Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-28 / 305. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK1 1971. december 28. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évf. 305. sz. Ara: SO fillér Mai számunkban: Az elkeseredett 4. oldal Az ég forradalmi „törvényhozója ’ 6. oldal Nixon személyes engedélyével Újra bombázza az USA légiereje a VDK területét Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminisztériumának nyilatkozata az amerikai terrorakcióról Az Egyesült Államok légi­ereje 350 repülőgép bevonásá­val vasárnap — Nixon elnök személyes engedélyével — nagyarányú légitámadást in­dított a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság ellen. A bom­bázások hétfőn folytatódtak — jelentik egybehangzóan a nyugati hírügynökségek. A hanoi rádió közölte, hogy a VDK légelhárító ütegéi több amerikai repülőgépet lelőttek, és számos pilóta foglyul esett. Az AP szerint feltehetőleg ez a VDK ellen irányuló a legnagyobb tömeges bomBatá- madás azóta, hogy Johnson volt elnök I960. november 1-én hivatalosan leállította a VDK bombázását. Amerikai források elismerik, hogy az Egyesült Államok légiereje „Észak-Vietnam fölött veszte­ségeket szenvedett. A saigoni parancsnokság csak gyér in­formációkat közöl a vasárnap indított tömegméretű bombá­zásokról. Egyelőré az sem vi­lágos, hogy a tömeges bombá­zások időtartama milyen hosiz- szú lesz, de egyes amerikai források úgy tudják, hogy a tömeges méretű légitámadá­sok kedden is folytatódnak. Az amerikai légierő bom­bázta Thanh Hoa egyik kór­házát is. Jólértesült amerikai források nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy az új tö­megméretű bombázási prog­ram értelmében támadást in­díthatnak Hanoi, a VDK fő­városa és Haiphong, az ország legnagyobb kikötője ellen is. A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riuma hétfőn nyilvánosságra hozott nyilatkozatában beje­lentette, hogy 1971. december 26-án számos amerikai repü­lőgépkötelék Nghe An tarto­mányban megsértette a VDK légiterét és Thanh Hoa, va­lamint Quang Binh tartomány lakott térségeit támadta. Az amerikai repülőgépek Thanh Hoa tartományban a tarto­mányi székhelyhez közel eső térségeket és egy kórházat bombáztak. — A fegyveres erők és a helyi lakosság megfelelő vá­laszt adott e háborús csele­kedetekre, — hamgoztatja a nyilatkozat és közli, hogy több amerikai repülőgépet lelőttek, és számos amerikai pilóta fog­ságba esett, illetve életét vesztette. — Az amerikai imperialis­ták ily módon újabb háborús cselekményeket követtek el, és megszegték azt az ígéretü­ket, hogy teljes egészében beszüntetik a VDK ellen irá­nyuló bombatámadásokat. Egyúttal kihívást intéztek a nemzetközi közvélemény el­len, amely erélyesen megbé­lyegezte a VDK ellen decem­ber 17-én és 18-án intézett amerikai támadásokat is. Az Észak-Vietnam elleni ameri­kai támadások fokozódása mitsem változtat azon a té­nyen, hogy az Egyesült Álla­mok Dél-Vietnamban a vesz­tes pozíciójába került, sőt to­vábbi súlyos veszteségekre és a nemzetközi közvélemény ré­széről újabb erőteljes megbé­lyegzésre számíthat. A VDK külügyminisztériu­mának közleménye rámutat: A Nixon-kormányzat csupán A nőmozgalom 1971-ben Erdei Lászlóné nyilatkozata — Az új esztendő küszöbén őszinte örömmel mondhatjuk el, hogy az 1971-es év a női egyenjogúság gyakorlati ér­vényre juttatásának eredmé­nyekben gazdag szakasza volt — mondotta Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Taná­csának elnöke, aki a hazai no- mozgalom idei eredményeinek tükrében az új esztendő leg­főbb feladatairól nyilatkozott az MTI munkatársának. — Az MSZMP Központi Bizottságának a nők politikai, gazdasági és szociális helyze­tével foglalkozó határozata nyomán gazdasági életünkben Is több jelentős intézkedés történt a nők élet- és munka- körülményeinek javítására. Az eredmények között említ­hetjük meg, hogy a gazdasági vezetők többsége igyekezett érvényt szerezni az egyenlő munkáért egyenlő bért elv igazságának. Az idén végre­hajtott intézkedésekkel szá­mos munkahelyen emelték az .alacsony béreket, s ezzel a nők számottevő hányadának növekedett a fizetése. A bér­egyenlőtlenségek megszünte­tésére további lépések történ­tek, teljes eredmény azonban csakis az éveken át folytatott tudatos bérpolitika alapján Várható. — Számos nagyüzemben fe­lülvizsgálták a több műszak­ban dolgozó nők helyzetét. Az idei eredmény: jobb munka­szervezéssel az éjszakai mű­szak alól több helyütt mente­sítették g tobb gyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő édesanyákat. A társa­dalmi összefogás legszebb pél­dái- közé soroljuk a legifjabb generáció érdekében született óvodaépítkezési felajánlásokat. Népgazdaságunk negyedik öt­éves terve mintegy 39 ezer új óvodai hely létrejöttét tűzd ki célul. — Kormányzatunk azonban korántsem tekinti befejezett­nek azt, ami a nők életének könnyítésére történt. Ezt bizo­nyítják a vállalatok negyedik ötéves tervei és a közelmúlt­ban kidolgozott kollektív szer­ződésekben rögzített felada­tok, amelyek a további esz­tendőkben újabb kedvezmé­nyek és szociális juttatások biztosításával igyekeznek csökkenteni a nők kettős hi­vatásából adódó többlet ter­heket. — 1972-ben egyik legfőbb feladatunk az lesz, hogy to­vábbra is napirenden tartsuk a nőkérdést. — Hasonló következetes munkára van szükség ahhoz, hogy fiatal lányok jövőjük ki­alakításában az eddiginél igé­nyesebbek legyenek. Figyel­meztető tény, hogy a szakmai képesítéssel rendelkező dolgo­zóknak mindössze 18 százalé­ka nő. Elsősorban azokat a fiatal lányokat,. asszonyokat szeretnénk ösztönözni szak­mai tudásuk . fejlesztésére, akikre a „családi műszak:” ma még nem ró nagyobb . terhe­ket — fejezte be nyilatkoza­tai Erdei Lászlójáé. a Vietnamban fogságba esett amerikai katonák listáját bő­víti azzal, hogy továbbra sem hajlandó válását adni a dél­vietnami ideiglenes forradal­mi kormány 7 pontos javas­latára és fokozza a Vietnami Demokratikus Köztársaság te­rülete ellen intézett légitáma­dásokat. — A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság külügymi­nisztériuma erélyesen elítéli az amerikai imperialisták újabb háborús tetteit, és nyomatékosan hangsúlyozza: „Az amerikai imperialistáknak vállalniuk kell a teljes fele­lősséget a háborús cseleke­deteikkel járó súlyos követ­kezményekért”. Az amerikai légierő hétfőn — helyi idő szerint az esti órákban — újabb légitáma­dást hajtott végre Éseak-Viet- nam ellen — közölte a saigoni amerikai parancsnokság egyik szóvivője. Saigonban úgy tudják, hogy a tömeges légitámadásban két­száz vadáslzbombázó vett részt. Haladéktalanul szüntessék meg a VDK elleni amerikai légitámadásokat! — így fog­lalt állást a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa el­nöksége nyilatkozatában — A világ békeszerető közvélemé­nye — így a magyar társa­dalom is — felháborodással és megütközéssel fogadta az újabb barbár bombázások hí­rét. Bizonyos, hogy az újabb megpróbáltatás sem töri meg a vietnami nép harci erejét, a betolakodók elleni izzó gyűlöletét. Ellenkezőleg: sze­retteik elvesztése, falvaik és városaik feldúlása megacéloz­za erejüket s egyben millió­kat és milliókat szólít velük közös harcba. A magyar társadalom ne­vében erélyesen tiltakozunk a bombázások felújítása ellen és követeljük, hogy az Egye­sült Államok azonnal szüntes­se be a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság elleni barbár támadásokat! TISZAI MODELL-KJSÉBLETEK A Budapesti Műszaki Egyetem vízépítési tanszékének labo­ratóriumában felépítették a Tisza csongrádi szakaszának modelljét. A csongrádi vegyesforgalmú vasúti híd mellé új közúti hidat építenek, ezért végeznek modellkísérleteket. A műszeres mérések megkönnyítik a tervezés munkáját. (MTI Foto—Fényes Tamás }elv.—KS) Magyar íiala-ok védnökség-vállalása az NDK-ban A magyar ipar történetében először vállaltak védnökséget fiatal magyar szakemberek idegen ország ipari építkezése felett: az NDK-beli bitterféldi vegyikombinát építésén dol­gozó magyar KISZ-fiatalok és a német ifjúsági szervezet képviselői írtak alá védnökség gi szerződést. A bitterfeldi vegyikombi­náthoz a Transelektro Külke­reskedelmi Vállalat négy óri­áskazánt szállít összesen 330 millió forint értékben. A ka­zánokat 300 fiatal magyar szakember szereli fel és he­lyezi üzembe. Az NDK ipara számára döntő fontosságú ob­jektumban 1975-ben kezdik meg a termelést, s a magyar szakemberek' több éven ke­resztül segédkeznek az építés­ben. A két ország fiataljai a magyar gépek pontos szállítá­sára és az egyéb határidők betartására vállaltak a ma­guk részéről kötelezettséget. Tovább gazdagodik Tatabánya Mi várható a IV. ötéves tervben? A megyeszékhely a IV. öt­éves terv során sok új létesít­ménnyel gazdagodik. A Dózsa- kertben mintegy 90 új tőiket alakítanak ki. A Kertvárosban újabb kétszintes családi háza­kat építenek. Évente 50 épület számára -lehet telket biztosíta­ni. A város növekedése miatt igénybe veszik a Táncsics- kertalja és a Galla-patak kö­zötti területet. Közintézménye­ket telepítenek erre a helyre. A IV ötéves tervben kezdő­dik meg a Szőlőhegy előköz- művesítése. Az út- és járdaépítés során elkészül az Óvárost és Újvá­rost összekötő útvonal. A nagy munkára mintegy 50 millió forintot irányoztak elő. A IV. ötéves tervben több mint 32 millió forintot hatá­rozott meg a tanács utak fel­újítására. Ebben az ötéves tervben ké­szül el Tatabánya köztemetője. A mostani tervidőszak vé­gére mintegy 500 új világító- testet szerelnek fel Tatabánya utcáin. Javul az áramszolgáltatás. Kiépítik a kertvárosi 20 kW- os vezetéket. Ilyen módon két oldalról biztosítják Újváros energiaellátását. A Dózsa.kert- ben lévő fogyasztók 20 kW-os kábelen kapnak majd áramot, Különös gondot fordítanak az elosztóhálózat . felújítására, korszerűsítésére. Évente mint­egy 400.000 forintot fordítanak erre a célra. Elsősorban a kül­területi fogyasztók ellátását javítják meg. Tatabánya városképének egyik legjelentősebb változá­sát eredményezi a Mésztelep szanálásának megkezdése. Ügy tervezik, hogy 250—300 lakást szűntetnek meg ebben az öt­éves tervben. A városi tanács úgy határozott, hogs vízellá­tásról és egyéb feltételekről mindvégig gondoskodnak ezen a szanálásra ítélt területen is. Eredmények és gondok a helyi ipari vállalatoknál A Komárom megyei Fém­ipari Vállalat már teljesítette éves tervét. Fő profiljukból, az Ikarus autóbuszok alvázá­nak gyártásából, a bázishoz viszonyítva 48,8 százalékkal, Tanácsi bizottság ellenőrzi az ellátást Tokodon — A javulás általános — Amihez nem kellene beruházás Bonyolult feladat Tokod nagyközség több mint 8000 lakosának ellátása. A helység egyik határa. Tokod-Altáró, a másik pedig Ebszőnybánya. Ilyen nagy területen sok ke­reskedelmi, valamint egyéb szolgáltain egységet kell fenntartani. Az ellenőrzést a tanács csak a bizottságok se­gítségével képes megoldani. A nagyközségi tanács ipari és kereskedelmi bizottsága jól megfelelt ennek a feladatnak. Nem akadt egyetlen olyan egység, amit tagjai az év fo­lyamán fel ne kerestek vol­na. Megállapították, hogy a kereskedelmi jellátás, a szol­gáltatás általában javult a nagyközségben. Örvendetes például, hogy 1971-ben lé­nyegesen több hús került for­galomba, mint az előző esz­tendőben. Jól dolgoznak az ebszőnybánya; élelmiszer­boltban. Az eladók rendet tar Lónak az üzletben é§ ud­variasan szolgálják ld a ve­vőket. Jó véleményt alkotott a bizottság az üveggyári ven­déglőről. Hasonló álláspontot alakított ki a dorogi Vegyes Ktsz cipész részlegének mun­kájáról. Néhány helyen azonban na­gyobb figyelmességgel, több gondossággal — tehát minden beruházás nélkül — javítani lehetne az ellátáson. A to- kod-altárói Tavasz étterem­ben például lehetne menüt adni a vendégeknek. Az eb- szőnybányai italboltban meg kellett volna előzni a kiszol­gált italok minőségrontását. Több aprócikket rendelhetne a Tokod nagyközség belső te­rületén működő iparcikkbolt vezetője, s akkor a különbö- z.ő szalagot, tűt, cérnát ke­reső vásárlókat mindig ki tudnák szolgálni. Észrevéte­lezte a bizottság, hogy -~ elárusítók nem eléggé goa dósak éhben a boltban. A tokodi Aranykalász Ter­melőszövetkezet működése nem vehető észre a lakosság zöldség- és gyümölcsellátásá­ban — állapította meg a bi­zottság. Az állásfoglalás alap­ján a tanács és a közös gaz­daság vezetői együtt keres­hetnék a megoldást. Ugyan­csak a tanács feladata lenne megvizsgálni, hogyan oldhat­ná meg az ÉDÁSZ az Ins­pekciót a körzeti szerelőnél. Előfordul ugyanis, hogy hiá­ba csöng a telefonja. A sze­relő a területén tartózkodik. A hibát bejelentő lakosnak pedig várnia kell, amíg sze­mélyesen találkozik a szere­lővel. A bizottság nemcsak a meglévő helyzetet rögzítetté, hanem javaslatot tett a ke­reskedelmi hálózat fejleszté­sére is. Felhívta a tanács fi­gyelmét, hogy a társadalmi munkával épült Tokod-AItá- 'P újtelepi boltot a lakosság saját erejével hajlandó bőví­teni míg az ez évi tervükhöz mér­ten 14,3 százalékkal többet gyártottak. Ebben az évben egy új típusnak, a 180-as au­tóbuszok pótkocsijának fenék­váz gyártását is megkezdték. Ebből 288 darabot készítettek. Vállalati eredményük a bázis­hoz viszonyítva 39,6 százalék­kal növekedett. Ugyanez nem mondható el az esztergomi kályhagyárróL Ez a vállalat ebben az esz­tendőben nehéz helyzetbe ke­rült. Eredménytervét-nem tel-L jesíti. A vállalat évi kapaci­tása lekötött volt, azonban a nagykereskedelmi vállalat a IV. negyedévi szerződését fel­bontotta. A piacon megcsap­pant a cserépkályhák iránti kereslet. A vállalatnál új pro­fil kialakítására van szükség. A 'Polimarket kiállításon a kishatármenti forgalom ke­retében elvi megállapodás született a csehszlovák partne­rekkel, azonban az igényként bejelentett 4000 darab cse­répkályha szerződési lekötése ebben a negyedévben még nem valósult meg. A harmadik tanácsi irá­nyítás alá tartozó vállalatnál, a Talajerőgazdálkodási Vál­lalatnál a várható évj ered­mény magasabb lesz a terve­zettnél. A vállalat fő prbfil- ján kívül — a szervestrágya termelés — Dorogon, a volt kulcsgyártó részleg helyén, a fővárosi Patyolat Vállalattal kötött szerződés alapján ki­lósáru vasalását végzi. Ez nagymértekben hozzájárult m környékbeli szolgáltatás meg­javításához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom