Dolgozók Lapja, 1973. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLET AR I AI. EGYESÜLJETEK! 1973. január 3, SZERDA XXVI. évf. 1. sz. Ára: 80 fillér AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPjA Mai számún«Dán: Hit vár ai új évtől ? 3. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal GyorsHsfa a lottó-tárgynyereményekről 6. oldal Losonczi Pál újévi köszöntője Kedves elvtársak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánságo­ké. Engedjék meg, hogy én is csatlakozzam milliók jó szoká­sához, és ezúton kívánjak ered­ményekben gazdag, boldog új esztendőt minden hazánkfiá­nak. Az év első napja a számveté­sé is. A mögöttünk hagyott esztendőre a jól végzett mun­ka érzésével tekinthetünk vissza. Jó feltételeket terem­tettünk ahhoz, hogy bizakodás­sal nézhessünk az új év elé. Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lépé­sekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a tár­sadalmi élet minden területén. Belpolitikai életünk eleven lüktetésének, minden eredmé­nyünknek forrása a munkás- osztály, a dolgozó parasztság és a' társadalom minden réte­gének helytállása. Ez kézzel­fogható gazdasági eredmé­nyekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette 8z ötéves terv időarányos ré­szét. A gazdasági helyzet ala­kulását számos kedvező válto­zás kíséri. Gazdasági eredmé­nyeink biztosítják az élet­színvonal rendszere^ emelke­dését, a kereseti és lakásviszo­nyok javulását, a fogyasztás állandó növelését, az egész­ségügyi, szociális és kulturális •ellátás emelkedését. Pártunk Központi Bizottsá­gának novemberi ülésén meg­vontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folytatott te­vékenységünk mérlegét. Bát­ran állíthatjuk, hogy „a X. kongresszus bel- és külpoliti­kai irányvonala, gazdaságpo­litikai, szociálpolitikai, és mű­velődéspolitikai határozatai helyesnek bizonyultak, kiáll­ták a gyakorlat próbáját.” Eredményeinket értékeli a magyar dolgozó nép és elisme­rik határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de még inkább kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedettek. A gyorsabb gaz­dasági fejlődés, a magasabb életszínvonal igénye tekinteté­ben egyetértés van az ország vezetése és hazánk minden ál­lampolgára között. Ennek meg­valósítása mindnyájunktól fe­gyelmezettebb, még szorgalma­sabb munkát követel. Elvtársak! Barátaim! 1972 — minden bizonnyal — úgy kerül, be a történelem­be, mint • olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet normali­zálásában. A mögöttünk ha­gyott év a haladás, a szocializr mus erői határozott előrenyo­mulásának esztendeje. Olyan év volt, amely visszatükrözte a szocialista közösség, és min­denekelőtt a Szovjetunió erő­feszítéseit, hogy a gyakorlat­ban megvalósuljon a békés egymás mellett élés elve. Kü­lönösen Európában alakul mind kedvezőbben a légkör. A nemzetközi helyzet ked­vező jelenségeire árnyékot vet néhány feszültséggóc. KözüKik is elsősorban Vietnamra gon­dolok. Alig két hónapja, hogy a világ bizakodással és remény­séggel tekintett a vietnami há­ború békés rendezésének kilá­tása elé. Az Amerikai Egye­sült Államok azonban a bé­kés megegyezés helyett fokozta a terrorbombázásokat, « hős vietnami nép elleni bűncse­lekményeket. De a Vietnam el­pusztítására és térdre kény­szerítésére irányuló kétségbe­esett erőlködése most sem hoz­ta p-ieg számára azt, amit re­mélt tőle, amit eddig sem si­került elérnie. Az Egyesült Ál­lamok nagyhatalmi tekinté­lyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esztelen háborúját Vietnamban. Hazánk, a Magyar Népköz- társaság, cselekvőén veszi ki részét a szocialista közösség külpolitikai, nemzetközi tevé­kenységéből, a békéért foly­tatott harcából. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megte­szünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdekében. Továbbra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitűzéseinek, közös programjának együttes megvalósításán munkálko­dunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együttműködésünket és meg­bonthatatlan szövetségünket a Szovjetunióval. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szovjet. párt- és kormánykül­döttség egy hónappal ezelőtti magyarországi hivatalos, ba­ráti látogatása. A magyar nép őszinte baráti érzéseivel vet­tünk részt a kommunizmust építő, soknemzetiségű szovjet állam megalakulásának ötve­nedik évfordulóján rendezett nagyszabású moszkvai ünnep­ségen. És népünk tisztelete, megbecsülése jutott kifejezés­re a hazánkban tartott jubi­leumi ünnepségeken is. Tisztelt honfitársak! Az 1973-as év kilátásai biz­tatóak, de találkozhatunk gon­dokkal, és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Minden . feltétel adva van ázonbcn ah­hoz. hogy valóra váltsuk ter­veinket. amelyek a gazdasági építőmunka teendőit, ~«z élet- színvonal emelkedését, a szo­ciális kérdések- előbbrevitelé- nek feladatait szabják meg Pártunk bevált politikai irány­vonala töretlen. A nép politi­kai öntudata, érettsége, mun­kában és helytállásban meg­nyilvánuló cselekvése a leg­főbb záloga célkitűzéseink be­teljesülésének. Számítunk nagyszerű mun kásosztályunk politikai, törté­nelmi felelősségére, elhivatott­ságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetkezeti pa­rasztságunk helytállására, szorgalmára. Számítunk értelmiségünk te­hetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatává1 munkálkodjunk szocialista hazánk építésén, minden be­csületes dolgozó ember boldo­gulásán, 1973-ban is. Erőteljesen folytatódik a fejlesztési program végrehajtása Az uj év első munkanapja hat nagyvállalatnál Az új esztendőben is a nép­gazdaság kiemelt feladatai kö­zé tartozik a központi fejlesz­tési programok végrehajtása. Az MTI munkatársai hét, eb­ben érdekelt , nagyvállalatnál tájékozódtak, hogy az új év el­ső munkanapján hol tartottak, s hogyan folytatják a tervek megvalósítását. KÖZÚTI , JÁRMŰGYÁRTÁS Az IKARUS-gyárban egyhe­ti munkához elegendő alkat­részt tartalékoltak- az év in­dulásához, hogy az autóbuszok szerelésében még átmenetileg se legyen fennakadás. A má­tyásföldi gyárnak a csuklós buszokból naponta legalább 15-öt, egyéb típusokból 20— 22-t kell kibocsátania ahhoz, hogy a székesfehérvári gyár termékeivel együtt az idén a programnak megfelelően 7200 buszt átadhassanak. Az év első napján elkészült az esztendő első 15 IKARUS— 180-as csuklós autóbusza. A vállalat mátyásföldi és székes- fehérvári gyárában egész sor újfajta alkatrész gyártását is tiszta, egyben jövedelmező és a lakás rendjét nem zavaró munkát. KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉS A Fémmunkás Vállalat a ha­zai könnyűszerkezetes fejlesz­tési program fontos bázisa, már eddig is több épülettípushoz — üzemanyag töltő-állomáshoz, ABC-áruházhoz, síb. —gyár­tott és állított össze a helyszí­nen komplett könnyűszerkeze­tű épületet. Az év első napján jelentős fejlesztési munka kez­dődött: a vállalat szentendrei, ferencvárosi, kecskeméti és dorogi gyárának bővítési prog­ramja. Észerint nagy teljesít­ményű külföldi berendezése­ket, gépsorokat szerelnek fel, s így az idén a tavalyinál csak­nem 40 százalékkal több, mint­egy 100 ezer négyzetméternyi alapterületen épülhet majd komplett könnyűszerkezetes épület a „Fémmunkás” márká­jú szerkezetekből. Az idén toknál is más sor