Dolgozók Lapja, 1973. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-09 / 6. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI 1973. január 9. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXVI. évf. 6. sz. Ara: 80 fillér Több villamos energia, timföld, cement i Uj tudományos és kulturális létesítmények — 23 egyedi nagyberuházás képződik be az idén Mint ismeretes, az idei terv is a beruházási összegek kon­centrált, hatékony felhaszná­lását írja elő, s mindenekelőtt a folyamatban levő beruházá­sok gyors befejezését szor­galmazza. összesen öt egyedi nagyberuházás indul, ugyan­akkor 23 ilyen beruházás munkálatai fejeződnek be, így a kivitelezés alatt levő egye­di nagyberuházások száma az év végére a jelenlegi 76-ról 58-ra csökken. Az idén készül el a villa- mosenergia-ipar egyik legna­gyobb létesítménye, a gyön­gyösi Gagarin Hőerőmű, amelynek építésére, felszere­lésére az évek folyamán több mint 8 milliárd forintot köl­töttek. Az erőmű jelenleg már 600 megawatt villamos ener­giát szolgáltat, július 31-ig pedig üzembe helyezik az utolsó 200 megawattos gép­egységet s utána az erőmű már végleges teljesítményét nyújtva 800 megawatt villa­mos energiát termel. Másik nagy létesítményünk a Barátság II. olajvezeték lé­nyegében elkészült, az első 100 000 tonna olajat próba­képpen már sikerrel át is bocsátották rajta. Még a. hír­közlő berendezések felszere­lése van hátra, utána meg­kezdődik a 60 napos folyama­tos próba, majd a vezetéket végleg átadják rendeltetésé­nek. Teljesítőképessége igen jelentős, évenként akár 10 millió tonna kőolaj szállítá­sára is alkalmas. Építésének fontos szakaszá­ba jutott a 2-es számú ajkai timföldgyár is, ahol a beren­dezések felét már tavaly üzembe helyezték, s évi 120 000 tonna timföld gyártására n ár- is alkalmas. Az idén a gépek másik fele is működésbe lép s bár a teljes. 240 000 tonnás teljesítményt csak jövőre éri el, már az idén 170 000 tonna timföldet szolgáltat. Az építőanyagipar két új üzemmel bővül. A beremen- di cementgyárban már tavaly üzembe helyezték az új ke­mencesorokat, így 1973-ra inár csak a kisebb befejező mun­kák maradtak, s az idén eléri teljes teljesítőképességét, az egymillió tonnás termelést. A bátaszéki cserépgyár csak az idén kezdi meg a termelő- munkát s teljes kibontakozá­sa után a jövő évtől minden esztendőben 51 millió csere­pet és 47 millió téglát állít elő. A gépipar egyetlen, de nagy jelentőségű befejeződő egyedi nagyberuházása a Magyar Vagon- és Gépgyár új acél­öntödéje. Pillanatnyilag min­den erőt a termelőberendezé­sek szerelésére fordítanak, hogy mielőbb üzembe helyez­hessék az öntödét. Az új üzemtől már az idén legalább 4000 tonna, jövőre pedig 18 000 tonna jó minőségű acél- öntvényt várnak, s ha min­den a terveknek megfelelően történik, akkor lényegesen enyhül az évek óta tartó önt­vényhiány. A legtöbb nagyberuházás a könnyűiparban fejeződik be. A mohácsi farostlemezgyár a második félév elejétől várha­tóan teljes kapacitással dol­gozik, a nyíregyházi hullám­papírgyárban már december­Beíejezéséhez közeledik a kis népszámlálás Az országban befejezésé­hez közeledik a kis nép- számlálás, a mikrocenzus. Az összeírok a munka leg­javával végeztek. A háztar­tások nagy részében felvet­ték az adatokat, most már főleg ezek ellenőrzése, egyez­tetése van hátra. Az ada­tok felülvizsgálatával rö­videsen végeznek, s a kér­dőíveket január 25-ig jut­tatják el a központi sta­tisztikai hivatalba. Az ada­tokat gépek dolgozzák majd fel. A komputerek — a kitöl­tött kérdőívek alapján — arra adnak választ, hogy a megkérdezettek — akik ugyan az ország népessé­gének mindössze két szá­zalékát képviselik, 'de a kis népszámlálás eredményei a lakosság egészére vetíthe­tők — foglalkozásában volt-e változás, illetve hogyan alakultak életkörülményeik. Az utóbbi felmérés ada­taiból az is kiderül majd, hogy az utóbbi három év­ben a lakosság mely ré­tegeinek, csoportjainak az életviszonyai változtak meg lényegesen. U]9 átfogó egészségügyi jogszabályok készülnek A múlt esztendőben —zöm­mel az egészségügyi törvény végrehajtása kapcsán — 19 miniszteri rendelet és 35 uta­sítás jelent meg. Az idén — a különböző magas szintű jog­szabályok végrehajtására — több új miniszteri utasítás lát majd napvilágot. A rendelke­zések az egészségügy egy-egy szakterületét érintő kérdése­ket foglalják össze. Kiadásuk' azért szükséges, hogy a sok ■ esetben már elavult jogszabá­lyok helyébe az egészségügyi törvényhez szorosan kapcsoló­dó új, korszerű, a mai köve­telményeknek megfelelő, köny- nyen, gyorsan áttekinthető jogszabályok lépjenek. Ezek egyrészt magukba foglalják majd a szakterületet érintő legfontosabb, jelenleg java­részt szétszórtan található tudnivalókat, másrészt jelen­tősen megkönnyítik az egész­ségügy különféle területein dolgozóknak a jogszabályok gyakorlati alkalmazását. Az Egészségügyi Miniszté­rium jogi osztályán már meg­kezdték az új rendelkezések összeállításának munkálatait. ben megkezdődött az üzem­szerű termelés és csak a be­fejező munkák vannak hátra. Hasonló a helyzet a budafo­ki kartonpapírgyárban, vala­mint a Győri Pamutszövő- és Műbőrgyárban is, az utóbbi­nál a konyhát, az éttermet és az erőtelepet kell tető alá hozni. E négy üzem évente 60 000 tonna farostlemezt, 30 000 tonna kartonpapírt, 70 000 tonna hullámpapírt és 15,3 millió négyzetméter mű­bőrt ad az országnak. Megkezdődött a próbaüzem a vegyipar új létesítményé­ben, a Magyar Viscosa Gyár pan-üzemében, a második ne­gyedévtől kezdve pedig már üzemszerűen készül a poliak- rilnitril szál. E fontos szinte­tikus szálból az üzem évente 4600 tonnát állít elő. A befejeződő nagyberuhá­zások közé tartozik a kelet— nyugati metró építése és a Batthyány-tér rendezése, ami közismerten lényegében már befejeződött, de néhány kül­színi munka még hátra van Főként a Moszkva téren és a Déli-pályaudvar környékén kell még bizonyos burkolási és parkosítási munkákat vé­gezni. A sportlétesítmények át­adásával és az úthálózat épí­tésével az idén fejezik be a nyíregyházi tanárképző főis­kola beruházásait, s véget ér a szegedi biológiai kutató in­tézet építése is, ahol még a laboratóriumnak egy részét kell átadni. Az év végére minden feltételt megteremte­nek a biofizikai, biokémiai, genetikai és növényélettani kutatásokhoz. Az idén készülnek el a ko­rábbi kormányhatározatokkal befejezésre már jóváhagyott, de áthúzódó további nyolc beruházással is. Vagyis befe­jeződik a Dunamenti Hőerő­mű I., a székesfehérvári szé- íesszalag-hengermű I., a Ti­szai Vegyi Kombinát polieti­léngyár, a Péti Nitrogénmű­vek rekonstrukciója, a Halim- ba III. bauxitbánya-nyitás, a T.szai Vegyiművek kénsav- gyára, a Lábatlani Vékony­papírgyár és a Borsodi Sör- és Malátagyár beruházása. Kiosztották a félévi értesítőket Január 8-a. hétfő jelentős dátum marad a kis- és nagy­diákok életében: kiosztották a- félévi értesítőket, most derült ki, melyik diák mit produkált fél év alatt az iskolában. Az idei bizonyítványosztásnak több érdekessége is akad. A 34 és félezer megyei általános iskolás közül 4 400 elsős és 4 200 ötödik osztályos ..bizo­nyítvány” nélkül megy haza. ök nem kaptak félévkor osz­tályzatot. A szülőket azonban értesítik a pedagógusok a gye­rekek fejlődéséről — van ahol írásban, van ahol szóban — a szülői értekezleteken. Az általános iskolásokon kí­vül a csaknem hétezer megyei középiskolás is hétfőn kapta meg a félévi jegyeket prezen­táló értesítőt. A tatabánya-újvárosi IV. számú iskola új épületében „lestük el” a bizonyítvány­osztás örömteli pillanatait. A II b. osztályban jártunk, ahol valóban volt is ok az örömre: 4,3 .volt az osztály tanulmányi átlaga — jobb mint tavaly az év végén. Mai számunkban: Minden lehetséges megvalósul 3. oldal Óvoda — társadalmi összefogással 4. oldal Öt forint — és ami mögötte van 5. oldal Nacyüzem az edzőtáborban ' 7. oldal A volt alsógallai femelő helyén emelkedő lakóházak — még félig készen is — látványos épületegyüttest alkotnak. A há­zak egy része készen áll, s máris újabbak alapozását kezd­ték meg. A 9 c jelű épület betonozását a közeljövőben kez­dik cl, a KOMÉP' vasbetonszerelői most a laipkoszorú sze­relésén dolgoznak Valyi Péter Varsóba utazott Hétfőn magyar küldöttség utazott Varsóba, a magyar- lengyel gazdasági együttmű­ködési állandó bizottság 12. ülésszakára. A delegációt Vá- lyi Péter, a Minisztertanács elnökhelyettese, az együttmű­ködési bizottság magyar tago­zatának elnöke vezeti, a kül­döttségben helyet foglal Szűr­ői István belkereskedelmi mi­niszter is. / A delegáció búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron meg­jelent dr. Korom Mihály igaz- ságügyminiszter, • dr. Gál Ti­vadar, a Minisztertanács tit­kárságának vezetője, valamint KGST-kíildöttség ii'azoit Moszkvába Hétfőn reggel magyar kül­döttség utazott Moszkvába, a KGST állandó bizottságok ve­zetőinek értekezletére. E ta­nácskozáson részt vesz dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, a KGST rá­diótechnikai és elektronikai ipari állandó bizottságának elnöke, dr. Szekér Gyula ne­hézipari miniszter, a színes­fémkohászati állandó bizott­ság elnöke és dr. Dégen Imre államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke, a KGST vízügyi vezetők értekezleté­nek soros elnöke. Jan Jakubiwski nagykövetségi első titkár, Lengyelország bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az együttműködési bizottság áttekinti az előző ülésszak óta végzett munkát, s megszabja a gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködés továb­bi irányait. Várhatóan első­sorban a gépipari, a nehézipa­ri és a vegyipari együttmű­ködés témái kerülnek előtérbe, a két ország a következő idők­ben mindenekelőtt e területe­ken kívánja bővíteni a koope­rációt, a szakosítást. Megvizsgálják azt is, hogy a két ország tervhivatala ho­gyan halad előre az 1976—80- ra szóló tervek koordinációs munkáival, megvizsgálják a múlt évi árucsere eredményeit és külkereskedelmi kapcsola­taink 1973. évi kilátásait. A népfront elnökségi ülése Tatabányán A Hazafias Népfront me­gyei elnöksége hétfőn délután megtartott ülésén a megyei ta­nácstagok munkájával foglal­kozott. A Népfront ak­tivistái az elmúlt hetekben felkeresték a megyei tanács­tagokat. Beszélgettek kétéves munkájukról. Az , így szerzett tapasztalatokat értékelte a megyei elnökség.. Hasonló kérdésekről tanács­koztak Esztergomban a városi tanács és a népfront helyi ve­zetői. Értékelték a tanácstagi beszámolókat és megtárgyal­tak néhány, a választás előké­szítésével kapcsolatos felada­tot. Moy-szolgálat a megyeszékhelyen Hétfőn reggel két Barkas teherszállító kiskocsi állt meg a tatabányai Centrum Áruház rámpája mellett, oldalukon az eddig csak fővárosunkban lát­ható emblémával: Boy. A bútorosztály i vezetője, Szabó Szilveszter szerint két okból is fel kellett venniük a kapcsolatot a fővárosi Belke­reskedelmi Szállítási Vállalat 2-es üzemegységével, a Boy- szolgálattal. Az egyik: úgy érezték,, hogy a megyeszék­hely lakossága jogosan igényli a nívósabb szőlgáltatást, hogy ne csak a lépcsőház elé vigyék az árut, bahem fel az emelet­re, a lakásba is. A másik ok talán még fontosabb: a Volán és a Praktika ezt a feladatot nem tudta kielégítően megol­dani. Napirenden szerepeltek a viták a vásárlókkal, csúsztak az időpontok. A vállalat képviselőjétől to­vábbi részleteket tudtunk meg a Boy-szolgálatról: — . Munkánkra garanciát vállalunk, szállítómunkásaink szakszerűen, a lakásban a kí­vánt helyre teszik le az újon­nan vásárolt bútort, háztartá­si gépet, A darab tehát nem sérülhet. Az időre is kénye­sek vagyunk, ezért garanciát Vállalunk arra is, hogy. a ve­vőnek a kívánt napszakban szállítjuk a bútort, figyelem­be vesszük a kért órát is.i A belkereskedelmi miniszter ál­tal jóváhagyott tarifa szerint számolunk el. — A szolgáltatás kát részből tevődik össze. Egyrészt új bú­torok és háztartási gépek az áruházból és a bizományi áru­házból, másrészt vállalunk órabéres fuvarozást, a város területén. Ez utóbbi esetben is dolgozóink végzik az anyag- mozgatást. A megrendeléseket az áruház bútorosztályán ve­szik feL

Next

/
Oldalképek
Tartalom