Dolgozók Lapja, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAl EGYESÜLJETEK! FENTEK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. évf. 283.9Z. Ara: 80 fillér & szovjet párt- és kormányküldöttség látogatása a Csepel Vas- és Fémmíívekben Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsága fő­titkárának vezetésével ha­zánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémművekbe látoga­tott, ahová elkísérte magas rangú vendégeinket Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára is. „Vörös Csepel” készült a baráti fogadásra. Az üzem­részekben, a falakon, a csar­nokokban, folyosókon képek, rögtönzött kiállítások, grafi­konok rögzítették a gyáróriás egy pillanatát, s adtak átte­kintést a. termelésről, a ter­mékcseréről, a gazdasági és baráti kapcsolatokról. Amint a gyár vezetőinek kalauzolásával munleahelyről munkahelyre haladt a kül­döttség, előkerültek a zászlócs­kák, összeverődtek a tenyerek, s forró hangulat fogta egybe a két nép képviselői találko­zásának perceit. A munkások öntudatosan, a gazda büszke­ségével tették mindennapos dolgukat, s a magyar embert jellemző nyílt barátsággal, közvetlen szívélyességgel szól­tak Brezsnyev elvtárshoz. Katona Ferencné például bi­zakodással fordult az SZKP KB főtitkárához: „Milyen eredmények várhatók a most folyó helsinki tárgyalások­tól?” Brezsnyev elvtárs nyom­ban válaszolt: Minden remény megvan arra, hogy nem lesz há­ború, békében élhetünk, de lehetnek olyan körülmények, amelyek között ez könnyen nem biztosítható!” A kérdések, kézfogások, egy-egy meleghangú, elismerő szó, bejegyzés a brigádnaplók­ba, pillantás a kiállításokra — mindez végtelenül rövid időnek tűnt azok számára, akik mindent meg akartak mutatni, mindent el akartak mondani, amit testvérnépünk képviselőinek szántak. S hogy mennyire várták a csepeliek, a budapestiek és az egész ország népe ezt a láto­gatást, azt Dómján László esztergályos — a barátsági nagygyűlés első hozzászólója egyszerűen így fogalmazta meg: „Mi, csepeli munkások a X. kongresszus idejére vártuk Brezsnyev elvtársat! De ami késik, nem múlik!” Szavaival áthidalta a protokoláris űrt, s népünk vezető osztálya, a munkásosztály nevében mély­séges tisztelettel, igaz barát­sággal mondta „ .. .sem Cse­pel munkásai, sem az ország, nem feledik soha, hogy mit köszönhetnek a Szovjetunió­nak!” A fel-f eltörő tapsvihar, a mo­solygó arcok derűje, melege adott Iteretet a nagygyűlés két szónoka, Kádár János és Leonyid Brezsnyev elvtársak mondanivalójának. Kádár János: — ........... — f N épünk igaz híve és építője a magyar—szovjet barátságnak TISZTELT NAGYGYŰLÉS í KEDVES BREZSNYEV ELVTÁRSI KEDVES ELVTARSAK! BARÁTAIM í Mindnyájan átérezzük az esemény különleges fontosságát, amikor most, itt Csepelen, a magyar munkásmozgalom fellegvárában körünkben üdvözölhet­jük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló képviselőit. Engedjék meg, hogy a magyar kom­munisták, a szocialista társadalmat épí­tő magyar nép nevében, őszinte tiszte­lettel és szeretettel én is köszöntsem Brezsnyev elvtársat, a nemzetközi kom­munista mozgalom, a béke ügyének ki­emelkedő és fáradhatatlan álarcosát, a magyar nép igaz barátját, valamint a szovjet küldöttség minden egyes tagját. Szívből köszöntőm a magyar—szovjet barátságnak szentelt mai nagygyűlé­sünk minden résztvevőjét, fővárosunk, Budapest és Csepel dolgozóinak képvise­lőit. KEDVES ELVTARSAK! A megingathatatlan, szilárd elvi ala­pokon nyugvó, mély történelmi gyöke­rekkel bíró barátságunk és szövetsé­günk kiemelkedő eseményeként került sor a szovjet párt- és kormányküldött­ség mostani látogatására hazánkban. Pártjaink, kormányaink képviselőinek tárgyalásait az internacionalizmus, az őszinte barátság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érintettük kétol­dalú kapcsolataink, és közös nemzet­közi harcunk összes lényeges kérdését. Mély megelégedéssel szólhatunk itt a nagygyűlés, az ország nyilvánossága előtt arról, hogy az összes megtárgyalt kérdésben ezúttal is teljes nézetazonos­ság volt közöttünk, tárgyalásaink rend­kívül hasznosak és eredményesek vol­tak. TISZTELT NAGYGYŰLÉS! BARÁTAIM! A kialakult gyakorlatnak megfelelő­en, megbeszéléseinken tájékoztattuk szovjet elvtársainkat belső helyzetünk­ről, az eredményekről, a még megoldás­ra váró feladatokról is. Megkönnyítette számunkra ezt, hogy pártunk Központi Bizottsága éppen két héttel ezelőtt érté­kelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett munkát. A Központi Bizottság joggal állapította meg, hogy a kongresszus irányvonala kiállta az idő és a gyakorlat próbáját, az elmúlt két év alatt nagy eredmények születtek a szocialista társadalom épí­tésének minden területén. A döntő mindenekelőtt az, hogy párt­tagságunk, társadalmunk összes pozi­tív erői egyhangúlag elfogadták, magu­kénak vallják és tettekkel támogatják a X. kongresszus irányvonalát, a szocia­lizmus építésének programját. Ez ered­ményeink legfőbb forrása. Az ország belpolitikai helyzete ren­dezett, társadalmunk a kongresszus ál­tal megjelölt irányba fejlődik. Belpoli­tikai törekvéseink középpontjában an­nak a politikának a megvalósítása áll, amely a munkásosztály vezető szerepé­nek szilárd és fokozódó érvényesülése mellett lehetővé teszi, hogy a szocialista társadalom teljes felépítése valóban az egész nép, az e célért tömörülő és ösz- szeforrott nemzet alkotása legyen. Népgazdaságunk a negyedik ötéves terv céljaival összhangban fejlődik. Az ipar bruttó termelése 1972-ben több mint 6 százalékkal növekszik és a növe­kedés teljes egészében a termelékeny­ség emelkedéséből származik. A mező- gazdaság termelése a kedvezőtlen idő­járás ellenére mintegy 4 százalékkal meghaladja a múlt évit. A lakosság egy főre eső reáljövedelme 4,2 százalékkal, az egy keresőre jutó reálbér 2,4 száza­lékkal emelkedik az idén. Pártunk és kormányunk alapvető fel­adatnak tekinti — a végzett munka eredményeivel összhangban és a szociá­lis igazságosságnak megfelelően — a dolgozók életszínvonalának rendszeres emelését, ami a szocializmus alapvető ismérve és követelménye. A lakosság életkörülményei általános gazdasági fejlődésünknek megfelelően javulnak. Népgazdaságunk stabilitásának és fejlesztésének legfontosabb külső ténye­zője a szocialista országokkal, minde­nekelőtt a Szovjetunióval való szaros gazdasági együttműködés. Jövendő gaz­dasági fejlődésünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjet­unióval bonyolított áruforgalmunk je­lentős része a különböző áruszállítási, kooperáció és szakosítási megállapodá­sokkal már ma 10—20 évre előre meg­alapozott. Meggyőződésünk, hogy jó irányba haladunk, általános szocialista céljainkat szolgáljuk azzal, hogy to­vább erősítjük népgazdaságaink kölcsö­nösen előnyös kapcsolatait. Minden szükséges feltétel megvan ah­hoz, hogy szocialista fejlődésünk vona­la a jövőben is töretlenül felfelé ívelő legyen. Ez irányú munkánkban a kom­munisták cselekvő közreműködésére, a vezetők fokozottabb felelősségvállalásá­ra és a munkásosztály, az egész dolgozó nép helytállására, a szocializmus iránti odaadására építünk. TISZTELT NAGYGYŰLÉS! KEDVES ELVTARSAK! A szocializmust építő magyar népnek a munkában, a harcban nagy erőt ad annak tudata, hogy hű barátként min­dig és minden körülmények között vele van a nagy szovjet nép, a Szovjetunió. A magyar kommunisták, a magyar nép élénk figyelemmel követi és ismeri a szovjet nép munkáját, sokszor hallat­lan nehézségeket leküzdő erőfeszítéseit. Tudjuk, hogy a szovjet nép híven kö­vetve lenini élcsapatát, teljes egységbe forrva dolgozik a Szovjetunió Kom­munista Pártja XXIV. kongresszusa lelkesítő határozatainak végrehajtásán, a IX. ötéves terv gigászi feladatainak megoldásán, s kommunista építő mun­kája hatalmas eredményeket hozott. A Szovjet állam, az SZKP XXIV. kong­resszusának általános elismerést nyert békeprogramja megvalósításáért dol­gozva nagy külpolitikai sikereket ért el. A magyar kommunisták, a magyar nép üdvözli ezeket az eredményeket, és szívből újabb sikereket kíván szovjet testvéreinek. {Folytatás a 3. oldalon) A városi pártbizottság ülése Tatabányán Csütörtökön kibővített ülést tartott a tatabányai városi pártbizottság. Az ülésen a párt- bizottság tagjain kívül részt vettek a megyeszékhely nagy­üzemi pártbizottságainak tag­jai, a pártszervezetek titkárai, az üzemek és vállalatok gaz­dasági vezetői. Részt vett és felszólalt Mokri Pál, a megyei pártbizottság titkára és Simon Antal, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Az ülést Szabó Béla, a párt- bizottság titkára nyitotta meg, majd Takács Tihamér, a me­gyei párt-végrehaj tóbizottság tagja, a városi pártbizottság első titkára tartott tájékozta­tót. az MSZMP Központi Bi­zottsága november 14—15-i üléséről. Ezután Szunyogh László, a pártbizottság titkára tartott vitaindítót a résztve- vőkhöz előzőleg írásban eljut­tatott napirendi pont anyagá­hoz, amely az idei vállalati és költségvetési gazdálkodás ál­talános tapasztalatairól és a jövő évi feladatok irányelvei­ről szólt. A vitában számos felszóla­lás hangzott el, amelyekre Ta­kács Tihamér adott választ. Ezt kövétően a kibővített ülés résztvevői határozatilag fejez­ték ki egyetértésüket a Köz­ponti Bizottság november 14 —15-i ülésén hozott állásfog­lalással. Úttörőszobát avattak A százéves, öreg épület bel­seje egészen megfiatalodott Ta­tabánya II. kerületében, a Gel- lért téren. Igaz, sokan közre­működtek abban, hogy az ódon falak között új élet kezdőd­hessen, igazi úttörőszobát avathassanak a Dózsa iskolá­kal hozzájárultak az úttörő­szoba létrehozásához. Ezt követően Doktor Éva, városi úttörőtitkár adta át a pajtásoknak az új létesítményt, amely éppen a tizedik a vá­rosban. Az úttörőszoba kul­csával együtt egy lemezját­A kulcsátadás ünnepélyes pillanata ban. A tatabányai Építőipari Szövetkezet, a Delta Ktsz dol­gozói, s a központi műhely Zalka Máté szocialista brigád­jának tagjai, a szülők és az iskola pedagógusai segítettek abban, hogy újjávarázsolt, szé­pen berendezett terem álljon az úttörők rendelkezésére. Az avató ünnepségen sok vendég megjelent. Ott voltak az iskola egykori növendékei, tanárai, a társadalmi munkát végzett szülők. A vendégek közt helyet foglalt Salamon Hugóné, a városi tanács el­nökhelyettese is. Az iskola igazgatója Szalag Ferencné köszöntötte a vendégeket, és egyben köszönetét mondott mindazoknak, akik munkájuk­szót iS átnyújtott az iskola növendékeinek — a KISZ vá­rosi bizottsága és az úttörőel­nökség ajándékaként. A Dó­zsa iskola úttörői nevében Olasz Katalin köszönte meg a felnőttek szép ajándékát, az úttörőszobát. Az avatás után a Puskin művelődési otthonban Dózsa emlékünnepséget, rendeztek. Szalag Ferencné igazgató mon­dott beszédet, az iskola diákjai pedig emlékműsorral idézték a nagy parasztforradalmár alakját. A műsor második ré­szében az iskola egykori nö­vendékei, a Puskin művelődé­si ház nemzetiségi együttesé­nek táncosai, énekesei, zené­szei léptek fel. 480 vagonos siló épült a táti malomban A valamikori vízimalom he­lyén, Táton, a Komárom me­gyei Gabonafelvásárló és Fel­dolgozó Vállalat körzeti üze­mében villamosított, pneuma­tikus rendszerű tökéletes be­rendezések őrlik a gabonát. Naponta mintegy négy vagqp különféle minőségű liszt ké­szül az üzemben. Űjdonság, hogy a lisztet itt csomagolják, a kereskedelem igényei sze­rinti csomagokat készítenek. A táti üzemből kikerülő liszt­nek mintegy 90 százaléka ke­rül a dorogi járás sütőipari üzemeibe, illetve élelmiszer- boltjaiba. Az üzem munkáját nem csak a gabona őrlése jelenti. Az idén 650 vagon kukoricát és 1000 vagon búzát vásároltak fel a dorogi járásban, ezt szá­rítják, tárolják, illetve feldol­gozzák. Üzemel a Colmann-tí- pusú szárítógép, amely napi négy vagon termék feldolgo­zására képes. Idén rendkívül nedves a gabona, normális kö­rülmények között ez a szárító egység napi 10 vagon feldol­gozására is képes lenne. A hiányos raktározási kapa­citás miatt tetemes mennyisé­gű terméket kénytelenek a szabadban, fólia alatt tárolni. Mintegy 400 vagonnyi áru te­lel karámokban, fólia alatt. Ezen a helyzeten enyhít a most felépített 480 vagonnyi tennék befogadására képes, a Borsod- nádasdi Lemezgyár által készí­tett siló. Űjdonság az üzemben, hogy a Környei Állami Gazdaság­gal kooperálva különleges — angol szabadalom alapján ké­szült — mobil keverőgépet működtetnek. Ebből a beren­dezésből a múlt évben a vilá­gon mindössze 6 darab műkö­dött. .. A mostani kedvező ta­pasztalatok alapján kezdi el az angol gyár a széria-terme­lést. A gép — amelyet gépko­csi alvázra szereltek — órán­ként 30 mázsa különféle tá­pot készít. Ez a mennyiség elegendő arra, hogy a dorogi járást ellássák táppal. A nagy­üzemi gazdaságokon kívül a háztáji gazdálkodást folytatók is vásárolhatnak a termékek­ből. Ennek érdekében a doro­gi'járásban 14 eladó telepet lé­tesítettek, ahol a kívánt táphoz a lakosság könnyen hozzájut­hat. Megfiatalodott, modernebb lett az öreg táti malom. Ter­vezik, hogy a jövőben napi 10 vagon kapacitású dán import­ból származó keverőüzemet építenek. Az üzem termékei keresettek, a tapasztalatok szerint az itt őrölt liszt nagyon jó minőségű. Kádár János és Leonyid Brezsnyev beszéde a barátsági nagygyűlésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom