Dolgozók Lapja, 1973. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

DOLGOZOK LAPJA 1913. január 3. «szerda EGY NAPa külpolitikában Kedvező mérleg A pezsgősüvegek pukkanása, a vidám, derűs, ünnepi hangulat után, amely szilveszter éjszakáján az egész világra jellemző, ismét megkezdődnek a dolgos, szürke hétköznapok. Egyszersmind a számvetés ideje is ez, nemcsak az elóre- nézésé. Hiszen a végzett munka, az elért eredmények fényé­ben bontakoznak ki csak igazán a jövő perspektívái. Az elmúlt esztendő fő jellemzőjének joggal nevezte Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök új évi üzenetében azt a tényt, hogy a szocialista államok közössége nagy sikt- reket ért el. Vonatkozik ez a belpolitikai eredményekre, csakúgy, mint a nemzetközi politika területén elért sike­rekre, összhangban a Szovjetunió Kommunista Pártja 24. kongresszusán meghirdetett békeprogrammal. A sikerek mellett persze nem feledkezhetünk meg az árnyoldalakról, a nehézségekről, a bajokról sem. 1972-ben — ünnepélyes ígéretei ellenére — még mindig nem fejezte be indokínai háborús agresszióját az imperializmus vezető hatalma, az Egyesült Államok, sőt, éppen az esztendő utol­só heteiben zúdította minden korábbinál barbárabb légi­bombázásait a VDK-ra. És nem szűnt meg az arab területek megszállása sem az izraeli hódítók részéről, nem valósult meg a Biztonsági Tanács immár több, mint öt esztendővel ezelőtt hozott határozata a közel-keleti konfliktus rende­zéséről. Ám a mérleg serpenyőjében mégis a pozitív eredmények oldalának van a nagyobb súlya. A szovjet—nyugatnémet, s a lengyel—nyugatnémet szerződések bonni ratifikálásának, a Brandt—Scheel kormány választási győzelmének a reak­ciós ellenzékkel szemben, a két német állam közti alap- szerződés aláírásának, a Német Demokratikus Köztársaság elismertetésének államok egész sora által — és így tovább, sorolhatnánk az eredményeket. Tovább fejlődött a szocialista népek baráti együttmű­ködése is a búcsúzó esztendőben. A sok tényező közül, amely ezt jelzi, a magunk részéről elsősorban a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és állami küldöttség ma­gyarországi látogatását emeljük ki. 1972. mérlege: kedvező. A múlt évben elért eredmé­nyek továbbfejlesztését — például: az európai biztonsági konferencia megvalósulását — várjuk 1973-tól. Bizonyosak lehetünk benne, hogy ha a szocialista világrendszer erői 73-ban is ugyanúgy fejlődnek, gyarapodnak, mint a múlt esztendőben, akkor 1973 is elsősorban a nemzetközi ered­mények és sikerek éveként szerepel majd a történelemben. nyilatkozat A Washingtoni Kongresszushoz A VDK-ban fogságba esett harminc amerikai pilóta a Wa shingtoni Kongresszushoz n- tézett nyilatkozatában ítélte el a demokratikus Vietnam elleni amerikai légiháború eszkaláci­óját és követelte a VDK-val való békemegállapodás hala­déktalan aláírását. A nyilatkozat alairói között van húsz olyan pilóta is, aki­nek B—52-es óriásgépét de­cember 18-a és 27-e között lőt­te le a VDK légvédelme. „Kormányunk nem írta alá a vietnami háború befejezésé­ről és a béke helyreállításá­ról szóló megállapodást. • jólle­het az mindkét fél a VDK és az Egyesült Államok számára kielégítő volt — hangsúlyozza a VNA hírügynökség által kedden nyilvánosságra hozott nyilatkozat. — Nyomatékosan felkérj ük a kongresszus összes tagjait, hogy a béke megvaló­sítása érdekében vesse latba minden törvényes és erkölcsi erejét. E nyilatkozatot azok tették, akik tudják, hogy min­den halogatás csak súlyosbít­hatja a szenvedéseket, késlel­tetheti szabadon bocsátásunkat és veszélyeztetheti annak az országnak érdekeit, amelyet szolgálunk”. A földig lerombolt épület­tömbök maradványai szem- melláthatóan vásárcsarnok, kórház és iskola romjai. Kö­zölte azt is, hogy fogságba esé­se után emberséges bánásmód­ban, orvosi ellátásban részesült, s elegendő élelmet és ruhát kapott. Belpolitikai feszültség Egyiptomban Az egyiptomi államvezetés­nek továbbra is súlyos gondo­kat okoz az a belső politikai feszültség, amely a kairói és az alexandriai diákmegnipzdulá- sok nyomán alakult ki. A kai­rói egyetemeken foganatosított letartóztatások a tiltakozó tün­tetések újabb hullámát indí­tották el. Hivatalos közlés szerint a múlt év végén összesen negy­ven egyetemista ellen indítot­tak vizsgálatot az állambizton­sági szervek. A főügyész fo­gadta a kairói egyetemek kép­viselőit, s kérdéseikre vála­szolva részletesen megindokol­ta a letartóztatások és az ügyeszi vizsgálat szükségessé­gét.. Hétfőn hajnalban zavarkel­tés vádjával letartóztatták a kairói amerikai egyetem há­rom hallgatóját, akik gépko­csikból röplapokat szórtak a város utcáin. A röplapok két­ségeket próbálnak kelteni a helyzet stabilitását illetően, továbbá arra buzdítják a di­ákokat, hogy kezdeményezze­nek újabb akciókat. Ugyan­csak hétfőn őrizetbe vettek egy nyugatnémet állampolgárt, aki külföldi propaganda cé­lokra fényképfelvételeket ké­szített a kairói egyetem diák- megmozd ulásairól. A múlt év Észak-ír ország legvéresebb esztendeje II Komáromi Állami Gazdaság III. kerülete Nagyigmánd, Szőkepuszta tehenészeket keres felvételre Jelentkezés a kerület áliattenyésztöjé- nél Felvétel esetén szol­gálati lakást bizto­sítunk. Három véres, értelmetlen gyilkossággal kezdődött az észak-írországi újév: hétfőn megöltek egy fiatal katolikus jegyespárt, s holttestüket ke­reszt alakban fektették le az utca kövére. Keddre virradóra ismeretlen merénylők sortü- zet zúdítottak a Rolls-Royce Művek belfasti gyárának 4 munkására, akik együtt tar­tottak munkahelyükre gépko­csin. Az egyik, kétgyermekes munkás a helyszínen meghalt, hárman megsebesültek. Edwina Stewart, az észak-ír polgárjogi szövetség főtitkára az MTI londoni tudósítójának adott telefoninterjújában eze­ket a gyilkosságokat elemez­te. Elmondotta, hogy az áldo­zatok között kétharmadnál is több a meggyilkolt katoliku­sok aránya. Az áldozatok nem­csak ismert és tisztelt demok­raták, polgárjogi harcosok, ha­nem katolikus munkások, akiket munkahelyi besúgók ja­vaslatára, vagy csak találomra választanak ki a szélsőséges, unionista szervezetek. Ezek­nek az öldökléseknek csupán az az egyetlen látható céljuk, hogy az union istákkal szem­ben álló katolikus munkásokat megfélemlítsék, elűzzék mun­kahelyükről, s visszakénysze­rítsék a katolikus „gettókba” — mondotta. Az észak-íroszági hatóságok hivatalos kimutatása szerint egyébként 1972 volt a tarto­mány majdnem négy éve foly­tatódó belháborújánák legvé­resebb éve. F.MG ESZTERGOMI GYÁREGYSÉG fel vés* ESZTERGÁLYOS szakmunkásokat, LAKATOS szak- vagy betanított férfi, illetve női dolgozókat. 2 hetenként szabad szombat, üzemi étkezés biztosítva. Bérezés: teljesítmény alapján. Besorolás: a szakmai gyakorlattól függően, megállapodás szerint JELENTKEZÉS: Esztergom, Béke tér 1—11 Munkaügy. Elutasítás Haltából A máltai kormány nem fo­gadta el azt a 3,5 millió fontot, amelyet Nagy-Britannia a szi­getországban lévő katonai tá­maszpontok 1973 első három hónapjára szóló bérleti dija­ként hétfőn akart fizetni. Mint ismeretes a múlt év tavaszi angol—máltai megálla­podás értelmében Nagy-Bri­tannia a NATO-tagországok segítségével évi 14 millió font bérleti díjat tartozna fizetni Máltának. Mintoff miniszterel­nök nemrég az összeg 10 szá­zalékkal való megemelését kö­vetelte hogy kiegyenlítsék a font devalválásából származó érték-különbözetet. Az angol kormány azonban továbbra sem hajlandó felemelni a bér­leti díj összegét. Üj fejezet Európában Lengyelország Válaszol: S. Olszowski kü ügy miniszter — Az 1972-es év mely ese­ményeit tartja ön az európai béke- és biztonság megszi­lárdítása szempontjából a leg­fontosabbaknak, különös te­kintettel a szocialista orszá­gok egybehangolt és egysé­ges fellépésére’ — A Moszkvában kötött szerződések a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok rendezéséhez ve­zettek, ami a különböző rend­szerű államok békés egymás mellett élésének alapelvét iga­zolta. Általában javult a po­litikai légkör; az enyhülés­nek a vitás nemzetközi prob­lémák fokozatos rendezésének számos jelét lehet tapasztal­ni, habár még sok a gyúlé­kony tűzfészek és a rendezet­len kérdés a világban. — Európa az enyhülés és a normalizálódás folyamatában 1972. „nagy esztendő volt” < ; Európa életében. 1973 pedig a : „nagy várakozások éve”. A ; : Központi Sajtószolgálat föld- \ ► részünk sorsának alakulásával [ kapcsolatos kérdéseket intézett l » — részben személyesen, rész- J ; ben levélben — az európai szó- ♦ É cialista országok politikai és ' társadalmi életének néhány je- [ lentős képviselőjéhez. Ezekben ! i természetszerűen helyet kapott i l az 1972-es esztendő „európai ; ; mérlegének” megvonása. nagy vonalakban a természeti környezet védelmének kidol­gozását. Arra számítunk, hogy 3973-ban a konferencia meg­felelő határozatokat hoz az említett kérdésekben és létre­hozza azt az állandó szervet ameiy tovább folytatja a munkát az össz-európai biz­tonság és együttműködés rendszerének kiépítésén. Az lyának egyidejű fenntartása 1973-as év másik eseménye mellett — nagy megelégedés­lesz a fegyveres erők és a sei fogadnánk. fegyverzet Európában végre­hajtandó csökkentésével fog­lalkozó tárgyalás-sorozat. Az e térén mutatkozó haladást— az európai biztonság egyensú­Bulgária Válaszol: Dimitr C. Bretonov, az európai biztonság nemzeti bizottságának elnöke, a Brüsszelben székelő nemzetközi bizottság tag>o — Az év folyamán melyik eseményt tartja a legfonto­jelentősen megelőzte a világ sabbnak az európai béke- és többi részét. , biztossá« megszilárdításának — 1972. júniusában életbe- szempontjából? léptek a Szovjetunió és Len- — Az 1972. évet az össz- gyelország szerződései az európai értekezlet előkészíté- NSZK-val, valamint a négy se és összehívása folyamatá­nagyhatalom megállapodása Nyugat-Berlin ügyében. . No­vemberben megkötötték az NDK és az NSZK közötti 1972 végén megkezdődtek a sokoldalú konzultációk eu­rópai országok, valamint az Egyesült Államok és Kanada részvételével. Ki kell emelni a béke ügyéhez nyújtott ama nagy pozitív hozzájárulást, ame­lyet Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára által vezetett szovjet párt- és kormánykül­nak elmélyülése jellemzi. Az egész év folyamán több ese­mény azt mutatta: törvény­szerűen érlelődnek az objek- ..... . ... „ alapvető kapcsolatokról szóló tív és a szubjektív feltételek _ottsAse * • M^ar" szerződést. Ezek a szerződé- ahhoz, hogy Európát a há- ?5f?ag°7 tett latogatasa jelen ­sek a mai közép-európai ha- borús konfliktusok szférájá- ,® va amint a Todor Zsiv­tárokat megkérdőjelező, az ból a megértés, a biztonság és 9^. eívtars Trezette NDK elismerését elutasító re- az együttműködés felé vezes- ®s kormanykuldottseg­vansista nyugatnémet körök sük. ^ a SaowjetuiuobBii tett la_ által szított sok éves nyugta- — A Szovjetunió és a Var- TOgalasa1, lanság időszakát zárták le. sói Szerződésben résztvevő Mit vár az 1973-as év­Európa viszonylatában szocialista országok már 1972. januárjában, prágai nyilat' egyáltalában nem mindenna­pi jelentőségű esémény volt az európai biztonsági és együttműködési konferencia sokoldalú előkészítő megbe­széléseinek megkezdése 1972. novemberében Helsinkiben, Ennek a konferenciának az eszméje évekkel ezelőtt me­rült fel. 1972-ben értek véget a viták magáról az értekezlet gondolatáról, amelyet 36 eu­rópai állam, az Egyesült Ál­lamok és Kanada végül is el­fogadott. Ezután kezdődött el kozatukban meghatározták az európai államok közötti bé­kés egymás mellett élés, va­lamint a gazdasági, tudomá­nyos-műszaki és kulturális együttműködés fejlesztésének elveit. — Az NSZK-ban a Szov­jetunióval és Lengyelország­gal megkötött szerződést éles politikai harcok közepette ra­tifikálták, s ez a folyamat a revansizmustól fűtött reakci­ós erők bázisának szűkülésé­a nagy vállalkozás konkrét „Ya^^' A Nyugat-Berlinre előkészítésének időszaka. tői? — Az 1973-as évet az össz­európai értekezletről fogják elnevezni: összekapcsolják az­zal az eseménnyel, amelyek újabb távlatokat tár majd fel a földrészünk népei közötti békés fejlődés, és együttmű­ködés számára. Nem lehet V étséges, hogy 1973-ban, a Helsinkiben összeülő értekez­leten reális alapot fektetnek majd le az európai kollektív biztonság- és együttműködés kialakítására. Az össz-európai értekezlet határozatai gyakor­lati távlatokat tárnak majd vonatkozó négyoldalú megél- fel Európában, s ezek új tör- lapodás, az NDK és az NSZK ténelmi jelentőségű változá- közötti alapszerződés. vala- sokhoz vezethetnek a béke, a mint az NDK nemzetközi te- biztonság és az együttműkö- kintélyének növekedése az dés jegyében. Meggyőződé- európai változások újabb mo- sunk, hogy az 1973-as eszten­dőben sokoldalú tevékenység “ Az európai biztonság- és bontakozik majd ki a bal- tanacskozasalnak mar együttműködés ügyének nagy -káni államok és népei között politikai sikereként könyvel- ennek a folyamatnak az erő- hogy Helsinkiben bitesére, — Mit vár ön az 1973-as évtől? — Mindenekelőtt az , euró­pai biztonsági és együttműkö­dési konferencia sikerét. Ügy gondoljuk, hogy a konferem 1973. júniusában meg kell kezdődniük. Óhajtjuk, hogy a hető**eT konferencia munkája megfe- ’ lelően alakuljon és pozitív eredményeket hozzon. Ehhez, úgy véljük, a konferenciát össze kell kapcsolni a kül­ügyminiszterek konstruktív megbeszéléseivel és a szak- bizottságok munkájával, vég­ső akkordként pedig magas­szintű állami képviselők ta­lálkozójával. Az európai együttműködési tanácskozásainak természete­sen eredményezniük kell a széles körű gazdasági-tudo­mányos együttműködést és a nemzetközi csere más for­máinak fejlődését, NDK Válaszol: Ewald Moldt külügyminiszter-helyettes — Az ön véleménye sze- — Milyen várakozásokká! rint, melyek az 1972-es év tekint ön az NDK 1973. évi legfontosabb eseményei az külpolitikája elé? — Az NDK jó eredménnyel zárja az 1972-es év mérlegét, gazdasági fejlődésének és kül­politikai tevékenységének szempontjából egyaránt. — Az NDK erőteljesen hoz­zájárult az európai béke biz­tosításához, s bizakodással te­„A 25 ÉVES CENTRUM ÁRUHÁZAK AJÁNDÉKA” január hó 12-ig minden női kábát, kosztüm, ruha, alj, blúz és tiadrag vásárlása esetén ajándékot adunk! TATABANYA-UJVAROS európai béke megszilárdítása biztonsági szempontjából? konferencia — 1972-ben a szocialista kö­zösség államainak kezdemé­nyezései adták a hatalmas ösztönző erőt az enyhülési po­litika európai folyamatában elért sikerekhez. E kezdemé­továbbá nyezések közül is kiemelkedik kint az 1973. évi fejlemények a prágai „Határozat a béké- elé. ről, a biztonságról, és az eu- — A szocialista testvéror- rópai együttműködésről”. szágok együttműködésének — Kedvezően hatottak az további kiszélesítése és aszo- európai politika alakulására cialista Integráció további az utóbbi időkben létrejött megszilárdítása azok az el- egyezmények, így, elsősorban sődleges tényezők, amelyek a Szovjetuniónak és a Len- erősítik az egész szocialista gyei Népköztársaságnak a közösséget, és annak minden Német Szövetségi Köztársa- egyes tagját. Az NDK a raa- sággal 1970-ben megkötött ga részéről — mint eddig is egyezménye, továbbá annak — azon lesz, hogy aktív hoz- az alapszerződésnek az alá- záj árulásával előmozdítsa e írása, amely az NDK és az folyamatot. NSZK közötti kapcsolatokról — Az NDK meggyőződése, intézkedik. hogy 1973-ban 'az ENSZ — Az európai biztonsági ér- egyenjogú tagjaként gyümöl- tékezlet összehívásáról Hei- csoző munkát végezhet az sinkiben folytatott sokoldalú Egyesült Nemzetek alapokmá- lárgyalások máris meghozták nyában lefektetett elvek meg-- első gyümölcseiket. Az NDK valósításáért, egyenrangú államként vesz — Az előttünk álló minden részt ezeken az előkészítő tár- feladat teljesítésének döntő gyalásokon, s ez előmozdítja feltételét abban látjuk, hogy egy tárgyalási alap megte- szilárdítsuk testvéri kapcso- remtését. — Hasonló folyamat zajlik le az ENSZ keretében is. Az NDK tagja lett az UNESCO­latainkat a Szovjetunióval és a többi szocialista állammal. — Engedjék meg, hogy az alkalommal élve, baráti üd~ nak, állandó megfigyelői ott vözleteimet küldjem a testvé- vannak az ENSZ New York-i ri magyar népnek. 1973-ra új és genfi értekezletein, és most sikereket kívánok a Magyar már tagja az ENSZ Európai Népköztársaságnak a szocia- Gazdasági Bizottságának lizmus felépítésének nagy (ECE). munkájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom