Dolgozók Lapja, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-05 / 183. szám

o DOLGOZÓK LAPJA 1972. augusztus ,5. szombat Gazdaságosság és haszon A múlt év végén, amikor már látni lehetett a gazdaság nekilendülését és az évi mun­ka eredményeit és problémá­it — ez volt az új ötéves terv­időszak első esztendeje —, többen emlegették a túlfű­tött mozdony példáját. Ez a hasonlat ugyan korántsem volt tökéletes, de hogy a „mozdony” túl vehemensen nekiiramodott, azt érezni le­hetett a maga után vontatta szerelvényekben. Más szóval: a növekvő lehetőségek láttán, túlságosan felfokozódtak az igények, nagyon megnőtt az étvágy a terjeszkedő jellegű ágazati, vállalati és helyi fej­lesztési programok, beruházá­sok, középítkezések gyors megvalósítására. S mert hazai forrásból ennyit nem lehetett fedezni, egészségtelen feszült­ségek keletkeztek főleg az építési beruházások területén, és romlott a külkereskedelmi fizetési mérleg. Korlátozó in­tézkedésekre került sor, ame­lyek átmenetileg bizonyos félreértésekre is alkalmat ad­tak. Némelyek „visszahúzó” lépésektől tartottak, féltek a megtorpanástól. Augusztus lévén, ismertek már a Központi Statisztikai Hivatal adatai 1972. első felé­nek gazdasági munkájáról. Készben kifejezetten jó eredményekre valló, részben bíztató számok sorakoznak a jelzőtáblán, s ha egyben-más- ban mutatnak is bizonyos ne­hézségeket. élénken cáfolták, hogy a népgazdaságban vala­miféle visszaesés történt vol­na, vagy ilyentől kellene tar­tanunk. Az ötéves terv céljai megvalósulóban vannak, és ami különösen örvendetes, éppen egyes nehéz terepsza­kaszokon értünk el szép előre­haladást. Az említett hason­lattal élve, a mozdony tehát jól húz, némileg egyenlete­sebben, mint a közelmúltban, noha megfontoltabban ada­goljuk a fűtőanyagot, azaz hogy éppen azért. Mindenekelőtt érdekesek az ipar értékesítési adatai. Ezek ugyanis a termelés növekedé­sét jelző adatoknál érzéklete­sebben jelzik a hasznosítás irányát, célját is. Nos, a bel­földi termelői és kereskedel­mi felhasználás nagyjából ugyanúgy bővült, mint maga a termelés, beruházási célra azonban az egy évvel ezelőtti, kiugróan magas értéknél lé­nyegesen kevesebbet használ­tak fel, a külkereskedelemben viszont 16 százalékkal .töb­bet értékesítettek az iparvál­lalatok, mint tavaly az első félévben. Elsősorban ezért is alakult igen kedvezően a fél­évi külkereskedelmi egyenleg; •azaz export-oldalon 22 száza­lékkal magasabban, a beho­zatalban pedig hat százalék­kal szerényebben, mint a múlt esztendő első felében. Itt mindjárt álljunk is meg egy percre: a kivitelnek és a behozatalnak ez a kedvező irányzata a múlt évi lany­hábban növekedett exporthoz és igen nagyarányú importhoz képest mutatkozik, éppen ez­ért nem állandósítható! Kü­lönben is, a mérleg egyensú­lyát nem egy-egy évben, ha­nem hosszabb, időszakokban, tendenciaszerűen lehet csak és kell megteremteni. Ám a most említett sikeres erőfeszítések éppen az ilyen egyensúly ér­dekében valók, és ugyancsak kedvező képet adnak Iparunk egészséges export-törekvései­ről, s lehetőségeiről. Közben igen figyelemre méltó szerkezeti átalakulásnak is tanúi lehetünk az ipari ter­melésben. Feltűnően gyors ütemben csökken a szénter­melés és növekszik a földgáz- és kőolaj-bányászat. Mint is­meretes, a behozatal is az, energiafelhasználás ilyen jel­legű felhasználását sietteti, valóban a korszerűség jegyé­ben. A gép- és a. vegyipar némelyik — erőteljesen szé­lesedő hazai szükségletet és élénk nemzetközi keresletet kielégítő ágazata, illetve gyártmánycsoportja is dina­mikusan előretör a termelés­ben. Elegendő itt a szinteti­kus anyagok, a közúti jármű­vek, főleg autóbuszok, külön­böző műszerek gyártásának gyors térhódítására utalnunk. Jól ismerve az építési — ezen- belül lakás-, közmű- és út­építési — szükségletet, felet­tébb örvendetes a tégla- és cementtermelés újabb neki­rugaszkodása. A könnyűipar, s főleg a ruházati ipar vi­szonylag csekél^ előrehala­dása pedig, reméljük, átme­neti jelenség — folyamatban van a bútor-, valamint a tex­til- és ruházati ipar nagysza­bású rekonstrukciója —, hi­szen a hazai szükséglet is to­vább fog növekedni, és a külföldi piacokon is mutatko­zik kereslet a gondos és fi­gyelmes gyártó, illetve eladó számára. Ami a munka hatékonysá­gát illeti, elég annyit mon­dani. hogy a növekvő ipari termelés a múlt évinél ke­vesebb ember munkájának eredménye, a termelékenység tehát számottevően nőtt, még ha az iparban foglalkoztatot­tak számának csökkenése ala­posabb vizsgálatra szorul is. A kérdés ugyanis az, hogy vajon hol, milyen munkakö­rökben, szakmákban, foglal­koztatási helyeken esett visz- sza elsősorban a létszám. Augusztus 7—19-ig sA/yári vásár1 30-40% NŐI KARTON FÜRDŐRUHA NŐI SZINTETIKUS BIKINI KERTI HINTA FÉRFI SZANDÁL NŐI SZANDÁL NŐI KARTON RUHA BAKFIS RUHA FÉRFIÖLTÖNY FÉRFIÖLTÖNY NŐI TREVIRA BLÚZ NŐI TREVIRA PULÓVER FÉRFIGARBŐ FÉRFIING „TERITÄL” SPECIA SELYEM árengedménnyel a tatabányai Centrum Áruházban 46,— Ft-ról 88,80 Ft-ra 450,— Ft-ról 270,— Ft-ra 2950,— Ft-ról 2065,— Ft-ra 342,— Ft-ról 239*40 Ft-ra 195,— Ft-ról 117­Ft-ra 190,— Ft-ról 114,­Ft-ra 130,— Ft-ról 78,­Ft-ra 1340,­- Ft ról 938,— Ft-ra 737,— Ft-ról, 515,90 Ft-ra 165,— Ft-ról 115,50 Ft-ra 380,— Ft-ról 266,— Ft-ra 210,— Ft-ról 147,— Ft-ra 162,— Ft-ról 97,20 Ft-ra 11,— Ft-ról 42,60 Ft-ra A mezőgazdaságról — a szarvasmarha-programról adott minapi bő tájékoztatás után — elégséges annyit meg­jegyezni, hogy tekintélyes mértékben növekedett ismét az értékesítés. «Figyelmeztető azonban, hogy pz idényzáras cikkek bolti, még inkább pia­ci árszínvonala megközelítő­en kilenc-tíz százalékkal emelkedett, amiben persze része van az időjárásnak, de a kínálat hiányosságainak, il­letve a termelési módszerek elmaradottságának is. Ezzel voltaképpen el is ju­tottunk a közfogyaszttás, az­az a vásárlások kérdéséhez, amely ugyancsak mutat né­hány érdekességet. A kiske­reskedelmi forgalom ugyanis tisztes mértékben megint csak nőtt, de lendületét ez idén el­sősorban nem az iparcikkek és a tartós, értékes holmik beszerzésének .élénkségétől nyerte, mint azt mostanában megszoktuk. Viszont, némi pangás után, fellendült a ru­házati kereskedelem. Az ipar­cikkek viszonylagos háttérbe szorulása, természetesen, nem. maradhat tartós jelenség, a vásárlóerő, a pénz készenlét­ben van, s a kedv is megje ha az ipar és a kereskedelem további erőfeszítéseket tesz. Balogh János Ko Eiozak£t2ÉifLÍa Több kolhoz közös vállal­kozásaként mezőgazdasági továbbképző és tájékoztató intézet nyílt meg Ukrajnában, Szvetlovscsina községben, Harkov környékén. Gépészeti, állattenyésztési és növényter­mesztési tanszékén traktoros brigádvezetők, állattenyész­tési telepvezetők, agronómu- sok, zootechnikusok tanulnak. Az intézetben tanulmányoz­hatják a modern mezőgazda­sági tudományokat, a terme­lésszervezés és irányítás mód­szereit, a modern technikát. Névváltozás Régi elnevezés: MIKRO LIN MECHANIKAI JÁTÉKGYÁr.TÓ KTSZ Tatabánya II., Búzavirág út 8. ♦ Üj elnevezés: MIKROLIN MŰANYAG FÉM­ES MŰSZERIPARI SZÖVETKEZET Tatabánya II-, Búzavirág út 8. A Lenfonó és Szövőipari Vállalat komáromi fonógyárá­ban az idén több hasznos intéz kedést tettek a jobb munka- szervezésre. Ezek között egyik legjelentősebb az előfonoda dolgozóit érinti. Eddig ugyan­is nem a saját gépükön elért teljesítményük után kapták bérüket, hanem az előfonó tel­jesítménye határozta meg ke­resetüket. A nyújtós munká­sok az új intézkedés után a saját gépükön elért eredmé­nyeik alapján '-rámolhatnak, nem segítenek bele — mint eddig az előfonoda munkájá­ba — idejük sem aprózódik el. Ezt a munkát egy külön be­segítő csoport végzi el helyet­tük. Létszámnövelés helyett, helyes átcsoportosítás történt, munkairltenzitásuk 75—80 szá­zalékkal, keresetük pedig 4— 8 százalékkal megnövekedett. Figyelem! CORDATIC GUMIGYÁR, Budapest, VIII., Kerepesi út 17. Keleti pályaudvar mellett vállalaton belüli betanítást szervez gumi­ipari gépek kezelésére. Felvételt nyerhetnek IS. életévüket betöltőit férfiak és «lök. Betanítás ideje 12 — 10 munkanap. Kedvező "eltételek és munkakörül­mények. Jelentkezni lehet írásban és személyesen a Munka­ügyi Főosztályon. Vevőszolgálati AGRONOMUSI munka- körbe takarmánygaz­dálkodási SZAKMÉR NÖKÖT, felsőfokú TA- KARMANYGAZDAL- KODASI SZAKKÉPE­SÍTÉSSEL rendelkező DOLGOZÓT keres fel­vételre a Komárom megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat (Komárom, Klapka György u. 40.) Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet fenti címen a vállalat sze­mélyzeti előadójánál személyesen Ne várja meg az őszi idényt! Ruháját most iisztíttassa Rövid határidő, [ó minőség Feiveveheiyelnk a megye minden városában és sok községben Gyorstisziító szalon Tatabánva V., Kilián krt. Megyei Ruhatisstító Szövetkezet Komárom ALLAS Tehergépkocsivezetőt felveszünk. MÉH Telep, Tatabánya, I.« Tatai u. 2063 A KŐBÁNYAI GYÖGYSZERÁRUGYÁR Dorogi Gyáregysége felvesz férfi fizikai munkaerőt termelőüzemi szak-, beta­nított-, gépkezelő-, komp­resszorkezelő n -nkakörbe. Jelentkezni lehet a gyár­egység munkaügyi osztá­lyán. Dorog, Esztergomi út. Női munkaerőt, műszaki rajzolói munkakörbe felveszünk, jelent­kezz lehet: ÉDASZ Vállalat Üzemigazgatóság Személyzeti Osz­tály. Tatabánya, III., Beloiannisz u. 67. 2059 Vízépítő jpnérnököt, felsőfokú képesítésű vízépítő technikust fel­veszünk. Fizetés megegyezés sze­rint. Cím: E. D. VÍZIG, tatai sza­kaszmérnökség. Tata, Malom u. 41. 2069 Tehergépjárművezetői engedély- lyel gépkocsivezetőt Empor-tipusú rakodógépre felveszünk. Egymü- szakos munkabeosztás biztosítva. MÉH Telep, Tatabánya, I., Tatai u. 2018 A Kohászati Alapanyagelőkészltő Közös Vállalat tatabányai Kiren­deltsége felvesz tehergépjármüve- zetői jogosítvánnyal rendeLkező gépkocsivezetőt VÖCSI típusú ra­kodógépre. Jelentkezés: Tatabá­nya Szénosztályozó mellett. 2023 Üzemi gyakorlattal rendelkező ruhaipari technikus munkahelyet -változtatna? rokonszakma, vagy adminisztráció is érdekel. Ajánla­tokat a kiadóba ,,Egy műszakos” jeligére. 2057 LAKAS Olcsón részletfizetésre is, ház eladó, Tata mellett Bajon, Szőlő­hegyben. Olajos József. 2064 Kétszobás szövetkezeti lakás be­költözhetően eladó, Tatabánya- Kertváros, Sziklai Sándor u. 6/2. Érdeklődés 15 órától. 2067 Elcserélném Komárom központ­jában levő kétszobás komfortos lakásomat hasonló tataiért, eset­leg tatabányaiért. „Garázs van” jelig éne a kiadóba. (Megyei Ta­nács.) 2068 Beköltözhető szövetkezeti lakás eladó. Tatabánya, V., Mártírok u. 3. II/S. Érdeklődni vasárnap a helyszínen 8—10-ig. 2072 Beköltözhető dózsakerti 2 szobás öröklakást cserélek másfél szobás újvárosi tanácsira. „Megegyezés­sel” jeligére a tatabányai hirde- tőbe. 2034 Eladó azonnal beköltözhető egy- szoba komfortos házrész Zalka Máté utcában. Érdeklődés délután 14-től Esztergom, Zalka út 30-ban, Simonyinénál. 2075 Elcserélném egyszoba komfortos lakásomat másfél szobás összkom­fortosra. Tatabánya, V., Komáro­mi út 67. sz. I. ern. 25. a. 3078 Elcserélném tatabánya-újvárosi kétszobás, összkomfortos, távfű­téses főbérletemet kertes paraszt­házra megegyezéssel. Pest és Ko­márom megyében bárhol. Igé­nyem egyszoba-konyha lakható legyen. Választ a kiadóba kérem (Megyei Tanács), 2005 Környebanyán ió karban levő lakóház garázzsal eladó. Érdek­lődni Szaniszló Mihálynál, ugyan­ott. 2043 Kertes családi házat vennék bérbe, egyszoba-konyhás is érde­kel. „Sürgős 378553” jeligére a tatabányai hirdetőbe 2035 Üjszáron kétszobás félig kész családi ház eladó 406 négyszögöl telekkel. „Áron alul” jeligére a kiadóba (Megyei Tanács.) 2056 Eladó 2 szoba-konyhás, előszo- bás lakás. 260 négyszögöl szőlő gyümölcsfával. Iván Árpád, Tata­bánya, V., Szőlőhegy 50. 2058 Elcserélném tatabánya-újvárosi egyszoba komfortos magas föld­szinti lakásomat másfél vagy két- szoba összkomfortosra. „373549” jeligére a tatabányai hirdetőbe. 2015 Esztergom, Kiss János út 103. alatt, 300 négyszögöl házhely, ví- kendházzal, bekerítve eladó. Ér­deklődés: I-Iuszák Józsefné, Nyer­gesújfalu, Munkácsi liget 18. 2074 JARMO 600-as Trabant új motorral el­adó. Tatabánya, VI„ Szegfű u. 78. 2044 Karambolozott 57-es 1500-as Opel Record személygépkocsi olcsón el­adó. Érdeklődni lehet: Nádasi László, Lábatlan, Damjanich u. 26. 2020 Renault Douphine üzemképes 20 000-ért építkezés miatt sürgősen eladó. TataDánya, II.. Jázmin u 71. 2050 Ez évben esedékes Moszkvics személygépkocsi kiutalás eladó. Érdeklődés „72” jeligére a kiadó­ba. (Megyei Tanács.) 2062 Trabant 601-es, 42 000-ért eladó. Oroszlány, Rákóczi 5/1. Telefon: 252. 2070 VEGYES Nyaralásra alkalmas 800 négy­szögöl szőlő présházzal eladó. Bicske, Baboshegyen. Érdeklődni: Bicske, Vörösmarty u. 73. 2055 Tizenkét éves sodrott heréit ló eladó. Érdeklődni Tatabánya, LL, Búzavirág u. 4. 2032 Eladó 5 db malac, anyadisznó. Tatabánya, I., Pruzsina M. u. 13. 2061 Eladó 6 éves, másfél méter ma­gas Phőnix-pálma reprezentatív helyre. Tatabánya-Kertváros, Néphadsereg út 7. 2007 Gépírást másodállásban vállalok. .Írógép” jeligére a kiadóba. 2066 Kiváló származású fehér puli- kölykök eladók. Oroszlány, Sallai utca 8. 2017 Boxer, másfél éves, csíkos kan., kitűnő származású eladó. Környe, Rákóczi 8. 2071 Tata-Újhegyen 410 négyszögöl szőlő présházzal, felszereléssel el­adó. Érdeklődni: Tata, Felszaba­dulás U. 24. 2073 Műszerész-esztergapad motorral együtt eladó. Sárisáp, Annavölgy 191. Török László. 2076 Fehér pulikölykök eladók. Ko­vács, Tatabánya-Újváros, Kilián körtér 27. IV/2. ‘ 2077 HAZASSAG 170/52 éves különváltan élő férfi (saját házzal) megértő élettársat keres. „Aki őt jobban megbecsü­li” jeligére a kiadóba. (Megyei Tanács.) 2065 Hirdessen a Dolgozók Lapjában!

Next

/
Oldalképek
Tartalom