Dolgozók Lapja, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

_r DOLGOZÓK LAPJA van, ji&ut 1. waatbaJ 1 leli széliéül Javában tart a tőkés világ pénzügyi rendszerének új válsága. Ez tizenhárom hónap óta immár a harmadik. A mostani válság középpontjában e pillanatban a font áll. Az angol kormány úgy döntött, hogy „lebegteti”, azaz a kereslettől és kínálattól függően szabaddá teszi a font árfolyamát. Általános vélemény szerint a jelenlegi helyzetben nem volt kénys' ^rítő szükség arra, hogy a brit kormány így cselekedjék. Igaz: a font kétségtelenül nyomás alatt állott és árfolyamát csak a központi bankok „támogató vásár­lásaival” sikerült tartani. Emellett Nagy-Britanniában lanyhult a konjunktúra és kedvezőtlenül alakult a fizetési mérleg is. Ami az érem másik oldalát illeti: Nagy-Britan­nia pénzügyi tartalékai ma kétszer akkorák, mint néhány évvel ezelőtt és az ország törlesztette pénzügyi adósságát. Amikor tavaly év végén késhegyig menő küzdelem után az arany árát felemelték, a dollárt leértékelték, és ennek megfelelően a nyugat-európai devizák árfolyama emelkedett — ez Franciaország számára kedvezőtlen i énz- ügyi lépés volt. Miután a dollár olcsóbb lett, olcsóbb lett az amerikai export is. Ez azt jelentette, hogy az Egyesült Államok versenypozíciói a világpiacon javultak. Az ipari­lag legversenyképesebb országok (mint Távol-Keleten Ja­pán, Nyugat-Európában pedig az NSZK) természetesen viszonylag jobban bírták a járulékos terheket, mint Fran­ciaország. Minden jel arra mutat, hogy a font lebegtetése és várható leértékelése az amerikai bankvilág beleegyezésé­vel végrehajtott manőver a Nyugat-Európán belüli francia pénzügyi pozíciók további gyengítésére. Nagy-Britannia belépése a Közös Piacba önmagában is a korábbi francia hegemónia gyengüléséhez vezet. Különö­sen pedig akkor, ha az angolok íz amerikaiak „ügynökei­ként” cselekszenek és vállalják a francia ellenállás letöré- sét. A font leértékelése és lebegtetése azt jelenti, hogy Nagy-Britannia világpiaci szempontból versenyképesebbé válik és nem kétséges, hogy ennek a versenyképesség­nek a növekedését a francia ipar és mezőgazdaság viseli el a legnehezebben. Ráadásul: a font leértékelését úgy is lehet tekinteni, mint a dollár újabb leértékelésének előjátékát, ami me­gint csak az amerikai versenypozíciókat javítja. Hozzá kell tenni mindehhez, hogy minden pénzügyi válság „palackból kiengedett szellem”, s egyáltalán nem bizonyos, hogy pontosan olyan eredményeket hoz, mint azt szervezői elképzelték. Á nagyvilág hírei Ulánbátor Pénteken befejezte munká­ját a Mongol Népköztársaság törvényhozó testületének, a Nagy Népi Hurálnak az ülés­szaka. A tanácskozáson a kép­viselők megvitatták az or­szág erdőkincsei és vadgazda­sága védelmének és hasznosí­tásának kérdéseit. Cedenbal, a Mongol Nép] Forradalmi Párt első titká­ra, miniszterelnök terjesztet­te elő a Központi Bizottság javaslatát, amelynek értel­mében Sz. Luvszant — Mon­gólia egyik legidősebb állami és politikai személyiségét — a Nagy Népi Hurál elnöksége első alelnökévé választották. A küldöttek forró fogadta­tásban részesítették Viktor Gorbatko űrhajósnak, a Szov­jetunió és Mongólia hősének a Szovjet-Mongol Baráti Tár­saság alelnökének üdvözlő beszédét. Washington Az amerikai szenátus kato­nai bizottsága pénteken a Dél- Vietnamnak és Laosznak nyújtandó katonai segély csökkentése mellett döntött. A kormány 2 milliárd 500 milliós javaslatával szemben a bizottság 2 milliárd 100 milliót szavazott a júliussal kezdődő következő költségve­tési évre. A kért 429 millió dollár helyett 360 millió