hazai vállala- kerül újabb megkezdték, mivel az idén az könnyűszerkezeti gyártóbázisok elavult buszokat újakkal cseré- építésére, s nemzetközi szako- lik fel. Most már sorozatban sítás kialakítására, készül a 100 személyes IKA­RUS—260-as, előkészületben van ennek csuklós változata, az IKARUS—290-as. újdonsá­guk a 255-ös távolsági és a 266-os városi autóbusz is . KÖNNYŰIPARI REKONSTRUKCIÓ A Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár Kondorosi úti gyá­rában az év első munkanapján kezdődött meg a rekonstruk­ció új nagy vállalkozása, a gyűrűsfonóda bővítése: a rövi­desen beérkező lengyel és NSZK-beli új gyűrűsíonógépek alapjainak betonozása. A bőví­FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS A szegedi szénhidrogén_me­btí úxlc*í-»ü>-cia cLZ. t'V €íSG' munkanapján félidejükhöz ér­keztek; a teljes programra szánt hat és félmilliárd forint­ból az idén több mint 800 mil­lió forintot költenek a ter­melőberendezések fejlesztésé­re, így tovább érnek a nagy beruházás első gyümölcsei. Be­fejezik a központi ipartelep építkezését, amely alkalmas lesz arra, hogy a szénhidrogén- medence termelőberendezéseit és sok száz. gépjárművét kar­bantartsa. Az idén újabb, úgy­tés befejeztével a fonoda kö- nevezett szabad gázüzem épí­tő- és szövő-fonaltermelése a jelenleginek kétszeresére nő, így a vállalat a fésűsfonalak többségéből önellátóvá válik, sőt más vállalatoknak is át tud adni értékes fonalakát> A vállalat tatabányai tele­pén az új esztendőben új meg­oldásokkal kísérleteznek: be­dolgozói rendszert építenek ki az úgynevezett ki varró kapa­citás bővítésére. A környékbeli asszonyok. és lányok az idén már otthonukban végezhetnek tését fejezik be, s megkezdik a gázfeldolgozó üzem építését. Az új szabad gázüzem 1974- ben már napi négymillió köb­méter földgázt ad a fogyasz­tóknak. KŐOLAJ-ALAPÚ VEGYIPAR Megkezdődött a földmunka a leninvárosi kőolajfinomító építkezéseinél, amely a 2000 megawattos erőmű és az ole­fin-mű nagyszabású építkezé­seihez kapcsolódik. A kőolaj­finomító a Barátság II. vezeté­ken érkező olaj felhasználásá­val 1974_ben kezdi meg a ter­melést, az itt előállított kis ok­tánszámú benzint dolgozzák majd fel az olefin-műben, ahol évente 250 000 tonna etilént és 124 000 tonna propilént állíta­nak elő. Ennek egy részét az együttműködési egyezmény alapján 300 kilométeres cső­vezetéken Kárpát-Ukrajnába a Kallusi Vegyikombinátba to­vábbítják, s cserébe a Szovjet­uniótól olyan műanyagokat ka­punk, amelyeket eddig tőkés országokból importáltunk. SZÁMÍTÁSTECHNIKA A Videoton gyárban a szá­mítástechnika fejlesztésében hoz jelentős előrehaladást az új esztendő. Az év első mun­kanapján kezdték meg az 1010 —BM típusú kis kategóriájú számítógép gyártását; ennek első példányait a Szovjetunió­ba, a Kurcsatov intézetbe szál­lítják. A korábbi 1010—B típu­sú számítógép továbbfejlesz­tett változatáról van szó, amely gyorsaságban felülmúlja előd­jét. Memóriaegysége 6 ezer—36 ezer jel tárolására alkalmas, és tovább bővíthető. Másodper­cenként félmillió összeadást végez. A Videotonban az idén egy- milliárd forint értékű számító­gép készül, a munkába a vál­lalat tabi gyáregysége is be­kapcsolódik. Kiir Járás és Fock Janő íojadla Le Ihat Hgliit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő. az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagját, a VDK Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tesét, a hazánkban tartózkodó vietnami küldöttség vezetőjét-! Kuriózum-kiállítás Petőfi összes müveinek első tlíszkiadásu Érdekes kiállítás nyílt ked­den Komáromban a Jókai Mór városi-járási könyvtárban. A lakosságtól kérték kölcsön a régi Petőfi-köteteket. A beér­kezett könyvek többsége a költő összes költeményeit fog­lalja magában. A legértéke­sebbet egy gimnáziumi tanár­tól kapták. Az Atheneaum nagyalakú, díszkiadású, 1874- es kötetének — amely Petőfi Sándor Költeményei címet vi­seli — az első Oldalán ez ol­vasható: „Hiteles kéziratok alapján, megigazított, hazai művészek rajzaival díszített első teljes kiadás”. Egy másik 1884-es, a költő összes költeményeit magában foglaló kötetet, amely a „Má­sodik népies kiadás” volt, ugyancsak neves művészek, többek között Barabás Miklós, Ziehv Jenő, Székely Bertalan rajzai díszítik. 1923-ban „A költő születése századik évfor­dulójának emlékére Budapest székesfőváros közönsége” Pe­tőfi arcképével ellátott kötetet adott ki. Magas szintű népfront-akadémia Országos vezetők előadása A Hazafias Népfront megyei bizottsága évről-évre megren­dezi több napos vezetői tanfo­lyamát. A szokásoknak meg­felelően ezúttal is Esztergom­ban gyűltek össze a megyé­ben működő népfrontbizottsá­gok vezetője. Az oktatás 1973. január másodikán kezdődött és 6-ával zárul. A tanfolyam minden eddi­ginél magasabb szintűnek ígér­kezik és eléri az akadémia jellegét. Szentistványi Gyulá­né, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára nő- és ifjúságpolitikai témával foglal­kozik. S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának titkára a mozgalom alkotmányjogi tennivalóiról tart előadást. Előadást tartott kedden Mokri Pál, Pulay Zoltán és Izsáki Mihály, a megyei párt­bizottság titkárai, az MSZMP népfrontpolitikájáról, gazdasá­gi kérdésekről, illetőleg a nép­front munkamódszereiről. Egész évre biztosított a nyersanyag a borovárban Az elmúlt évekhez képest ilyen bizakodóan még nem néztek a jövő elé, mint most, a Bőripari Vállalat tatai gyá­rában. Egész évre biztosított a nyersanyag és az energia. Az a félmillió négyzetméter bőr. amelyet tavaly dolgoztak fel. már jelzi, hogy a korábbi évekhez képest örvendetesen megnövekedett a hazai feldol­gozás. Ebben az évben tovább fokozódik. A kabátbőr alap­anyagból 1973-ban 200 ezer négyzetméter, bélésből 280 ezer négyzetmétert, és egyéb bőrfé­leségből mintegy 40 ezer négy­zetmétert dolgoznak fel a tatai gyárban. A nagyfokú gőz- es melegvíz-felhasználást a gyár kazánjai zavartalanul tudják biztosítani, s az ehhez szük­séges szén is rendelkezésre áll. A raktárakban jelenleg serény munka folyik, az év elejei lel­tározást végzik a dolgozók, de tékű félkész terméket és a műhelyekben már megkez- csaknem 30 millió forint érté- dődött a feldolgozás is. kű nyersbőrt leltároztak fel a Mintegy 12 millió forint ér- mozgó-brigádok. A íélkészáru-rak tárban folyik a leltározás Az évek során megrendezett tanfolyamok megyénk közé­letének fontos fórumaként jön­nek számításba. A hallgatók ezúttal találkozhatnak Havasi Ferenccel, az MSZMP KB tagjával, a megyei pártbi­zottság első titkárával, Kiss Istvánnal, a megyei tanács el­nökével, Budai Károllyal, a Szakszervezetek Komárom megyei Tanácsának vezető tit­kárával, Tóth Károllyal, a KISZ megyei bizottságának első titkárával. A megye ve­zetői válaszolnak az aktivis­ták kérdéseire. A magas szintű tanfolyam lehetőséget ad a népfront V. kongresszusán elfogadott állás- foglalás és az ennek alapján készült, négy évre szóló, me» gyei munkaorogram alapos tanulmányozására is., A részt­vevők konzultáción tárgyal­nak meg minden előadást, hogy azonosan értelmezhessék a sokrétű anyagot. A tanfolyam hahgeböi az Esztergomban "zerzert ismeretek , bú-tokában ’-eszú.’k elő a h°ivi bizottsá- zokat ' a nagy erőpróbára, az ’973. évi tanácstagi választás­ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom