Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-12 / 293. szám

Jó reggelt! 1971. dec. 12. vasárnap GABRIELLA napja 1971. dec. 13. hétfő LUCA napja Várható időjárás vasár­nap estig:: időnként fel­szakadozó felhőzet, szór. ványosan előforduló eső­vel, ónos esővel, átmene­tileg egy-két helyen ha­vas esővel, havazással. Megélénkülő helyenként megerősödő nyugati, északnyugatira forduló szél. Enyhe idő. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet va­sárnap 5 fok körül. bOlÚKém A berlini kézfogás Százötven évvel ezelőtt, • 1821. december 12-én született ♦ Gustave Flaubert francia re- I gényíró. Élete nem volt események- I ben gazdag. Már kisdiák ko- t rában írni kezdett, majd en- ♦ nek kedvéért jogi tanulmá- X nyait is abbahagyta, s egész X életét a szó legszorosabb ér- X leimében az irodalomnak ♦ szentelte. Visszavonult crois- X seti kis házába (Rouen mel- X tett), s mindössze néhány na­gyobb utazással (hazájában, később Itáliában, illetve Ke­leten) tette változatosabbá napjait. Benső barátságban volt az öreg George Sand-dal, a Goncourt-testvérekkel és tartós viszony fűzte Lousie Golet írónőhöz; a vele folyta­tott levelezése rendkívül érté­kes adatokat tár fel belső életére és irodalmi elméletei­re is. Leghíresebb műve a Bova- ryné, amely 1856-ban hagyta el a sajtót és a következő évben egy dörgedelmes ügyé­szi vádirat jóvoltából vált széles körben híressé. E re­gény kicsit mintha a roman­tika ellen íródott Don Quijote lenne; írójának egész életre szóló érzését, körülményeiből és önmagából való menekü­lési vágyát, majd e vágy hiá­bavalóságát, veszedelmes vol­tát bizonyítja. Egyben mű­vészi kifejező erővel mutatja meg Flaubert gyűlöletét a nyárspolgári élet ellen. Ná­lunk is ismert és népszerű másik regénye is, a Salamm- bó. ez az ókorba helyezett naturalista regény. v* **•<*«■&♦•**•* MUNDI UTCA ESZTERGOMBAN Az esztergomiak joggal tet­ték szóvá, hogy a Kukländer utca egy néhai labanc tábor­noknak állít „emléket.” A városi tanács végrehajtó bi­zottsága elhatározta, hogy megváltoztatja az utca nevét, amely Mundi Józsefnek, a város közismert, nemrégen elhalálozott munkásmozgal­mi harcosának nevét kapja meg. 10 MILLIÓ DOLLÁR KAR A montreali metro vonalán pénteken pusztított tűzvész az eddigi számítások szerint 5-10 millió dolláros kárt okozott. Á lángok pusztítása miatt több hétre kénytelenek szüne­teltetni a forgalmat a metro egész vonalán. A tűz két ma­gasfeszültségű vezeték rövid­zárlatakor keletkezett. 15 MILLIÓ RUBELES VALASZTEKCSERE Az 1972. évre 15 millió ru­bel értékű árucseréről szóló egyezményt írtak alá Ma­gyarország és Csehszlovákia illetékes képviselői. Kap-e Sinaira 5 milliót? Frank Sinatra rágalma­zást pert indított a Mid­night kiadóhivatala ellen. Az újság a művészről szó­ló cikksorozatában azt ír­ta, hogy a világhírű éne­kes rákban szenved, ti­tokban házasságot kötött és ifjú hitvese gyermeket vár. Sinatra 5 millió dollár kártérítést követel. GYILKOSSÁGRA KÉSZÜLT GYILKOSSÁG UTÁN Az olasz rendőrség péntek este a fiumicinói repülőtéren letartóztatott egy 45 éves asz- szonyt, aki éppen Svájcba ké­szült, hogy megölje szerető­jét. Pisztolyt tartott magánál, s a rendőrség észrevette. Ki­derült, hogy Emma Paggi asz- szony már megölte két gyer­mekét, aki svájci szeretőjétől származik, és apjukkal is vé­gezni akart, mert az időköz­ben egy svájci asszonyt vett feleségül. Látogatás MoszkY-ban A tanlusz, mint ritkaság Botrányt okozott egy élesszemű kislány az ang­liai Southshields numiz­matikai múzeumában. Ész­revette ugyanis, hogy a díszhelyet elfoglaló, rend­kívüli ritkaság gyanánt bemutatott pénzdarab nem más, mint egy közönséges telefonérme. TILTAKOZÓ FESTŐK Péntek délután 30 festő szállta meg Hága egyik mú­zeumát, hogy tiltakozzék az állami megrendelések és a művészeknek biztosított költ­ségvetési szubvenció fokoza­tos csökkentése ellen. Fest­ményeket dobáltak az eltá­volításukra kivezényelt rend­őrökre; a hatóságok tíz til­takozó festőt őrizetben vet­tek. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Tatabánya-Újvárosban de. cember 13-tól, december 26-ig a 2/23-as gyógyszertárban, Ta­tabánya Győri út 24. — tarta­nak gyógyszertári ügyeletet. Tatán december 13-ávaü kez­dődő héten a „tóvárosi” gyógyszertár az ügyeletes. GUSTAV ADOLF AZ NSZK-BA LÁTOGAT Gustav Adolf svéd király jövő év május 8 és 10 között hivatalos látogatásra a Né­met Szövetségi Köztársaság­ba utazik — jelentették be Bonnban. A svéd uralkodó először látogat az NSZK-ba, viszonozva ezzel Gustav Hei­nemann elnök 1970 júniusá­ban tett svédországi látoga­tását. KORAI A tizenéves Évát dorgálja nagymamája: — Nem szégyelled magad, hiszen te még gyerek vagy, és már púderkészletet hordasz a táskádban! Mire a kislány: — Node, nagymami, az nem púderkészlet, hanem csak cigarettatárca. DIÁKTÜNTETÉS BARCELONÁBAN A barcelonai egyetem több mint 5000 hallgatója pénte­ken gyűlésen követelt politi­kai szabadságot és a rendőr­terror megszüntetését. A ki­vezényelt rendőrség brutáli­san rátámadt a tüntető diá­kokra. Egy későbbi időpont­ban ezer hallgató vonult vé­gig Barcelona külvárosán Franco-ellenes jelszavakat kiáltozva. 27 TONNÁS TEHERAUTÓK Az ötvenes évek közepén másfél tonna űrtartalmú csil­lékkel szállították a követ a Cement és Mészművek tatabá­nyai kőbányájában. Jelenleg 10 szovjet gyártmányú KRAZ típusú 12 tonnás teherautó mozgatja meg a lerobbantott követ, de már a korszerű kö­vetelményeknek ezek a gépko­csik sem felelnek meg. A ter­vek szerint rövidesen besze­reznek 27 tonnás BELAZ tí­pusú szovjet gépkocsikból több darabot és ezekkel a monstrumokkal szállítják a törőkbe a követ. KOMÁROMTÓL —RÉDÉIG POSTAAUTÓ A hónap elejétől Komárom­tól Rédéig körjáratot indított a posta. A „menetrend” sze­rint közlekedő postaautó el­sősorban az ezen a területen mutatkozó hírlap terjesztési hiányosságok felszámolásában kíván segítséget nyújtani a postai dolgozóknak. NÉPFRONT BIZOTTSÁGOK TANÁCSKOZNAK . Hétfőn tartja ülésért a Ha­zafias Népfront komáromi városi bizottsága. Az idén végzett munkákat értékeli a bizottság, majd meghatározza a jövő évi programot. Dorog nagyközség népfront bizott­sága ugyancsak hétfőn fog­lalja össze idei tevékenysé­gét és értékeli a tanácstagok munkáját. Dr. Günter Kohrt államtitkár (baloldalt) és Ulrich MüHer nyugat-berlini szenátusi irodaigazgató kézfogása az ND£ és a nyugat-berlini hatóságok egyezményének parafálása után ÖTEN MEGHALTAK Öten vesztették életüket a lángok között szombaton, amikor egy Wellington!' szál­loda kigyulladt. Hét embert kórházba szállítottak, hármat közülük súlyos állapotban. A magánéletét féltette Angliában történt. A Creditonban élő 71 éves Elsie Gibbs asszony megtagadta az összeírást ív kitöltését. Megbírságolták, ő azonban megtagadta a 20 font sza­bálysértési illeték kifizetését. Ezek után félő, hogy bör­tönbe zárják. „Nem érdekel — mondotta —, ezekkel az ostobaságokkal tulajdonképpen beleavatkoztak a ma­gánügyeimbe.” AZ ELSŐ A MÁSODIKBÓL Barbara Barnard, a híres szívspecialista Barnard pro­fesszor felesége pénteken fiú­gyermeknek adott életet. Bamardnak ez az első gyer­meke második házasságából. Első feleségétől két gyermeke van. SVÉD SEGÍTSÉG GUINEÁNAK A svéd kormány pénteken úgy döntött, hogy négy és fél millió svéd koronával já­rul hozzá a guinea-bissaui felszabadítási mozgalom tá­mogatásához. Elsősorban ru­házati cikkeket és élelmiszert küldenek Guineába. MŰSOROS TÁNCEST A JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON JAVÁRA A Tatabányai Szénbányák központi irodák KlSZ-alap- szervezete 1971. december 11- én műsoros táncestet rende. zett a József Attila gyermek­otthon javára. A fiatalok kez­deményezését a központi iro­dák dolgozói teljes megértés­sel fogadták és jelentős ösz- szeggel támogatták. A 10 000“ forint bevételből az alapszer­vezet játékot vásárol, s az ajándékot karácsonyi ünnep­ség keretében adja át a gyer­mekotthon növendékeinek. Műsorkalauz „Bizonytalan időjárás...” A japán meteorológiai intézetet számos tiltakozó és fenyegető levél árasztotta el a téves tokiói előre­jelzések miatt. Az intézet igazgatója új, kísérleti rend­szert vezetett be. Az előrejelző szolgálatba bevontak több perifériális meteorológiai intézetet is. Az új rend­szer bevezetésének eredményeképpen megszületett az első „pontos” idő járás jelentés: „Bizonytalan időjárás, a felhőzet helyenként teljesen felszakadozik, felhősödés várható, helyenként viharokkal.” Rainer Barzel (halszélen) a nyugatnémet ellenzék vezére, az In.-ipari:, icntáris Unió szovjet tagozatának vendége­ként Moszkvába látogatott és tájékozódó megbeszéléseket folytat a szovjet fővárosban KÉPKIÁLLÍTÁS OROSZLÁNYBAN Lampert András, budapesti festőművész kiállítását nyi- ják meg hétfőn Oroszlány­ban. A tárlatot a városi ta­nács klubtermében rendezik. AZ ISKOLÁK EGÉSZSÉGÜGYE A dorogi járási Népi El­lenőrzési Bizottság hétfőn tart ülést. A vállalati fejlesztési alap felhasználásáról szer­zett tapasztalatokat és az iskolák egészségügyi helyze­tét vizsgálják. Lottó-tájékoztató A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint az 50. játékhéten öt találatos szelvény nem érkezett. Né­gyes találatot 137 fogadó ért el, nyereményük egyenként 26 603 forint. Három találata 9215 fogadónak volt, nyere­ményük egyenként 198 fo­rint. A két találatos szelvé­nyek száma 191633 darab, egyenkét 12 forintos nyere­ménnyel. A nyereményössze­géli a nyereményilleték le­vonása után értendők. ORSZÁGOS HALÁSZATI TANÁCSOT LÉTESÍTENEK A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter utasítást adott ki az országos halászati tanács létesítéséről. Gondatlausag Vihari József 54 éves gyári munkás lábatlan! lakos, lakásának konyhájában olajkályhát akart feltölteni gázolajjal. Hogy jobban lássa a kályhába vezető nyílást, égő gyertyát állított a kályha szélére. Miközben öntötte a gáz­olajat, a gyertyát meglökte, az beleesett a gázolajba, amely fel­robbant és szétfröccsent a kony­hában. A konyha berendezése lángot kapott, Vihari kiszaladt és segítséget kért. Az esztergomi tűzoltóság idejében elfojtotta a tüzet, az anyagi kár 5 ezer forint körül van. Vihari gondatlansága miatt a tűzoltóság szabálysértési eljárást indított ellene. Ugyaftazon a napon, 9-én Na­szályra is kivonultak a tűzoltók. A termelőszövetkezet kukorica­szárítója kapott lángot az esti órákban. Az eddigi megállapítá­sok szerint a szárító rostáján ku­koricacsutka hulladék akadt fönn. A beáramló forró levegőtől a hulladék izzásba jött, majd meggyulladt. Az anyagi kár 15— 20 ezer forint körül van. Beat-matiné. A Ferm és ZG együttesek közös hangversenye, Tata,. Megyei Művelődési Köz­pont, december 12-én, de. 10 óra­kor. A tatabányai Erkel Ferenc ze­neiskola tanárainak hangverse­nye, Tatabánya, megyei könyv­tár, december 13-án, hétfőn 18 órakor. Ünnepi műsor a Tatabányai Szénbányák Vállalat fennállása 75. évfordulója tiszteletére; a jubileumi díszünnepség után a Bányász Művészegyüttes szimfo­nikus zenekara és vegyeskórusa ad műsort, Népház, december 14- én, kedden 17 órakor. A MAv Szimfonikusok hang­versenye, vezényel Lukács Mik­lós, közreműködik: Mező László gordonkán; a műsoron Rossini Korinthus ostroma című nyitá­nya Dvorzsák Gordonkaver­senye és Beethoven IV. Szimfóni­ája szerepel, Esztergom, műve­lődési központ a bárleti hangver­seny 2. előadása, december 14-én 19 órakor. Angela. Dokumentum-műsor Angela Davisről, a Budapesti Iro­dalmi Színpad előadása, szerep­lők; Bozóky István, Fodor Tamás, Dőry Virág, Jelessy Györgyi, Zsolnai Hédi és mások, közre­működik a Fábián jazz együttes, Tata, Megyei Művelődési Központ, december 15-én, 19 órakor. A Lokomotív Gt hangverse­nye a műsorban fellép a Nonstop együttes; Tata, Megyei Művelődé­si Központ, december 16-án, csü­törtökön 17 és 19 órakor. Versengő hangszerek. Közremű­ködik a Postás Szimfonikus Ze­nekar, vezényel: Nagy Ferenc; Tata, Megyei Művelődési Központ, ifjúsági bérleti hangverseny, de­cember 16-án 14 órakor; Eszter­gomban a művelődési központ ál­talános iskolás hangversenybérle­tének 2. előadása 17-én de. 11 órakor, a középiskolás bérlet 2. előadása du. 14 órakor. Sípos család, az Állami Déryni Színház előadása, Esztergom, művelődési központ, december 17-» én du. 5 órakor a nyugdíja* bérlet előadása, este 8-kor i CSÉB bérlet előadásaként. KIÁLLÍTÁSOK: Székely Gábor kerámiai éí Szittner Andrea textíliái; kiállítás a területi és a szövetkezeti KIS3 szervezésében az esztergomi mű* velődési központ libreszójában? nyitva december 12-től 23-ig. Ligeti Erika szobrászművész éa Nagy B. István festőművésJ kiállítása, Tata, Megyei Művelő­dési Központ, nyitva decembei 19-ig. A BEMUTATÓ MOZIK MŰSORÁBÓL: Dorog, Otthon: Hangyaboly (1» én), A medve és a baba (13—15)» Baleset a tengerparton (17—19). Esztergom, Petőfi: A betyárka* pitány (12-én), A modern olasf filmművészet (13-án, 1/4 9-kor). Furcsa pár (13—15), A sipold macskakő (16—19). Komárom, Jókai: A esendő? nyugdíjba megy (12-én), KÉS (13—15), Belorusz pályaudvar (16—17, 19). Oroszlány, Ady: A nagy zsák­mány (12-én), Asszony a bandi­ták ellen (13—15), Hahó, öcsil (17—19, 3/4 5-kor), Színbád (17— 19, 3/4 7-*kor). Tata, tó: Furcsa pár (12-én); A modern olasz filmművészet (14- én, 8-kor), A betyárkapitány (13— 15), Gábor diák (16—19). Tatabánya, Gépház: Asszony a banditák ellen (12-én), A csendőr nyugdíjba megy (13—15), Hogyan robbantottam ki a n. világháborút I—II. rész (17—19). Tatabánya, Turul: Néma bará­tok (12-én), Dél csillaga (13—15, de. du.), A kalóz menyasszonya (9—15, 8-kor, szerdán fél 6-kor. r Automatikus garázs Svájc — s egyben Kö- zép-Európa — egyik leg­korszerűbb föld alatti par­kológarázsát nemrégiben adták át Sionban. Éjjel- nappal nyitva tart, s mintegy 300 átmenő parko­lóhelyet, továbbá havi bér­letben további 100 parkoló­helyet ill. műszaki és kar­bantartási szolgálatot biz­tosít. Teljesen automatikus ellenőrző és számítóberen­dezéssel szerelték fel úgy, hogy állandó emberi felü­gyeletet nem is igényel. Az automatikus beren­dezés fotocellás érzékelés­sel „felveszi” a gépkocsi adatait, rögzíti a rendszám- tábla feliratát, a kocsi ma­gasságát, hosszúságát, ki­jelöli parkolóhelyét, elszá­molja a parkolási díjat, nyilvántartja az üres fé­rőhelyeket, valamint folya­matos statisztikát vezet a forgalomról. A garázskombinátban teljes autószerviz áll ren­delkezésre és a felső szin­teken 3100 négyzetmétei területű bevásárló központ, szupermarket, szálloda ét­teremmel, irodákkal. Épí­tési költsége kereken 50 millió svájci frank. dolgozok lapja — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága éa a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Teletöm n—91. — Szerkesztőség: Tatabánya V., megyei tanács székháza Telefon: a—67, 81—31. Belpolitikai rovat: 88-as mellék: közgazdasági rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 87-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék: sport rovat: 14-es mellék levelezési rovat: 13-as mellék K1ad1a a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 88—10, 81—67, 81—3L - Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hlrlan üzletekben és « Posta Központ) airlapirodájánál (Biidapest. V„ József nádor tér l.) Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizetést «J l hóra 80 Ft - Kéziratokat nem érzünk meg és nem küldünk vissza. jeészül a Komárom megyei Nyomd* Vállalat tatabányai Lapnyomdájában, felelősi Mache* Zoltán. — index t 8503g,

Next

/
Oldalképek
Tartalom