Dolgozók Lapja, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

DOLGOZÓK LAPJA •1972. december I. péntek Egy nap a külpolitikában A «ztíxhatvannyolciHlik illés A Párizsban Vietnamról folyó konferencia csütörtöki 168. ülésén Porter amerikai delegátus azt hangoztatta, hogy a vietnami konfliktus „bonyolult problémákat” vet fel, s megoldásuk „gondos és alapos körültekintést” igényel. Re­ményét fejezte ki, hogy a béke helyreállítása után az ame­rikaialt és a vietnamiak között baráti viszony fog kialakulni. Az amerikai delegátusnak — legalábbis szavakban — bé- külékenyebb húrokat pengető felszólalásával szemben Pham Dang Lam, a saigoni rendszer képviselője ismét éles hangú szónoklatban ismételte meg Thieu irreális követeléseit és a kölcsönös csapatkivonásokról”. Nguyen Minh Vy, a VDK küldöttségének helyettes veze­tője kijelentette: határozottan vissza kell utasítani azokat az állításokat, amelyek szerint „Észak-Vietnam agressziót követ el Dél-Vietnam ellen” és vissza kell utasítani a köl­csönös visszavonás tézisét is. „Ismét leszögezzük — mondotta —, hogy Vietnamban egyetlen agresszor van, az Egyesült Ál­lamok, s arról van szó, hogy az Egyesült Államok véget ves­sen ennek az agressziónak”. Binh asszony, a DIFK külügyminisztere ugyancsak el­utasította a Thieu által követelt „kölcsönös visszavonulást” és hangsúlyozta: a vietnami nép jogos önvédelmi harcot folytat saját földjén az amerikai agresszorral szemben. A dél-vietnami nemzeti felszabadító hadsereg valamennyi ala­kulata a Dél-Vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányának parancsnoksága alatt áll. A dél-vietnami bel­ső problémák megoldásánál abból kell kiindulni, hogy két kormány, két hadsereg létezik, s mellettük más politikai erők is. A politikai rendezés csak úgy lehetséges, ha ebből a realitásból indulnak ki. Az értekezlet után mind a VDK, mind a DIFK szóvivői rámutattak: az októberi megállapodás kifejezetten intézke­dik arról, hogy a Dél-Vietnamban lévő vietnami haderő kér­dését a tűzszünet létrejötte után a DIFK és a saigoni kor­mány a nemzeti megbékélés szellemében, egymás között rendezi majd. A szóvivők hangoztatták továbbá, a mostani konferen­cia tárgya a vietnami béke helyreállítása, s ez a konferencia nem illetékes arra, hogy— mint Thieu követeli — Kambod­zsáról és Laoszról is tárgyaljon. A kambodzsai és laoszi kér­dést Kambodzsa és Laosz népeinek kell megoldaniuk az ot­tani hazafias erők javaslatai alapján. Hírügynökségek jelentik Sanaa „Miután sikerült északon a monarchia, délen pedig a brit imperializmus béklyóitól megszabadulnunk, Jemen két része számára az egység a természetes állapot” — jelen­tette ki csütörtökön Abdel Rahman el-Irani a Jemeni Arab Köztársaság elnöke a Sanaaban munkások, diákok és földművesek részvételével megtartott nagygyűlésen. Helsinki Közleményt adtak ki a Finn Kommunista Párt KB Politikai Bizottságának ülé­séről. A közlemény szerint az ülé­sen megállapították, hogy a munkások és az ország más demokratikus erői az utóbbi időkben fokozták fellépésüket a Finnország és az Európai Gazdasági Közösség közti úgynevezett szabadkereske­delmi megállapodás terve el­len. Ezt bizonyítják a Helsin­kiben, Tamperében, Turkuban és más városokban lezajlott tömegtüntetések is. Kekkonen elnök hivatali ideje esetleges meghosszabbí­tásának kérdésével kapcsolat­ban a Politikai Bizottság meg­állapította, hogy a jelenlegi elnök mandátumának a par­lament által megerősített tör­vény alapján való meghosz­szabbítása összhangban állna a Finn Kommunista Párt idén áprilisban megtartott 16. kongresszusának határoza­taival. Rabat Éhségsztrájkkal tiltakozik a marokkói Casablanca egyik politikai foglyok számára fenntartott börtönében 48 ér­telmiségi amiatt a brutális bánásmód miatt, amelyben a börtönhatóságok részesítik őket, — írta a csütörtökön az iraki hírügynökség. A bebörtönzöttek a fel- szabadulás és szocializmus pártjának tagjai, üzenetet jut­tattak el a marokkói igazság­ügyminiszterhez, amelyben követelik a börtönben ural­kodó egészségügyi és élelme­zési helyzet javítását. Helsinkiben folyik az általános vita Figyelemre méltó haladás mutatkozik az európai bizton­sági és együttműködési konfe­rencia előkészítésével foglal­kozó nagyköveti tanácskozá­son Helsinkiben. A csütörtöki általános vita azt mutatja, hogy a részvevők számos kér­désben egyetértenek, s bár az értelmezés tekintetében még nyilvánvalóan várható vita, máris sok olyan közös téma merült fel, amelyet a konfe­rencia napirendjére kívánnak tűzni. A csütörtöki ülésen ismét hat felszólalás hangzott el: Norvégia, Belgium, Svédor­szág, Nagy-Britannia, Jugosz­lávia és Dánia nagykövetéé. Kivétel nélkül valamennyi felszólaló hangsúlyozta, hogy Európában kedvező lég­kör alakult ki egy ilyen konfe­rencia összehívására. Egyetér­tés látszik kialakulni a napi­rend főbb vonásaiban: meg kell majd vitatni az együtt­működés és a biztonság fő fel­adatait, illetve azok gyakorla­ti alkalmazását. Figyelmet keltett a csütör­töki ülésen Tscherning dán nagykövet felszólalása, aki a NATO-tagállamok közül első­nek s eddig egyedül javasolta: a biztonsági konferenciát jú­niusban rendezzék meg Hel­sinkiben. Ami általában a NATO or­szágok képviselőinek felszóla­lásait illeti, azok többé-kevés- bé megfeleltek az atlanti szer­vezet korábban kialakított el­Fel függesztik a csapatkivonást? SAIGON Az Egyesült Államok a to­vábbi párizsi bizalmas meg­beszélések eredményére várva csütörtökön felfüggesztette csapatainak kivonását Dél-Vi- etnamból —, közölték saigoni amerikai források. Maga a sai­goni hadvezetés is megerősítet­te: Washingtontól nem kapott semmiféle utasítást a további létszámcsökkentésre. Ezzel szemben az amerikai hadügyminisztérium csütörtö­kön azt erősítgette, hogy to­vább folytatják az amerikai csapatok kivonását Dél-Viet- namból. Hozzáfűzte azonban, hogy „csak korlátozott alapon és hivatalos bejelentés nélkül”. Ezt azonban a Pentagon is megerősítette, hogy a Dél-Vi­etnamban állomásozó amerikai csapatok létszámának csök­kentését „a párizsi bizalmas megbeszélések eredményétől tárgyalások eredményétől” teszik függővé. Washingtoni tájékoztatás szerint jelenleg 27 000 ameri­kai katona tartózkodik Dél-Vi­etnamban. Az AP hírügynök­ség ennek kapcsán megjegyzi, hogy a Dél-Vietnamnak nyúj­tott amerikai támogatás „oroszlánrészét” a Guam szi­getén és Thaiföldön lévő ame­rikai légitámaszpontokról és a vietnami felségvizeken cirkáló amerikai 7. flotta hadihajói­ról biztosítják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Thieu- rezsimet — a déli országrész­ben állomásozó 27 000 ameri­kai katonán kívül —, további mintegy 100 000 amerikai ka­tona támogatja a Vietnamon kívüli bázisokról. (AP) öt világváros polgármesterei tanácskoznak a metropolisok közös problémáiról Tokióban. Balról jobbra: Plummer londoni, Promiszlov moszkvai, Lindsay New York-i, Moreau párizsi és Ryokichi Tokió főpolgármestere Felvételre keresünk ALJA ÜZEMÜNKBE VEZETŐKET és FÉRFI MUNKAERŐKET Fizetés megegyezés, illetve kollektív szerződés szerint. Ugyancsak alkalmaznánk SZTK-ÜGYINTÉZŐT, DUNA CIPŐGYÁR 3. sz. telepe, Oroszlány. Megközelíthető: helyi buszjárattal. Jó hírek az üvegpalotából Üjra bebizonyosodott: a Szovjetunió, a szocialista or­szágok által elindított folya­mat, amely a leglátványosabb eredményeket európai vi­szonylatban érte el', koránt­sem korlátozódik kontinen­sünkre. Sokasodnak a jelei annak, hogy pontosan az tör­ténik, amit reméltünk: az európai enyhülés áthatja a nemzetközi légkört és világvi­szonylatban érezteti jótékony hatását. Ezt a megállapítást igazolják a New York-i East River mellől, az ENSZ üvegpa­lotájából érkezett legfrissebb jelentések. Az Egyesült Nemzetek szer­vezetének legfontosabb fóru­ma, a közgyűlés, ünnepélyes határozatot fogadott el és eb­ben a tagállamok nevében el­ítéli az erőszak alkalmazásá­nak valamennyi formáját a nemzetközi kapcsolatokban. A határozat állást foglal a nukle­áris fegyverek alkalmazásának eltiltása mellett és kijelenti: megengedhetetlen minden erő­szakos területszerzés, vagyis az államok elidegeníthetetlen jo­ga, hogy megvédjék területü­ket. Ugyanezen a napon egy má­sik rendkívüli horderejű dön­tés is megszületett: a közgyű­lés jóváhagyta a leszerelési vi- lágkonfererrm összehívására irányuló A '.t javaslatot. Mivel a másik, az erőszakot elítélő határozat is szovjet kezdeményezésre született, el­mondhatjuk, hogy ez újabb je­lentős napja volt a szovjet bé­kekezdeményezések immár so­rozatos sikerének. A világszervezet mindkét határozatát ugyanaz a szellem sugallta: a legmagasabb rendű humanizmus. A cél nem keve­sebb, mint az, hogy az embe­riség végre véglegesen küszö­bölje ki azt, ami minden ter­mészeti csapásnál jobban meg­keserítette a történelem egy­mást váltó nemzedékeinek életét: a fegyveres erőszakot, a háborút. Jó arra gondolni, hogy miközben Helsinkiben — ugyancsak a szocialista orszá­gok kezdeményezésének sike­reként — ugyanezért a célért küzdenek az európai államok delegátusai, a népek világfóru­mán is hódit ez a szellem. Az erőszak elítélését mind­össze négy ENSZ-tagállam el­lenezte: Portugália, a Dél-Af- rikai Köztársaság, Albánia és Kína. Malik szovjet fődelegá­tus rámutatott: Peking a gyar­matosítás legjellegzetesebb képviselőivel került egy tá­borba a szavazás során és eb­ből nyílván az afrikai orszá­gok is levonják a következte­téseket. Hozzátehetjük: nemcsak az afrikai országok... képzeléseinek, bár több felszó­lalás mutatott kisebb-nagyobb eltéréseket ettől. Míg például a dán nagykövet már a közel­jövőben lehetségesnek látta a biztonsági konferencia össze­hívását, Eggermont belga nagykövet, azt hangoztatta, hogy előbb alapos előkészítő munkát kell végezni a napi­rend meghatározására, s csalt azután lehet az időpont kijelö­lésével foglalkozni. Több NATO ország képviselője is hangoztatta, hogy az ilyen elő­készítésnél pontosan kell meg­határozni a tanácskozás napi­rendjét, nehogy azután a té­mákat „eltérő módon lehessen értelmezni.” A napirendi kérdések közé kívánják sorolni a NATO-or- szágok — ugyancsak több-ke­vesebb árnyalati eltéréssel — a katonai kérdések megvitatá­sát is, hangsúlyozták azonban, hogy a gyakorlati problémák­nak nem ezen a fórumon kell megvitatásra kerülniük, itt in­kább a biztonsági kérdés kato­nai aspektusát kellene véle­ményük szerint érinteni. Az ügyrendi kérdéseikről Tscherning dán nagykövet ál­lást foglalt az úgynevezett há­romszakaszos megoldás mel­lett: először a külügyminiszte­reknek kell összeülniük, majd a munkát bizottságokban kell folytatni. A dán nagykövet szerint a harmadik szakasz­nak is miniszteri szinten kell majd végbemennie. SALT Genfben kezd élénkülni a hadászati fegyverrendszerek korlátozásáról tárgyaló szov­jet és amerikai küldöttség munkája. Ezen a héten meg­alakult és elkezdte munkáját az első munkabizottság. Fel­adata az, hogy folyamatosan javaslatokat dolgozzanak ki a szakkérdésekben. A Neue Zürcher Zeitünk ér­tesülése szerint sor kerülhet további — politikai, katonai, illetve tudományos-munkabi­zottságok megalakítására. Perón ügyvédié