dol­lárban szabták meg a laoszi amerikai légitevékenységre fordítható összeget. A bizottság döntött a Pola­ris tengeralattjáró és a B—S2­es stratégiai bombázó „utó­dainak” kifejlesztésére fordít­ható összegekről is. Moszkva Pénteken Moszkvában be­fejeződött az OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsának ülés­szaka. A kétnapos tanácsko­záson a küldöttek megvitat­ták és jóváhagyták a föderá­ció október elsején életbe lépő vízügyi törvényét. A törvény a víztartalékok ésszerű felhasználásának és védelmének biztosítására hi­vatott. A törvény megtiltja olyan vállalatok üzembe he­lyezését, amelyek nem ren­delkeznek víztisztító beren­dezésekkel. Az ülésszak másik fontos témája a köztársaság autó­úthálózatának korszerűsítése volt. Tokió Az utóbbi időben ismét gyakorivá váltak az amerikai atom-tengeralattjárók japáni látogatásai. A tokiói külügy­minisztérium pénteki közle­ménye szerint szombaton a Jokoszukai amerikai haditen­gerészeti támaszpontra érke­zik két atomtengeralattjáró, a 3450 tonnás Guardfish és a 3860 tonnás Gurnard. Jelen­tések szerint 1966 óta, hat­vanhárom esetben keresték fel amerikai atomtengeralatt­járók japán kikötőt. Simla Egy és egy negyedórát ta­nácskozott pénteken az indiai és pakisztáni küldöttség, amely Indira Gandhi indiai miniszterelnök és Ali Bhutto pakisztáni elnök soron követ­kező megbeszélését készíti elő. Az indiai küldöttség vezetését a szívrohammal kórházban fekvő Dhar helyett T. N. Kául külügyi államtitkár vette át. A két küldöttség eszmecserét folytatott a napirendről. Iftikhar Ali pakisztáni kül­ügyminiszter újságírók előtt kijelentette, hogy a tárgyaló feleknek sikerült néhány kér­désben egyetértésre jutniuk. A kérdéseket nem ismertette. A tárgyalások várható kime­neteléről derűlátóan nyilatko­zott. FELVESZÜNK: — BELSŐ ELLENŐRNEK gyakorlattal rendelkező egyetemi, vagy főiskolai végzettségű közgazdászt, — Gyakorlattal rendelkező, SZAKKÉPZETT ANYAGGAZDÁLKODÓT közgazdasági techni­kum] végzettséggel, — Gépíró műszaki ADMINISZTRÁTORT, — ÉPÍTÉSZ TECHNIKUST, javító részleg csoport- vezetői munkakörbe. Érdeklődni lehet: Tatabá­nyai Ingatlankezelő Válla­lat, Tatabánya V., Tass v. u. 11. Bűnbakot mindig lehet találni Nixon sajtóértekezlete Az Egyesült Államok július amerika foglyok szabadon bo­13-án visszatér a párizsi tár­gyalóasztalhoz — jelentette be Nixon elnök csütörtöki sajtó- értekezletén. Nem jelölte meg azonban ..z Eszak-Vietnam el­leni harci cselekmények be­fejezésének időpontját, vagy feltételét és teljes homályban hagyta az amerikai csapatok végleges kivonásának határ­idejét. A 44 percig tartott — té­vében is közvetített — sajtó- értekezleten a legtöbb kér­dést a vietnami háborúra vo­natkozóan kapta az elnök. Még válaszában sem volt haj­landó elkötelezni magát a bombázások és a tengeri ak- názás leállítása mellett. Jel­zése szerint azért folytatja az Egyesült Államok Észak bom­bázását s tartja fenn az ak­nazárat, mert ezzel akar nyo­mást gyakorolni a VDK-ra „az érdemi tárgyalások” és az csátasa érdekében. Semmi újat nem mondott azzal, hogy egy általános indokínai tűz­szünet és az amerikai fog­lyok szabadon bocsátása érde­kében négy hónapon belül kivonja az összes amerikai csapatokat Vietnamból. Régi az a mondása is, hogy janu­ár 20-ig befejeződhet a hábo- r-, „ha a kommunisták haj­landók komolyan tárgyalni...” Nixon kérdésekre válaszol­va tagadta, hogy amerikai re­pülők bombázták volna Észak- Vietnam gátrendszereit és luzzasztóit. Ügy látszik, leg­alábbis a sajtótájékoztató ide­vonatkozó fejtegetéseiből, hogy Lavelle tábornokra igyekszik hárítani a felelős­séget, aki csak leváltást és nem hadbíróságot kapott észak-vietnami tevékenysé­géért. Nixon elnök, mostani sajtókonferenciáján tagadta, hogy az amerikai légic.ők gátakat bombázott volna a VDK-ban, Erik Eriksson svéd fotoriporter erre eljuttatta a sajtónak ezt a Nghia MInh észak-vietnami faluban készült felvételt. A kép egy amerikai repülők által lebombázott gátat ábrázol... ( Telefoto—AP—MTl—KS) Waldheim — Winzer találkozó Kurt Waldheim ENSZ-főtit- kár szombaton Genfben talál­kozik az ide érkező Otto Win- zerrel, az NDK külügyminisz­terével — jelenti az ENSZ- főtitkár szóvivőjére hivatkoz­va az AFP hírügynökség. Ez lesz az első alkalom, hogy ENSZ-főtitkár hivata­los minőségben találkozik a Német Demokratikus Köztár­saság egy vezető személyiségé­vel. Tavaly U Thant betegsé­ge következtében hiúsult meg egy hasonló jellegű találkozás az akkori főtitkár és Otto Winzer között. A szóvivő közlése szerint Winzer a két német állam kö­zötti megbeszélések eredmé­nyeiről kívánja tájékoztatni Kurt Waldheimet. Francia nukleáris robbantás LONDON A brit külügyminisztérium — saját értesülése alapján — megerősítette azt a hírt, hogy Franciaország június 25-én végrehajtotta első kísérleti nukleáris robbantását a Csen­des-óceán térségében, közölte pénteken Londonban a kül­ügyminisztérium szóvivője. Franciaország a hírt mind ez ideig nem volt hajlandó megerősíteni. A csendes-óceáni francia nukleáris kísérleti robbantás elleni tiltakozásul Pouvanaa Oopa^Tetuaapa, — a francia szenátus polinéz tagja távirat­ban fordul Kurt Waldheim ENSZ-főtitkárhoz, Francis Sanford, a francia nemzetgyű­lés tahiti képviselője pedig személyesen repült New York­ba, hogy a világszervezet tá­mogatását kérje. James Cairns, az ausztráliai parlamenti ellenzék munkás­párti képviselője pénteken Franciaországba utazott, hogy kihallgatást kérjen Pompidou elnöktől, és az ausztráliai mil­liók nevében tiltakozzék a nukleáris kísérlet ellen. Cairns egyébként előzőleg Tahitira kívánt utazni, a repülőtéren azonban közölték vele, hogy a francia külbírtok hatóságai nem engedélyezik számára a beutazást. Komárom megyei Fémipari Vállalat (Tatabánya il. Vágóhíd út 4.) a 312. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe — 8 általános iskolai végzettséggel — szerkezetlakatos szakrankástansiékal iskoláz ke Képzési idő: 3 év A tanulóknak 250.- Ft-től 500- Ft-ig terjedő ösztöndíjat, vidékiek részére kollégiumi ellátást biztosítunk. Jelentkezési lapot a 312. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (Oroszlány, Asztalos J. u 2.) címére kell megküldeni. a szovjet vezetőikéi Leonyid Brezsnyev az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke pénteken a szovjet kor­mány egyik Moszkva környéki villájában találkozott Fidel Castróval, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkárával, a forra­dalmi kormány elnökével és Carlos Raf.el Rodriguezzel, j Kubai Konmunista Párt KI titkárságárak tagjával, a for­radalmi kormány miniszteré­vel. Baráti és elvtársi légkörben folytatták ; véleménycserét a Szovjetunó Kommunista Pártja és aKubai Kommunis­ta Párt küötti testvéri kap­csolatok további elmélyítésé­ről, a szövet—kubai együtt­működés socoldalú fejlesztésé- rőL Schumann sajtónyilatkozata Hasznos tanácskozás Pénteken este — befejezve kétnapos hivatalos bécsi láto­gatását — visszarepült Párizs­ba Maurice Schumann francia külügyminiszter. A franiia külügyminiszter Bécsben sajtókonferencián, többek között kijelentette, rendkívül hasznos és gyümöl­csöző volt bécsi látogatása és tárgyalása. A külpolitikai kérdések kö­zül figyelmet keltett Schu­mann kijelentése, amely sze­rint a Tízek tervezett csúcs- találkozójának esetleges elha­lasztása nin<s hatással az európai biztonsági konferen­cia megtartására. A kettő nincs kapcsolatban egymással —• mondotta bár hangsúlyoz­ta, hogy a njugatiaknak szük­ségük van véleményük össze­hangolására. Az európai enyhülés folya­matát Schumann kedvezőnek ítélte meg: a nyugat-berlini egyezmény hatályba lépésével és a bonni ratifikálásokkal megnyílt az út a konferencia sokoldalú előkészítésére. Az SZKP—IKP tárgyalásairól Július 2Ö-a és 28-a között a Szovjetunióban tárgyalásokat folytattak a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának és az Indiai Kommunista Pártnak a képvise­lői. Az SZKP küldöttségét Leonyid Brezsnyev főtitkár vezette, tagjai voltak Mihail SzuSzlov, a PB tagja, a KB titkára, Borisz Po- nomarjov, a PB póttagja, a KB titkára és Kosztyiszlav Úljanovsz- kij, a KB nemzetközi osztályve­zető-helyettese. Az IKP küldöttségét Sirpad Amrit Dange, az országos tanács elnöke vezette. Tagjai voltak Csandra Radzses ar Rao, az or­szágos tanács főtitkára. Bhüpes Gupta és Narajana Krisnán, a Központi Végrehajtó Bizottság tagjai, az országos tanács tit­kárai. A tárgyalásokról kiadott közös nyilatkozat megállapítja, hogy a nemzetközi munkásmozgalom to­vább szilárdult. Az SZKp kül­döttsége szolidaritását nyilvání­totta az IKP tevékenységével, az indiai dolgozó tömegek érdekei­nek védelméért vívott harcával. A két párt képviselői több poli­tikai és elméleti problémáról tár­gyaltak és közös következteté­sekre jutottak. A kommunista- és munkáspár­tok moszkvai tanácskozását kö­vető időszakban tovább erősödött valamennyi szocialista ország és az egész szocialista közösség, amely újabb erőkkel gyarapodott, s ez azt jeler.ti, hogy bővült és megszilárdult az imperialistaelle­nes harc nemzetközi bázisa. A tőkés orszáeokbán a kommu­nista pártok vezetése alatt a pro­letariátus egyre magasabb fokon vívja a monopóliumok elnyomá­sa elleni harcát. Üiabb győzelme­ket arat Ázsiai. Afrikai és Latin- Amerika nemzeti felszabadító mozgalma. Az SZKP és az IKP határozot­tan elítéli a közleményben az amerikaiak indokínai agresszió­ját: elégedettséggel -értékeli az IKP küldöttsége azt a tartós tá­mogatást, amelyet a Szovjetunió nyújt az indokínai nemzeti fel­szabadító mozgalomnak. A szovjet—indiai barátság és együttműködés a szocialista ál­lam és egy felszabadult ország közötti egyenjogú nemzetközi kapcsolatok példája — állapítja meg a dokumentum. A delegá­ciók megállapították és nagy je­lentőséget tulajdonítottak annak az ideológiai harcnak, amelyet az IKP a tudományos szocializmus talaján vív. A közÖ5 nyilatkozat rámutat, hogy az SZKP és az TKP közötti eszmecsere megmutatta. hosy azok a nemzetközi k"ir»~'--n«ttVa mozgalom tömörítését sesPik elő, s politikai tan^ kölcsönösen ec^s-'- ár­pártokat. Vásároljon a Bizományi Áruházban I Tatabánya Gábor Áron u. 3. Szabadság mozi mellett. Árajánlatunk a következő! Férfi öltönyök Női és lányka ruhák Agvnemű garnitúrák Nói és gyermek cipők Férfi cipők 300 Ft-tó! 1200 Ft-ig 40 Ft-től 350 Ft-ía 220 Ft-tó! 330 Ft-ig 54 Ft-től 180 Ft-ig 100 Ft-tól 200 Ft-ig Gyermek és ffi tréningruhák 80 Ft-lól 300 Ft-ig Műszaki áruból is nagy választék F ényképezőgépek 200 Ft-tól 2800 Ft-ig Tranzisztoros rádiók 150 Ft tó! 600 Ft-ía Női és ffi órák 100 Ft-tól 350 Ft-ti Garanciás Tv-készülékel­2500 Ft-tó! 5080 Ft is Garanclás hűtőszekrények 2800 Ft-tól 3000 Ft-ig Kemping ágyak 335 Ft Kemping szék 186 Ft Gumimatracok bö választékban. i k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom