Dolgozók Lapja, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-13 / 242. szám

Jó reggelt*.] ◄ 1972. október 13. péntek 5 3Cálmíui, f>t/e 5 napja 5 ■4 Várható időjárás pénteki estig: változóan felhősí idő. Szórványosan eső, í egy-két helyen esetleg zi-í vatar. Mérsékelt, napköz- < ben megélénkülő észak- * nyugatira forduló szél. < Várható legmagasabb nap-; pali hőmérséklet: a napos; helyeken 20, máshol 15 foki körül. í Az utolsó petróleumlámpás tanyai iskolák Százötven évvel ezelőtt, 1822. < október 12-án halt meg — 85 \ éves korában — Antonio Ca-4 nova olasz szobrászművész, a \ klasszicizmus nagy hatású, leg- \ jelentősebb mestere. Velencében G. Torretti taní­totta mintázásra. Már fiatal-4 kori müveiben (Daedalus és < Ikarus s egyéb mitológiai \ kompozíciók) előfordult a ba- . rokk mozgalmasságtól, nyu- godt, higgadt formálásra tö­rekedett. Később Kómában te­lepedett le, ahol az antik szob- 4 rászat utánérzésével alakult ki < klasszicizáló stílusa. Élete \ során sok jelentős megbízást ■« kapott; köztük XIII. és XIV. \ Kelemen pápa fali síremlékei- « nek elkészítésével bízták meg. \ Mitológiai tárgyú kompozíciói \ (Amor és Psyche, Hébé, Há- < rom grácia, Venus stb.) gyak- * ran több példányban készül- < tek. 1798-ban Bécsbe ment, < ahol megbízást kapott Kriszti- « na főhercegnő síremlékének * elkészítésére. 1802-ben Párizs- < ban Napóleon foglalkoztatta; < őt az antik hős, Achilles pó- * zában örökítette meg, Napó-4 leon anyját széken ülve, mint ^ Agrippinát, nővérét pedig, Paulina Borghesét egyik leg-< szebb művén mint fekvő Ve- \ nust. Portrészobrászként is - jelentős volt. Magyarországi rnegrende- lésre is dolgozott, többek közt * Széchenyi Istvánnak készített * egy Venus és egy Beatrice - szobrot. Alig több mint egy éve, hogy az ország legnagyobb ta­nyás megyéjében, Bács-Kis- kunban, meghirdették a tanyai iskola-villamosítási és diák­otthon-építési programot. Az akcióhoz a Hazafias Népfront megyei bizottsága, az SZMT és a megyei KISZ-bizottság közös felhívásban kérte a la­kosság, mindenekelőtt pedig a gazdálkodó szervek anyagi, társadalmi segítségét. A megyei kollégiumi alapba eddig összegyűlt pénzösszeg felhasználásával Kiskunmaj- sán épül az első „tanyai” diák­otthon, amelyet a következő tanévben több mint 200 pusztai kisdiák népesít majd be. Az új hétközi otthon1 építését a budapesti műszaki egyetemis­ták társadalmi segítségével ez év nyarán kezdték meg. A nagyszabású akció másik részét, a 79 tanyai iskola vil­lamosítását, példamutató mó­don sikerült megoldani: befe­jezését 1973. végére tervezték, s éhelyett egy évvel korábban, már most az utolsó hat pet­róleumlámpás iskolába vezetik a villanyt. Az akciót elindító szervek úgy döntöttek, hogy Petőfi- szállás csólyosi úti tanyai is­kolájában — itt gyullad ki néhány hét múlva utolsóként a villanyfény — november 7-én ünnepséget rendeznek a sikeres társadalmi összefogás méltatására. MŰSOROS EST ÚJVÁROSBAN Közkedvelt színészek, éne­kesek és zenészek szerepelnek azon a műsoros esten, ame­lyet 14-én szombaton rendez a Pestvidéki Vendéglátó Vál­lalat a Gerecse étteremben Tatabányán. A műsorban töb­bek közt Géczy Dorottya, Maj- láth Jenő is fellép. ÚTTÖRŐ MUNKÁSŐRÖK VETÉLKEDŐJE Az oroszlányi Sallai Imre úttörő munkásőr zászlóalj ve­télkedőt rendez a pajtások számára szombaton délután az ifjúsági házban. „Harci” fel- készültségükről, ügyességük­ről adnak számot az ifjú, út­törő munkásőrök. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagyanyánk özv. Vörös Istvánné 86 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunkat fo­lyó hó 14-én, szombaton 13 órakor, a bánóidat Oregtemetö ravatalozójából, a katolikus egyház szertartása szerint he­lyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család. MAI MAGYAR KISPLASZTIKA A Kiállítási Intézmények igazgatósága és az oroszlányi városi tanács művelődésügyi osztálya a Mai magyar kis­plasztika címmel kiállítást rendez a városi tanács klub­termében. A kiállítást október 14-én fél 12 órakor Fehér István, a városi tanács elnökhelyettese nyitja meg. A megnyitás után tárlatvezetés lesz. A kisplasz­tika kiállítás október 28-ig tekinthető meg, naponta 9—16 óráig. KOZMETIKAI KIÁLLÍTÁS Szerdán kozmetikai kiállí­tást nyitottak a komáromi lenfonógyár művelődési ter­mében. A tatai Iparcikk Kis­kereskedelmi Vállalat tanács­adással egybekötött termékbe­mutatót 'tartott. A kozmetikai szerek nemcsak szépítést és esztétikai hatáskeltést szol- gálnak, hanem a textilipari dolgozók munkahelyein első­sorban a kéz és az arc bőré­nek védelmére adnak lehető­séget. Az egynapos kiállítást sok érdeklődő kereste fel. NAGYOBB ÜJSAGPAVILON... került a régi helyére Eszter­gomban a „Bistró” szomszéd­ságában. A régi bizony már kicsinek bizonyult. Át sem lehetett tekinteni, hogy meny­nyi olvasnivalót, újságot, fo­lyóiratot, képeslapot kínál az elárusító. Az új nem csak kor­szerűbb, esztétikusabb, de tá­gasabb is, így az igényeket is jobban ki tudja majd elégí­teni. DÖMPERÓRIAS Sikerrel „államvizsgázott” a legnagyobb szovjet tehergép­kocsi, a 75 tonna teherbírá­sú „Belaz”-dömper. A belo- russziai autógyárban készített óriás teherautó motorja ezer lóerős, maximális sebessége 60 kilométer óránkint. Az új konstrukció próbaüzemelését a Krivoj Rog-i ércbányákban végezték el sikerrel. Az óriás­dömper első gyári szériája még az idén elkészül. Jelmezes főpróba „Holdszerű viszonyok között, mesterséges kör­nyezetben gyakorol Cérnán és Schitt amerikai űrha­jós, az Apolló—17 decemberben felszálló legénységé­nek két tagja. Az újabb tudományos kísérletek egyi­ke arra akar választ adni, létezik-e a Hold felszíne alatt víz, egy másik keretében pedig a világűr gra­vitációs viszonyait vizsgálják majd. OKTÓBER 15-ÉN megnyílik a 2. Bukaresti Nemzetközi Vásár. Az október 24-ig tartó rendezvényen 27 ország 700 kiállítója vesz részt. Mérgezett kenyér Egy héten belül másod­szor okozott tömegmérge­zést Szicíliában a mérgezett liszt. Előbb Acirealeban két személy meghalt, majd szerdán Catania közelében 36 személyt kellett kór­házba szállitani, amiért a romlott lisztből készült ke­nyeret fogyasztották. Áramszünet Az ÉDÁSZ értesíti a fogyasz­tókat, hogy október 14-én 7—15 óráig Szőny községben, Béla-, Boldogasszony- és Bil- legpusztán, október 15-én Al­másfüzitő, Naszály, Dunaalmás és Neszmély községben és Al­máspusztán 7—15 óráig áram­szünet lesz. Ugyancsak áramszünet lesz 14-én, szombaton 8-tól 11 órá­ig Esztergomban a szigeten, Szentgyörgymezőn és a relé­gyárban. A KIOLVASOTT ÜJSAG IS ÉRTÉK! Gyűjtse össze, mert a tiszta, gyűretlen. kötegelt újságpapírt kilónként 1 forintért, a szín.-s újságokat, a folyóiratokat, a nyomtatott füzetekéi a puha fedelű könyveket, füzeteket és az irományokat kilónként 50 fillérért, a papírgyártásnál felhasználható, vegyes papírhulladékot kilónként 40 fillérért MEGVESZI A GYERMEK TÁNCCSOPORT A tatai művelődési központ­ban megalakult a gyermek­tánc csoport. A csoportot Mil- tényi Gábor, a művelődési ház munkatársa, a tatabányai Bá­nyász Tánccsoport tagja ve­zeti. Tatabánya 25 éves fennállása alkalmából a Magyar Posta alkalmi bélyegzést használt a Népházban felállított postahivatalában ROMAI ERŐDÍTMÉNY Régészeti kutatások során a Nagyszombat melletti Pac- községben egy római erődít­mény maradványait tárták fel. A Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai régészeti intézetének munkatársai ed­dig egy római század lakta­nyájának vélt, 12 helyiségből álló két nagy épület alapjait vizsgálták meg. Feltárták még egy kisebb épület alapjait — itt valószínűleg az erőd pa­rancsnoksága székelt. A régé­szek római-kori bronz csatto- kat, karkötőket, szegeket, ke­rámiát és vasalást is találtak. Becses leletnek tartják a Vin- dobonában székelő X. légió jelzéses tégláit és fedőcsere­peit. A szakértők a leletekből arra következtetnek, hogy az erőd i. u. 370 és 375 között keletkezett. HAJÓTÖRÉS Egy 640 tonnás nyugatnémet teherhajó, a Rustringen csü­törtökre virradó éjjel elsüly- lyedt a Themse torkolatában, miután összeütközött a Shell olajtársaság egyik 12 000 ton­nás tartályhajójával. A nyu­gatnémet teherhajó hattagú személyzetéből ötöt kimentet­tek, a hatodik azonban el­tűnt. „AZ ISZLÁM SZELLEMÉBEN” A tripoli rádió nyilvános­ságra hozta a líbiai Forradal­mi Parancsnokság Tanácsának rendeletét, amelynek értel­mében a tettenért tolvajoknak ezentúl levágják a kezét és a fegyveres rablást halállal bün­tetik, még abban az esetben is, ha az akció nem járt siker­rel. Az új rendelet „az iszlám szellemében” fogant. A LÁZADÁS VÉGE Megegyezéssel ért véget a washingtoni Red Stone bör­tön ötven lakójának félnapos lázadása. A rossz élelmezés, a hosszú vizsgálati fogság és a cellák túlzsúfoltsága miatt tüntető rabok a hatóságok képviselőivel folytatott tárgya­lások után szabadon bocsá- _ tották tíz túszukat. Cserébe egy autóbuszon egy washing­toni bíróságra szállították őket, hogy az illetékes bíró­val személyesen megtárgyal­hassák panaszaikat. Parfüm Párizsból New Yorkba érkezett a világ legdrágább illatszeres üvegcséje. A malineux-parfüm család Vivre nevű készítményének 32 unciás adagját 4500 dollárért vette meg egy dallasi üzletember. AZ ŐSLAKÓK ARANYA Transvaal tartományban megkezdte működését Dél- Afrika egyik legnagyobb és leggazdagabb aranybányája. Az üzem feldolgozó berende­zésének kapacitása havi 180 000 tonn aranyérc. Templomi krimi Fegyveres férfi zavarta meg szerdán Spiringfield- ben egy baptista imaház istentiszteletének harminc résztvevőjét. Kényszerí- tett kettőt a hívek közül, hogy rendezzenek „gyűj­tést” társaik körében, majd pénzzel és ékszerek­kel megragodva odébbállt. HELIKOPTEREK Az Angol Légiforgalmi Tár­saság helikopter járatot szán­dékozik létesíteni London és Párizs között. A helikopter- összeköttetést a terv szerint Amsterdamra és Brüsszelre is ki akarják terjeszteni. MAR CSAK PÁR NAPIG A borítékos sorsjegyek nép­szerűségét jelzi, hogy már csak pár napig tart a „kész­let” a megyében. A napok­ban ismét nagyobb nyere­mény került elő. Esztergom­ban egy szerencsét próbáló játékos 20 ezer forintról szóló nyereményszelvényt talált a borítékban. „Tiszta vizet a fejekbe” Nem babonás a Mikroszkóp színpad. Pénteken, október 13- án mutatja be „Tiszta vizet a fejekbe” címmel új műsorát, s egyben ezzel kezdi meg új évadját. Komlós János, a szín­ház igazgatója ebből az al­kalomból elmondta, hogy pre­mierjük egyben évforduló is, hiszen pontosan öt évvel eze­lőtt ezen a napon nyílt meg a színház. Az új kabaréműsor arról a néhány problémáról szól, amellyel napjainkban ha­zánkban és a világban talál­kozunk — úgyhogy két és fél óránál nem is tart tovább. A keret, amennyire egy kabaré­nak kerete lehet — fűzte hoz­zá Komlós János — a százéves Budapest, — a miénknél va­lamivel nagyobb évforduló. De ebből számunkra nem a cen­tenárium a fontos, nem Bu­dapest, hanem ahogyan ma, itt, mi önmagunkat és a vi­lágot látjuk. Ügy véljük, van néhány szemléleti zavar, s ezért is adtuk a címet, „tiszta vizet a fejekbe”. Lehet, hogy mi sem látunk mindent jól, így aztán a cím önmagunkra is vonatkozik. GABONADÖMPING Hivatalos becslés szerint a Közös Piac tagállamainak ga­bonatermése 1972-ben ismét rekordmagasságot ér el. Az október 3-i helyzetnek meg­felelő adatok alapján a ga­bonatermés mennyisége 80,8 millió tonna lesz az 1971. évi 77,5 millió tonnával és az el­múlt öt év 71,4 millió tonnás évi átlagával szemben. Egyiknek így — másiknak úgy... Most aztán kinek higgyünk? Nagy feltűnést keltett az angol orvosi lapban dr. Craig Sharpnak, a brit olimpiai csapat egyik or­vosának tanulmánya. Sharp dr. ezt állítja: „ked­vező hatással van a spor­toló teljesítményére a szexuális élet akkor, ha azt a! verseny előtt néhány órával cselekszi”. A tanulmányban a szer­ző bizonyítékkal támaszt­ja alá teóriáját. Az egyik brit középtávfutó ugyan­is — a nevét természetesen nem közölte — a verseny előtt néhány órával intim kapcsolatot létesített, s a viadalon világrekordot fu­tott. Az orvos szerint egy­két hetes megtartóztatás nem befolyásolja az ered­ményeket, de „az edzés­módszerek soha nem fej­lődhetnek oda, hogy a szex egy sportoló életéből telje­sen kimaradjon”. Ellenkező véleményen van viszont a brit olimpiai ökölvívócsapat orvosa, I. L. Blomstein. Vizsgálatai szerint ugyanis a szexuális élet hatással van a szer­vezet adrenalin-háztartá­sára, amely a gyorsaságot és a szellemi erőkifejtést befolyásolja. DOLGOZOK LAPJA — a2 MSZMP Komárom ..megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: Tatabánya V., megyei tanács székháza. Telefon: 21—67, 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék; közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 27-es mellék; kulturális rovat; 18-as mellék: sport rovat: 14-es melles: levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10, 21—67, 81—31. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben és a Posta Központi Hirlapirodájánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, Felelős; Macher Zoltán. — INDEX; 2505*

Next

/
Oldalképek
Tartalom