Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-21 / 300. szám

Jó reggelt! 1971. dec. 21. kedd 3zidúi napja Várható időjárás kedd estig: időnként kissé fel­szakadozó felhőzet, több­felé kisebb esővel: Időn. ként élénk délnyugati, nyu­gati szél. A hőmérséklet emelkedik. Várható leg­magasabb nappali hőmér­séklet kedden plusz plusz 8 fok között. Húsz évvel ezelőtt. 1951. de­cember 2l-én nyílt meg a Magyar Néphadsereg Színhá­za, a romjaiból újjáépült vígszínházi épületben; a kul­turális intézmény ma ismét Vígszínház néven működik. Budapest első magánszín­háza a neves építészek — Fellner és Helmer — tervei szerint épült, s 1896, május 1- én nyílt meg az akkori Lipót — a mai Szent. István — kön úton. Műsora kezdetben a francia bohózatokból és könnyű vígjátékokból állt, né­hány év múltával azonban drámai színházzá formálták át.'Első igazgatója, Ditrói Mór nagy érdemeket szerzett a társulat megszervezésében és művészi együtessé emelésé­ben. Itt bontakozott ki Ma­gyarországon először a natu­ralista színjátszás és ez fél századon át a színház sajá­tos stílusa maradt. Igazgatá­sát 1921-ben Jób Dániel vette át. Az épület 1945 januárjá­ban bombatalálat következté­ben súlyosan megsérült, ez­ért a felszabadulás után tár­sulata kénytelen volt a Radi­us mozi nagymező utcai épü­letében játszani. Az államosí­táskor az együttes beolvadt az 1949. szeptemberében meg­nyíló Ifjúsági Színház társu­latába. Amikor 1951 decemberében megnyílt a Magyar Néphadse­reg színháza, a régi vígszín­házi törzsgárda nagy része Is­mét visszatért Ide, 1960. szep­tember 8 óta hagyományos nevén, Vígszínházként tevé­kenykedik és előkelő helyet foglal el színházaink sorába. INTELSAT—4. Vasárnap a Kennedy-fokról fel bocsátották a 715 kilo­gramm súlyú Intelsat—4. táv­közlési műholdat. Spirális áruház A Szovjetunióban, Omszk város központjában eredeti építészeti megoldású áru­ház épült. Az épület eladó­területei, étterme, kávéhá­za, spirális elhelyezést nyert. Minden helyiség 1,2 méterrel fekszik magasab­ban az előzőnél. KATONAI ESKÜ Vasárnap Kőszegen, Szom­bathelyen és Körmenden ün­nepélyes keretek között tették le a katonai esküjüket az if­jú határőrök. OUOIQKfak Négyes ikerbor]ak HASZNOS VOLT A TÁBORTELEP1TÉS A dorogi bányász KISZ-bi- zottság két évvel ezelőtt sát. rakat vásárolt, hogy gazdagít­sa a fiatalok üdülési lehetősé­geit. Az 50 ezer forint érték­ben megvásárolt sátrakat a vállalat balatonfenyvesi üdü­lőjében állították fel. Két sze­zonban összesen 198 fiatal üdült, több esetben családos., tői. A tapasztalat azt bizo­nyítja, hogy a tábor létreho­zása helyes és hasznos volt, hiszen nagyban hozzájárult a szabadidő program gazdagítá­sához. A tábort a jövőben kor­szerűsítik. A feladatokat a fiatalok társadalmi munkában végzik. A PARLAMENT KARÁCSONYFAJA A napokban vágták ki és szállították el a hatvanéves óriasfenyőt a Zempléni hegy­ségben levő háromhutai erdé­szetből Olaszliszkára, ahonnan a fa vasárnap folytatta útját Budapestre. A Parlament­ben, az úttörők karácsonyán felállítandó, megközelítőleg húsz méteres lucfenyőt a 22-es számú Volán vállalat József Attila szocialista brigádja szállítja a több mint kétszáz kilométeres úton. ÜLDÖZIK A BANDITÁKAT A kanadai és az egyesült ál. lamokbeli rendőrség együttes erővel üldözi azt a négy ban­ditát, aki ablaktisztítónak öl­tözve hatolt be egy (Ontario, Kanada) bankba, s 1 millió 129 ezer dollárral távozott on­nan 12 perccel később. A rab­lók szombaton hajtották végre az akciót, amikor a bank ügy­feleket nem fogadott, viszont a személyzet az előző napi be­vételt rendezte. 22 MILLIÓ FORINT SEGÍTSÉG A Dunai Vasmű az ország­ban elsőként élt azzal a lehe­tőséggel, hogy fejlesztési alapjából az ott dolgozók la­kásépítési törekvéseit anya­gilag is támogassa. Elsősorban a társasház építésekhez nyúj­tott kölcsönöket. 1971-ben pél­dául huszonkét millió forin­tot folyósítottak a gyár két­százhetven dolgozójának ilyen célra. Az utóbbi három esz­tendőben összesen 543 család jutott vállalati segítséggel ott. honhoz. KÉTPERCES TORNADO A Buenos Airestől 300 ki­lométerre délre fekvő Azul városában vasárnap kétper­ces tornádó pusztított. A 160 kilométeres sebességgel szá­guldó forgószél emberáldoza­tot ugyan nem követelt de igen súlyos anyagi károkat okozott. Egyebek között meg­sérült Azul gótikus, katedráli- sa. ENYVEZŐ PRÉSGÉP A közelmúltban helyezték üzembe azt a nagyteljesítmé­nyű hidraulikus lap furnír enyvező présgépeket a Cardo Bútorgyár tatai üzemében, amellyel a Győr típusú 1—2—3 ajtós szekrényekhez készülő idomlápokat gyártják. A prés. ben 110 Celcius fokon 120— 130 atmoszféra nyomás mel­lett alakul az idomlap. SENKI SEM ÉLTE TÜL A Tokió külvárosában va­sárnap, hét emberrel a fedél­zetén lezuhant az amerikai haditengerészet egyik helikop­tere. A szerencsétlenséget, 1 amely leszállás közben követ­kezett be, senki sem élte túl. ÉLETÜNT DIÁK öngyilkosságot akart elkö­vetni egy japán diák vasár­nap, s ezért felgyújtotta az ANA japán légitársaság egyik repülőgépének utasterét, majd egy késsel szívenszúrta írre gát. Az incidensre pár perccel azelőtt került sor, hogy a repülőgép földet ért a tokiói légikikötőben. Az életunt fiatalember kórházba szállítás közben meghalt. A pilóta, s több utas könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor megkísérelték lefegyverezni a diákot. A szlovákiai Velka Macán, Galánta mellett, egy állami gazdaságban négyes ikerborjakat hozott a világra egy tehén. Mint képünkön látható: mind a négy boci (egyébként egyen­ként 25 kiló súlyúak) egészséges és jól érzi magát (Foto: CTK—MTI—KS) Szénből trágya Szlovák tudósok javasolják, hogy a szántóföldékt trágyázására a szénfuvarozásnál nagymennyiségben visszamaradt* szénport használják fel. A szénport por- hanyított agyaggal keverik össze és taiajbaktériumokat adnak hozzá. A mikroorganizmusok hatására a szénből és agyagból álló keverék jóminőségű trágyává alakul. A csehszlovákiai tapasztalatok azt bizonyították, hogy az így nyert trágya alkalmazása fokozza a terméshoza­mot, különösen olyan növények esetében, mint a bur­gonya és a cukorrépa. ■ MINŐSÉGI ÁTVEVŐ KELLENE Helyszíneit foglalkoztatott minőségi átvevők beállítása látszik célszerűnek a nagyobb tégla és cserépgyártó üze. mekben a TÜZÉP telepek ré­széről — állapította meg a dorogi Népi Ellenőrzési Bi­zottság. így a sok utólagos vásárlói panasz és utánszállí- tás elkerülhető lenne. KITÜNTETÉS A Tatabányai Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat két dolgozója, kiváló munkájuk­ért kitüntetést kaptak. Krosz. ner László a megyei tanács elnöke Egresy István főköny­velőnek a Munkaérdemrend ezüst fokozata, Kaszab Mihály kereskedelmi ellenőrnek pedig a Belkereskedelem Kiváló Dolgozója miniszteri kitünte­tést adta át hétfőn, a vállalat központjában. SZOLGÁLTATÁS . 8 MILLIÓÉRT Évente 8 millió forint ér­tékű szolgáltatást végez a ta­tai Hűtőtechnikai Kfsz. A háztartási hűtőszekrények, va­lamint a kiskereskedelmi hű­tőpultok karbantartása és ja. vitása az évi termelési érték közel 10 százalékát adja. ELSŐ A RIZLINGSZILVÁNI Helyszíni szemléken mérték fel Csopak, Somló, Badacsony, Balatonfűred, Sopron, Ászár és Bársonyos szőlőtermelésé­nek fejlődését az Ültetvény­tervező és Szaporítóanyag Forgalmazó Vállalat észak­dunántúli központjának szak­emberei. A vizsgálat tapasz­talatai szerint Dunántúl emlí­tett borvidékeinek életében új korszakot nyitott az el­múlt néhány év: az olaszriz- linget jobbára jellegzetesebb bort adó szőlőfajták váltották fel. A 10 000 holdon telepített borszőlő fajták között az el­ső helyet a rizlingszilváni foglalja el 600 holddal. Ezt követi a zöldszilváni, a szür­kebarát, majd a tramini. Olaszrizlinget zömmel csak pótlásra használták. A balato­ni borvidéken 1200 hold sző­lőt telepítettek. A szakembe­rek felmérése szerint Észak- és Közép-Dunántúl borvidé­ken több mint 4000 holdon korszerű, nagyüzemi gazdál­kodást folytatnak. ÜNNEPI KÉSZLET-KIEGÉSZÍTÉS Várpalotán, Dudaron és Aj­kán 180 vagont töltöttek meg szénnel, hogy a TÜZÉP tele­pek az ünnepek előtt felfris­síthessék készleteiket. Zalá­ból 12 vagon olaj indult út­nak. HangyáLexirartra! A lengyel és a bolgár er­dőgazdasági szolgálat szo­katlan kereskedelmi szer­ződést kötött. Lengyelor­szág Bulgáriába exportál... hangyákat, s nem akárho­gyan, hanem becsomagolt hangyabolyok formájában! Kiderült, hogy a lengyel hangyák sokkal jobban pusztítják az erdei kárte­vőket, mint bolgár rovar­társaik. Arzén és disznóhús Az amerikai földművelődésügyi minisztérium felké­résére laboratóriumokban igyekeztek meghatározni a disznóhúsban és a disznóhúsból készült termékekben lévő arzén-tűrési határát. Az állattenyésztők körében ugyanis elterjedt az a szokás, hogy arzén-alapanyagú készítményeket kevernek a disznók ételébe és italába, gyors növekedésük elősegítésére. A szabványok értel­mében ezeknek, a készítményeknek adagolását legalább 5 nappal az állatok levágása előtt be kell szüntetni. Sapporo - a téli olimpia színhelye Javában folynak az utolsó előkészületek a február 3—f3 között sorra kerülő téli olim­piai játékokra S-pporoban. Képünkön a 90 méter magas síúgró sánc. Működnek .már a kép jobboldalán látható elektromos eredményjelzők is. (Telefoto—AP—JdTl—KS) IPARI SZOLGÄLTATÄSOK LÁBATLANON Lábatlan nagyközség taná­csa kedden, következő ülésén, a lakosság ipari szolgáltatá­sokkal történő ellátását vizs­gálja meg. FILM A GYÁRÓRIÁSRÓL A MAFILM 8-as stúdiója el­készítette azt a mintegy húsz­perces színes dokumentum­filmet, amely a 75 éves győri Magyar Vagon és Gépgyárat mutatja be. A gyáróriásról készült film bemutatja a kor­szerű gyáregységeket, azokat a gyártósorokat, ahol a kamio­nok és az Ikarus-buszok fu­tóművei készülnek tízezres szériákban. Tragédia a piramisban A gizai Kheopsz piramisban va­sárnap rövid időre megszakadt az áramszolgáltatás, .s a sötétség okozta pánikban három iskolás- gyermek lelte halálát. Az egyip­tomi hírügynökség szerint egy 200 főnyi, iskolásokból álló kirán­duló-csoport számos tagja a pi­ramis belsejében tartózkodott, amikor a villany kialudt. Rémül­ten rohantak lefelé a lépcsőkön, s azokat akik elestek, a többiek halálra taposták. ISMÉT FÜSTÖL AZ ETNA Harmadik napja emelked­nek hosszú füstoszlopok az Et­na csúcsáról az ég felé. MOZIALKALMAZOTTAK SZTRÁJKJA Több mint 20 ezer olasz mo­zialkalmazott lépett vasárnap sztrájkba, hogy nyomatékot adjon béremelési és munka, időcsökkentési követeléseinek. A sztrájk következtében az ország filmszínházainak túl­nyomó többsége zárva maradt. FÖLDBIRTOKOSOKAT RABOLTAK Két gazdag acapulcoi (Mexikó) földbirtokost rabol­tak el vasárnap ismeretlen tettesek a várostól mintegy 250 kilométerre. A gépkocsi-? ban ahonnan foglyaikat ki­emelték, az emberrablók leve. let hagytak. Ebben közölték, hogy a váltságdíj félmillió pe­so. a beleg gyermeknek lót tesz a játék A játéknak rendktvü fontos szerepe van a; egészséges gyermek pszic­hikai és fizikai egyensú­lyának kialakításában, de jelentősége csak növekszik a beteg gyermek esetében. Gyermekgyógyászok egy csoportja érdekes kísérlet­nek vetett alá ötven gyer­meket. Azt tapasztalták, hogy azok a gyermekek, akik bekapcsolódnak a já­tékba. könnyebben viselik el a kórházi életet és min­den nehézség nélkül ba­rátkoznak betegtársaikkal. A szomorú, magányos, s a környezetbe beilleszkedni nem tudó gyermek egyál­talán nem játszik, vagy legalább is kevés érdeklő­dést mutat a közös foglal­kozások iránt. Az elfoglalt­ság hiánya erősen visszahat magatartására. Végső soror Viselkedésére az érdekte­lenség, az aktivitás teljes hiánya, az érzelmi vissza­húzódás és az ellenkezés nyomja rá bélyegét.> Eze­ket a gyermekeket csak úgy lehet eredményesen ke­zelni, ha körülvesszük őket játékokkal. A játékok ha­tására csakhamar újból megtanulnak mosolyogni, jóval kevésbé ellenséges magatartást tanúsítanak és sokat vesztenek agresszivi­tásukból. Sajnálatos tény, hogy a kórházban lévő gyermekek nagy része túl­ságosan keveset, vagy egy­általán nem játszik. 1ULGUZOH lapja - az MSZMP Komarom megya Bizottsága es a megyei tanács napilapja - Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telelőn: 81—91. - Szerkesztőség: Tatabánya 9., megyei tanács zékháza Telelőn: 21—65. 81—31. Belpolitikai rovat: 28-as meUék. Közgazdasági rovat 15-ös mellék: mezőgazdasági rovat: 27-es mellék: kulturáUs rovat: 18-as mellék: sport rovat: 14-es mellék: evelezési rovat: 13-as mellék Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat Felelős Kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 23—10. 21—67. 81—31. - Előfizethető bármely postahivatalnál, e Kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben és ■ Posta Központi Hfriaplrodájánál (Budapest, V.. József nádor tér 1.) Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizetési díj i hóra 20 Ft. - Kéziratokat nem őrztink meg és nem küldünk vissza. Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai Lapnyomdájában. Felelősi Macher Zoltán. — INDEX: 25058.

Next

/
Oldalképek
Tartalom