Dolgozók Lapja, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! T9***W9&nnnrn VT*TWWTWW Mai számunkban: A 46-os örháznál 3. oldal Pályaválasztás. továbbtanulás I. 4. oldal Business game 5. oldal 1972. július 1. SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA *nué“' [ A Éli.-IV. Békekölcsön ilyorstislája «. oldal 4 1 ■« Foci Jenő Mongóliába utazott Jumz'sagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Fáit Központi Bizottsága első titkárának, a Mongol Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke és felesége pénteken hivatalos, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a Iátogatásrá elkísérte Marjai József külügyminiszter-he­lyettes és Kádas István nagykövet, a Kül­ügyminisztérium főosztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja és Vályi Péter, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Pú­ja Frigyes, a külügyminiszter első helyette­se. Jelen volt a búcsúztatásnál V. J. Pav­lov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, és ott volt Lhamszurengin Tudev, a Mongol Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Napirenden: Az időszerű munkaügyi kérdések Pénteken az Országház Go­belin-termében tanácselnöki értekezletet tartottak, amely­nek napirendjén időszerű munkaügyi kérdések szere­peltek. Dr. Papp Lajosnak, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatala elnökének bevezetője után Lázár György munkaügyi miniszter tájékoztatóját hall­gatták meg az értekezlet résztvevői. A miniszter egyebek közt hangsúlyozta: a munkaügyi kérdések most és a jövőben is {. változatlanul gazdaság- i politikánk középpontjá- ! ban állnak. A gazdasági növekedésnek ugyanis egyre inkább meg­határozóan fontos tényezője a rendelkezésre álló munkaerő. Bár a IV. ötéves terv idősza­kából még cs... másfél eszten­dő telt el, elmondhatjuk, hogy — a tervben megfogalmazott­hoz képest — fokozódik a kö­vetelmény a munkaerővel való hatékonyabb gazdálkodás irá­nyában. Bizonyos strukturális eltérések is várhatók. A jelek szerint a mezőgazdaságból a munkaerő-elvándorlás csök­ken. Szinte biztosra vehető, hogy az iparban a létszámnö­vekedés a tervezett 140 ezer­nél lényegesen kevesebb lesz. Ezt figyelembe véve megnő a követelmény a termelékeny­ség fokozása iránt. A továbbiakban a miniszter utalt arra, hogy a demográ­fiai apály nyomán 1973-tól csökken a munkába lépő fia­talok száma és ez a tendencia még 1975. után is folytató­dik. 1971-ben 175 ezer fiatal lépett els' alkalommal mun­kába, 197 ben számuk előre­láthatólag 140—145 ezer lesz. Ezzel összefüggésben felvető­dik a kérdés: a létszám és a munkaerőhelyzet ilyen alaku­lása mellett biztosítható-e a IV. ötéves tervben előirány­zott fejlődési ütem a népgaz­daságban? Erre határozott igennel válaszolhatunk — jelentette ki Lázár György. Elmondotta, hogy az Iparban a termelé­kenység a múlt évben az egész termelésnövekedést fedezte, az építőiparban a növekedés kétharma­dát. A mezőgazdaságban gyorsab­ban nőtt a termelés, mint a létszám. 1972-ben ez a ten­dencia folytatódik. Másik előnyös változás, hogy a munkaerő-mozgás mér­téke, akár csak a múlt esztek- dobén, az idén is mérséklő­dött. A munkaerő-mozgás azonban — a javuló irányzat ellenére — fölötte van az ész­szerűnek és elfogadhatónak. Szólott a miniszter arról is, hogy tavaly bizonyos javulás volt a bérek és a keresetek arányának alakulásában, amely az idén is folytatódik. Ezzel kapcsolatban megemlí­tette, hogy 1971-ben kiegyen­lítettebben növekedtek a bé­rek, mint az azt megelőző időszakban. Ugyancsak a kedvező irány­zatok közé sorolható, hogy változik és reálisabbá válik a vállalatok magatartása mind a munkaerő-kereslet tekinte­tében, mind pedig abban, hogy egyre több vállalat ismeri fel azt a lehetőséget és feladatot, hogy saját belső munkaerő­tartalékainak feltárása és jobb kihasználása érdekében lehet és kell cselekednie. Hazánkban lényegében csak relatív munkaerő- hiányról beszélhetünk, az ésszerűbb, ‘ hatéko­nyabb munkaerő-gazdál­kodásra van szükség. Tájékoztatója befejező ré­szében Lázár György a taná­csok munkaügyi tevékenysé­gével és annak továbbfej­lesztésével foglalkozott. Második napirendi pontként dr. Papp Lajos a tanácsok káderhelyzetéről adott tájé­koztatást. Helyzetkép a nagyberuházásokról Az Országos 'Tervhivatal és az Állami Fejlesztési Bank felmérte a folyamatban levő nagyberuházások helyzetét, vizsgálva az építkezések me­netét, a költségek alakulását, adott esetben a késések okait, s a befejezések várható idő­pontját. Tavaly összesen 43 nagy- beruházásnak kellett volna el­készülnie, s ezek közül har­mincat adtak át, de 17-nél bizonyos befejező munkálatok még hátra vannak, a többit csak részlegesen helyezték üzembe. Jelentős feladat te­hát, hogy mind az áthúzódott, mind az idén esedékes beru­házások mielőbb elkészülje­nek, s a termelés, a lakosság ellátásának szolgálatába állja­nak. Bár a beruházások terüle­tén tavaly még nem enyhült a feszültség, néhány pozitív tendencia már tapasztalható, 1972. elején a költségekhez képest — kisebb volt a befe­jezetlen állomány, s a befe­jezéshez szükséges összeg is alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Az 1972-re áthúzódott nagyberuházáso­kon kívül még 55, egyedi nagy-, illetve fejlesztési köl­csönből megvalósuló, beruhá­zás van folyamatban, s ehhez még néhány úiabban induló beruházás kapcsolódik. A felmérések szerint az idén — a tavalyról áthúzó­dótokkal együtt — több mint 30 nagyberuházás befejezése várható. Ezeknek többségét részben már üzembe helyez­ték, sőt közülük néhány már teljes kapacitással dolgoziv, csupán bizonyos kiegészítő, befejező munkákat kell még elvégezni. iw ff . . építeni lagasabh szinten A megyei párlbi/oltság ülése Az MSZMP Komárom me­gyei Bizottsága június 30-án, pénteken tartotta meg soron következő ülését. A tanács­kozáson a végrehajtó bizott­ság beszámolt az év márciu­sa óta végzett munkáról. Tá­jékoztató hangzott el a KEB állásfoglalásával kapcsolatos taggyűlésről, majd az idő­szerű nemzetközi kérdések­ről, végül szervezeti, szemé­lyi ügyek szerepeltek napi­renden. A tanácskozást Ha­vasi Ferenc megyei első tit­kár nyitotta meg, majd át­adta a szót Tolmácsi Ferenc­nek, a megyei pártbizottság titkárának, aki a végrehajtó bizottság munkájáról szóló jelentést terjesztette be: Tisztelt pártbizottság! A végrehajtó bizottság a III. 27-i pártbizottsági ülés óta 17 napirendet vitatott, il­letve fogadott el. A napiren­dek közül 10 a párt belső éle­tével kapcsolatos, 3 gazdaság­politikai és 4 állami, tömeg­szervezeti feladatokkal, és ér­tékeléssel foglalkozott. Az „egyebek” napirendek kereté­ben a hatáskörébe tartozó fontos kérdésekben foglalt ál­lást. A pád belső életéről Ezen belül értékelte az iratkezelés és ügyvitel rend­jére vonatkozó titkársági ha­tározat teljesítését. Megálla­pította, hogy a határozat sze­rinti munkavégzés megfelelő alapul szolgált a párton be­lüli iratkezelés és ügyvitel to­vábbi fejlesztéséhez. Vizsgálta és a beterjesztés alapján értékelte a hivatali, intézményi pártszervezetek munkáját. Elfogadta a megyei ideoló­giai aktíva beszámolójának téziseit. A párt. és tömegszerveze­tek osztálya beterjesztése alapján elemezte „Az irány­elvek a pártdokumentumok jellegére” című javaslatot. Megállapította, hogy a párt- határozatok kialakításának, a végrehajtás megszervezésé­nek és ellenőrzésének állandó javítása, szükséges folyamat. A végrehajtó bizottság ér­tékelte a tanácsok pártirá­nyításának helyzetét. Megál­lapította, hogy a pártszervek munkája hozzájárult a fel­adatok hatékonyabb, ered­ményesebb megoldásához. A beszámolási időszakban a tatabányai városi és a tatai járási pártbizottság jelfentést készített a pártmegbízatások rendszeréről az ifjúságpoliti­kai határozat kapcsán. Meg­állapítást nyert, hogv a ha­tározat megjelenése óta mindkét területen jelentős in­tézkedések és kezdeménye­zések születtek. Mindenek­előtt szembetűnő az a szem­léleti változás, amely az if­júság helyzeté lek megítélésé­ben, a fiatalok szocialista gondolkodásának és magatar­tásának formálásával kapcso­latban alakult ki. A végrehajtó bizottság' in­tézkedési tervet fogadott el a járási és községi pártszerve­zetek munkájának továbbfej­lesztésére. Megállapította, hogy az elmúlt években me­gyénk gazdasági, társadalmi struktúrájában is lényeges változások következtek be. Ezek a járási, községi párt­szervek munkájával szemben új. magasabb igényeket tá­masztanak és a követelmé­nyekhez jobban igazodó mun­kamódszer, munkastílus ki­alakítását követelik meg. Az intézkedési tervben e felada­tok megoldására tett javas­latot, a végrehajtó bizottság elfogadta. Gazdaságpolitikai napirendek A végrehajtó bizottság ér­tékelte és elemezte a megye építőanyagiparának helyzetét, hosszú távú fejlesztésének le­hetőségeit. Megállapította, hogy építőanyagipari vállala­taink jóváhagyott negyedik ötéves terveken túl kialakí­tották a főbb fejlesztési el­képzeléseket is 1985-ig. A me­gye építőanyagipari termelő egységei megfelelően illesz­kednek a központi fejlesztési elképzelésekbe, és biztosítva látszik ezen iparág fejlődése távlatokban is. A Bevételi Igazgatóság be­számolt az állami, tanácsi vállalatok és szövetkezetek pénzügyi és számviteli fegyel, mének alakulásáról. A jelen­tés alapján a vb megállapí­totta, hogy a gazdálkodó szervek megfelelően munkál­kodnak a központi célkitűzé­sek megvalósításán, a fejlő­dés biztosításán, a felmerült hiányosságok kiküszöbölésen. A végrehajtó bizottság meg­vitatta a negyedik ötéves terv öntözésfejlesztési lehetőségei­ről és tapasztalatairól szóló jelentést. Szükségesnek lát­ta, hogy mind a szövetkeze­tek, mind az állami gazdasá­gok jobban szorgalmazzák az öntözési lehetőségek kihasz- j nálását. Jelentést vitatott meg a végrehajtó bizottság a válla­latok üzem- és munkaszerve­zésének korszerűsítéséről, a munkaverseny fellendítésére indított mozgalom alapszer­vezeti feladatairól. Megálla­pította, hogy a vállalati üzem- és munkaszervezés korszerűsítésére vonatkozóan megindult az intézkedési ter­vek készítése. Felhívta a fi­gyelmet a vállalati, gyáregy­ségi, munkahelyi szervezettség fokozására, a szocialista bri­gádmozgalom és a szocialis­ta munkaversenv jelentőségé­re és lehetőségeire. Állami és társadalmi élet A végrehajtó bizottság megtárgyalta a megye közmű­velődésének káderhelyzetéről szóló jelentést. A jelentés brigád vizsgálattal készült és kiterjedt a megye közműve­lődésének valamennyi terüle­tére. A végrehajtó bizottság ajánlotta a megyei tanács végrehajtó bizottsága, illetve a Szakszervezetek megyei Ta­nácsa vezetőinek, hogy az anyagban megjelölt gondok megoldására készítsenek egy közös végrehajtási progra­mot. A testületek t'zzék na­pirendre a feladatok meg­tárgyalását és tegyenek in­tézkedést a politikai és szak­mai iskoláztatás iavítására 'S. Az 1971/72. évi pártoktatá­si év tapasztalatait értékelve a végrehajtó bizottság meg­állapította, hogy a pártokta­tás tömegpropaganda tanfo­lyamain megtettük az első lépéseket a párt politikája fő összetevőinek és elvi alap­jainak alaposabb megértetésé­re. A pártoktatás feltételei­nek javításával ezt a folya­matot tovább kell erősíteni. Az 1972/73. oktatási év fel­adatainak megvalósítása so­rán fő feladatnak jelölte meg, hogy az időszerű politikai kérdések megvitatása mellett, az elméletileg megalapozot­tabb. önállóbb gondolkodásra és cselekvésre kész emberek nevelését segítsük elő. A fel­adatnak a tanfolyamok úgy tudnak az eddigieknél jobban megfelelni, ha erősítik képző, nevelő hatásukat, ezáltal nö­velik az oktatómunka haté­konyságát, A végrehajtp bizottság je­lentése, és a pártbizottság 1972. II. félévi munkatervé­re vonatkozó javaslat beter­jesztése után Boda László, a megyei fegyelmi bizottság el­nöke adott jelentést a Politi­kai Bizottság levelével, illet­ve a KEB állásfoglalásával foglalkozó taggyűlések ta­pasztalatairól. Ezután Mokri Pál megyei titkár adott tájé­koztatót a Központi Bizottság legutóbbi ülésének, a nemzet­közi helyzettel kapcsolatos állásfoglalásáról. A megyei pártbizottság a beterjesztett jelentéseket jó­váhagyólag tudomásul vette, a második féléves munkater­vet elfogadta. Javasolta, hogy a fegyelmi munka eljárási rendjét a fegveiim oizoitság augusztus 31-ig dolgozza ki. Ugyancsak állást, foglalt ab­ban, hogy a KB-nak a nem­zetközi kérdésekkel foglalko­zó határozatát taggyűléseken tárgyalják meg. illetve, ahol igény mutatkozik rá, pártna­pokat tartsanak. Szervezeti, személyi kérdések A megyei pártbizottság vé­gül szervezeti, személyi kér­désekről tárgyalt. A végrehaj­tó bizottság javasolta a párt- bizottságnak. hogy Tolmácsi Ferenc elvtársat, a megyei pártbizottság titkárát a me­gye politikai, társadalmi és gazdasági életének fejleszté­sében kifejtett munkájának eliftnerése mellett mentse fel megyei titkári megbízatása alól, s egyben javasolja a Nehézipari Minisztériumnak, hogy nevezze ki a Komáromi Kőolajipari Vállalat igazga­tójának. A pártbizottság a javaslattal egyetértett és Tolmácsi elvtárs felmentését elfogadta. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Tolmácsi Fe­renc elvtársat a társadalom érdekében kifejtett munkájá­nak elismeréseként, a Munka Érdemrend aranyfokozatával tüntette ki. A kitüntetést tegnap délután ünnepélyes keretek között és meleg, ba­ráti légkörben Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a megyei párt­bizottság első titkára adta át Tolmácsig elvtársnak. A megyei pártbizottság a végrehajtó bizottság javasla­tát elfogadva Izsáki Mihály elvtársat, a Hazafias Nép­front titkárát a megyei párt- bizottság titkárának megvá­lasztotta. Végül a titkári m „bizatásban történt válto­zásnak megfelelően a Pártépí­tési Bizottság vezetésével Mokri Pál megyei titkárt az Agitációs és Propaganda Bi­zottság vezetésével pedig Tzsáki Mihály megyei titkárt, bízta meg. A megyei pártbizottság ülése Havasi Ferenc első tit­kár zárszavával ért véget. 1 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom