Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-14 / 294. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK] 1971. december 14. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évf. 294. SK. Ára: 80 fillér A bel- és külkereskedelem, az ipari tárcák költségvetése Tanácskoztak az országgyűlés bizottságai Hétfőn a Parlamentben ülést tartott az országgyűlés keres­kedelmi bizottsága. Az érte­kezleten, megvitatták a Bel­kereskedelmi Minisztérium és a Külkereskedelmi Minisztéri­um 1972. évi költségvetését. Dr. Sághy Vilmos, a belke­reskedelmi miniszter első he­lyettese rámutatott, hogy a fogyasztói piac helyzete, a lakosság áruellátása az idén az elmúlt évihez hasonlóan kiegyensúlyozott. Általában: tovább javult az olcsóbb fo­gyasztási cikkek kínálata; az előző évektől eltérően csak elvétve fordult elő, hogy a vevők a keresett olcsó cikk helyett drágább vásárlására kényszerültek. A kereskedelempolitika legfontosabb célja a jelenlegi, viszonylag kiegyensúlyozott piaci helyzet fenntartása és javítása. A külkereskedelmi tárca költségvetéséhez dr. Szalai Béla, külkereskedelmi mi­niszterhelyettes fűzött kiegé­szítést. Aláhúzta, hogy a kül­kereskedelemben is az egyen­súly fokozatos megszilárdítá­sára kell törekedni. A jövő esztendei állami költségvetés ipari, építőipari és közlekedési előirányzatai összhangban vannak a nép- gazdasági terv fő céljaival, figyelembe veszik a belföldi, illetve külföldi értékesítés re­ális lehetőségeit, s számolnak a valóságos termelőkapacitás­sal — így summázhatok azok a képviselői hozzászólások, amelyek hétfőn hangzottak el az országgyűlés ipari bizott­ságának ülésén. Madarasi Attila pénzügy­miniszter-helyettes egyebek között elmondotta, hogy a jövő esztendei költségvetés­nek az iparvállalatokra vo­natkozó előirányzatait az idei gazdálkodás várható alakulá­sának figyelembevételével, a népgazdaság 1972-es tervével összhangban alakították ki. A költségvetés kifejezi azt a tö­rekvést, hogy á bevételek ugyanúgy növekedjenek, mint a kiadások, ne romoljon a költségvetési egyensúly. Az iparvállalatok költségve­tési előirányzatainak kialaki- tása során — a népgazdasági tervvel összhangban — ab­ból indultak ki, hogy az idén tapasztalható kedvező ten­denciák tovább erősödjenek, s hogy a gazdálkodás egyes „feszültségpontjain” kedvező változás legyen elérhető. Az iparvállalati gazdálkodás ta­pasztalatai egyébként jelentős változtatásokat sürgetnek a költséggazdálkodás területén. A vállalatok fejlesztési te­vékenységével függ össze a beruházások terén meglévő feszültség Gyakran tapasztal­ható, hogy pénzügyileg meg­alapozatlan beruházások ki­vitelezéséhez látnak hozzá, nem is igen titkolva azt a szándékukat, hogy pénzügyi gondjaikat a költségvetésre hárítsák át. Egyértelműen el kell ítélni azt a gyakorlatot, amikor a fejlesztési célú for­rások lehető legna®’obb há­nyadát beruházásokra fordít­ják, s nem tesznek eleget an­nak a követelménynek, hogy a tartósan lekötött forgóesz­közöket saját forrással fe­dezzék. Határozott lépéseket kell tenni a gazdaságos termelés: és termékstruktúra kialakítá­sára, a gazdaságtalan termelés visszafejlesztésére. A belföld! szükségletek kielégítése mel­lett erőteljesen kell fokozni a gazdaságos exportot. Tanácsi küldöttség utazott Lengyelországba Buda Gábornak, a Minisz­tertanács Tanácsi Hivatala el­nökhelyettesének vezetésével háromtagú tanácsi küldöttség utazott a Lengyel Népköztár­saságba. A küldöttség — amelynek tagja dr. Pusztai Béla, a Borsod-Abauj-Zemptén megye tanácsának elnökhe­lyettese dr. Péteri Károly, a Tanácsigazgatási és Szervezési Intézet tudományos munka­társa — a lengyel nemzeti ta­nácsok koordinációs tevékeny­ségét tanulmányozza majd. Szervezéstudományi konferencia Szervezéstudományi konfe­rencia kezdődött hétfőn Buda­pesten a Technika Házában a MTESZ Szervezési és Vezetési Tudományos Társasága rende­zésében. A háromnapos ta­nácskozás' plenáris ülésén részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese is. Lázár György munka­ügyi miniszter tartott beveze­tő előadást, amelyben a szer­vezés és vezetés helyzetéről és szerepéről beszélt. Hangoztatta többek között, hogy az utóbbi években nép­gazdaságunk egészségesen fej­lődött. kedvezően alakult a gazdasági szerkezet, emelke­dett az életszínvonal és a ter­melékenység, azonban számos hiányosság is mutatkozott. Egyensúlyzavarok jelentkeztek a beruházásoknál, aránytala­nul megnőttek a kihasználat­lan tartalékok is. Mindezek a szervezés hibáira mutatnak. Helytelen nézet — hangsú­lyozta — hogy a szervezés nem önálió tevékenység. Ezzel kapcsolatban leszögezte a munkaügyi miniszter, hogy a szervezéshez szakemberekre, specialistákra van szükség, olyan vezetőkre, akik a felté­telek esetleges változása elle­nére is képesek a központi el­határozások, kitűzött vállalati célok megvalósítására. Lázár György munkaügyi miniszter előadását követően négy szekcióülésen vitatják meg a különböző szintű szer­új vezés időszerű kérdéseit, módszereit A tanácskozás egyik érdekes témája: Hogyan szervezzék meg a szellemi munkát. Ez azért is fontos, mert az ipari tevékenységben a technológi­ák fejlődésével együtt nő a szellemi munka aránya. így szükséges a növekvő létszámú mérnökök technikusok mun­kájának szabályozása, szellemi tevékenységük hatékonyságá­nak mérése is. Oroszlányról jelentik 53,2 százalék, géppel jövesztve Az Oroszlányi Szénbányák 1971-ben gépi jövesztéssel december 11-re 1 515 000 ton- na szenet termelt, mely 53,2 százalékos aránynak felel meg, az éves gépi jövesztési terv 1 346 500 tonnájával szemben. E nagyszerű ered­ményt a vállalat fennállása óta első ízben produkálta, melyhez nagymértékben hoz­zájárultak a szocialista brigá­dok lelkes és a géphez ra­gaszkodó tagjai. Feltárják Eger pincelabirintusát Eger sok-sok pincéjében a járatok gyakran egymásba kap­csolódtak; a török idők alatt pedig hadászati céllal épült alagutak csatlakoztak hozzájuk. Veszedelmet jelent a város­ra a pincék ismeretlen sokasága. A városi tanács építési osztálya nagy vállalkozásba fogott. A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány. és földtani tanszékét megbízta az üregek felmérésével és térképek készítésével. Eddig 80 km-nyi já­rat felmérésével végeztek. (MTI Foto—Kunkovács László felv.—KS) Á vállalások nőjenek túl a munkaköri kötelességen —Tanácskoztak a dorogi szénmedence szocialista brigádvezetői — A Dorogi Szénbányák üze­meiben dolgozó szocialista bri­gádok vezetői december 12- én tartották meg tanácsko­zásukat a dorogi József Attila Művelődési Ház dísztermében. Tanácskozásukon jelen volt Vigh Árpád, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének titkára is. A szocialista. brigádmozga­lom jelenét és szerepét, ered­ményeit és feladatait Kéri Vencel vállalati igazgató kör­vonalazta, majd Papp József a vállalati szakszervezeti bi­zottság titkára összegezte a szakszervezet álláspontját. A vállalat vezetésének az a véleménye, hogy a szocialista brigádok a megpróbáltatások idején is megálltak helyüket, a legkiválóbb teljesítménye­ket ők produkálják. S bár a sorozatos vízbetörések a mozgalmat s m kímélték meg, hiszen megannyi jói összeszo­kott brigádot voltak kényte­lenek külön telepíteni —> mégis, a brigádmozgalom megtartotta színvonalát, s a vállalatvezetés biztos támasza volt és ma is az. — Mindenki azon legyen — jegyezte meg Kéri Vencel igazgató, — hogy a mozga­Antiimperialista ifjúsági nagygyűlés KISZ VIII. kongresszu­st vett külföldi fiata- s csoportja — tizen- Ü és tengerentúli öttei, valamint a »viselői — a hét Dunántúlra látó- ön Pécsett tartóz- tekintgtték a 2000 nevezetességeit, egyei bizottsá- Baranya és “tőivel, s tá- st a nem- mozgalom Ugyancsak hétfőn antiim- perialista ifjúsági nagygyű­lést rendeztek több száz pé­csi fiatal részvételével. Pető- házi Szilveszter, a KISZ Ba­ranya megyei bizottságának első titkára köszöntötte a vendégeket, és beszámolt a fiataloknak a kongresszus munkájáról, az ott hozott ha­tározatokról. Ezt követően a külföldi delegációk vezetői szólaltak fel, és a világ ifjú­ságának összefogását sürget­ték az amerikai imperializ­mus elleni fokozottabb harc­ban» vékenységében milyen nagy szerepet játszanak a nők. Kez­dettől részt vesznek a mozga­lomban és a brigádtagok több mint egynegyed része asszony vagy leány. A megyei nőbizottság fel­Fontos feladat: megteremteni a lehetőséget a nők szakmai, politikai továbbképzéséhez * Az SZMT nőbizottsága hét- ciális helyzetét, akkor külön zók Szakszervezetének megyéi főn foglalkozott az Almásfüzi- figyelmet szentelnek a nők elnöksége is a nődolgozók tői Timföldgyárban dolgozó élet- és munkakörülményed- helyzetével foglalkozott. A ta- szocialista brigádok helyzeté- nek. így sikerült például elér- nácskozásnak különös hang­vei. A beszámolóból kitűnt, ni, hogy a nők csaknem min- súlyt adott, hogy az egészség- hogy a szocialista brigádok te- denütt egyenlő bért kapnak, ügy dolgozóinak többsége nő. mint a hasonló munkát végző Az egészségügyi imtézmé- férfiak. Különösen jelentős, nyékben lényegében megvaló­hogy mind több a HVDSZ-hez sült az egyenlő munkáért tartozó üzem támogatja a egyenlő bér elve és gyakor­gyermekintéamények létesítő- lata. Erkölcsileg is mind job­sét. A Komárom mégyei Víz- ban elismerik a nődolgozók w tnű Vállalat, a Komárom me- munkáját. S örvendetes az is, hívta a figyelmet arra hogy SFei Fémipari Vállalat például hogy minden intézményben az eddiginél is több segítségre 500 000—500 000 forintot utalt behatóan foglalkoztak a nőpo- van szükség ahhoz, hogy a a tanácsnak óvoda építésé- litikai határozattal. Ennek nők szakmailag, politikailag £ megállapodásban rögzí- eredménye, hogy az elmúlt képezhessék magukat Több hogy ennek alapjan hónapokban nagyon sok olyan kitűnő módszerre érdemes fel- “W Üzemi dolgozó gyeime- kérdést oldottak meg, aminek figyelni amit a timföldgyár- kéne!í kel1 helyet adni az epu- eredményeként javult az or- ban sikerrel alkalmaznak — lő intézményben. vosnők, az egészségügyi közép­foglalt állást a nőbizottság. NaSyon sokat kell azonban káderek helyzete. Ezek egyike, hogy a vállalat a tenni azórt’ h°gy a nők szám- Az egészségügyi intézmé­arányuknak megfelelően tölt- nyékben különös jelentősége senek be vezető tisztségeket a van a továbbképzésnek. Saj­HVDSZ-hez tartozó üzemek- nálatos, hogy a női orvosok, a ben. Ezt úgy lehet elérni — női középkáderek különböző mutatott rá a megyei nőbd- nehézségek miatt nem képe­zottság —, ha küzdenek a nő- sek elég erőt és időt fordítani két lebecsülő még meglévő a tanulásra. Nagyon élesen •jt szemlélet ellen. Még nagyobb mutatkozik meg ennek a kö­. gondot kell fordítani a nők vetkezménye az orvosi szak­Foglalkozott az SZMT nobi- szakmai, politikai továbbkép- képesítés megszerzésénél és zottsága HVDSZ üzemeiben zésére. Nagy figyelmet szűk- még élesebben jelentkezik a dolgozó nők helyzetével. Azt séges szentelni a nők családi tudományos munka végzésé­vizsgálta, hogyan jut érvény- helyzetének is. Gyakori nél. re az egyenjogúság. Nagyon ugyanis, hogy a nőik éppen Az elnökség arra hívta fel fontosnak találta a megyei otthoni kötelezettségeik miatt a figyelmet, hogy a szakszerve­nőttizottság, hogy a HVDSZ idegenkednek a vezető fűtik- zetj bizottságok az eddiginél is mepei elnöksége sokoldalúan ciók vállalásától. többet foglalkozzanak a nő­foglalkozik ezzjel a P^hlema- dolgozók életkörülményeivel, va . Mikor kulonbozo bizottsa- ★ Nyújtsanak olyan segítséget, gok összegezik az üzemekben Az SZMT nőbizottságanak hogy minél többen kapcsolód­ik yo munkát, a gazdálkodást, tanácskozásával egyidőbem az hassanak be a továbbképzés- iá dolgozok 5geSZSegBS£L SZO-. Qp;jas-t Boise- fcff, saját autóbuszán viszi kirán­dulni, országot, világot látni a szocialista brigádokat. Egy-egy út 3 napig tart. Már a jövő év szeptemberéig megvannak az „előjegyzések”. lom mind magasabb fokon töltse be társadalmi szerepét, és most az év végén nyújtsa mindenki a tőle telhető maxi­mumot, hogy az esztendőt si­keresen zárhassák, s ezzel az 1972-es évet is megalapozzák. Papp József a mozgalom tar­talmi gazdagítására finomítá­sára hívta fel a tanácskozás figyelmét, , y Nos, ez az igény vonult vé-t gig az egész tanácskozáson! A hozzászólók mindegyike ilyen értelemben foglalt ál­lást. Bécsi Lajos vájár ar­ról beszélt, hogy a nehézsé­gek leküzdésére is felkészül­tek. Kollár Lajos, az osztályo- -zó üzem helyettes vezetője többek között arról szólott; hogy az értékelés megszigo­rítása jó hatással volt á mozgalomra. Nincs visszaesés a versenyben, sőt a törődés is fokozódott. — Ha a vezetők őszintén feltárják a problémákat a dolgozók előtt — jegyezte meg — a segítség sem marad eL Ezt a gyakorlat bizonyítja. Elhangzott egy olyan ja­vaslat is, mely szerint a bri­gádvezetők vezetési készsé­gének fejlesztéséről szerve­zett formában kellene gon­doskodni. Vrbanics Jánosi a X-es akna üzemvezetője ar­ról beszélt, hogy formasá­goktól mentes vállalásokra kell törekedni. Többet kell tenni a fizetett kötelességnél. És ide kívánkozik a dorogi bányaüzem vájárjának, Bes- ny- Bélának a gondolatmene­te is, aki többek között ezt mondotta: nemcsak végrehaj­tói, hanem alkotói és formálói akarunk lenni a feladatoknak; Ennek viszont az a feltétele, amiről Holicska János, a bá­nyagépgyár szocialista bri-^ gádvezetője így fogalmazott: A gazdasági vezetés idejé­ben ismertesse a feladatokat teljes terjedelmében, hogy a vállalások ezekre reagál­hassanak, s Ily módon elke­rülhessék a sablonosságot. Sok szó esett a referátu­mokban és a hozzászólások­ban arról, hogy a mozgalom hármas jelszavát a brigádok osztatlan egészként igyekez­zenek megvalósítani gyakor­latukban. A tanulás terén még sok a kívánnivaló. A szakmai és politikai ismeretek bővítése szükségszerűen fo­lyamatos kell, hogy legyen, hiszen ezek az ismeretek fej­lődnek. bővülnek, gazdagod­nak. Ezzel a fejlődéssel pe­dig az elsajátításban is fóí má feEtaai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom