Dolgozók Lapja, 1973. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-07 / 5. szám

« ■AV.W.Vi-.-.-.s-.-.w.-.-.-' jj Jó reggeítí j £ 1973. január 7. vasárnap C íj ATTILA napja ,■ !■ í •[ 1973. január 8. hétfő f { GYÖNGYVÉR napja í OimÖK/am Várható időjárás vasár­nap estig: változóan felhős, párás, főként éjszaka és | reggel többfelé ködös idő. i Helyenként ónos ködszitá- | lás, zúzmaraképződés. i Gyenge, napközben kissé i | f lénkebb északi, északkeleti *■ , szél. Legmagasabb nappali { | hőmérséklet vasárnap: a jí tartósan ködös helyeken ke_ véssél mínusz 1 fok alatt, \ máshol mínusz 1—plusz 3 J fok között. Tizenöt évvel ezelőtt, ÍS^S, január 7-én halt meg — 74 éves korában — Petru Groza román államférfi. Egyetemi tanulmányait a bu­dapesti, a berlini és a lipcsei egyetem jogtudományi karán folytatta. Már fiatalon nagy tisztelője volt Ady Endre köl­tészetének. 1918—19-ben az erdélyi kormányzótanács tag­jává választották; 1920 és 19*27 között mint az úgynevezett néppárt képviselője, több ízben tagja volt a román parlament­nek, sőt két Ízben rövidebb ideig miniszter is. 1927-ben sza­kított a néppárttal, majd 1933- ban Déván megalakította az Ekés Frontot, ezt a demokrati­kus szervezetet, amely tilta­kozott az ellen, hogy Románia a hitleri Németország csatló­sainak sorába lépjen. Groza csatlakozott a romániai kom­munista párt antifasiszta és “ háborúellenes harcához: poli­tikai tevékenységéért 1943-ban be is börtönözték. Romániának a hitleri szövetségből történt kilépése, 1944. augusztus 23. után tevékenyen kivette részét az ország demokratizálásáért folytatott küzdelemből. 1945. márciusától a demokratikus kormány elnöke, 1952 és 1958 között pedig a Nagy Nemzet- gyűlés Elnökségének elnöke volt. Rokonszenves alakját azért is érdemes feleleveníteni, mert mindvégig következetesen munkálkodott a román és a magyar nép közötti barátság megszilárdításáért. '/AnAWVWaWWWi ÜJ LÉTESÍTMÉNYEK TATABÁNYÁN Ebben az évben kezdik meg Tatabánya-Újvárosban az új szálloda és a postahivatal for­galmi részlegének az építését. Az év végéig átadásra kerülő létesítmények között szerepel az új autóbusz-pályaudvar és az öregek panziója. TÍZEMELETES SÁVHÁZ Kaposvárnak a szovjetunió- beli testvérváros Kalinyin ne­vét viselő, most épülő észak- nyugati városrészében elké­szült a 330 lakásos tízemeletes sávház. A műszaki átvételek, valamint a fűtés próbák elvég­zése után az első 110 lakásos részbe szombaton megkezdő­dött a családok' beköltözése. A második részt — ugyancsak 110 lakás — is rövidesen bir­tokukba vehetik a családok. A harmadik 110 lakásos szektor, ahol a liftépítés és egyéb belső munkák folynak még, március­ban kerül átadásra. „Filmfelvevővel a családban” Alapfokú tanfolyamot indít a tatai művelődési központ amatőrfilmes szakköre. A fog­lalkozásokat Raffai Anna filmrendező vezeti. A „Film­felvevővel a családban” című tanfolyamon a szakköri tago­kon kívül más érdeklődők is részt vehetnek. A művelődési intézmény ifjúsági klubja és a szakkör közösen vesz részt az év folyamán rendezendő 7—8 vetítésen az Amatőrmozi- ban (a színházteremben), ahol díjnyertes kisfilmekkel, más klubok filmjeivel ismerked­nek. Itt is szívesen látják az érdeklődőket. Az idei tervek közt szerepel egy 10 perces film forgatása is az intézmény életéről. AZ ÉN TÍZPERCEM A kesztölci ifjúsági klub­ban „Ez az én tízpercem” címmel rendkívül népszerű programot rendszeresítettek. Egy-egy klubtag tíz percet kap, s ez alatt az idő alatt beszélhet legkedvesebb élmé­nyéről, vagy bemutathat va­lami érdekességet. IÁLDALOMDÍJ Egy Los Angeles-i bíróság összesen 500 dollár kártérí­tés megfizetésére ítélte Sirhan B. Sirhant, Robert Kennedy szenátor gyilkosát. Az összeg annak a fiatalembernek jár, aki az 1968. június 5-én el­követett merénylet egyik se­besültje volt. ÖTÖS IKREK Ötös ikreknek adott életet pénteken egy 26 éves fiatal- asszony Northbrook-ban (Il­linois állam.) Bár a három kislány és két fiú csaknem egy hónappal korábban jött a világra, mind az öten egészségesek. Értékes archívfoíók A Rudabányai Ere- és Ásvány­bányászati Múzeum baráti köré­nek tagjai összegyűjtik a nagy­üzemi bányászkodás kialakulásá­ra vonatkozó tárgyi és írott em­lékeket. A község idős bányásza­it felkeresve és azokkal elbeszél­getve mintegy negyven olyan régi fénykép került birtokukba, ame­lyek 1818*0 és 1912 között készültek a borsodi bányatársulat által irá­nyított vasércbányában. Ezek a sárguló fényképek nagyobb részt az akkori bányaüzem egyes mű­helyrészeit, a lakásként használt fabarakokat és az ott élő csalá­dokat, valamint különböző mun­káscsoportokat örökítettek meg. Az egyik 1910-ből fennmaradt fényképen felismerték a nemrég elhunyt Pécsi Sándor színművész nagyapját, aki Rudabányán mint szíjgyártó dolgozott. A századeleji bányászok életét bemutató érde­kesebb fotókról nagyításokat ké­szítettek, amelyeket elhelyeztek a múzeum kiállító termében. A fo­tókat felhasználják az 198'0-ban kiadandó százéves a nagyüzemi bányászat című. monográfia il­lusztrálására is. NŐI SZOCIALISTA BRIGÁDOK A Tatabányai Szénbányák üzemeiben ezernégyszázra emelkedett azoknak a nődol­gozóknak a száma, akik be­kapcsolódtak a szocialista bri­gádmozgalomba. Szakmai és társadalmi munkájuk elisme­réseként a múlt évben több mint kétszázezer forinttal ju­talmazták a női brigádokat. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Tatabánya-Újvárosban 1973. január 8-tól 21-ig a 2/32-es (Győri u. 4.) gyógyszertár tart ügyeletet. Császármadarak a Zemplénben A borsodi' erdőségek egyik szín­pompás tollazatú madara a fo­goly nagyságú császármadár. A földön fészkelő, zöld-sárga-barna tollazatú madár évek óta szigorú védelem alatt áll, vadászata, be­fogása szigorúan tilos. Korábban a bükki részeken csak Létrástető környékén és a vesszősi részeken tanyázott, a Zempléni hegyvidé­ken pedig Rudabányácska környé­kén. A vadászati tilalom eredmé­nyeként most kezd ismét elsza­porodni. A téli határt járó vadá­szok, akik az etetőket töltik fel és a sózókat gondozzák, megfi­gyelték, hogy a császármadár a Bükk fennsíkjairól lehúzódva, fész­ket rakott a Bán völgyében lévő bokros, rekettyés részeken is. Több mint másfélszáz új fészke­lőhelyet figyeltek meg a Bán völ­gyében. Nemrég súlyos autóbaleset érte Dr. Christian Barnard szívse­bészt és feleségét. (Máig tisztázatlan: nem gyilkossági kísérlet történt-e? miután Barnard nyíltan ellenzékbe lépett kor­mánya apartheidista politikájával szemben) Barnard és fele­sége most elhagyták a kórházat, ahol mostanáig ápolták őket (Telefoto—AP—MTI—KS) Inkasszó — pisztollyal Nem fizetett a taxi utasa — lelőtte a sofőr. Pénteken reggel Münchenben egy utas észrevette, hogy nincs ná­la elegendő pénz a taxiszámla kiegyenlítéséhez, s kö­zölte is ezt a sofőrrel. A sofőr egy másik taxi vezetőjét kérte meg, hogy vi­gyázzon az utasra, amíg megérkezik a rendőrség, és se­gít elintézni a problémát. A segítségül hívott taxisofőr — a nyomaték kedvéért — pisztolyt fogott az utasra, aki azonban menekülni próbált. Szorongatott helyzeté­ben a sofőr néhány figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, majd miután a pénztelen utas nekitámadt, el­határozta, hogy a lábába lő. A lövés azonban célt té­vesztett, és a támadó mellét érte, az utas meghalt. A rendőrség rövid kihallgatás után megállapította, hogy a sofőr önvédelemből használta fegyverét és sza­badon engedte a gépkocsivezetőt. EGYENRUHÁS NÖVÉNYVÉDŐK A budaörsi repülőgépes nö­vényvédő állomáshoz tartózó pilóták első ízben egyenruhát kapnak, amely acélkék színű nyári- és téli öltönyből, sap­kából. valamint átmeneti ka­bátból áll. Január végéig több mint száz gépvezető részére készül el a divatos öltözet. Az egyenruha ujján „V” alakú aranycsíkok jelzik az osz- tálybasorolást és megkülön­böztető jelzések a törzsgárda tagságot. FELLNER-K1 ÁLLÍTÁS A 18. század európai hírű építész mesterének. Fellner Jakab munkásságát bemutató kiállítást nyitnak január 13- án Oroszlányban, a városi tanács épületében. HAT NAP ZÁNKÁN A „BOLGÁR PETŐFI’- Komárom megyei úttörőtit­kárai január 15-e és 20-a kö­zött országos apparátusi tan­folyamon vesznek részt Zán- kán, az épülő úttörővárosban. A tanfolyamon felkészítik a titkárokat az úttörővezetői konferenciára, valamint ízelí­tőt kapnak az 1973—74-es út­törőév mozgalmi feladataiból. KÉPESALBUM LENIN ÉLETÉRŐL Vlagyimir Iljics Lenin éle­téről szóló fényképfelvételek és filmkockák gyűjteményét adták ki az SZKP Központi Bizottsága mellett működő Marxizmus—Leninizmus Inté­zet. A kiadvánnyal kapcsolat­ban Szavva Dangulov regény­író és kritikus így ír a Pravda szombati számában: Az album felbecsülhetetlen értékű mindazok számára, akiket művészi szempontból érdekelt Lenin alakja. A könyv segítséget nyújt ah­hoz, hogy megismerjük és el­képzeljük Lenin hatalmas személyiségét, jellemét és in­tellektusát. Rendkívül érde­kesek azok a képek, amelyek Lenint emberek között ábrá­zolják. Akiknek gond, és akiknek öröm A benzinkutaknál a jegesedett betont két tan­kolás között bizony tisztogatni kell. Ezt teszi éppen Horváth Károly kútkezelő is Tatán A megyeszékhelyen a Mező Imre általános iskola napközisei tanári felügyelet mellett vidám szánkózással töltötték a szünidőt Hriszto Botev, a „bolgár Petőfi” születésének 125. év­fordulóját ünnepli szombaton Bulgária népe. Kaloferben, a forradalmár költő szülőváro­sában Botevnek szentelt kép­zőművészeti kiállítás nyílt, több helyen tudományos ülés­szakot tartanak emlékére, s külön összeállításokban, szer­kesztőségi és vezércikkekben méltatják irodalomtörténeti és politikai jelentőségét a szom­bati lapok. A MÁV felhívása A MÁV vezérigazgatósága közli, hogy a közalkalmazot­tak, a Szocialista Hazáért ér­demrend tulajdonosai, a nem­zetgondozottak és családtagja­ik féláru utazási kedvez­ményre jogosító — 1972. évre szóló — igazolványai március •31-ig érvényesek. A MÁV felhívja az ilyen igazolványok tulajdonosainak figyelmét, hogy az arcképes igazolványok érvényesítését február 1. és március 31. kö­zött kérjék az illetékes vasút- igazgatóságtól. Az igazolványokat 23 fo­rint befizetése mellett a MÁV 1973. évre bélyeg beragasztá­sával érvényesíti. GYORSHAJTÁS! Ács község határában Paul Eiserer 46 éves üzemvezető osztrák állampolgár, linzi la­kos személygépkocsijával gyorshajtás közben az út szé­lén műszaki hiba miatt álló te­hergépkocsinak ütközött. A baleset következtében a sze­mélygépkocsi utasa Elizabeth Eiserer 49 éves háztartásbeli osztrák állampolgár, linzi la­kos olyan súlyosan megsérült, hogy kórházbaszállítás közben meghalt. A személygépkocsi vezetőjét súlyos állapotban szállították kórházba. GALAMBKIÁLLÍTÁS A nyíregyházi Kisállatte­nyésztők Klubja rendezésében galambkiállítás nyílt szomba­ton a városi művelődési köz­pontban. A kiállításon 64 te­nyésztő 26 fajtából több mint 300 galambot mutat be. Cseles fickó Los Angelesben egy tol­vaj ellopott egy lakatot, amelyről a rendőrség azt állította, hogy lehetetlen­ség ellopni. Az eset nem is lenne említésre méltó, ha az 59 dollár értékű lakatot nem a rendőrségi épület nyolcadik emeletén rende­zett kiállításról lopták vol­na el az ismeretlen tolva­jok. A kiállítás a lopás megakadályozásának volt szentelve. HOBBYKERT-AKCIÖ A szabadidő minél haszno­sabb eltöltését, az urbanizá­ciós ártalmak csökkentését a hobbykert-akció kiszélesítésé­vel is elő kívánják segíteni Bács-Kiskun megyében. In­tézkedtek, hogy a nagyüzemi művelésre alkalmatlan álla­mi tulajdonú földeket mi­előbb haszonbérbe adják. A megyében a városi és a nagy­községi tanácsok 80—100 négyszögöles kiskerteket ala­kítanak majd ki, lehetőleg minél közelebb a települések­hez. A Hobbykertek haszon­bérbe adásával elsősorban a többszintes lakónegyedekben élő munkások és alkalmazot­tak ilyen irányú igényeit akar­ják kielégíteni. Az akció meg­valósulásáról helységenként tájékoztatják majd a lakossá­got. Míisorka'auz A Non-Stop együttes koncertje; Tatabánya-Kertváros, művelődési otthon, január 8-án, hétfőn 17 óra­kor. Délhúsa Gjon és Markó András koncertje; Tatabánya, Népház ka­maraterme, január ll-én, csü­törtökön 18 órakor. Egypercesek; a Budapesti Iro­dalmi Színpad vendégjátéka; köz­reműködnek; Keres Emil, Major Tamás, Baracsi Ferenc, Bozóky István, Dőry Virág', Mikes Lilla* Szentpál Mónika, Verdes Tamás3 Tatabánya, Népház, őszi-téli bér­leti előadás, január 12-én, pénte­ken i9 órakor. Végh Antal: BoldogságkeresöK című színműve a Déryné Színház előadásában; Esztergom, művelő­dési központ. Nyugdíjas bérlet, ja­nuár 12-én, 18 órakor; Tata, me­gyei művelődési központ, Vaszary beriet, január 14-én, 19 órakor. Táncoló tájak; magyar tájak néptáncai, népzenébe; a tatabányai Bányász Táncegyüttes önálló est­je; Tatabánya-Kertváros művelő­dési otthon, január 13-án, szomba­ton 18 órakor A BEMUTATÓ MOZIK MŰSORÁBÓL: Esztergom, Petőfi: Egy bolond Párizsban (7-én), A látnok asszony (8-án), A fekete város, I—II. rész (8—10), Valter Szarajevót védi (11-14). Komárom, Jókai: Csak rá kell nézni (7-én), A filmkomikum tör­ténete (8-án), Személyiségcsere (8—10), Joe Hill balladája (11— 12, 14). Tata, Tó: Botrány az operába» (7-én), A látnok asszony (9-én)* Egy bolond Párizsban (8—10), Bo­londos újoncok (11—14). Tatabánya, Népház: Kecske­szarv (7-én), Botrány az operában (8—10), Az ellopott csata (ll, i3—14). Tatabánya, Turul: Dodeskaden (7-én), Viszontlátásra a pokolban (8—10), A modern angol filmmű­vészet (12-én), Petőfi ’73 (11—14). nyeremsnyei Az idei első játékhéten öt- találatos szelvény nem érke­zett. Négy találatot 65 fogadó ért el, nyereményük egyenként 64 791 forint. Hármas találata 5847 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 360 forint. A kéttalálatos szelvényekre 16 forintot fizetnek. A nyere­ményösszegek a nyereményil­leték levonása után értendők. Házkutatás a szex pártnál A wiesbadeni bűnügyi rendőrség pénteken rajta­ütött az NSZK egyik párt­jának ottani helységein. A támadásnak és a házkuta­tásnak 40 ezer márka érté­kű film, képeslap és bros­sára esett áldozatul. Ezekután érdemes tisztáz­ni, hogy a rendőrattak a „német szex-párt” birodal­mát érte. Bernd Wöfel or­szágos ügyvezető szerint 323 filmtől, 118 képes lap­tól, három könyvtőlf két prospektustól és egy mag­nószalagtól fosztották meg őket. Vagyonuk egy része ugyan biztonságos helyen teküdt. oda nem ért el a rendőrök keze, ám — újsá- golta szomorúan Wölfel — i megmaradt kincs egy je­lentékeny hányadát Miki- egér filmek teszik ki. A „Német szex-pártot” két évvel ezelőtt alapították. Wölfel szerint azóta 11 ezer lagkönyvet adtak ki: a. ta­gok életkora 18 évtől 65 évig terjed. Figyelmet érde­mel továbbá, hogy minden hatodik szex-párttag — nő. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megye) Bizottsága és a megye) tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL Telefon: 81—91 — Szerkesztőség: Tatabánya V.. megyei tanács székháza Telefon: 21—67. 81—31. Belpolitika) rovat: 28-as mellék. Közgazdaság) rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék: sDort rovat. 14-es meitek: levelezési rovat: 13-as mellék Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10. 21—67. 81—31. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben és a Posta Központi Hlrlapirodájánál (Budapest, V.. József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, Felelős; Macher Zoltán. — INDEX; 35058

Next

/
Oldalképek
Tartalom