tiltakozik Perón, volt argentin elnök két ügyvédje csütörtökön a legfelsőbb bírósághoz fordult, követelve, hogy helyezzék ha­tályon kívül Lanusse elnök­nek azt a rendelkezését, amely szerint a jövő év márciusában sorra kerülő elnökválasztáso­kon csak olyan jelöltek indul­hatnak, akik 1972. augusztus 25-től az ország területén tar­tózkodnak, vagyis legalább kéthónapos „egyhelyben, la­kással” rendelkeznek. Csütörtökön egyébként a* /argentin belügyminisztérium '— a politikai pártok vezetői­vel folytatott konzultációt kö­vetően — december 29-ről, 19-re hozta előre az elnök­választási küzdelemben való részvételre szóló jelentkezés határidejét Megdöbbentő különbség New York Az ENSZ-közgyűlés szerda délutáni ülése kompromisszu­mos határozatot fogadott el a Bengáli Népi Köztársaság ENSZ-tagságának ügyében. A határozat, amely az előzetes megállapodás alapján vita, il­letve szavazat nélkül került elfogadásra, kifejezi az ENSZ- tagállamok reményét, hogy a Bengáli Népi Köztársaság „hamarosan felvételt nyer a világszervezetbe”, ezt a meg­állapodást azonban összekap­csolja egy másik határozattal, amely az indiai—pakisztáni háború során fogságba esett személyek kölcsönös szaba­don bocsátására szólítja fel a feleket. A Kínai Népköztársaság küldötte felszólalásában han­goztatta, hogy kormánya „nem ellenzi alapvetően a Bengáli Népi Köztársaság ENSZ-felvételét, a jelenlegi körülmények között azonban nem járulhat hozzá”. Mint ismeretes, Kína a Biztonsági Tanácsban egyszer már meg­vétózta a felvételt. A közgyűlés ezután áttért fegyverkezési kérdésekre, kü­lönös tekintettel arra a jelen­tésre, amelyet a leszerelés gazdasági kihatásait tanulmá­nyozó kilenctagú bizottság terjesztett Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár elé. A svéd Alva Myrdal asszony vezetése alatt álló szakértői bizottság a többi között megállapította, hogy a világon jelenleg több mint kétszázmilliárd dollárt költenek évente fegyverke­zésre, s mindössze nyolcmil- liárd dollárt fordítanak a gazdaságilag elmaradott or­szágok segélyezésére. A jelen­tés „megdöbbentőnek” minő­síti a két adat közötti különb­séget. Eban expozéja Eban izraeli külügyminisz­ter szerdán a kormány rend­kívüli ülésén kijelentette Iz­rael és Csád Köztársaság kö­zött semmi olyan nézeteltérés nem merült fel, ami a diplo­máciai kapcsolatok megszakí­tására magyarázatot adna. Tombalbaye csádi elnök kedden közölte, hogy országa szakít Izraellel. A döntés oka Eban szerint az, hogy az arab országok két év óta „rendkí­vüli nyomást gyakoroltak Tombalbaye elnök kormányá­ra”. Expozéját Eban azzal a mesterkélten derülátó meg­jegyzéssel zárta, hogy a sza­kítás „nem szükségképpen je­lez romlást Izrael és Fekete- Afrika kapcsolataiban, ame­lyek — egészüket tekintve — jók”. Jeruzsálemi politikai megfi­gyelők — mint az AFP írja — kevésbé optimisták. Emlé­keztetnek arra, hogy a hatna­pos háború óta három afrikai ország, Guinea, Uganda és Csád szakított Izraellel. Szá­mos afrikai országgal „fagy­ponton” vannak a kapcsola­tok, A Komáromi Kőolajipari Vállalat felvételre keres pénzügyi és számviteli főiskolát végzett 1—2 éves gyakorlattal rendelkező szakembereket, iparszakon végzett közgazdászokat, szervezői gyakorlattal rendelkező, főiskolát, egyetemet végzett szakembereket, vegyipari gépészmérnököt, szerves vegyészmérnököt, építészmérnököt, építésztechnikust, erősáramú villamosmérnököt. Fenti végzettséggel rendelkező házaspárok előnyben! Lakást 2 éven belül biztosítunk! Fizetés kollektív szerződés szerint. Pályázatokat részletes önéletrajzzal, 2922. Komáromi Kőolajipari Vállalat, Szőny Személyzeti és Oktatási Osztályra kérjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom