Dolgozók Lapja, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-13 / 190. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK] öoimóKám 1972. augusztus 13. . , , . XXV évf 190 sz vasárnap AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Mai számunkban Bérpolitika és differenciálás Tatabányán 3. oldal Könyvbaráfok, vöröskeresz'esek 4. oldal Irodalmi melléklet 5—6 oldal Összefogás í Azt mondják, az élet egyik legnagyobb ajándéka, hogy az ember hamar felej­ti a rosszat. Pedig nem is volt még olyan rég ... ... Komor arccal, levett kalappal, mögötte síró asz- szonnyal, gyerekekkel állt a paraszt viharsújtotta, jég­verte földje szélén ... Oda­lett a munka gyümölcse, elúszott a legidősebb fia is­kolapénze, éhezés várt a családra, a falura, az ország sok ezer nadrágszíj-parcel- lás parasztjára... Most is elverte a gabo'nát a hetekig hulló eső, a telt kalászokat sárba tiporta a vihar. Mégis, nyoma sincs sírásnak, kesergésnek. Mert a dunántúli bajba jutottak nincsenek egyedül! Egyem- berként sietett segítségükre az ország egésze. Megindult nyomban a hatalmas gépe­zet. Az állam magára vál­lalta a, költségek tetemes ré­szét, a kormány intézkedett, az alföldi gazdaságok útnak indították kombájnjaikat, embereiket, s zöld utat biz­tosított a MÁV. Azután ki­sütött a nap, és megkezdő­dött a derekas munka. Igaz, fél szemük az égen — nem hull-e váratlan eső —, da a oiztonság, amit az összefo­gás ereje adni tud, megkét­szerezte a munkabírást, le­törölte a gondbarázdát a föld munkásainak arcáról, s a kétkedők, a negyedszáza­da hitetlenek előtt is vilá­gossá vált — ezt csak a szo­cialista társadalomban lehet megtenni, csak a közös gaz­daságok képesek ilyen nagy természeti csapást összeom­lás nélkül elviselni. Azt hiszem, közben sen­ki sem gondolt az idézett, a harmincas évekig meg­szokott baj-sújtotta paraszt­család portréjára, akinek egyetlen kivezető utat adott a kishalak-nagyhalak vilá­ga: bankhitelt, ami elvitte feje fölül a házat. Uramis­ten! Melyik dunántúli kis- paraszt lett volna képes ek­kora bajban önmagán segí­teni?! Hol kapott volna egy falunyi határ segítő kezet a földbevert búza aratásához? Sehol. S ha egekig nyomta a termény árát a mostoha idő, — vérrel, verejtékkel fizethetett kereskedőnek, kufárnak a tanya, a falu a mindennapi kenyeréért. Örömünkben, hogy lassan sikerül mindent fedél alá helyezni, hogy MÁR MOST biztosítva van a jövő évi kenyerünk, gondoljunk a közösség mérhetetlen ere­jére, Még akkor is, ha ter­mészetes a kegítség, idézzük magunkban a keserves év­tizedeket, s becsüljük meg nagyon társadalmunk adta lehetőségeinket. Mert szo­cialista államunkban EGYETLEN ember sincs magára hagyatva, mögötte ott áll a párt, a munkás­paraszt kormány, s élén a 27 esztendős új nemzedék­kel valamennyi embertársa, hogy együtt viseljük, ha már adódik, a bajt is. (ádám) Anyagmentési nap a Tatabányai Szénbányáknál 240 új otthon Szombaton anyagmentési napot tartottak a Tatabányai Szénbányák aknaüzemeiben. A társadalmi munkáért ka­pott pénzt a dolgozók a vál­lalati KISZ-lakásépítéshez ajánlották fel. A Xl/a aknaüzemben a dél­előttös szakban összesen 630- an dolgoztak. A Xl/a aknai mozgalmat az Állami-díjas Mucsik József vezette front­brigád kezdeményezte. Déle­iét; 10 órakor a vállalt mun­ka hatvan százalékát befejez­ték. Az üzemben folyik egy 470 méter hosszú zagy-vonal kiépítése-szerelése, amely le­hetővé teszi majd a koncent­rált iszapolást. A TH-gyűrűs elővágatokból mintegy ötezer darab kötőelemet nyernek vissza, amelyet ezután újra visszaépíthetnek. Az aknában végzett munka közel 400 ezer forint értékű. A Xll/a aknában 193-an dol­goztak társadalmi munkában. Különböző gépek karbantartá­si munkálatait végezték el. Megoldották az eddig öm­lesztve elfekvő anyagok táro­lását, a külszínen és a föld alatt egyaránt. A lakatosrész­leg dolgozói a gumiszalago­kat, a kaparókat és a szi­vattyúkat javították. A vál­lalat KlSZ-lakásépítéséhez mintegy 200—250 ezer forint­tal járulnak hozzá. A XV-ös aknában 320-an tevékenykedtek. Az éjszakás szak közel száz tagja maradt vissza munkára és a délutá- nosok is bejöttek. Itt is az elfekvő anyagokat rendsze­rezték, tárolták és kiszállítot­ták a föld felszínére. A mun­ka értéke eléri a 200 ezer fo­rintot. A XV/a aknaüzemben csak délelőttös műszakot tartottak, az éjszakai és a délutáni mű­szakosok is ott dolgoztak. A külszínen 35 méter hosszú és 70 centiméter mély árkot ás­tak, vízvezetéket fektettek le. A kovácsok betonoztak a mű­helyük előtt, mintegy húsz négyzetméter alapterületű ra­kodóhelyet építettek. A laka­tosok gépeket és berendezése­ket újítottak fel, a teherszál­lító főaknában elvégezték a csillebetoló berendezés kar­bantartását is. Lent az akna­üzemben két front fő- és lég­vágatából kiszállították a TH- gyűrűket, a gumiszalagokat, a kaparókat és a szellőztető csöveket. A délnyugati front töltőállomásánál a vasút ja­vítását végezték el. A XV/b aknaüzemben a be­fejezés előtt álló frontok vas- támait nyerték vissza, azonkí­vül a különböző szállítóeszkö­zök alkatrészeit hozták a fel­színre, s a régi, már nem használt faanyagot is, amely a dolgozók tűzifája lesz. Ezenkívül 300—400 darab TH- gyűrűt is visszaraboltak. Nagy segítséget adtak a műszakiak, akik együtt dolgoztak a fizi­kai munkásokkal. Ebben 'az aknaüzemben az anyagmenté­si napon több mint 450 ezer forint értékű munkát végez­tek a Tatabányai Szénbányák dolgozói. A tízemeletes, házgyári elemekből készült házóriás már ’’•áll Tatabánya-Újvárosban. A 240 lakásos épületből ebben az évben 120 lakást átad a KOMÉP, enyhítve a lakásgondokat. A „várományosok” örömmel láthatják egy újabb lakáskomp­lexum alapjait is, amelynek első szintjét azóta összeszerel­ték az építők. A tervek szerint hat ilyen nagy lakóépület emelkedik ezen a területen 1980-ig Befejeződött az erdészeti yándorgyűlés A kétnapos, Tatán rendezett országos erdészeti vándorgyű­lés szombaton délben befejezte munkáját. A résztvevők meg­hallgatták és megvitatták Ki­rály Pálnak, az Országos Er­dészeti Egyesület főtitkárának beszámolóját az elmúlt időszak munkájáról. Dr. Madas András miniszterhelyettes átnyújtotta az erdészek legmagasabb ki­tüntetését, a Bedő Albert-dí- jat. Az idei három kitüntetett szakember között ott van Vég­vári Jenő, a Vértesi Erdőgaz­daság igazgatója is. Dr. Madas András zárszavá­ban nagyon sikeresnek ítélte‘ a vándorgyűlést, amelyhez . a vendéglátó Vértesi Erdőgazda­ság biztosított magas színvona­lú keretet. Az ország minden részéből jött erdészek az er­dészhimnusszal búcsúztak egy­mástól a következő évig. Felkészülés a nagy erőpróbára 99 Rómaiak" a bisztróban Premier Szőnyben Három nevezetessége van az új szőnyi bisztrónak: körülbe­lül 3 évig épült, tavasszal egy római kori ásatás középpontja lesz és grill sertéscsülök a spe­cialitása. Aki Szőnyön gyakorta átuta­zott gépkocsival, nem győzte találgatni, vajon mikor készül el, mikor fogad vendéget a mo- csai út mellett, a vásártéren épülő bisztró. A közelmúltban végre megnyílt a Claudius bisztró és nagyon rövid idő alatt már jó hírre tett szert. Szőny nagyközség — főleg a fiatalsága — régóta nélkülö­zött egy szép, modern, zenés­táncos szórakozóhelyet. A „fiatal” bisztró szép jövő és érdekes események előtt áll. Környékén, a szőnyi vásárté­ren. tavasszal kezdődik egy nagyszabású ásatás, melynek célja a római kori leletek fel­kutatása lesz. Már most is sok szép eredeti, római kori agyag­edényt láthatnak a vendégek a szórakozóhelyen, másolataik a jövőben megvásárolhatók lesznek. Az új szórakozóhely fiatal üzletvezetője, Szépfi János el­mondotta. hogy a több ezer­éves agyagedényeken kívül tel­jesen új ételkülönlegességgel: grill sertéscsülökkel is szolgál­nak — többek között — az ínyenceknek. A Claudius bisztró egyébként ma, a szőnyi búcsún esik át a „tűzkeresztségen”. Az üzlet ve­zetője azonban garantálja, a 'legnagyobb rohamot is ételek­kel és italokkal fogják „vissza­verni”. } Egyik nevezetesség sem meg­vetendő, s ha jól meggondol­juk, összefügg. Mert három évig várni egy bisztróra, leg­alább olyan nevezetesség, mint római kori leletek között ser­téscsülköt enni. Népszerűek az egyetemi etokészitö tanfolyamok Fizikai dolgozók gyerekei kaptak meghívást Már harmadik esztendeje, hogy nyaranként megrendezi a megyei tanács művelődés- ügyi osztálya és a KISZ — a felsőfokú intézményekkel együttműködve — a középis­kolás diákok számára az egye­temi előkészítő tanfolyamokat. A felsőoktatási intézmények biztosítják a tematikát, a tan­anyagot, és előadókat is ad­nak a foglalkozások vezetésé­hez. Az esztergomi Martos Flóra kollégium Pest, Nógrád és Komárom megye diákjainak ad jelenleg is otthont. Ide azok kaptak meghívót, akik a múlt tanévben harmadikosok voltak, fizikai dolgozók tehet­séges gyermekei, jó tanulók, magatartásuk is példamutató. Arról ugyanis, hogy kik ve­hetnek részt egy-égy iskolából az egyetemi előkészítő tan­folyamon az iskolavezetés — a KISZ-szervezettel egyetér­tésben — dönt. Az esztergomi tanfolyamon az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem Természettudomá­nyi Karának 'tanársegédei, hallgatói vezetik a foglalko­zásokat, konzultációkat, és igyekeznek jó alapot adni a továbbtanuláshoz, a sikeres egyetemi felvételi vizsgához. Az Esztergomban tanuló száz diák közt viszonylag ke­vés a Komárom megyei. Di­ákjaink egy jelentős része ugyanis a műszaki egyetem Budapesten lezajlott tanfolya­main vett részt. Ez azzal az előnnyel járt, hogy megismer­ték az egyetemet és ízelítőt kaptak a kollégiumi életből is. A másik egyetemi előkészí­tő tanfolyam augusztus 15-én kezdődik Tatán, a KISZ veze­tőképző táborában. Ide száz­ötven megyei diák — volt el­sős és másodikos — kapott meghívást. A megye fiatal pe­dagógusai vállalták az „ala­pozást” a négy legfőbb tárgy­ból: matematikából, fizikából, magyarból és oroszból. Kísérletképpen 15 leendő elsőst is meghívtak a táborba — az úttörő szaktárgyi ver­senyeken eredményesen sze­repelt diákok közül —, hadd ismerkedjenek meg a közép­iskolai követelményékkel. Újdonságok a Csepeli Autógyárból A Csepel Autógyárban az év eleje óta padlóvázüzeni műkö­dik, ahol az IKARUS 556-os és IKARUS 180-as autóbuszok alvázait szerelik. Az idén 6400 — félig kész — autóbuszt szállítanak a kooperáló vállalat részére A BNV-n mutatták be a D—732.08 típusú, magasnyomású ipari- és csatornatisztító felépítményes járművet. A korszerű berendezés maximálisan 500 atmoszférás vízsugárral alkal­mas épületek tisztítására, csatornák felújítására

Next

/
Oldalképek
Tartalom