megbeszélésre ültek össze. Ezzel a találkozóval megkezdődött az európai fegy­veres erők és fegyverzet csök­kentésével foglalkozó sokolda­lú konzultáció. 1973. január 31-én tehát megindultak az előzetes kon­zultációk egy olyan haderő- és sajtóközpont adatai szerint a következő 19 ország képviselői vesznek részt: Belgium, Bul­gária. Csehszlovákia, Dánia, Görögország, Hollandia, Ka­nada, Lengyelország, Luxem­burg, Magyarország, Nagy- Britannia, az NDK és az NSZK, Norvégia, Olaszország', Románia, a Szovjetunió, rökörszág, és az USA. A magyar küldöttséget dr. fegyverzetcsökkentésről, amely Ustor Endre nagykövet veze Megérkezett Becsbe, a fegyver­zet- és csapatcsökkentési targ5ra- lások előzetes konzultációjára az Oleg Klestov (a kép előterében) vezette szovjet küldöttség. az ’ európai biztonságot szol­gálja, mégpedig oly módon, hogy ugyanakkor nem káro­sítja és riem károsíthatja meg egyetlen résztvevő ország biz­tonságát sem. A több hetesr e tervezett elő­zetes megbeszéléseken a bécsi szőr is saját résztvevőik köré- ---------------------------ről és státusáról, valamint e l nem kötelezett országok részvétele ellen foglalt állást, mivel az „veszélyeztetné a megbeszélések titkosságát és hatékonyságát”. Kirchschlä­ger osztrák külügyminiszter viszont, aki kedden tájékoztat- ' ta a minisztertanácsot a kon­zultáció előkészületeiről, félre- Tö- érthetetlenül utalt egy „rész­vételi nyitásnak” és ezzel Ausztria bekapcsolódósának lehetőségére. Mint ismeretes, a Szovjet­unió, Magyarország, és más európai szocialista országok ti. Bécs — a nyugati jegyzé­kekben szerepelt Genf helyett — az európai szocialista or- európai sz szágok egy csoportjának ja- az utóbbi napokban úgy fog- vaslatára lett a konzultáció színhelye. A konzultációknak Vietnami összefoglaló NEFB katonai vegycsbizottság ülése A Kanada, Magyarország, Indonézia és Lengyelország képviselőiből álló Vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Fel­ügyelő Bizottság négy kül­döttségvezetőjének politikai helyettesei szerdán délután tartották meg első együttes ülésüket a VDK, a DIFK, az Egyesült Államok és a saigo- ni rezsim képviselőiből álló négyoldalú katonai vegyesbi­zottság helyettes küldöttség­vezetőivel. A vietnami békemegállapo­dásban előírt két testület első együttes ülésén Gauvin kana­dai küldöttségvezető elnökölt. Jelezte, az ülésnek két fő célja volt: dós rendelkezéseit és szüntes­sék be a megállapodás meg­szegését: — utakat-módokat kerestek a négyoldalú katonai vegyes­bizottság együttműködésének elnyerésére, hogy a Nemzetkö­zi Ellenőrző- és Felügyelői Bi­zottság csoportjai a kijelölt pontokon megkezdhessék mű­ködésüket. Az együttes ülést Saigon légikikötőjében, a Tan Son Nhul-i légitámaszponton tar­tották. Gauvin reményét fejezte ki, hogy a Nemzetközi Ellenőrzö- és Felügyelő Bizottság „a lehe­tő leghamarabb” ténylegesen megkezdheti munkáját, de ennek kapcsán még hözzáve­— felkérték a tűzszünet! tőleges időpontot sem volt haj- megállapodásnak a négyoldalú landó megjelölni. Csak any- katphai vegyesbizottságban nyit mondott: „szeretnék, ha képviselt aláíróit, hogy tart- a dolgok valamivel gyorsab- sák tiszteletben a megállapo- ban mennének.. Fock Jeuő vietnami diplomatákat fogadott Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke — kérésükre — szerdán fo­gadta Hoang t uong-ot. a Vietnami Demokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövetet és Huynh Van Thant, a Dél-Vietnami Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét. A vietnami diplomaiák tájékoztatást adtak a vietnami háború megszüntetéséről és a béke helyreállításáról szóló megállapodás alá­írását követően kialakult helyzetről. Átadták a Vietnami Dolgozók Parija Központi Bizottságának cs a Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormányának január 28-i felhívását, valamint a Dél-Vietna­mi Felszabadítási Frontnak és a Dél-Vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormánynak ugyanaznap megjelent felhívását, amelyek kinyilvánít­ják a két kormánynak a megállapodás maradéktalan végrehajtására vonatkozó készségét. Fork Jenő, a magyar kormány további támogatásáról biztosította a vietnami snépct hazája újjáépítésében. Hangsúlyozta, nogy a magyar Népköztársaság a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban vállalt tagságával hozzá kíván járulni a párizsi megállapodások meg­valósításához. Washington Nixon elnök szerdán dél­előtt váratlanul sajtóértekez­letet tartott a Fehér Házban. Az elnök formális nyilatko­zatot nem tett. Kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy „valamikor a tavasz folya­mán” kaliforniai üdülőjében, San Clemente-ben találkozik Thieu saigoni elnökkel. nia. Mint mondotta, „minden a kongreszustól függ”. Az el­nök, alá a karácsonyi terror­bombázás elrendelése idején sem a kongresszussal, sem pe­dig az amerikai néppel nem konzultált, szerdai sajtóérte­kezletén ismételten visszatért arra, hogy csalás „a kong­resszus jóváhagyásával és tá­mogatásával” és „az amerikai Nixon nagy nyomatékkai néphelyeslésével és beleegye­zi _ ._ , zesevel valósítható meg az USA anyagi hozzájárulása Vi­etnam újjáépítéséhez. *SZ lÄftw’Ä hangsúlyozta, hogy az indo­kínai újjáépítéshez való ame­rikai hozzájárulás ügyében a ü\ Állami gazdaságok, termelőszövetkezetek ! 1973-ra bármilyen mennyiségű, garantált minőségű szenes trágyát (íckáltrágyát, dúsított komposztálj határidőre szállítunk az alábbi egységáron KEVERT FEKALTRAGYA Szervesanyag­tartalom %-a 22,1 % felett Ár telcjien Ft a 0.50 L— 7,50 Feladóállo­máson (vasúti kocsikba rakva) 8,50 I. oszt. TI. oszt. DLSITOTT KOMrOSZT L oszt. 20,1 % felett ti- oszt. 17,1—20 % Csak a 3—4 hónapig tárolt, jó minőségű istállótrágya tartalma éri el a 22 °'0-ot. Részletes felvilágosítás a 112—492-cs telefonon, vagv levélben a következő címen: fővárosi talajerődazdálkodási és értékesítést vállalat 1951 Budapest, Alpári Gyula u. 11. 9,50 7,— szervesanyag­képpen sem megbocsátható” azoknak a fiataloknak a „ha- zafiatlansága” akik1 a Vietna­mi szolgálat elől Kanadába, illetve Svédországba emigrál­tak. Nixon elnök Európával kapcsolatos kérdésekre vála­szolva közölte,, hogy 1973 első (elében nem szándékozik kül­földre utazni. hozzáfűzte azonban, hogy ,.ez nem jelen­ti azt. mintha Európa nem a fontossági rangsor első helyén állna.” Hanoi A Vietnami Demokratikus Köz­társaság és az Egyesült Államok megállapodott: február 10—is kö­zött Hanoiba látogat dr. Henry Kissinger, az amerikai elnök nem­zetbiztonsági főtanácsadója, hogy a két ország háború utáni kapcso­latairól és más, kölcsönös érdek­lődésre .számot tartó, kérdésekről tárgyaljon a VDK kormányával. New York A VDK kormánya hivatalosan meghívta Kurt Waldheim ENSZ- főtitikért. hogy ve even részt a VI- etnamről tartandó nemzetközi konferencián, — jelentette be szerdán New York-ban az ENSZ szóvivője. Az amerikai féi már kó- rabban, átnyújtotta meghívását a világszervezét főtitkárának. Waldheim a meghívást elfogadta, ügyrendjükről (az elnöklés, a vita, a határozathozatal mó­dozatai) kell megállapodniok, hogy azután áttérhessenek az európai haderők és fegyver­laltak állást, hogy a bécsi elő­zetes konzultáción minden eu- elő- rópai államnak — beleértve a semleges államokat is — jogot kell biztosítani a részvételre, ilyen vagy olyan minőségben, amennyiben ezt óhajtja. Más kérdés, a probléma érdembeli vizsgálata, amelyen magától értetődően csak azok az álla­zet csökkentéséről később meg- mok vesznek részt, amelyek tartandó érdemi tanácskozás csökkenteni fogják fegyveres helyének, időpontjának, részt­vevői- körének, ügyrendjének és napirendjének kérdéseire. A NATO országokból Bécs­be érkezett delegációk kedden nek el. erőiket és fegyverzetüket, il­letve azok az államok is, ame­lyeknek a területén csökken­tés alá eső haderők helyezked­megtartott „taktikai megbe­szélésükön”, amely természe­tesen az amerikai nagykövet­január 31-ével a leszerelési témakör megvitatásának tehát) egy újabb tárgyalási fóruma ségen zajlott le, a semleges és nyílt az osztrák fővárosban. Az amerikai űrhajózási hivatal kedden hivatalosan bejelentette az 1975 júliusára tervezett Szojuz—Apollo ürrandevún résztvevő amerikai legénység összetételét. Az Apollo-űrhajó parancsnoka Tom Stafford veterán űrhajós lesz, aki a Gemini—6, a Gemini—9 és az Apollo—10 űrhajók fedél- zetén már három ízben járt az űrben. A legénység másik két tagja Vance Brand és Deke Slayton „újoncok”. Érdekes körülmény, hogy Slayton tagja volt az eredetileg kiválasztott héttagú amerikai űr­hajós csoportnak, szívbántalrnak miatt azonban mindeddig nem ju­tott el az űrbe. Az űrrandevúra annak az együttműködési szerződésnek a nyo­mán kerül sor, amelyet Nixon elnök és Koszigin miniszterelnök 1972. május 24-én írt alá Moszkvában. A Szojuz űrhajó két űrhajó­sának nevét még nem hozták nyilvánosságra. Jordánia hozzájárult a keleti front újjászervezéséhez Négy napon át tanácskozott Jóságós értékét 13 arab ország hadügy- és tokát ugyanis külügyminisztere az Izrael el­leni közös arab front kialakí­tásának kérdéseiről, és több határozatot hoztak ezzel kap­csolatban.. Megállapodtak ab­A határoza- ■ köztük a Védelmi Tanács által elfoga­dott közös katonai tervet — az arab kormányok elé ter­jesztik jóváhagyás végett, majd újra találkoznak az arab ban: hogy Hafez Iszmail egyip- vezérkari főnökök, hogy ösz- tomi- hadügyminiszter főpa- szegezzék a tagállamoktól be- rancsnoltsága alatt egyesítik érkezett véleményeket és a az egyiptomi, a szíriai és a felszabadítási terv végrehajtó - Jordánia frontot. Határozat sával kapcsolatos kötelezett­született arról is, hogy az ségvállalásokat. Arab Liga tagországai bizo- A tanácskozás legjelentő- nyos időn belül javaslatokat sebb fejleménye kétségkívül terjesztenek be arról, hogy az volt, hogy Jordánia bele- ányagilag milyen mértékben egyezését adta a keleti front kívánnak hozzájárulni az íz- újjászervezéséhez, s ennek rael elleni hadviselés költsé- eredményeként Ahmed Isz- geihez. A Védelmi Tanács — mail egyiptomi hadügyminisz- számolt be az A1 Ahram — tér az egyiptomi, szíriai és a tanácskozott arról is, milyen jordániai front közös főpa- összegű anyagi támogatást rancsnokóvá nevezhették ki. nyújthatnak a tagországok Állón .izraeli miniszterel- Szíriának az izraeli támadó- nök-helyettes és Dajan had­sok kivédéséhez. A rendkívüli ügyminiszter nyilatkozatai ár­ülésszakot záró keddi ülésen ról tanúskodnak, hogy Izraelt úgy döntöttek, hogy Szíria, nyugtalanítja a keleti front Egyiptom, Szaúd-Aróbia és újjászervezésének és a gerilla- Kuwait képviselőiből álló tevékenység felújításának ter- négy oldalú bizottságot me- • ve, lehetősége. A két politikus nesztenek Jordániába, azzal az izraeli stratégia módosítá- a céllal, hogy a bizottság ke- sával fenyegette meg Jorda- ressen áthidaló megoldásokat niát, amennyiben az valóban a Husszein király és a pa- felzárkózik az egyiptomi—szí-. lesztin gerillamozgalom zötti ellentétekre. Böcz Sándor, az MTI tudó­sítója jelenti Kairóból: riai fronthoz és engedélyezi a gerillacsoportok visszatérését. A különbéke útját egyengető Husszein király, mint emlé­kezetes, több ízben kijelentet- Sazli, egyiptomi vezérkari te. hogy országa nem visel főnök, az Arab Liga katonai többé háborút Izrael ellen, főtitkárhelyettese komotynak Kairói megfigyelők szerint és gyümölcsözőnek minősítet- nincs kizárva, hogy a jopdá- te áz arab külügy- és honvé- niai’ magatartás váratlan mó- delmi miniszterek kedden dosulása csupán taktikai jel- veget ért kairói tanácskozását, legű, s inkább egy esetleges c!e csak a jövő mutatja meg politikai rendezés kilátásaival a Védelmi Tanács ülésén el- függ össze, mintsem a katonai fogadott titkos és nyilvános- megoldás gyakorlati támoga- ságra hozott határozatok va- fással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom