Dolgozók Lapja, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-29 / 256. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 1972. október 29. vasárnap Hétfő: Kedd: Gromiko fogadta Ohirát Szenegál panaszt terjesztett a BT elé Portugália ellen Andreotti Moszkvába érkezett Hazatértek a tölrök gép utasai Szerda: KGST VB ülés Moszkvában Csütörtök: VDK Kormánynyilatkozat a tárgyalások eredményéről Péntek: Kairóban új hadügyminisztert neveztek ki Szombat: Sztanko Todorov Varsóba látogatott A 20. szélességi toktól északra Az elmúlt hét elején világ­szerte elhangzottak az óvatos kommentárok, reménykedés és optimizmus az egyik levertség, pesszimizmus a másik oldalon. „Haladást értünk el, a tárgya­lások folytatódnak köztünk és a Vietnami Köztársaság kor­mánya (a saigoni rezsim ér­tendő!) között” — mondotta hétfőn a nemzetbiztonsági fő­tanácsadó elutazását követően az Egyesült Államok saigoni követségének szóvivője. S mi­vel ez volt az első hivatalos nyilatkozat a „nehéz emberrel” — Th!euval — folytatott hat­napos tanácskozása, után, ért­hetően keltett érdeklődést. A nehéz Várakozás közben zajlottak az egyéb események is. A szófiai repülőtéren hét­főn még kétségek között éltek a török géprablók által eltérí­tett Boeing-gép utasai, nem ke­vés diplomáciai gondot okozva a bolgár kormánynak. Azóta sem derült fény arra a „minő- síthetetlen”-nek nevezett jegy­zék hátterére, amellyel a tö­rök kormány a teljes felelős­séget a bolgár kormányra há­rította. Különös volt ez hiszen valamennyi járható utat megpróbált a bolgár kormány (tudjuk, azóta sikerrel), hogy az utasok, a gép és a személy­döntenie kell, s ez a döntés nem lehet más, mint — alá­írás. Túlságosan sokáig húzta a Nixon kormány ezt a régen megérett ügyet, s most, hogy a VDK küldöttségének vezetője is úgy nyilatkozott, hogy min­dent tisztáztak már amivel most az amerikaiak húzni akarják az ügyet — nem zár­kózhat el a követelés elől: kedden az ütemtervnek megfe­lelően Nixonnak alá kell írnia a megállapodást. A diplomáciai közvélemény optimista. Igaz a 20. szélességi foktól északra nem bombáz­nak, de annál súlyosabb har­cok folynak Dél-Vietnamban s a fegyvermentes övezetben. A megbékélés óhajtása, az érte való harc már régen túlnőtt Hanoi és Washington keretein. Ez már hosszú ideje nem két ország, hanem szinte az egész világ ügye. Még egy fontos esemény: Nyugat-Berlinben a Szovjet­unió, az Egyesült Államok, Franciaország és Anglia nagy­követei eszmecserét folytattak a négy nagyhatalom jogairól és felelősségéről azzal kapcso­latban, hogy hamarosan sor kerülhet az NDK és az NSZK ENSZ-beli felvételére. Közel-Keleten is történt egy zet épségét óvja, a pqzjtív. ber és más az elmúlt napokban fejezést biztosítsa. A szocialista diplomácia több esztendős erőfeszítésének eredménye, hogy november 22- én végre megnyílik az európai biztonsági értekezlet sokoldalú előkészítésével foglalkozó ta­nácskozás. Bár ezekben a na­pokban minden szem Viet­Csíitörtökön váratlanul lemon­dott Mohamed Ahmed Szadek, egyiptomi miniszterelnök-he­lyettes, hadügy-, és hadiipari miniszter, a fegyveres erők fő- parancsnoka. Hírügynökségi jelentések tanúskodnak arról, mennyire váratlanul érte az egyiptomi ügyek szakértőjét is namra figyelt, valami érződött ez a lemondás, nemkülönben már a levegőben, de az a tény, hogy Helsinkiből szétküldik a meghívókat — ha nem is szen­záció erejével hatott, mégis nagy megnyugvást keltett. Re­ményt ébreszt az európai bé­kés rendezést illetően. A meg­válósülás szakaszába lépett fo­lyamat még a'közöspiaci csúcs leleplezésében, résztvevőit is állásfoglalásra szerint Szadek késztette. S a NATO tömbhöz tartozó országok miniszterei csaknem egyöntetűen a hel­sinki értekezlet mellett vallot­tak. Chilében szinte napról nap­Ahmed Iszmail Ali — volt hír­szerző főnök — kinevezése. Szadek tábornok általában „második ember” volt az elnök mögött. Különösen azután, hogy jelentős érdemeket szer­zett a Szabri-Goma csoport állítólagos puccskísérletének Más források a Szovjetunió és Egyiptom katonai együtt­működését, különösen az utób­bi időkben, már előnytelenül befolyásolta. Egyetlen utalás­ra emlékezhetünk vissza Sza- dekkel kapcsolatban — Szidki ra változott a helyzet az elmúlt legutóbbi moszkvai útján — napokban. Allende elnök és kormánya a népi erőkre tá­maszkodva óráról órára verte vissza az ezerfejű hidra — a reakció — hol itt, hol ott fel­bukkanó támadását. Az alat­tomos ellenség meg akarta bé­nítani a latin-amerikai ország gazdasági életét. Pillanatnyilag olyan a helyzet, hogy a fé­már nem volt tagja a delegá­ciónak. Mindenesetre az a lég­kör, amelyet Szidki „olvadás”- nak nevezett, ismét azt mutat­ja, hogy visszaállt a jó viszony a Szovjetunió és a vezető arab állam között. Sovány eredménnyel ért vé­get a kilencre zsugorodott közöspiaci csúcs Párizsban. szültséggel teli légkörben még Utólag már többen egyetérte- mindig nem biztos, hogy el le- nek Pompidou elnök nyári ja- het-e kerülni a polgárháborút, vaslatával, aki akkor azt mon- 1972. október 26-a egyike dotta, halasszák el a csúcsérte- lesz azoknak a napoknak, kezletet. Semmiképpen sem amelyeket a történelem felje- lehet koncentráltnak monda- gyez. A második világháború ni a megbeszéléseket, olyan a befejezte óta nemigen volt politikai eseménysor, közepet Home Pekingbe utazott Sir Alec Douglas-Home brit külügyminiszter péntek este a skóciai Prestwickből külön- repülőgépen elindult Peking­be. Douglas-Home lesz az első brit külügyminiszter, aki ellá­togat a KNK-ba. A jobboldal tovább támad Chilében ismét feszült a helyzet Bravó tábornok rendelete A chilei jobboldal összehan- mány szigorú intézkedéseket zatra kiszakott korlátozásokat golt támadása következtében vezetett be a sztrájkolókkal és és megszüntették az adások az ország belpolitikai helyzete a provokátorokkal szemben, a állami ellenőrzését. A kormány továbbra is feszült. Bár a kor- reakció naponta követ el nyíl- csupán egy feltételt szabott a Nixon váratlan „egyetértése” Nixon elnök — némikép megkésve és teljesen váratla­nul nyilatkozatban üdvözölte az Európai Gazdasági Közösség párizsi csúcsértekezletéről ok­tóber 21-én kiadott közleményt. Az amerikai elnök azzal a nyil­vánvaló szándékkal, hogy ja­vítsa az Egyesült Államok és a „függetlenedni akaró” Nyu- gat-Európa kapcsolatait, való­sággal dicsőítette a nyugat­európai egységtörekvéseket. A közleményből kiemelte azt a gondolatot, hogy az EGK „épí­tő párbeszédet” kíván folytat­ni az Egyesült Államokkal. Az amerikai gazdaság számára is kedvezőtlen közöspú -i vám­határokra gondolva Niúon fél­reérthetetlenül hangsúlyozta a vámpolitika liberalizálásinak jelentőségét. Az amerikai elnök támogatá­sáról biztosította az 1980-ra létrehozandó Nyugat-európai Unió tervét ismételten kiemel­ve az EGK és az Egyesült Ál­lamok szoros együttműködésé­nek jelentőségét. Dahomey-i fejlemények A két nappal ezelőtt puccsal A katonai rendszer minded- hatalomra jutott dahomey-i dig nem jelezte, milyen társa- rendszer éjszakai kijárási tilal- dalmi és politikai irányban mat rendelt el, s megtiltotta óhajt haladni, nem nyilatko- a politikusoknak, hogy elhagy- zott nemzet- vagy Afrika-kö- ják az ország területét. A „Ha- zi elképzeléseiről sem. ladás hangjából” a „Forrada- Továbbra sincs hír a meg­lőni hangjává” avanzsált rádió- döntött elnöki tanács két tag­állomás katonazenét sugároz, jának Ahomadegbének és Ma­Ugyanakkor a stratégiai fon­tosságú pontokról és a középü­letek elől visszavonták vagy létszámban csökkentették a katonaságot, a nemzetközi lé­giforgalom helyreállt, — mint a Reuter tudósít — semmi jele nincs annak, hogy a lakosságot gának a sorsáról. Egyes forrá­sok szerint a puccsisták fog­ságában vannak. Az elnöki ta­nács harmadik tagját Sourou Migan Apithyt fölszólították: térjen haza Franciaországból, különben politikai Száműzött- nek tekintik. Ahomadegbe, Ma­ga és Apithy eddig felváltva különösképpen megrázkódtatta viselte az elnöki tisztséget; a volna Kerekou ejtőernyős őr- puccs időpontjában éppen Aho- nagy államcsínye. madegbe volt soron. DIFK-nyilatkozat a tűzszünetről A Dél-Vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormá­nya nyilatkozatot tett közzé és ebben hangsúlyozza, hogy a népi fegyveres felszabadító erők pontosan meg fogják tar­tani a tűzszüneti parancsot. A DIFK felelős hivatalos sze­mélyiségei tárgyalásokat fog­nak kezdeni a saigoni admi­nisztrációval annak érdeké­ben, hogy kölcsönös megálla­podást érjenek el a fennmara­dó dél-vietnami problémák rendezéséről. A nyilatkozat végezetül hangsúlyozza, hogy az Egye­sült Államok Thieut ürügy­ként használja fel a megálla­podás aláírásának halogatá­sára. Az Egyesült Államok­nak októ-er 31-én alá kell ír­nia a megállapodást, ha véget akar vetni a vietnami háború­nak. Ellenkező esetben a népi fegyveres felszabadító erők fokozzák támadásaikat Dél- Vietnamban. Amíg a gépek bombáznak... Bunker—Thieu-eszmecsere B—52-es amerikai repülőerő­dök az éjszaka folyamán Észak-Vietnam déli részét nyolc bevetésben, Dél-Viet- nam felszabadított körzeteit pedig 17 hullámban bombáz­ták. Ellsworth Bunker, az Egye­sült Államok saigoni nagykő­amerikai nagykövetség szóvi­vője. Kissinger amerikai nemzet- biztonsági főtanácsadó saigoni látogatása óta ez volt Bunker és Thieu harmadik eszmecse­réje. Nyugati hírügynökségek feltételezése szerint a két poli­vete szombaton reggel újabb tikus szigorúan titkos megbe- megbeszélést tartott Thieu szélést folytatott, amelyen még elnökkel —, közölte a saigoni munkatársaik sem vettek részt. vánvalóan törvénytelen csele­kedeteket. Nem hiányzik fegy­vertárából a terror, a megfé­lemlítés, a zsarolás, a szabo­tázs, a hadsereg és 'a rendőrség képviselőinek támadása. A ke­reszténydemokrata párt és a nemzeti párt szenátorai a par­lament fórumát használják fel a fegyveres erők és azok főpa­rancsnoka Carlos Prats tábor­nok elleni durva kirohanások­ra. Santiago úri negyedeiben a népi egység iránt lojális ma­gatartást tanúsító katonatisz­tekről terjesztenek becsmérlő röplapokat. A sztrájkoló szállítók és kis­kereskedők szövetségének kép­viselői már napok óta tárgyal­nak Allende elnökkel, de újabb és újabb követeléseik lehetet­lenné teszik a megegyezést. Mint Allende mondotta nem engedheti meg, hogy bárki is magánrádiók további működé­séhez: tilos bármilyen kor­mányellenes propaganda kifej­tése és a sztrájk továbbfolyta­tására való felhívások sugárzá­sa. Hector Bravo tábornok a rendkívüli állapot-körzetpá- rancsnoka rendeletben szögez­te le, hogy „törvényen kívül helyezik azokat a vállalkozó­kat, akik sztrájkba lépnek, il­letve munkabeszüntetésre bír­nak rá másokat”. A fegyveres erők tagjai „szi­lárdan fellépnek a szabotáló ál­lamellenes személyek ellen”. A jobboldal sajtóorgánumai mind dühödtebb hangon tá­madják a népi egységkormány intézkedéseit és mind vadab­ban rágalmazzák a fegyveres erőket. Az El Mercurio című vezető jobboldali lap vezércik­korlátozza alkotmányos hatal- kében azzal vádolja a kor­mát. mányt, hogy durván és szük­Pénteken a hatóságok felöl- ségtelenül vetette be fegy- dották az országos rádióháló- veres rendfenntartó erőket. Ä szovjet népgazdaság 50 éve A Szovjetunió megalapításé- tálynak csupán 44,1 százaivá nak 50. évfordulója alkalmából volt az írástudó, arányuk je- Moszkvában jubileumi statisz- lenleg 99,7 százalék. A Szov­jetunióban az idén több mint kétmillió lakást építettek, vagyis kétszer annyit, mint 1950-ben. A statisztikai évkönyv ada­tai összehasonlítják a Szovjet­unió és más szocialista orszá­tikai évkönyvet adtak ki, amely jellemzi a szovjet nép­gazdaság ötvenévi fejlődését A Szovjetunió népgazdasága 1922-től 1972-ig című statisz­tikai évkönyv adataiból kitű­nik, hogy a Szovjetunió nem­zeti jövedelme félévszázad alatt 112-szeresére emelkedett, gpk gazdasági és kulturális fej- Az ipari termelés 321-szeresé- lodéset a tőkés országokkal. A re, a bruttó mezőgazdasági tér- szocialista országok 1971-ben a melés pedig 5,1-szeresére nőtt világ Ipán termel^enek koru - . , . , ..... , belül 39 százalékát állították A munkások reáljövedelme el~ Tavaly a Szovjetunió áuí. 1913-hoz képest 8,3-szeresére, totta elő az egész világ ipari a parasztoké pedig 12-szerese- termelésének egyötödét, re emelkedett, miközben meg­szűnt a munkanélküliség és a szocialista országok ipari csökkent a munkaidő. termelése 1971-ben 14-szer volt A Szovjetunióban 1913-ban nagyobb, mint 1937-ben. A íő- 32 év volt az átlagéletkor, ma kés országok viszont ugyaneb- 70 esztendő. Míg 1920-ban a ben az időszakban 4,6 százalé- 9-től 49 évig terjedő korosz- kos növekedést értek el. Souvanna Phouma Washingtonban tá rgya I Souvanna Phouma, a vietna- te ki, hogy az Egyesült Álla­mi kormány Washingtonban mok és a VDK között folyta- tartózkodó vezetője pénteken tódnak a tárgyalások az indo- megbeszélést tartott William kínai békeegyezmény mielőbbi Rogers amerikai külügymí- megkötéséről, raszterrel. Az eszmecsere után Souvanna Phouma Rogers- újságíróknak azt mondotta: az folytatott eszmecseréje amerikai diplomácia vezetőjét ufc-n a Fehér Házban 75 per­tájékoztatta kormánya és a ces megbeszélést tartott Nixon Laoszi Hazafias Front Pártja amerikai elnökkel is. Jelen között Vientianeban folyó tár- vojt Henry Kissinger amerikai gyalások alakulásáról. Szó nemzetbiztonsági főtanácsadó, volt a laoszi gazdasági hely­zetről és a Laosznak nyújtandó amerikai segítségről is — fűzte hozzá. Az amerikabarát laoszi kormány feje reményét fejez­ennyire „bombaként robbanó" esemény, amely világszerte az érdeklődés középpontjába ke­rült volna. A Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mánynyilatkozatban tárta a te, amikor például Hollandiá­ban és az NSZK-ban közeled­nek a választások, elkezdődtek az előcsatározások a francia nemzetgyűlési választások esé­lyesei között, kényes a hely­nyilvánosság elé azokat a tár- zet Olaszországban és Belgi- gyalási eredményeit, amelyek umban. nemkülönben válasz­részben a párizsi értekezleten, tásra készül, éppenhogy fini- részben a vietnami és amerikai sében van — az erősen érde- fél között lefolyt titkos meg- kelt USA is. Nem ellentmon- beszéléseken születtek. dás viszont, hogy elhalasztani A nyilatkozat teljesen várat- sem lehetett éppen a választá- íanul érte az amerikai fővá- sok miatt. Egyetlen kormánv rost, de az is, hogy a Nixon kormány saigoni vonakodásra hivatkozva halogatja a párizsi bizalmas tárgyalásokon létre­jött 9 pontos megállapodás aláírását. A tény ennek ellené­re tény maradt és Nixon nem maradhat tétlen, valamerre sem engedhette meg magának ki ne rukkoljon valamiféle hogy pontosan a választás előtt eredménnyé* Azzal persze nem számoltak, hogy a norvég népszavazás eleve eggyel ke­vesebbre olvasztja a +J*eket. Adán Éva Merre orientálódik Japán ? Szombat délelőtt Hirohito császár jelenlétében ünnepé­lyesen megnyitották a japán parlament rendkívüli üléssza­kát. A parlament mindkét há­zának képviselői előtt beszé­det mondott Tanaka miniszter- elnök, Ohira külügyminiszter és Ueki pénzügyminiszter. A miniszterelnök nagy ér­deklődéssel várt, de feltűnően rövid beszédében nem elemez­te, hanem csak felsorolta az ország előtt álló bel- és kül­politikai problémákat, hangsú­lyozva, hogy azok megoldása „erős politikai vezetést” igé­nyel. Tanaka rámutatott, kor­mánya a nemzetközi helyzet változásait és a japán közvéle­mény óhaját tartotta szem előtt, amikor rendezte kapcso­latait a Kínai Népköztársaság­gal. Kiemelte, hogy a japán— amerikai együttműködés elen- tás reformja. gedhetetlen az ázsiai és a csen­des-óceáni országok biztonsá­ga és felvirágzása szempontjá­ból, majd hangoztatta a tartós barátság megteremtésének fontosságát a Szovjetunióval, a japán—szovjet békeszerződés megkötése alapján. Mint mon­dotta, függetlenül a nemzetközi feszültség csökkenésétől. Ja­pánnak szüksége van „mini­mális méretű” fegyveres erő­re, s ennek megteremtését szolgálja a kormány által elfo­gadott ötéves fegyverkezési program. Fontos feladatként jelölte meg a kormány számá­ra olyan égető belpolitikai problémák megoldását, mint a környezetszennyeződés, az emelkedő árak. a lakásínség, az öregekről való gondoskodás, a mezőgazdaság termelékeny­ségének emelése és a közokta­Ohira külügyminiszter rész­letesen beszámolt a japán—kí­nai diplomáciai kapcsolatok rendezésével kapcsolatos pe­kingi tárgyalásokról. Hangsú­lyozta, hogy a két ország meg­békélése nem irányul egyetlen más ország ellen sem, s nem lesz káros sem a japán—ame­rikai kapcsolatokra, sem a Szovjetunióval és a délkelet­ázsiai országokkal fenntartott viszonyra. A japán külügymi­niszter üdvözölte a vietnami béke megteremtésére irányu­ló erőfeszítéseket és reményét fejezte ki, hogy a béke mi­előbb létrejön és tartósnak bi­zonyul egész Indokínában. Ueki pénzügyminiszter rövi­den ismertette a kormány pót­költségvetését, majd részlete­sen ecsetelte azokat az intéz­kedéseket, amelyek a jen újabb felértékelésének elhárí­tását célozzák. A Fehér Ház közlése szerint a megbeszélésen általában a délkelet-ázsiai helyzetről, La- c$z és az Egyesült Államok kapcsolatairól, valamint köl­csönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről volt szó. Wa­shingtoni politikai körökben feltételezik, hogy Souvanna Phouma Nixonnal folytatott megbeszélésén minden bizony­nyal szóbakerültek az indokí­nai tűzszünet alkalmazásának módozatai is. Magyarázat nélkül Anvar Szadat elnök pénte­ken este Faud Zekri altenger- nagyot nevezte ki az egyipto­mi haditengerészet főparancs­nokává. Zekri Abdel Rahman Fahmi ellentengernagy helyé­re lépett. Akárcsak Szadek hadügyminiszter leváltása és Iszmail tábornok miniszterré való kinevezése esetében, hi­vatalos helyről ezúttal sem adtak magyarázatot a szemé­lyi változáshoz. Zekri nem új ember a posztján. 1967 és 1969 között már főparancsnoka volt a ha­diflottának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom