Dolgozók Lapja, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

o DOLGOZÓK LAPJA 1972. május S. szerda Sarokba szorítva Dél-Vietnam egyik fontos tartományi székhelye, Quang Tri hétfőn este a szabadságharcosok kezére került. Egy nap­pal korábban, vasárnap este, William Rogers amerikai kül­ügyminiszter nyilatkozott az NBC tv-állomásnak. Akkor a Tbieu-csapátok, amerikai segédlettel, még tar­tották Quang Tri-t, de látható volt már, s Rogers nyilván tudta, hogy nem sokáig. -Talán az újabb vereség előrevetődő árnyékában volt beszéde meglehetősen kétnyelvű. Nemcsak azt mondta ugyanis, hogy az USA „nem engedi, hogy az el­lenfél jelenlegi offenzívája Dél-Vietnamban vereséggel vég­ződjék”. Ez természetes, mi mást mondhat? Ha nem azt mondaná, akkor akár azonnal csomagolhatna a Vietnamban állomásozó egész amerikai haderő. E rutin-kijelentés mellett érdekesebb azonban, hogy Rogers azt is sejtetni engtedte: Washington rugalmas lesz a korábban előterjesztett nyolc­pontos tervet illetően, s, reméli, hogy a párizsi Vietnam- értekezlet ezen a héten konstruktívabb lesz. Csütörtökön majd kiderül- van-e aranyfedezet Rogers szavai mögött, vagy taktikázásról van-e szó csupán megint? Erre vonatkozóan az Avenue Kiéberen csütörtökön sorra kerülő tárgyalásig nem jósolhatunk. Azt azonban már most leszögezhetjük: hogy Rogers egyáltalán ezt a kijelentést is megengedte magának az nyilvánvalóan a sarokba szorított- ság jele Thieu-ék és amerikai patrónusaik számára. Nem várták, nem hitték, hogy a szabadságharcosok tavaszi of­fenzívája ilyen hosszú ideig tartó, ilyen félelmetes és ennyire sikeres lesz. Lehetséges lesz a megállapodás? \ Richard Nixon amerikai el­nök vezetésével hétfőn a Fehér- Házban rendkívüli munkaérte­kezleten vitatták meg a stra­tégiai fegyverzetek korlátozá­sának kérdéseit. Ronald Zieg­a Változatlan hevességgel folytatódik ' dél-vietnami népi erők offenzívája I mc< nwrnHi1/-nt rrol-íÁt/ Onni-irt f «í O >1 lltán Q '7 7 tan CÁcf ** TTllO f fii P plflt A B—52-es amerikai nehéz­bombázók keddre virradóan a Mekong folyó deltavidékén a Shau völgyben, Da Nangtól délre a tengerparton, a köz­ponti fennsíkon, valamint a hétfőn elfoglalt északi Quang Tri tartományi székhely és a Quang Tri feladása után az északi fropton első védelmi vonalukat a Nancy támasz­pont mentén állították fel, amely az 1. számú műúton fekszik, mintegy 20 kilométer­nyire Quang Tritől délre. A felszabadító erők harckocsi ellenség” Hűé felé előrenyo­muló alakulatait. Tran Van Don tábornok, a saigoni nemzetgyűlés katonai bizottságának elnöke kedden Párizsba utazott — jelentették jól értesült saigoni forrásból. Az utazás célját nem közölték. Quang Tri-ből visszavonuló kormáiiycsapatok rendezetlen sorai mértékben növekedett annak a lehetősége, hogy a két ország között megállapodás jöjjön létre. Ronald Ziegler szerint Nixon elnök felkérte Gerard Smith­Szűk körű tanácskozás a Fehér Házban: (balról-jobbra) Kissinger, Hogers, Nixon és Laird a SALT-tárgyalásokat és Kissinger moszkvai megbeszéléseit vitatta meg. (Telefotó — AP—MTI—KS) ler, a Fehér Ház sajtótitkára et, hogy utazzék vissza Hel- hétfön este nyilatkozatot olva- ' sinkibe és az új utasítások sott fel a sajtó képviselőinek. birtokában folytassa a tárgya- Ebben kijelentette: a ■ SALT- , . tárgyalásokon előrehaladáso- lúsokat a szovjet kuldottseg- kat sikerült, elérni és jelentős gél. < Chilei május elseje Javaslat további államosításra A dolgozók és a népi egység kormánya közötti egység je­gyében ünnepelték Chilében május elsejét. Dr. Salvador Allende köztársasági elnök egy santiagói nagygyűlésen hétfőn fontos bejelentéseket tett. Közölte: a kormány pén­teken javaslatot tesz a kong­resszusnak az észak-amerikai tulajdonban levő ITT kon­szern államosítására. Az ITT vagyona Chilében mintegy 200 millió dollár, a vállalat ma­gáénak tudja a chilei telefon társaságot, két luxus hotelt, egy távközlési társaságot és egy autókölcsönzőt. Mint ar­ról beszámoltunk, a hatalmas anyagi erőforrásokkal rendel­kező ITT — nemrég .nyilvá­nosságra kerül dokumentumok tanúsága szeriht — tevéke­nyen közreműködött Salva­dor Allende hátalomrajutásá- nak megakadályozásában. Az 1970. évi reakciós puccskísér­letet a népi erők meghiúsítot­ták, rpost a kormány — al­kotmányos jogaival élve1 — az államosítással akar vissza­vágni a jobboldalnak. A chilei elnök az ellenzék és a haladó erők közöt az ál­lamosítások ügyében kiala­kult heves vitát esetleg még ebben az évben megtartandó népszavazással kívánja eldön­teni. Chile rövidesen nagyköveti szinten kapcsolatra lép a Ko­reai Népi Demokratikus Köz­társasággal és a Vietnami De­mokratikus Köztársasággal. Hamarosan kapcsolat létesül Chile és a Bengáli Népi Köz­társaság között is. Allen de ün­nepi beszédében külön hang­súlyozta a szocialista orsZágoK által Chilének nyújtott támo­gatás jelentőségét. A román Államtanács rendelnie Bukarestben nyilvánosságra hozták az Államtanács tör­vényerejű rendeletét, amely­nek értelmében a román ál­lam tulajdonába kerülnek a törvényes rendelkezések megszegésével épült lakások. A rendelet beszámol arról. hogy egyes állami intézmé­nyek és gazdasági egységek vezetői felelősségteljes tiszt­ségükkel visszaélve, a fenn­álló törvényes rendelkezések megsértésével építettek ma­guknak lakásokat, vagy má­soknak jogtalan kedvezménye­ket biztosítottuk. Saigontól északnyugatra fek­vő An Loc tartományi szék­hely térségében bombáztak. Saigonban Quang Tri eles- tének hírére egyórás tanács­kozást — „sürgős tanácsko­zást” — tartott Thieu, a re­zsim elnöke, Ellsworth Bun­ker amerikai nagykövettel és Creighton Abrams-szal, a Dél- Vietnamban állomásozó ame­rikai csapatok főparancsnoká­val. A megbeszélés részleteit nem közölték. A rezsim hiva­talos ellenzékének egyik ve­zetője, Tran Van Tuyen par­lamenti képviselő követelte a Quang Tri védelméért felelős tisztek, mindenekelőtt az északi katonai körzet parancs­nokának, Hoang Xuan Lám tábornoknak a leváltását. A dél-vietnami felszabadító erők kedden két irányból nyo­multak előre Hűé. az egykori császári főváros felé: észak­ról,- a teljesen^ felszabadított Quang Tri tartomány felől és délnyugat felől. A saigoni kormánycsapatok alakulatai kedden támadást intéztek a támaszpont ellen. Hűétől délre, a Da Nang felé vezető utat a partizánok több ponton felrobbantották, hogy akadályozzák az ellenség erő­sítéseinek és fegyverszállít­mányainak Huéba érkezését. A felszabadító erők kedden előrenyomultak a Kontumtól 40 kilométernyire délre fekvő Pleiku felé, ahol a saigoni re­zsim 2. katonai körzetének fő­parancsnoksága van. A vá­rostól tíz kilométernyire nyu­gatra fekvő Polei Kleng tá­maszpont ellen tüzérségi tá­madást intézteit. Saigoni magas rangú ame­rikai tanácsadók nem titkol­ják, hogy elkeseríti és nyug­talanítja őket a saigoni kor­mánycsapatok rendkívül sú­lyos helyzete — írja az AFP tudósítója. „Nagy vereségről” beszélnek, és nyíltan bírálják a saigoni rezsim főparancs­nokságát. Véleményük szerint nehéz lesz feltartóztatni „az Kiutasították Amerikából az Angela Devis perére kiküldött NDK-beli tudósítót Leo Branton, védőügyvéd a niger, a Neues Deutschland San José-i bíróságon ismét különtudósítója vízum-meg­tiltakozott az ellen, hogy An­gela Davis George Jackson- hoz írott leveleit nyilvánosság­ra hozzák, és felhasználják a néger filozófusnő elleni per­ben. , Hétfőn a vád képviselője újabb „terhelő bizonyítékkal” szolgált: egy szemtanú el­mondta ugyanis, hogy két nappal Jackson megszöktetése. előtt Angela Davis álnevet használva látogatást tett a börtönben George-nál. — O — Az amerikai bevándorlási hivatal elutasította Klaus Stei­hosszabbítási kérését. A lap a kaliforniai állambeli San Jósé­ba küldte ki tudósítóját An­gela Davis ügyének tárgyalásá­ra. Az amerikai hatóságok ezzel lényegében minden ok nélkül kiutasították az ország­ból a Német Demokratikus Köztársaság sajtójának képvi­selőjét. Hetvenöt vadászbombázóval a fedélzetén megérkezett a Tonkini-öbölbe a Midway amerikai repülőgép-anyahajó. Ezzel ötre emelkedett az indo­kínai légiháborúban résztvevő amerikai repüiőgép-anyahajók szama. A saigoni amerikai parancs­nokságnak a Midway érkezé­séről kiadott közleményéből az is kitűnik, hogy az ameri­kai légierő kedden folytatta a VDÍC területének bombázását. A keddi légitámadás-sorozat­ban az újonnan érkezettel együtt négy anyahajó vadász­bombázói vettek részt. Az ötödik Dél-Vietnam déli ré­szének partjaihoz hajózott, és gépei a Mekong-deltavidékén támadták a népi erőket, il­letve az általuk felszabadított területeket. Négy amerikai repülőgépet lőtt le vasárnap és hétfőn a VDK légiterében a légvéde­lem — jelentette be kedden a VNA hírügynökség .Vasárnap Vinh Linh körzet fölött egy B—52-es nehézbombázót, ugyanaznap Quang Binh fe­lett két F—4 vadászbombá­zót, hétfőn ugyancsak Quang Binh fölött egy további F— 4-et semmisítettek meg. Ez­zel 3528-ra emelkedett az Észak-Vietnam légiterében megsemmisített amerikai re­pülőgépek száma. Cionista merénylők Jakov Malik, a Szovjetuniói állandó ENSZ-képviselője lei veiben hívta fel Kurt Waldhe­im ENSZ-főtítkár figyelmét arra a tényre, hogy a Zsidó Védelmi Liga felújította hulH gánakcióit. Malik közölte, hogy e napokban a Szovjet­unió ENSZ-képviseletéhez névtelen levelek érkeznek, és azokban fizikai leszámolással fenyegetik a szovjet diplomáz tákat. Kedden reggel cionista me^ rénylők gyújtóbombát dobtak: a TASZSZ hírügynökség washingtoni irodájának helyi­ségébe. A robbanás következ­tében tűz keletkezett. Megkezdték az Malii—18 által hozott holdkőzeiek vizsgálatát Hétfőn megkezdték a hous­toni űrhajózási központban aa Apollo—J6 legénysége által hozott holdkőzetek vizsgálatát. A vizsgálatokat nitrogénnel töltött steril kamrában végzik. Megállapították, hogy a há­rom űrhajós által összegyűj­tött holdkőzetek együttes súlya mindössze 96,5 kilogramm, azaz 14,5 kilogrammal keve­sebb, mint ahogyan először becsülték — az előző expedí­ciók során összegyűjtőit talaj­mintákhoz képest azonban így is rekordmennyiségű. Madridban tilos volt, mégis ünnepeltek Spanyolországban az idén is tilos volt a munkásság nem­zetközi ünnepének megünnep­lése. Az illegálisan harcoló baloldali szervezetek, munkás­bizottságok felhívására azon­ban hétfőn Madrid több pont­ján ünnepelték .a dolgozók’ tö­meges felvonulással május--el­sejét. A rendőri készültség, po­litikai források szerint, évek óta a legnagyobb volt a fővá­rosban és az Atocha-pályaud- var közelében komolyabb ös­szecsapásra is sor került.’ Szemtanúk szerint három zsú­folt autóbuszban vitték el a rendőrök a letartóztatott tün­tetőket, sok véresre vert fel­vonulót a járókelők támogat­tak el. FIDEL CASTRO NYILATKOZATA Fidel Castro kubai elnök hétfőn elhangzott televíziós nyilatkozatában közölte, hogy körútja során kilenc országba látogat el. Guineán és Algéri­án kívül a kubai elnök hét Indiai—pakisztáni halárincidfcns A FTI indiai hírügynökség je­lentése szerint a múlt hét vé­gén halálos áldozatokat köve­telő határincidens történt az indiai Pandzsab állam térségé­ben. A hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva beszá­mol, arról, hogy indiai es pa­kisztáni határőrök szombaton tűzharcot vívtak. Három. pa­kisztáni katona és egy indiai tiszt meghalt, egy indiai kato­na pedig megsebesült. Ugyancsak a PTI jelenti, hogy hétfőn brit békéltető misszió érkezett Daccába. A küldöttség találkozik majd Mudzsibur Rahman sejkkel, a Bengáli Népi Köztársaság mi­niszterelnökével és Csaudhuri elnökkel. A delegáció a múlt héten Bhutlo pakisztáni elnök­kel tanácskozott, Az NSZK lakosságának többsége követeli a keleti szerződések mielőbbi ratifikálását A nyugatnémet szövetségi gyűlés szűk körű vezető testü­leté, az úgynevezett „öregek tanácsa” kedden délben úgy döntött, hogy rövid időre el­halasztja a keleti szerződések második olvasásban történő megvitatásának a Bundestag napirendjére való tűzését. A tanács meg kívánja várni Willy Brandt kancellár és Rainer Barzel CDU-elnök szerdán reggel tíz órakor kez­dődő újabb találkozójának eredményét, és csak azután határoz a napirendről. Ennek megfelelően a tanács ülését szerdán 16 órára hívták ösz- sze. Ülést tartott kedden dél­ben a szabaddemokraták par­lamenti csoportja is Wolfgang Mischnick elnökletével. A képviselők úgy határoztak, hogy mielőbb ratifikálásra viszik a szovjet—nyugatnémet és 1 a lengyel—nyugatnémet szerződést, A szociáldemokrata parla­menti csoport elnökségének kedd délelőtti’ ülését Brandt vezette. A kancellár bejelen­tette, hogy Barzellal szerdán megtartandó találkozóján csak az elvek tisztázásáról, a kö­zös megoldás kérdéséről lesz szó. Hangoztatta, semmiféle megállapodás nem született köztük arról, hogy a szerző­dések parlamenti vitáját el­halasztják,. Brandt az elnök­ségi ülésen- azt a nézetet vallotta, hogy pénteken a par­lamentnek meg keli kezdenie a ratifikációs vitát, és a jövő hét elején be is kell fejeznie. Az allensbachl közvéle­ménykutató intézet újabb fel­mérés adatait tette közzé. A felmérésből kiderül, hogy az NSZK lakosságának többsége (52 százaléka) követeli a mi­előbbi ratifikálást, az ellenzők aránya csak 22 százalékos. Rendkívüli választások esetén a kormánykoalíció abszolút többséget (SPD: 49 százalék, FDP: 5 százalék) szerezne, a CDU—CSU pedig 45 százalé­kot kapna. szocialista országban tesz hi­vatalos látogatást. Ezek a kö­vetkezők: Bulgária, Románia, Magyarország, Lengyelország, a Német Demokratikus Köz­társaság, Csehszlovákia és a Szovjetunió. Castro hozzáfűzte, hogy az európai szocialista országok­ban teendő látogatások kifeje­zésre juttatják a Kuba és a szocialista országok — minde­nekelőtt a Szovjetunió — kö­zött kialakult gyümölcsöző kapcsolatokat. Az elnök televíziós nyilat­kozatában bírálta az Egyesült Államoknak • azt a fenyegeté­sét, hogy az amerikai hadi- tengerészet közbeavatkozhat, ha kubai hadihajók támadá­sokat kezdeményeznének a Kuba partmenti területeit ve­szélyeztető kalózhajók ellen. Castro hangoztatta: „az Egye­sült Államoknak több hadiha­jó és repülőgép áll rendelke­zésére, mint Kubának. Hadi­hajóik és repülőgépeik, vala­mint a guantanamói támasz­ponton lévő berendezéseik azonban a kubai ‘tüzérség hatósugarán belül vannak”. Az elnök a továbbiakban hangoztatta: az Egyesült Álla­mok cinikus, szégyentelen po­litikát folytat, s különböző manőverekhez folyamodik, hogy diplomáciai eszközökkel valósítsa meg azt, amit kato­nai erővel képtelen volt elér­ni. Egy pillanatig sem kétel­kedünk abban, hogy az Egye­sült Államok manőverei ku­darccal végződnek — mon­dotta Castro, majd hozzáfűz­te, hogy Kuba teljesen bízik 3 Szovjetunió külpolitikájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom