Dolgozók Lapja, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-03 / 285. szám

Narancs — Görögországból ♦ j jJó reggeltí f i 1972. dec. 3. vasárnap ♦ FERENC napja ! | 1972. dec. 4. hétfő ♦ t BORBÁLA napja í tárható időjárás vasár­nap estig: időnként fel­szakadozó felhőzet, el­szórtan kisebb esővel. Mérsékelt, változó irányú, megélénkülő délkeleti, déli szél. Párás, főként a reggeli órákban néhány helyen ködös idő. Fagy­mentes éjszaka. Legma­gasabb nappali hőmérsék­let vasárnap 10 fok körül. í ♦ * ♦ i---------------------­♦ ♦ Száztíz évvel ezelőtt, 1362. ♦ december 3-án született — és Z 1949-ben, 87 éves korában halt ♦ meg — Zolnai Gyula egyetemi ♦ tanár, akadémikus, a kiváló ♦ nyelvész. | | Budapesten végezte egyetemi ♦ tanulmányait, majd Egerben, ♦ Székesfehérvárott, végül pedig ♦ a fővárosban volt gimnáziumi | tanár. EgyetemL pályafutása ♦ 1895-ben kezdődött, amikor a ♦ budapesti egyetemen a magyar ♦ nyelvtudomány magántanára ♦ lett. A későbbi években a ko­Í Mozsvári, a pozsonyi, illetve a pécsi ’ egyetemen volt a ma­gyar nyelvtudomány és az ösz- ♦ szehasonlító finnugor nyelvé- Jszet professzora. i930-ba.n vo- | nult nyugdíjba, de ez nem je- | lentette tudományos munkás- ♦ ságának félbeszakítását. ♦ A Magyar Tudományos Aka- Xdémia szótári bizottsága 1898- ♦ ban őt bízta meg e.«?y nagyszó­tár általános tervének elkészí­tésével, és a szótár szerkesz­tésével. A gyűjtő munkát Zol­nai 1906-ig vezette. Főleg nyelvtörténettel, mondattannal foglalkozott; munkásságának jelentős része a nyelvművelést szolgálta. Sok finn költő ver­seit a Kivi népi drámáját for­dította magyarra. Főbb mun­kái: Szómagyarázatok (1890), Mondattani búvárlatok (1893), Az új nagyszótár feladatáról (1899). A mondatátszövődés (1926) Idegen szavaink és a nyelvújítás (1937). GYASZJELENTES! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen jó édes­anyánk, anyósunk, nagyma­mánk, dédnagymamánk, test­vérem, nászasszonyunk és jó rokonunk NAZER JANOSNE 71 éves korában hosszas beteg­ség után elhunyt. Szeretett ha­lottunkat december 5-én dél­után 3 órakor fogjuk az újte­lepi temető ravatalozójából a római katolikus egyház szer­tartása szerint örök nyugalom­ra helyezni. A gyászoló család. Lakcím: Tatabánya VI., Alkotmány u. 4. köszönetnyilvánítás ! Ezúton mondok magam és családom nevében köszönetét mindazoknak. akik szeretett drága jó feleségem, MAROSVÜLGYI JANOSNE sz. RACZ ERZSEBET temetésén részt vettek és el­hunyta alkalmával mellettünk voltak, osztoztak mélységes bánatunkban, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, és öt utolsó útjára velünk együtt el­kísérték. A gyászoló család Képzőművészek tanácskozása Kibővített konzultatív bi­zottsági ülést tartott szomba­ton délelőtt Tatán, a megyei művelődési központban a képzőművészek szövetségének Észak-dunántúli Területi Szervezete. Az öt megye kép­viselői mellett a központi szervek megbízottai is részt vettek a területi szervezet 1973. évi kiállítási és pénz­ügyi tervének megvitatásában. A tanácskozáson a kapcsola­tok bővítése, a megyék képző- művészeti tárlat-anyagainak rendszeres cseréje is napirend­re került. NÉPSZERŰ A TÉLAPÓ A Praktika Szolgáltató Ktsz télapói az idén is sok helyen „vendégszerepelnek”, s de­cember 5-i, 6-i napjuk szinte teljesen foglalt már. Az idén nemcsak a szülők hívták meg a télapókat rövid látogatásra, de nagyon sok üzembe, in­tézménybe is eljutnak a tél­apó-ünnepségekre. A SZOLGÁLTATÁSOKAT VIZSGÁLJA A NÉPI ELLENŐRZÉS A megyei népi ellenőrző bizott­ság új vizsgálatot indított a hét végén. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kormány­határozat alapján módosított gaz­dasági szabályozók, valamint egyéb Intézkedések hogyan segí­tették elő a fejlesztési, ellátási célkitűzések megvalósítását, a fej­lesztési támogatások felhasználá­sa rendeltetésszerűen történik-e, a jobb ellátás érdekében milyen to­vábbi Intézkedések szükségesek. A szolgáltató egységeknél — autószerviz. Praktika, Gelka stb. — fontos vizsgálati szempont lesz az is, milyen intézkedéseket tet­tek a gazdaságosabb termelésre, ezen belül a munka- és üzem- szervezés javítására, az egysze­rűbb formák bevezetésére és azok eredményesek voltak-e. Javuit-e a kormányhatározat óta az anyag- és alkatrészellátás. Végül, hogyan alakult a vizsgált Időszakban a garanciális javítások szervezete, hálózata, műszaki színvonala, — valamint az, hogy a garanciális javítások lehetősége a jövedelme­zőség szempontjából milyen elő­nyöket biztosit. Tanácsi vezetők fogadónapjai A tatabányai városi tanács függetlenített vezetői 1972 december hónapban fogadó­napjaikat hivatali helyiségük­ben délelőtt 9—12 óra között az alábbiak szerint tartják: Nagy István tanácselnök­helyettes december 11-én, Sa­lamon Hugóné tanácselnök- helyettes december 4-én, dr. Gulyás József' vb-titkár de­cember 18-án. NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA A VOLÁNNÁL Találkozót rendeztek a nyugdíjasok számára pénte­ken a Volán tatabányai üzem­egységében és 54 idős volt vállalati dolgozót hívtak meg. Az összejövetelen gazdasági és tömegszervezeti vezetők is megjelentek. Tóth .István, a nagyüzemi pártbizottság tit­kára köszöntötte a résztvevő­ket, majd az oroszlányi váro­si irodalmi színpad tagjai rö­vid műsort adtak az idős dol­gozók tiszteletére. A találko­zó fehér asztal mellett foly­tatódott. A nyugdíjasoknak ajándékcsomaggal is kedves­kedett a vállalat szakszerve­zeti bizottsága. A „szép Serse” szerencséje A „szép Serge” néven is­mert Christian Dávidot, a ká­bítószercsempész alvilág egyik — „amerikaközi” — ve­zéralakját pénteken New Yorkban különféle vádak alapján 20 évi börtönre ítél­ték. Dávidot, mint beszámol­tunk róla, Brazíliában fog­ták el nemrég, ám mielőtt a francia hatóságok — akiknek érvényes halálos ítélet van kezükben a „szép Serge” el­len — jelentkeztek volna ér­te, Brazília kiadta a gengsz­tert az Egyesült Államoknak. Másfajta vádak alapján Dá­vidra, ugyancsak Amerikában, újabb bírósági tárgyalás vár — ezúttal azonban már 15 tet­testársával együtt vonják fe­lelősségre. Mindenesetre úgy látszik, Franciaországot' el fogja kerülni, s ezzel a rend­őrgyilkosságért járó kivégzést is. CSAK EGY.. Egy indián parasztokkal megrakott teherautó motorhi­ba következtében a perui fő­várostól 1300 kilométerre az Andok egyik szűk hegyi út­járól lefordult és 400 métert görgött lefelé, míg végül egy kiszáradt folyómederben kö­tött ki. A szerencsétlenséget a teherautó negyven utasa kö­zül csak egyvalaki élte túl. Az első gépnek hat utasa volt... ötven év telt el a Szovjet­unió első személyszállító légi- útjának megnyitása óta, ez a légiút a szovjet fővárost Nyizsnyij-Novgoroddal (ma Gorkij) kötötte össze. Az első gépnek hat utasa volt. A há­ború előtt, 1940-ben, a légi- társaság 400 000 embert szál­lított; most a repülőknek egyetlen nap alatt van ennyi utasa. Ma légikikötők vannak vá­rosok, ipari centrumok és egyéb települési helyek ezrei­ben; az ország légiútjainak hossza 650 000 kilométer. Az AEROFLOT Légitársaság jó­val több utast szállít, mint Anglia, Franciaország, Olasz­ország, Finnország, Japán és Kanada együttvéve. Hatvan­két ország fővárosában száll­nak le a szovjet gépek. MEGHÍVÁS GYŐRBE December 5—9 között szer­vezési előadássorozatot és ügyvitelszervezési kiállítást rendeznek Győrben az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának kezdeményezé­sére. A rendezvénynek az a célja, hogy megismertessék a vállalati gazdasági, párt- és tömegszervezeti vezetőkkel az új szervezési módszereket és eszközöket. Az előadássoro­zatra meghívták a Komárom megyei szakembereket is. A világ összes hadserege — hársfából Különleges hobbyt űz Franciszek Dzikowski, a nyugat-lengyelországi Sroda város lakosa: hársfából ki­faragja a világ összes hadseregének katonáit 7 cm-cs nagyságban. Mindegyik kis figurát rendkívüli precizitás, a leg­apróbb részletekre kiterjedő pontosság jellemez, az egyenruhák színárnyalatait is ideértve, öt év alatt Dzi­kowski 160 katonából álló „hadsereget” faragott ki. A kollekcióból azonban hiányzik még 60, különböző or­szágot és időszakot képviselő katonafigura. RENESZÁNSZ ZENE A komáromi Jókai Mór vá­rosi-járási könyvtárban de­cember 3-án 10 órai kezdet­tel ismét zenei klubfoglalko­zást rendeznek. Ezúttal Illa Mária szól a reneszánsz zene remekeiről. lése az egyetemre A Marx Károly Közgazda­ságtudományi Egyetem KISZ- szervezete mintegy 300 mun­kás származású fiatalt ké­szít fel társadalmi munkában az egyetemi felvételire. A fel­vételi tantárgyakból az egye­tem idősebb hallgatói tarta­nak előadást és konzultációt. A képen: Ferenczi Éva ne­gyedéves hallgató politikai gazdaságtan szemináriumot vezet. (MTI foto: Friedmann Endre felv. — KS) NÉPSZAVA ANKÉT TATABANYÁN Népszava olvasóankétót rendez­nek december 8-án, reggel 9 óra­kor a Szakszervezetek megyei Tanácsa Székházában. Az ankét témája a lap havonta egyszer megjelenő egész oldatos ..Olvasó­ink írják” című összeállítása. Ez az oldal először a múlt év áprilisában jelent meg, hogy han­got adjon a Népszavát olvasók véleményének. Azóta 19 alkalom­mal vehették kézbe az olvasók. A tatabányai ankét jó alkalom ar­ra, hogy az érdeklődők elmond­ják véleményüket erről az oldal­ról, ötleteikkel, javaslataiakkai segítsék a szerkesztőség munká­ját. Az ,.Olvasóink írják” című ol­dalon a tatabányai ankéton el­hangzott véleményeket a tatabá­nyai olvasóktól a. Népszavához ér­kezett leveleket január első nap­jaiban közli a lap. KORÁBBAN KEZDŐDIK A megyei művelődési köz­pont által hétfőre meghir­detett ifjúsági bérleti elő­adás kezdési időpontja meg­változott. A Mikroszkóp Szín­pad Csendesek a hajnalok című produkcióját nem fél öt, hanem délután négy órai wuf nf in b no A napfényes Görögország ízleíes gyümölcse, a narancs meg­érkezett megyénkbe is, A Pest-, Komárom-, Nógrád megyei Élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalat raktáraiból szomba­ton reggel 1 vagon narancsot szállítottak a megye boltjaiba. Az első szállítmányt folyamatosan követi a többi Níísorkalauz Röpülj, páva! körök megyei ta­lálkozója; Tata, megyei művelő­dési központ, december 3-án, va­sárnap 15 órakor. Borisz Vasziljcv: Csendesek a hajnalok című történelmi rekvi­emje a Mikroszkóp Színpad elő­adásában; szereplők: Gera Zol­tán, jobba Gabi, Pécsi Ildikó és mások; Tata, művelődési központ, december 4-én, 17 órakor: Ifjúsá­gi bérleti előadás; 19,30 órakor; Vaszary bérleti előadás. A befalazott asszany; (a játékot népballadák nyomán Katona Imre szerkesztette) az Universitas együttes előadása; Tatabánya, Népház, a Tatabányai Játékszín 2. műsora; december 4-én, hétfőn este, 18 órakor. Gárdonyi — De Fries; Ida regé­nye című zenés víg játéka a Győ­ri Kisfaludy Színház előadásában; Tata, művelődési központ. Nyug­díjas bérlet, december 5-én, 18 órakor. Kodály-est; közreműködik: a Bányász Szimfonikus Zenekar, (vezényel: Dőry Dénes), Veszprém város vegyeskara, Csajbók Teréz és Szabó Miklós (ének); Tata, művelődési központ, Felnőtt hang­versenybérleti előadás, december 7-én, 19 órakor. Kóbor őszi szélleL..; közremű­ködik: Kovács Apollónia, Szent­endrei Klári, Puskás Sándor, Mo­zsár Imre, ifj. Oláh Kálmán és népi zenekara, konferál: Szolnoki Gyula; Tatabánya, Népház, de­cember 7-én, 18 órakor. Mesejáró Apró János; a Bá­nyász Színpad előadása a szocia­lista brigádoknak; Tatabanya, Népház, december 9-én, szomba­ton 15 órakor. KIÁLLÍTÁSOK: Bondor István szobrászművész kiállítása; Tatabánya, Népház, megnyitó: december 9-én, 17. óra­kor, megnyitó beszédet mond: Steiner Tibor a megyei tanács vd- elnökhelyettese; nyitva: egész hé­ten. • Cseh Gusztáv romániai grafikus­művész kiállításia; Esztergom, mű­velődési központ, nyitva: decem­ber 2-től 9-ig. A BEMUTATÓ MOZIK MŰSORÁBÓL: Esztergom, Petőfi: Nincs idő (3-án), A modern angol filmmű­vészet (4-én). Emberrablás ma­gyar módra (7—10), Wusa (7—lő). Tata, Tó: Santa Vittoria titka (3-án), Felszabadítás, IV—V. rész (7—10). Tatabánya, Népház: Személyi­ségcsere (3-án), Felszabadítás, IV—V. rész (4—6), A fekete vá­ros, I—II. rész (0—10). Tatabánya, Turul: Anna ezer napja (3-án), Fiúk a térről (4—6)* Nincs idő (4—6), Mackenna ara­nya (7—10), Valter Szarajevót vé­di (7—10). VILÁGSZÉPE A londoni Albert hallban pénteken a húszéves, mézsző­ke ausztrál manökent, Belinda Roma Greent választották meg az idei év „világszépévé”. Az új világszépe 170 centimé­ter magas, további „paramé­terei”: 85—61—85 (derék- csípő—mell.) Földrengés Erős földlökések rázták meg szombaton reggel a Fülöp-szigetek központi és déli körzeteit. Az Egyesült Államokban, a Colorado állambeli Boulder földren­gésjelző központjában a műszerek az idei legmaga­sabb értékig — a Richter- skálán mért 7,7-ig — leng­tek ki, ami valószínűvé te­szi, hogy Mindanao szige­tén a földrengés anyagi károkat okozott. Ugyanezt az értéket jelentette a Ja­pán Meteorológiai Intézet is. Bővebbet a fülöp-szigeti fővárosban, Manilában sem tudnak. „POTOM” ÖSSZEG Norton Simon amerikai nagyiparos pénteken Prince- tonban közel 3 millió dol­lárt fizetett egy Raffael-fest- ményért. Ennél magasabb „piaci árat” eddig csak két ízben ért el valamely híres piktúra. A lottó hivatalos nyeremény jegyzéke A 48. játékhéten öttalálatos lottószelvény nem volt. Az egyes osztályokra jutó nyere­ményösszegek a nyeremény- illeték levonása után a követ­kezők: a négytalálatos szelvé­nyek száma 39 darab, a nyere­mény egyenként 111358 fo­rint, háromtalálatos szelvény 4 440 darab van, ezekre egyenként 489 forintot fizet­nek. A 139 568 darab kéttalá- latos szelvény egyenkénti nyereményösszege 19 forint. Heath csodálatos „felfedezése” ben. A Scotland Yard rög­Edward Heath angol mi­niszterelnök kocsija re­ménytelenül megrekedt a késő délutáni londoni for­galomban. Heath erősen aggódott, hogy esetleg el­késik a Downing street 10-ben rendezett fogadásá­ról és a szemerkélő esőben, oldalán detektívjeivel, gya­log indult el a parlament­ből. A séta az esőben politi­kai következményekkel járt. Heath méltatlankodva felszólította a rendőrséget, hogy magyarázza meg: hogyan alakulhatnak ki több órán át tartó forgal­mi „dugók” London szívé­tön továbbadta a labdat a nagylondoni városi tanács­nak. Mire Heath. minisz­terelnök még az éjjel fel­hívta telefonon a tanácsel­nököt, a nemrég hazánk­ban járt sir Desmond Plummert, aki éppen To­kióban tartózkodik egy polgármesteri értekezleten. A miniszterelnöki fed­désre Plummer erélyesen válaszolt: ha hagynák, hogy úgy dolgozzon, ahogy akar, s rendelkezésére bo­csátanak a szükséges ösz- szegeket, akkor gondoskod­na róla, hogy Londonban ne keletkezzenek forgalmi torlódások. ► DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megye: Bizottsága és a megye) tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: Tatabánya VH megyei tanács székháza Telefon: 21—67. Bl— 31. Belpolitikái rovat: 28-as mellék: Közgazdasági rovat: 15-ös mellék: mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturális rovat: 18-as meUék: sport rovat: 14-es meUék: levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős Kiadó BOZO BÉLA. Telefon: 22—10. 21—67. 81—31 - Előfizethető bármely pcstahivatalnáL, a kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben és a Posta KözponU Hlrlaplrodájánál «Budapest. V.. József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési dl] 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza lUsettl a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, Felelős; Machet Zoltán. — INDEX; 2MM

Next

/
Oldalképek
Tartalom