Dolgozók Lapja, 1973. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

1973. január 3. szerda DOLGOZÓK LAPJA 3 A választói névjegyzék alapja az összeírás i Dr. Fábián László gyors-információja Tanácstagokat választunk 1973-ban. mert a 2 éves cik­lus lejár. Mint ismeretes, a kö­vetkező megbízatás 4 évre szól. A választók összeírása 1973. ja­nuár 2-án kezdődött. A válasz­tás első fázisáról kértünk gyors információt dr. Fábián László­tól, a megyei tanács végre­hajtó bizottságának titkárától, aki a választások tanácsi, me­gyei felelőse. — Hogyan alakul ez a tiszt­ség másutt? — tettük fel a be­vezető kérdést. — Mindenütt a tanács vég­rehajtó bizottságának a titká­ra a választás tanácsi felelőse. Munkájukat január 2-án kezd­ték, mikor megbeszélést tar­tottak az összeíró biztosokkal. — Mi az összeírás jelentő­sége? — Az állampolgárok elsősor­ban és alapvetően szavazatuk­kal vesznek részt az állami vezetésben. Ezzel a jogával eíak' az élhet, aki szerepel a választói névjegyzékben. Ezt a fontos okmányt az összeírás adatai alapján állítják össze. A választójoggal rendelkező állampolgárok alapvető érde­ke, hogy helyesen töltsék ki az összeírólapot. — Hogyan történik az össze­írás? — Összeíróbiztos'keresi fel az állampolgárokat a lakásu­kon. ű adja át az összeírólapot, amit minden magyar állampol­gárnál;:, aki 18. életévét betöl­tötte, vagy betölti 1973-ban, és azoknak, akik házasságkötés révén váltak nagykorúvá. Az összeírólap kitöltése nagyon egyszerű, csak néhány kérdés­re keil válaszolni. — Mi az összeíróbiztos fel­adata? — Mint mondottam, átadja az összeírólapot. Hatásköre a lap kitöltése, illetve a kitöltött lapok .összegyűjtése. Az állam­polgár saját maga is beírhat­ja a kérdésekre adott válaszát. — Mit kell még tudni az összeírásról? — Talán azt, hogy az ösz- szeírók többsége pedagógus, aki nemcsak jól ismeri a szá­mára kijelölt körzetet, hanem több választáson töltött be ha­sonló funkciót és minden eset­ben becsülettel látta el megbí­zatását. Kérjük fogadják sze­retettel az összeíróbiztosokat, segítsék őket munkájukban. — Jó, ha a választópolgárok elolvassák az összeírólap hátán található tudnivalókat. Négy sorból megtudhatják, kik nem kaphatnak" választójogot. — Hogyan értesül az állam­polgár arról, hogy rendelke­zik-e választójoggal? — Választójoggal rendelke­zők neve szerepel a névjegy­zékben. Időben értesítjük a lakosságot, hol, hogyan és mi­kor kerülnek közszemlére a jegyzékek. Közhírré tesszük, azt is, hogyan lehet felszóla­lással élni a névjegyzékben foglaltak miatt. A dr. Fábián Lászlótól szer­zett gyors-információt csak az­zal egészítjük ki, hogy a leg­utóbbi választásokat figyelem­be véve ismét 200 ezernél több választójoggal rendelkező ál­lampolgárral kell majd szá­molni Komárom megyében. Mit vár új évtől...? A Magyar Hajó- és Darugyár óbudai gyáregységében vízre bocsátották a szovjet megrendelésre készült ötvenkílencedik tolóhajót. A kétezer lóerős hajó Szibéria vizein teljesít majd szolgálatot. A gyár hetvennégy kétezer lóerős tolóliajót készít a Szovjetuniónak Megbecsülés a gesztusban — Halászlé mellett a munkáról — A KIOSZ dorogi székháza egyedül vagyok, s az emberek mellett egy kis épületben bog- között nagyon jó. rács alatt ropogott a láng. Nos, valóban ezt áz ember- Ropogott? Sziszegett, hiszen közelséget, ezt a tartozást va- gáz táplálta. A bográcsból meg lahová, ezt a sokat jelentő halászlé illata áradt. Szalai Balázs órásmester, a KIOSZ tanuló-felelőse ezúttal egy harmadik „szakmában"’ mutat­kozott be: a szakácsmüvészei­ben. Nem először dicsérhették az ebédre meghívott idős kisipa­rosok a főztjét, hiszen immár hagyomány, hogy az esztendő végén fehér asztalhoz invitál­ják a mestereket, akiknek ke­ze alól megannyi ügyes kezű kisiparos, szakember került ki. Most is. Annál; a kis épület­nek a falán, ahol az ebédet főzték, reklámszövegek olvas­hatók: a kisiparosok nevei, szakmák szerint, címeik, szó­val: kit hol lehet megtalálni, ha az embernek szüksége van szakipari munkára. Már e cí­mek láttán az jutott e sorok írójának eszébe, hogy a múló idő törvénye szerint egyszer majd ők lesznek sorosak, hogy azt a kedves hagyományt, amelynek a KIOSZ volt az el­indítója, ők folytassák megje­lenésükkel. Pagonyi Zoltán, a KIOSZ elnöke így foglalta össze ezek­nek az év végi terített asztal melletti találkozóknak célját: — Az öreg kisiparosok ne­velik a fiatalokat, minket is ők neveltek. Sok tanulóból vár lik szakember a felügyeletük alatt. Sokat köszönhetünk ne­kik, felnézünk rájuk. Hálán­kat és megbecsülésünket sze­retnénk sűríteni ebben a gesz­tusban, immár évről évre ha­gyományosan. Most is támasz­kodhatunk rájuk. Az a sok tapasztalat, életbölcsesség, ami bennük felhalmozódott, nagy kincs, s ebből kapunk ilyen alkalmakkor is. Hatvan, hetven esztendős bácsik, nénik ülték körül az asztalokat. Vendégek voltak? Azt hiszem özvegy Farkas Já­nosáé mondta ki az igaz'at, amikor így szólt: egy kicsit hazajárok, amikor ide jövök. Jól érzem magam. Otthon érzést adja és táplálja ez az összejövetel. Mert igaz ugyan, hogy emlékeket idéznek, szak­mai fogásokat cserélnek, de végül is a kötetlen eszmecsere, a társasági légkör az, ami hosz- szú időre megmarad mint végső értékítélet. Szántó István 68 esztendős ácsmester is ezen a vélemé­nyen volt. Egy fényképet vett elő tárcájából: fiatalon mo­solygott le róla az asztalon fekvő két miniatűr mester­munkára: „Még huszonkilenc­ben készítettem el egy nyolc­szögletű tetőszerkezetet”. Min­dig szerette a kuriózumokat, csigalépcsőt^ is csinált, olyan feladatokra vállalkozott, ame­lyek próbára teszik az embert és szakmai tudását. Aztán a jó csípős halászlé, lúróscsusza és poharazgatás közben, mint fonóban a szá­lak, úgy tömörültek a gondo­latok. Tanácsadás, tanácské­rés, véleménycsere egy-egy témáról, s mindez azért, hogy az a jó hírnév, aminek a kis­iparosok tevékenysége örvend, tovább öregbedjék becsület­ben, becsülettől övezve. Ezt kérték a KIOSZ vezetői is, amikor öreg mestereiket kö­szöntötték a vendéglátás nap­ján. — Eszes ember volt, aki a halászlét kitalálta —, jegyezte meg özvegy Farkas Jánosné, de még eszesebb, aki megfőz­te — dicsérte Szalai Balázst, akit kezdtek úgy emlegetni, mint aki híres szakácsmeste­reinkkel vetekszik, amikor gu­lyást, halpaprikást, grillcsir­két, halászlét kell főzni. Dicséretben, elismerésben telt el a délután, amolyan kis ünnepség gyanánt, amely vé­gül is a munkának, a becsü­letes munkának szólt. Gordos Géza Hónapokkal, hetekkel az új esztendő hajnala előtt bíz­tatjuk magunkat: majd az űj évtől... Sok ember mérföld­kőnek tekinti Szilveszter éj­szakáját. A pezsgőspoharak összekoccanása után új életet kezd, lemond a dohányzásról — egyszóval illuzórikus és reális vágyak, elképzelések kergetik egymást. Kérdéseinket ismert, vagy kevésbé ismert emberekhez intéztük: mit vár az új évtől? A válaszokat idézzük sora­inkban. A tanácséinak Brunszkó Antal Esztergom város tanácsának elnöke. Szo­bájának ajtaját az újságíró eleve azzal lépi át, hogy a város 1973-as millenniumáról faggatja a tanácselnököt: — A millenniumi ünnepsé­gek sora valóban nagy vára­kozással tölt el, s munkám zömét is ezek teszik 1973- ban ..., de az is igaz, hogy ezek az ünnepségek nem szo­ríthatják háttérbe az általá­nos városfejlesztési progra­mot. Kevés város ünnepelheti ezeréves fennállását. Méltó­képpen szeretnénk megünne­pelni. A millenniumi ünnep­ségeket alkalmasnak találom arra, hogy a város lakosságát összehangolja, egységesebbé tegye. Sok vállalat, magán- személy ajánlott fel társadal­mi munkát. Ez és más erőfor­rások is szebbé teszik majd Esz­tergomot. Szeretnénk néhány parkot építeni, csinosítjuk a középületeket, sok magánhá­zat tataroznak — meggyőző­désem, hogy Esztergom pol­gársága méltóképpen ünnepli meg millenniumát. — Hogy személy szerint én milyen program elé tekintek legnagyobb érdeklődéssel... — nehéz lenne erre Választ adni. Talán a millenniumi park és emlékmű elhelyezése okozza a legtöbb gondot. Sok segítséget várunk e park fel­építésénél a lakosságtól. Az emlékműnek pillanatnyilag még csak a rajzai vannak meg — de biztos vagyok benő­ne, időre elkészül az alkotás is, s dísze, büszkesége lesz Esztergomnak. 1973. számom­ra sok újszerű feladatot hoz. Közelegnek a tanácstagi vá­lasztások, a millenniumi ese­ménysorozat nemcsak repre­zentáló kötelezettségeket ró a tanácselnökre, hanem na­gyon sok munkát is. Ezt sze­retném tisztességgel, erőmhöz mérten jól elvégezni. Mint magánember, nehezen nyilat­kozhatok arról, mit várok az új esztendőtől. A munka dan­dárja után, ősszel tervezek egy kis kikapcsolódást. 11 közrend őrei Ungi Ferenc rendőr alezre­des és Cseh János rendőr őr­zi népi ellenőrzés mégvizsnálta: Nem kielégítő a választék szalonnafélékből Érdekes vizsgálatok ered­ményéről adott számot a me­gyei Népi Ellenőrzési Bizott­ság ez évi utolsó ülésén. Egyik vizsgálatuk a megye 28 irányító szervénél, vállala­tánál, termelőszövetkezeténél azt' kutatta: miként alakult e helyeken 71-ben és 72 első fe­lében — 1970. I. félévéhez vi­szonyítva — a másodállásban, mellékfoglalkozásban, szak­értői és egyéb megbízatás alapján történt foglalkoztatá­sok aránya, s vajon díjazásuk összhangban van-e a végzett munkával? E vizsgálat tapasztalatai alapján a NEB javasolta a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottságnak; járjanak el az il­letékeseknél. hogy alkalmaz­zanak szankciókat a 17/1971. MüM. rendelet megszegőivel szemben. Központilag ajánl­ják meghatározni, hogy ne vállalhassanak egyes munka­körökben dolgozók más tevé­kenységet főállásukon kívül. Másik vizsgálatuk tárgya az volt: miként befolyásolta a húsellátásban bekövetkezett pozitív változás a húskonzer­vek forgalmát az élelmiszer- boltokban és a FÜSZÉRT-nél? Megállapították, hogy amíg a konzervpörköltek, a káposz- táskonzervek, a szárnyaskré­mek iránt csökkent a kereslet, az, olcsóbb húskonzervek, löneskészítmények, a szalon­tüdő vagy a- pacalkonzervek iránt továbbra is igény mutat­kozik. A konzervek forgalma természetes csökkenését hozta megyénkben a kiépülő mire- lit-hűtőlánc, a korszerű ABC-k hűtött áruinak bővülő választéka és a javuló barom­fi- és sertéshús-ellátás vágott- húsból. Hiányosnak találta a vizs­gálat a szalonnafélék kínála­tát, a marhahús hozzáadásával készülő vörösáruk választékát, annak ellenére, hogy a Hús­ipari Vállalat és a két megyei Á. G. húsüzemének szállítá­sait két, megyénkén kívüli húsüzem is kiegészíti. A NEB javasolta a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnak: kötelezzék a konzervhúsok gyártóit egyértelmű, világosan érthető gyártási és szavatossá­gi idők feltüntetésére a mai „rejtjelek” helyett. Javasol­ták: tájékoztassa időben a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium az ipart és a ke­reskedelmet az egyes idősza­kokban várható ellátásról, mind nyersanyagokból, mind készárukból. A megyei tanács mezőgazdasági osztályának intézkedést javasoltak ar a, hogy megyénk húsüzemei több kenyér-, tea- és angolszalon­nát hozzanak forgalomba. nagy, a tatabányai városi rendőr-főkapitányság dolgo­zói. — A mi kívánságunk az, hogy ebben az évben még jobban megsziláiduljon a városban a közrend és a köz- biztonság. Ez a feltétele an­nak. hogy a becsületes dol­gozók biztonságérzete növe­kedjék. — Szeretnénk, ha 1973-ban csökkenne a gyermek- és a fiatalkori bűnözés, hiszen ez a városi bűnözés visszaszorí­tásának az egyik feltétele. A közbiztopság őrei ki­fogyhatatlanok annak sorolá­sában, amit várnak, s ez egy­ben feladataik számbavétele is. ■ — A bűncselekmények megelőzésében, csökkentesé­ben és felderítésében is jó eredményeket szeretnénk el­érni. Szeretnénk, ha csökken­ne a balesetek száma a város útjain, de ehhez a lakosság segítségét is kérjük. S ahhoz, hogy mindezek a tervek meg­valósuljanak, erőt, egészséget kívánunk a rendőrség vala­mennyi dolgozójának, s ter­mészetesen önmagunknak is. A sportvezető Lukács Lajos, a Tatabányai Bányász Sport Club elnökhe­lyettese. — Mit is várhat egy sport­vezető az új évtől? — A szakosztályoknál iz­galmas versenyeket, jó ered­ményeket. Bár a klub nem zárta rosszul a 72-es eszten­dőt, de azért van bőven ten­nivaló ...-+. Nagy előrelépés lenne, ha megkezdődne a sportcsar­nok építése. Ettől várjuk a teremsportok téli helyiség­problémáinak a megoldását is. Álljon „talpra” a magyar fő­éi, s ehhez a tatabányai együttes is járuljon hozzá, jobb eredményekkel! Szeret­ném, ha csapatunk babérok­kal térne haza a KK-mérkő- zéseiről. Az se lenne megve­tendő. ha a 73-as év végi számvetésnél még több ma­gasabb osztályba lépő spor­tolót üdvözölhetnénk. H pult möptt Szigeti Józsefné a tatabá­nyai Centrum Áruház ve­gyesosztályának a vezetője. — A 72-es esztendő sok szomorúságot, magánéleti tragédiát hozott számomra. Szeretnék talpraállni. Ügy ér­zem, hogy a munkám nyújt kárpótlást, ad újra és újra értelmet az életemnek; 22 éve dolgozom az áruházban, szeretem a kollektívát, s év­ről évre tanúja vagyok a vá­laszték bővülésénei;. Az illat- szerosztálvon sok új tennék várható, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen fogadtatásra ta­lálnak a vevők körében. — Ne legyenek az új évben hiánycikkek! Mindig lehes­sen kapni habsvphont és Max-Factor készítményeket. Egyre nagyobb feladatokat kell megoldanunk, s ez csak nyugodt légkörben lehetséges, ezt várom én az új esztendő­től. A íodrásznö hogy hét végén nincs az üz­letben meleg víz, s talán az új esztendőben a telefont is felszerelik. Ez nagyon meg­könnyítené a munkánkat. A háziasszony Dorog, Felszabadulás úti önkiszolgáló bolt. A pénztár­gép előtt hosszú sor kígyózik. Itt kérdeztük meg Kender An- talnét, akinek férje a dorogi szénbányák vájára, mit is vár az új esztendőtől: — Hogy ne kelljen ilye» sokáig a pénztárra várni... — mosolyog, amíg telt kosa­rát a másik kezébe veszi. Az­tán hozzáteszi: — Fiam idén érettségizik ... Mit várhat ilyen esetben egy szülő?... Ami pedig a pénztárgépet il­leti ... ott a sarkon már épül az új áruház, talán ott nem kell annyit várakozni. No, meg úgy tudom, ezt a boltot is bővítik. A karmester Nagy Jánosné a tatabányai Fodrász Szövetkezet 24-es számú boltjának dolgozója. — Mit is várhat egy fod­rásznő? Sok-sok munkát, s a vendégektől több türelmet. 1972-ben lett divat a paróka, ami szép viselet, de nem egészséges, s nem alkalmas állandó viselésre. Sapka he­lyett semmi esetre sem hor­danám. Szeretem a rövid hajból készíthető, fiatalos, úgynevezett „belvárosi” fri­zurát. — Remélem megoldódik az a régóta vajúdó probléma, Hunyadi Zoltán a KISZÖV esztergomi Monteverdi-ka- marakórusának vezetője me­gyénk zenei életének dinami­kus egyénisége. Nemcsak mint karmester, hanem a ta­nítóképző intézet tanáraként is sokat tesz a zenei művelt­ség emelése érdekében. Ű így nyilatkozik: — 1973-ban lesz tízéves a Monteverdi-kamarakórus. Ami a kórus múltját illeti: elége­dett vagyok, s ami a jövőn­ket illeti: nyugodt! Sok értő és: zenét szerető ember figyel munkánkra. Kórusunkat ma­gáénak vallja a megye, s ha külföldön szerepelünk, büsz­keséggel mondhatjuk magun­kat magyarnak. December 17-én vezényeltem életem el­ső Kodály-koneertjét. A jö­vőben szeretnék még több al­kalommal Kodály műveket tolmácsolni. — Az 1973-as év számunk­ra a reményteljes várakozás éve: Több külföldi szereplésre számíthatunk. Az előzetes jel­zések szerint vagy Olaszor­szágban vagy Svájcban sze­repelünk, de egy ausztriai versenyen, Spital-ban min­denképpen ott szeretnénk lenni. Megyénk zenei életéről a továbblépést várom. Nem tartozunk az utolsók közé a zenei élet tekintetében, de ne kerülgessük a kását: az el­sők között sem vagyunk. — Amikor Esztergomba költöztem, furcsa volt vidéki polgárnak lenni. Valamiféle nimbusztól fosztja meg ma­gát a művészember (legyen az bármelyik múzsa fiai közül), aki Budapestről vidékre jön. "Erkölcstelennel; tartom ezt a szemléletet. Úgy szeretnék dolgozni, hogy innen mehes­sek nyugdíjba. Esztergomot, a megyét rajongásig szere­tem — ugyanúgy, mint ami­kor idekerültem. Innen nem lehet elmenni. — Volt életemben kilátás­talan periódus. De életem ér­telme lett a Monteverdi-ka- marakórus. Ügy érzem, jó muzsikát csinálunk. Kórusun­kat nem a vagabundéria, ha­nem egymás szeretete ková­csolja össze. Különösebb gon- dom-nincs a kórussal, a jövő­ben még többet és természe­tesen még jobban szeretnénk zenélni. * Sebtiben, a fodrászasztal mellett, a pénztárgép katto­gására várva kértük a fésület­len szavakat. Nem teljesíthe­tetlen vágyak, illúziók keltek életre a megkérdezettek sza­vaiban. Az élet igenlése, a szép, a jobb keresése csen­gett ki vallomásaikból. Biz­tos. hogy a vágyak teljesül­nek — mert ehhez az ember akarata, ereje párosul. (csolnoki—román)

Next

/
Oldalképek
Tartalom