Dolgozók Lapja, 1972. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-10 / 34. szám

1912. február 10. csütörtök DOLGOZOK LATJA Híradás a megye téglagyáraiból Feltételek és szabályok Augusztustól termel a tatai uj cserépgyár A szokásostól minden eltérő Tata új cserépgyárában. Az építkezéssel járó rendetlenség­nek nyoma sem látszik. Pe­dig még csak 70 százalékos a gyár készültsége. Szerelési munkák, takarítás, ugyanak­kor szervezési feladatok meg­oldása foglalkoztatja a vezető­ket. Az irodaház harmadik emeletén a kivitelező szakem­berei tanácskoznak. Az iroda alsó szintjei viszont még nép- telenek, akárcsak a cserép­gyár üzemrészei. Közép-Európa legkorszerűbb cserépgyára augusztusban kéz. di meg üzemelését Tatán, az Agostyáni út közelében. Hiva­talos neve ez ideig nincs, az f előbbi hfelymegnevezés a cse­répgyári dolgozóktól és az építőktől ered. A korszerű gyárban új feladatok várnak a munkásokra épp úgy, mint a vezetőkre. A munka menete tejesen gépesített lesz. A gépsorokat automatikák irá­nyítják. A befejezés előtt ál­ló cserépgyár 270 dolgozót foglalkoztat a jövőben. Német szakemberek irányí­tásával felszerelték a Keller- féle szárítókat, s készen áll a Hendle cég agyagtároló és pihentető tornya is. Érdekes­sége, hogy egynapi pihenés után az agyagot mélyteknős szállítószalag veszi át, majd a vákum présbe kerül, ahol cse­réppé formálja a gép. A ter­mék további útja a műszárí­tóba és az alagút kemencébe vezet. Mindez korszerű, fej­lett technikával, nagy szakmai ismerettel rendelkező emberek munkája révén történik. * A gyár jövő szakmunkásai­nak képzése és a vezetők új feladatainak ismertetése is megkezdődött, a Téglagyári Tudományos Egyesület szerve­zésében Budapesten. A cse­répgyár műszaki gárdája már­cius végén megkezdi a gépek működtetését, amit három hó­napra terveznek. Teljes kapa­citással augusztusban indul meg a termelés. Az új cserép­gyár jelentősen enyhíti a kis­lakás építők gondjait, mert évente körülbelül négyezer családi házhoz elegendő cse­repet ad a kereskedelemnek. Fizetett téli tagyszabadeág Hagyományos módon, részle. gesen gépesítve dolgoznak megyénk régi téglagyárai. Ta­ta I. számú téglagyárában márciusban összegezik az el­múlt év eredményeit. Az ed­digi — nem végleges adatok a következők: Az eredeti terv, a 25 millió 500 ezer darab nyers tégla helyett 1 millió 100 ezer darabbal többet gyártottak. Csupán az égetett cserépnél volt 10 százalékos lemaradás. Ez is bizonyítja az új cserépgyár hasznosságát. A jövőben legnagyobb megren­delőikért kívül, a kislakásépí­tők igényeit is maradéktalanul ki tudják elégíteni. Az I. szá­mú téglagyár 180 fizikai dol­gozója közül 65 a nő. A téli karbantartást jelenleg 120-an végzik. A nők otthon töltik a téli szabadságukat, amelyet most először fizetnek a tég­lagyárak. Segítik a többgyermekes családanyákat Most folyik az 1972-es évi terv Tárgyalása a Tata II. szá­mú téglagyár központjában. Megközelítően egyezik az el­múlt év programjával. A szá­mok és adatok azonban a múlt évben lemaradást jelez­nek, amit a létszámhiány/oko­zott. Ez a gyár jelenleg 97 fizikai dolgozó között 42 nőt foglalkoztat, .akiknek a, gond­jain a lehetőséghez képest igyekeztek könnyíteni. Az egyedülálló anyáknak több esetben jutalmat, jutalomsza. badságot, segélyt adtak. Ezen túlmenően a többgyermekes anyák fagyszabadságát meg­hosszabbították. A szokásos téli nagyjavítás zavartalanul tart. A gépek, kemencék 70 százalékban készen állnak a tavaszi munkakezdésre. Mindenki dolgozik Csupán öt családanya! kér­te fizetéses szabadságolását a téli karbantartás idejére a Neszmélyi Téglagyárban. A gyár soron kívüli téglagyártás­sal segítette a községi óvoda felújítását. Ezzel megoldódott a gyermekek elhelyezési gond­ja. Az elmúlt év terve 18 millió 900 ezer nyerstégla gyártása volt, amit teljesített. Folyik az idei év progVamjá- nak kidolgozása. A tavaszi munkakezdésre előkészítik a gyár agyagbányáját. A med­dőréteget a Mezőgazdasági Mélyépítő Vállalkozás szak­emberei távolítják el a bá­nyából. Megjavul a A közvilágításra sokat pa­naszkodtunk, és erre az okunk is megvolt. Az ÉDÁSZ tatabányai igazgatóságán azonban tegnap megnyugtató híreket kaptunk Szilvásj La­jos igazgatótól. — Február elseje óta folya­matosan — kampánymunká­ban — a közvilágítás vala­mennyi hibáját k:javítjuk. A Szalagavató Kétszáztizenegy gimnazista, hét osztály negyedikesei teg­nap megkapták osztályfőnö­keiktől a szalagot — figyel­meztető jelét annak, hogy kö­zeledik a négyéves diákélet vége, itt az ideje készülni az érettségire, a felvételire, a nagybetűs életre. A tatabá­nyai Árpád Gimnázium ün­nepélyes külsőségek között tartotta meg szalagavatóját a Népházban. A szertartás után a harmadikosok egyórás mű­sor keretében keserítették Sok a hüléses megbetege­dés, s ennek kapcsán sokak­ban felmerül a „gyanú”: nem az A—2 újabb támadásának vagyunk- e szenvedő alanyai? Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Közegészségügyi Intézet és a fjővárosi KÖJÁL illetékeseinek véleníénye meg­nyugtatóan egybehangzó: sem a fővárosban, sem vidéken nincs újabb influenza-járvány. VÍRUSOS MEGHUI.ES A szakemberek elmondot­ták: ebben az időszakban minden évben gyakoriak a hüléses megbetegedések. Fel­tehetően vírus okozza és rendszerint náthával, köhö­géssel, torokfájással, kisebb' nagyobb hőemelkedéssel jár­A február 4-i Dolgozók Lapjában, a Hol kell felszáll­ni a megállóban harmadik­ként álló buszra? című cikk szerzője Tatabánya-Űjváros- ban, az áruházi megállóban, „némi” tülekedés szenvedő alanyaként szerzett benyomá­sait közölte. A cikk nagy port kavart az autóbuszvezetők körében s különböző véleményeket vál­tott ki. Sajnos, a megálló kialakítá­sa olyan, hogy az azonos idő­pontban érkező második, har­madik kocsi kénytelen „ki­lógni’ a megállóhelyből. A kocsipark fejlődése, az újabb járatok beindítása következ­tében szinte rendszeressé vá­ló jelenség ez. S ami még za­varóbb: a hely és az érkezési sorrend kialakításának hiá­nyában, a járatok fordulón­ként kénytelenek változtatni a megállókban elfoglalt he­lyüket. Legkifejezőbb példa erre a Bányászkörtér. A Tatabánya- Felső irányában haladó bu­szok részére kiképzett meg­álló hossza mindössze negy­ven méter, ami a két farmo­toros Ikarus beállására ele­gendő csak a- átlagosan négy, hat — csúcsforgalom idején nyolc-tíz — azonos időpont­ban érkezővel szemben. (A csuklósbuszokról és a vidéki távolsági járatokból nem is szólva.)» Elemezzük csak: az 1-es, a 2-es a 3-as, a 4-es, a 4b-s, az 5-ös, a 6-os, a 9-es, a 15-ös, közvilágítás munka a végéhez közeledik, és reméljük, a következőkben a karbantartás is folyamato­sabb lesz. — A szeles idő nem árt a vezetékeknek? • — Tavaly sikerült a háló­zatokat olyan állapotba hoz­ni, hogy az erősebb széljárást is kibírják, úgyhogy ilyen gondjaink jelenleg sincsenek. az Árpádban végzős társaikat, felidézve a diákélet örömeit, vidám epi­zódjait, mindazt, amit az em­ber visszasír, amire szívesen emlékezik. Délután öt órától este tízig rendezték a nagy cipőszagga­tást, azaz a szalagavató bált a Népház emeleti „összes ter­meiben”, amelyre már a szü­lők is kaptak meghívót. Ze­néről a Fáskin Művelődési Ház „Sierra” együttese gondos­kodott — kiszivárgott hírek szerint közmegelégedésre. ÖLTÖZKÖDÉS, VITAMINOK, GYÓGYSZEREK A meghűlés általában az időjárással, a hőmérséklet­változással függ össze. Ezért — a megelőzés érdekében — mindenekelőtt ajánlatos az évszaknak megfelelő, tehát melegebb öltözködés. Ugyan­csak a megelőzést szolgálja a C-vitamin tabletták, csipke­bogyó-tea, citromos tea, kü­lönféle szörpök, vagy a nyers savanyúkáposzta fogyasztása. A tömegközlekedési eszközö­kön — villamoson, trolin, autóbuszon, vonaton — uta­zók tartsák be az alapvető szabályt: ne a levegőbe, ha­nem zsebkendőbe köhögjenek, tüsszentsenek. Aki beteg, cél­szerű. ha orvoshoz megy és az általa tanácsolt gyógyszert szedi. Aki nem akar igénybe valamint a Szénbányák 12 darab 3-as és 4-es jelzésű szerződéses munkásjáratai állnak meg itt. (A távoli szemlélő személyvonatnak vélhetné a buszok hosszú lán­colatát.) S ilyenkor kezdődik a cikk­ben is említett „elérési” láz. Ha például valaki a II. erő­műi ipartelepről érkezett, 2-es, vagy 4-es járattal, amely ötödikként, vagy hatodikként „vesztegel” a karavánban, s mondjuk 5-ös buszra kíván átszállni, elkezdi nyomkodni a piros vészjelzőt, rángatni, cibálni az ajtót. így adja tud­tára a vezetőnek, le akar szállni, hogy az utolsó pillái natban felugorhasson a már éppen induló, esetleg a sor elején álló 5-ösre, amihez tö­megen kell keresztülpréselnie magát. A 3_as, az 5-ös, a 9-es és a 15-ös járatok Tatabánya-Fel­Múlt év december 2-; la­punk, Botcsinálta hatóságok címmel többek között kifogá­solta, hogy az ÉDÁSZ tatabá­nyai üzemigazgatósága nem fogadja el a postai pénzesutal­ványon feladott áramdíjat, hanem visszaküldi azt. Az üzemigazgatóság kifogá­sainkkal szemben felhozott én- veit január 6-i lapunkban tet­tük közzé, megjegyezve, vál­tozatlanul nem értünk egyet azzal, hogy elzárkóznak az áramdíjak pénzesutalványon történő befizetésétől. Bírálatunkra felfigyelt idő­közben a Magyar Villamos Művek Tröszt is, megvizsgál­ta az ÉDÁSZ tatabányai üzemigazgatósága eljárását és kirívó esetnek minősítette azt, hogy kellő jogalap nélkül visszautasította a fogyasztó villanyszámlájának postai úton történő befizetését. Jogos bírálatunkkal egyet­értve a tröszt vezető jogtaná­csosa, dr. Kecskés József, a Vilamosenergia Közszolgálta­tás; Szabályzat 16§-ára hivat­kozott, mely szerint a fogyasz­tó a számlát bemutatáskor, vagy legkésőbb a bemutatás­tól számított 8 nap alatt kö­teles kiegyenlíteni. Olyan ren­mint a tanácstörvény végre­hajtásához kapcsolódóan az Egészségügy; Minisztérium idei kiemelt feladata a megyei vezető bölcsődék működési szabályzatának összeállítása. venni orvosit, vegyen be egy­két kalmopyrint. Antibiotiku­mok alkalmazása — orvosi ja­vaslat nélkül — nem ajánla­tos, mert azok a szervezetre károsak is lehetnek. A „HONKONGISOK” VÉDETTEK A mostani hüléses megbete­gedések — a tapasztalatok szerint — néhány nap alatt általában lezajlanak. Aki te­heti, maradjon egy-két napig otthon így könnyebb, gyor­sabb a gyógyulás. , Az Országos Közegészség- ügyi Intézet egyébként vizs­gálati pnyagot is kért a meg­hűléses betegektől. A vizsgá­latok folyamatban vannak, de azt máris megállapították, hogy ezek az esetek' egyálta­lán nem hasonlóak az influ­enzához. Elmondották még a szakemberek, hogy azok, akik a tavaly őszi influenzajár­vány idején hongkongiban megbetegedtek. legalább egy­két évre védettnek tekinthetik magukat, sőre igyekvő utasai ugyancsafe megfenyegetik a vezetőt, mert a rendelkezést betartva nem hajlandó megállón kívül aj­tót nyitni, s ezáltal „megaka­dályozza” őket a mozgó jár­művek közötti hajmeresztő futkosásban. Ily módon tehát az utasok balesetmentes és kulturált fel- és leszállásának követel­ményei felett szemet hunyva kénytelen a Volán eltűrni ezt az ostromállapotszerű gyakor­latot. Csakhogy a KRESZ és az egyéb rendelkezések megsze­géséből különféle bonyodal­mak, törvénybe ütköző, tra­gikus esetek származhatnak. S kit terhel akkor a felelősség? Csak a gépkocsivezetőt? Ér­demes ezen elgondolkodni! Szabó Sándor, forgalomirányító Tatabányai Szénbányák Vállalat delkezést a szabályzat nem tartalmaz, hogy a fogyasztó csak a pénzbeszedő útján kész­pénzben egyenlítheti ki az áramdíj tartozást. Megjegyezte továbbá, hogy az irányításuk alá tartozó áramszolgáltató vállalatok rendszeresen, min­den további nélkül elfogadják a postai úton történt számla­kiegyenlítést. Végül annak a reményének ad hangot, hogy intézkedésünk nyomán hasonló panasz nem fordul elő, s megjegyzi, hogy a tatabányai üzemigazgatóság alig fél éve alakult meg, így feltehetően a még ki nem forrott jogszerű ügyintézés hiányából fakadt a szabályta­lan eljárás. Mint már az üzemigazgató­ság reagálásának közreadása-' kor is kifejtettük, tudjuk, hogy az áramdíjak beszedése nem zökkenőmentes. Jogos követe­lése érvényesítéséért a válla­latnak olykor értetlen, kelle­metlenkedő, nehezen fizető fo­gyasztókkal szemben is fél kell lépni. Éppen ezért ezút­tal is felhívjuk a figyelmet az áramdíjak határidőn belül tör­ténő kiegyenlítésére, hiszen a rendelkezések betartása a_ vál­lalatra és a fogyasztókra egy­aránt kötelező. tése, ellenőrzése fokozott fele­lősséget ró a megyei tanácsok­ra és az egészségügyi szakigaz­gatási szervekre. Hogy e fel­adatukat még jobban, még ha­tékonyabban láthassák cl, az ország közigazgatási tagozó­dásának megfelelő bölcsődei központok létrehozása szüksé­ges. Vezető bölcsődék, már mű­ködnek Miskolcon, Pécsett, Tatabányán. Szombathelyen és Debrecenben, valamint a fő­városban is. Ezek tapasz­talatainak figyelembevételével alakítják ki a minisztérium szakemberei a működési sza­bályzatot, amelyben elvileg határozzák meg e fontos gyer­mekintézmények feladatait, az irányítással, az ellenőrzéssel kapcsolatos ^ennivalókat. A cél az, hogy lehetőség sze­rint csökkentsék a színvonalbe­li különbségeket, biztosítsák a kicsinyek minél jobb, minél szakszerűbb ellátását. A me­gyei és a fővárosi vezető böl­csődék modellként szolgálnak majd a többi intézménynek a gondozási, nevelési célok leg­korszerűbb megvalósításához. Egyidejűleg a szakmai szem­pontok érvényesítésében a ve­zető bölcsődék szaktanácsadói lesznek a tanácsok egészség­ügyi osztályainak, segítségei nyújtanak új bölcsődék létesít téséhez, működésük megkezd öcséhez. Vízpára a Marson A Mars körül keringő Mariner—0 amerikai űrállomás részletes fényképfelvételeket küldött a vörös bolygó felszínén található hegy­csúcsokról és egykori folyók kiszáradt kanyargó medréről. Tom Hayes, a Mariner program Irányítója kijelentette: a Mar­son 1000 kilométer, vagy még annál Is hosszabb törésvonal húzó­dik. azt mutatva, hogy hajdan hatalmas kéregmozgások kontinen­seket emeltek ki és óceánok medreit süllyesztették alá. Laboratóriumi vizsgálatok a Mariner—8 berendezései segítségé­vel vlzpára nyomait mutatták ki a Marson, s Így feltételezhető, hogy a bolygón kezdetleges formában lehetséges az élet. Az űrállomás napi két fordulatot tesz a Mars körül és két fény­képsorozatot sugároz a Földre. A felvételeken a legkisebb felis­merhető objektum megfelel egy labdarúgó-stadion méreteinek. Esztergomi UNIKER Vállalat 24 boltjában Esztergom, Dorog, Lábatlan. Nyergesújfalu, Tokod, Sárisáp TÉLI vAsárt RENDEZ február 7—20-ig 30-40%oS engedményes áron Most vásároljon! nak együtt, Kálmány Az aktuális rovat jelenti Nátha, köhögés, toroklájás van, influenza nincs Be lehet fizetni az áramdijat postán is Működési szabályzat készül a megyei vezető bölcsődéknek A készülő egészségügyi tör- A bölcsődei hálózat szakmai vény rendelkezéseihez, vala- és gazdasági irányítása, segí­A 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom