Dolgozók Lapja, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-28 / 255. szám

Jó reggeltjj 1972. október 28. szombat cSiműfi napja Várható időjárás szom­bat estig: nyugat felől növekvő felhőzet, a Du-1 nántúlon helyenként eső. Mérsékelt, időnként élénk, helyenként erős déli, dél- keleti szél. Enyhe idő.1 Legmagasabb nappali hő-! mérséklet szombaton 15— | 20 fok között. I mésztelepet is bekapcsolják a helyi közlekedésbe 135 évvel ezelőtt, 1837. októ- | bér 28-án hangzott e! az első , magyar nyelvű operaelőadás a , Nemzeti Színházban: Bellini i című műve, Soumet azonos d- i mű tragédiájából. A Nemzeti Játékszínház, a későbbi Nemzeti Színház fa­il lai közt 1837 őszétől 47 éven át kapott otthont a zenés drá- , mai műfaj Is. Az 1860-as évek ■ során azonban mind sürgetőb- i ben merült fel az igény, hogy i az adott szűk keretek elle­nére egyre biztatóbban fejlő- 'dő operai részleg új hajlékot | kapjon. 1872-ben nevezték ki |azt a bizottságot, amely a fel- . építendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. A számítás­ba jövő telkek közül az akko- , ri Hermina-tér mutatkozott • legalkalmasabbnak; vételára 500 ezer forint volt. Szűk kö­rű pályázatot írtak ki annak ■eldöntésére, hogy a meghívott ' hat építőművész, köztük Ybl , Miklós, Steindl Imre. a bécsi , Ferdinand Fellner. a rigai , Ludwig Bohnstedt közül, ki- mek a tervei alapján épüljön ■ fel az új palota. A bíráló bi­■ zottság titkos szavazással (egy ■ ellenszavazattal) Ybl Miklós ' terve mellett döntött. 1875. | szeptemberében indultak meg földmunkák, és 1879 őszén i került tetó alá az épület. Et- i tői kezdve azonban a munká­■ latok nagyon elhúzódtak, és ■ csak 1884. szeptember végén ■tarthatták meg az első elő- ! adást. Az Operaház belsejét 1912- | ben Medgyaszay István ter- i vei alapj án korszerűsítették, imajd 1950-ben renováltak. GY ASZJELENTES ! Fájdalommal tudatjuk, hogy a jó férj és édesapa Salamon Sándor cipész, 38 éves korában el­hunyt. Temetése 1972. október 28-án, szombaton 15 órakor lesz a tatabányai újtelepi te­metőben. A GYÁSZOLÓ CSALAD. GYASZJELENTES ! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb feleség, édes­anya, nagymama Budavári Pálné rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1972. október 28-án, 12.30-kor lesz az újtelepi teme­tőben. A gyászoló család. Évek óta több mint egy kilo­métert kell gyalogolniuk a ta­tabányai cementgyár dolgozói­nak az autóbusz-megállótól hogy munkahelyükre érjenek'. Ilyen távolságra van a hár- mashídi, illetve a tatabánya­felsői megálló. A város III. ke­rülete, a mésztelep sincs be­kapcsolva a helyi közlekedés­be. A cementgyár dolgozói kö­zül többen az M 1-es út ke­reszteződésein át jártak az üzemig, de itt mindig fokozott volt a baleseti veszély. A cementgyár és a Volán hosszabb idő óta kereste a megoldást. A napokban a két vállalat megállapodásra jutott. A Volán a 7-es járatának vég­állomását áthelyezi a mészte­lepi lakóházakhoz, ahol két megállót létesítenek. Így a te­lep közel kétezer lakója ké­nyelmesen közlekedhet. A ce­mentgyár főbejárata három­négyszáz méterre lesz a végállo­mástól. A mésztelepi helyi köz­lekedéssel a cementgyár kőbá­nyáját is könnyebben megkö­zelíthetik a dolgozók. A 7-es járat végállomásának áthelye­zésével a felsői autóbuszpálya­udvar zsúfoltsága is csökken. A Volánnak és a cement­gyárnak ezt a tervezését a köz­lekedésrendészet is támogatja. A Gyár utca végén és a mész­telepi ABC-áruház előtt a. ce­mentgyár kiépíti a megállót és a buszfordulót, amihez a gyár dolgozói jelentős társadalmi munkával is hozzájárulnak. Az építkezést hamarosan megkez­Elhunyt Bihó Lajos Pénteken, 82 éves korában el­hunyt Bibó Lajos író. A Magyar írók Szövetsége és a művészeti alapok Irodalmi szakosztálya sa­ját halottjának tekinti. Temetésé­ről később intézkednek. Az idős író. újságíró Hódmező­vásárhelyen született, ott is kezd­te írói, újságírói pályafutását a „Hódmezővásárhely és vidéke” című lapnál. Paraszttárgyú regé­nyeivel és színpadi müveivel a két háború közötti időszak ünne­pelt Iröi közé emelkedett. A „Föld” című regényét Móricz Zsigmond is nagy elismeréssel kö­szöntötte. A felszabadulás után visszavonult, s az utóbbi évtize­dekben Hódmezővásárhelyen élt. Műveit angol, francia, német, portugál és szlovák nyelven is is­merik. dik, s előre láthatólag néhány hét múlva már be is fejezik. Közös összefogással eggyel kevesebb gond nyomja a vál- lukat.. Sajnos, még van egy krónikus gond, amelyet még nem sikerült megoldanunk. S ez a II. erőművi autóbuszmeg­álló korszerűsítése. Itt is ösz- sze kellene fognia az érdekelt üzemeknek, a BHG-nak, a gyapjúfonónak és az erőmű­nek. Talán itt is sikerülne megoldást találni. — botlik — IVERIJA ’72 TATÁN Az európai körútja során hazánkban turnézó Iverija szovjet—grúz beat- és vokál- együttes utolsó hangversenyé­re október 29-én este kerül sor Tatán a művelődési köz­pontban. A 10 tagú (fiúk-lá- nvok) együttes minden tagja mestere hangszerének, ugyan­akkor kitűnő énekes szólista is. Népszerűségüket jól érzé­kelteti, hogy az elmúlt két évben több mint 800 koncer­tet adtak. A zenekar nyomon követi a beat-stílus változá­sait, sőt új stílust is terem­tett. Ez indokolja népszerűsé­güket nem csak a Szovjet­unióban, hanem Európa szá­mos országában is, ahol ed­dig felléptek. 99 Marslakók’’ New Yorkban A New York-i Central Park sétányain kedélyesen be­szélgetve, lassú léptekkel haladtak az emberek. Egy­szerre női sikoltás hallatszott. Amint kiderült, az asz- szony azt hitte, hogy „marslakót” lát. Valóságos pánik tört ki a parkban. Miután az első riadalom elmúlt, az emberek rájöttek, hogy a rémület tárgyai, a „szarva­kat” viselő lények nem érkezhettek kerékpáron vagy rollerrel a Marsról a Földre. Rövid magyarázkodás után a park látogatói megér­tették, hogy a Japánból importált legújabb típusú tranzisztoros rádiót hallgató saját honfitársaikat nézték marslakóknak. Ennek a rádiónak két fülhallgatója van, s mindegyiken teleszkóp-antenna mered magasba, így mások zavarása nélkül lehet rádiózni. Az újdonságnak csupán az a hátránya, hogy a hallgató könnyen az au­tók kerekei alá kerülhet, mivel a készülék a városi za­jokat teljesen kiküszöböli. LABDÁK — KARÁCSONYRA Az Oroszlányi Egyesült Ci­pész Szövetkezettől csütörtö­kön indult útnak az első na­gyobb, négyszáz darabos szál­lítmány az alig két hónapja üzemelő labdavarró részleg­ből. A labdákat a Triál Nagy­kereskedelmi Vállalat vette át és még karácsony előtt leszállítja az üzletekbe. A szövetkezetnél pedig újabb szállítási tételt készítenek elő a kereskedelemnek. ÜJABB XX-ES GÉPKOCSIK Az elmúlt héten négy XX- es Volga személygépkocsival gyarapodott a 18-as Volán bérelhető járműveinek száma. Ebből egyet a dorogi üzem­egység kapott meg, amelyet Esztergom idegenforgalmának lebonyolítására használ fel. „TÁJFUN-VESZÉLY” címén csütörtökön és a pén­tek hajnali órákban összesen több mint 90 B—52-es ameri­kai nehézbombázó érkezett az okinawai Kadena légitámasz­pontra Guam szigetéről. A japán meteorológiai intézet pénteki jelentése viszont ar­ról számolt be, hogy a 26. számú tájfun messze elkerüli Guam szigetét. POKOLGÉP ALGÍRBAN A belügyi szervek Jugosz­láviában vizsgálatot indítot­tak azokkal a hírekkel kap­csolatban, amelyek szerint a hatóságok Kairóban ártalmat­lanná tettek egy állítólag Ju­goszláviából érkezett pokolgé­pet, Algírban pedig ugyan­csak egy Jugoszláviából kül­dött pokolgép felrobbant és megsebesítette a palesztínai ellenállási mozgalom egyik tagját. Ikarusok — exportra KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ! Köszönetét mondunk a roko­noknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, a KOMEP Vállalat vezetőségének, dolgozóinak és mindazoknak, akik szeretett feleségem, édesanyám Hubert Andrásné temetésén részt vettek és faj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család MÁR NEKIK IS ... A palesztin népi felszabad ditási front tulajdonában lé­vő A1 Hadaf Magazin szerkesz­tőségének egyik tagja plasz- tikbombás levelet kapott, de miután gyanúsnak tartotta a küldeményt, visszaküldte a postának a levelet, s ott ha­tástalanították a robbanó­szerkezetet. Az A1 Hadaf szerkesztősége nem közölte, kinek szólt a plasztikbamba. A záhonyi határállomáson október 28-án adják át a szovj'et megrendelőknek az ez évben gyártott hatszázadik „Ikarus 180” típusa autóbuszt. Képünkön: Útnak indítj'ák a szál­lítmányt. (MTI Foto — Hadas János felv. — KS) Megszépült a Posta-múzeum Dr. Csanádi György, közlekedés- és postaügyi miniszter megnyitotta az újjáépített Posta-múzeumot „BARÁTSÁG” KÜLÖNVONAT Csütörtökön indult kilenc- napos útjára a Volán Tunszt szervezésében a „Barátsá'g” különvonat a Kijev—Moszkva —Leningrád útvonalon. A tár­sasutazást a Szovjetunió meg­alakulásának 50. évfordulója jegyében indították. A szak­mai jellegű utazáson a Volán vállalatok dolgozói vesznek részt. A tatabányai 18-as Vo­lántól tizennyolcán, elsősor­ban gépkocsivezetők mentek a csoporttal. EZ A HOBBYJA? Az izraeli rendőrség őrizet­be vette Dennis Feinstein 22 éves amerikai turistát, aki a hatóságok gyanúja szerint plasztikbombás leveleket adott fel az észak-izraeli Kirjan Smona községben Nixon ame­rikai elnök, Rogers külügy- és Laird hadügyminiszter cí­mére. Kisiparosok építőipari egységár »yűj te mény e A kisiparosak építőipari egység­árgyűjteménye anyagáras válto­zatának 1971. első negyedében megjelent példányai még a múlt évben ^elfogytak. Az egyes köte­tek anyagos egységárai az idő­közben bekövetkezett árváltozá­sok miatt elavultak. A fővárosi építőipari üzemgazdasági és ügy­viteltechnikai iroda (FŰTI) az érdekeltek kívánságának tesz ele-' get, amikor a ,»Kisiparosok építő­ipari egységárgyűjteménye 1972. évi anyagáras változatát” kiadja. A sorozat hat kötetből áll, az első kötet most hagyta el a nyom­dát. Az év folyamán a további példányok is megjelennek. VADÁSZKUTYÁK VERSENYE Pályádat A Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium közúti főosztálya ,,Ut- mesterségi telephely autópályák kiszolgálására,, címmel pályázatot hirdet. A pályázat célja olyan egységesen építhető és üzemeltet­hető, a speciális céloknak megfe­lelő épületegyüttes kialakítása, amely korszerű módszerekkel gyorsan és gazdaságosan felépít­hető. A pályázati kiírás november 2- től vehető át a KPM Budapest Közúti Igazgatóságon (n. kerület, Mártírok útja 87. 1. emelet). A pályatervek beadásának határide­je 1973. február 19. A pályázat eredményét 1973. március 10-ig hozzák nyilvánosságra. A pályatervek díjazására 229 ezer forint áll rendelkezésre. A legmagasabb díj 70 ezer forintnál nagyobb, s 10 ezer forintnál ki­sebb nem lehet. Sziámi ikrek A jugoszláviai Valjevo kórházában sziámi ikrek születtek. A két kislánynak a mellcsontja és a hasa nőtt egybe. nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó- Igazgatóság közlése szerint a Zalaszentgróton megtartott 43. heti lottó-sorsoláson a kö­vetkező számokat húzták ki: Országos vadászkutya-ver­senyt rendez október 29-én, vasárnap a MA VOSZ Tata— Remeteségpusztán. A megyei versenyeken győztes kutyák mérik össze tudásukat — a legjobbaknak járó trófeákért. 4,18,38,46,74 Az október 30-án megtar­tandó tárgynyeremény-sorso- láson a 40. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. /N A cukor „halálos” ellenség Ha megfogadnák John Yudkin angol professzor ta­nácsát, akkor meg kellene tiltani, hogy a gyermekek cukrot vagy más édességet kapjanak ajándékba. Yudkin, Nagy-Britannia egyik legismertebb élelme­zési szakértője azon a véle­ményen van, hogy előbb vagy utóbb törvényes intéz­kedésekkel kell megakadá­lyozni a lakosságot a túl­zott cukorfogyasztásban. A professzor a Queen Elisa­beth College laboratóriu­maiból évek óta ádáz har­cot folytat az édességek el­len, hangsúlyozva, hogy a cukor jelenti az emberiség számára a legnagyobb ve­szélyt. A tudós „Tiszta, fe­hér és mégis halálos: a cu­kor problémája” című könyvében fejtegette a cu­korral kapcsolatos állás­pontját. Könyvében a többi között ezek olvashatók: „A szívko­szorúér-megbetegedésekkel kapcsolatos vizsgálataim vi­lágosan megmutatták, hogy a cukor jelentős mértékben hozzájárul korunk ezen egyik legveszélyesebb be­tegségéhez.” Yudkin professzor szerint a cukorfogyasztás nem je­lent fiziológiai szükségsze­rűséget, és az emberek cu­kor nélkül is megélhetné­nek. (Salzburger Nachrichten) DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: K. PPEL EMIL Telefon: 81—91. — Szerkesztőség: Tatabánya V.. .negyei tanács székháza. Telefon: 21—67, 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as mellék: közgazdasági rovat: 15-ös mellék: mezőgazdasági rovat: 27-es mellék; kulturális rovat: 18-as mellék: sport rovat: 14-es mellék: levelezési rovat: 13-as mellék. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 22—10. 21—67. 81—31. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben és a Posta Központi Hírlapirodájánál (Budapest, V„ József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetési díj 1 hóra 20 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, Felelős; Machet Zoltán. - INDEX: 25058

Next

/
Oldalképek
Tartalom