Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

WJtS PfXXETAKftiK EOVfSOUEHXf imoKém 1971. december 1. . . . . XXIV. évf. 883. sz. AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 80 fUlér SZERDA KTSZ-vedn ok seggel épülő nagy beruházásaink IlL Hatékonyabb műszaki segítséget! Tanácskoztak a Cement* és Mészművek szocialista brigádjainak vezetői Losonczi Pál Huari Bumedien algériai elnök (jobbra) társaságában fogadja az algíriaiak üdvözletét Losoncai Pal,’a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke kedden, magyar idő szerint 11,00 órakor, az algíri kormánypalotában megkezdte politikai tárgyalásait Huari Bumediennel, az Algériai De­mokratikus ég Népi Köztársa­ság forradalmi tanácsának el­nökével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A politikai tárgyalásokon megvitatták a nemzetközi helyzetnek, valamint a két or­szág kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egymást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt­működés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kapcsolatok alakulásával, azok dinamikus fejlesztésére törekszik. Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szocialista országok Szovjetunió segítségét, nagy­ra értékelte Alekszej Koszi- din nemrég Algériában tett lá­togatását. Jól tájékozott körök szerint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői között — külügy­miniszteri szinten. A megbeszélések meleg, bará­ti légkörben folytak és mintegy négy óra hosszat tartottak. Kedden délután a tárgyalá­sokat szakértői szinten foly­tatták. Dr. Bíró József Lajasi Ja­be Losonczi Pál Algírba érke­zéséről. A lap közli annak a nyilat­kozatnak a második részét, amelyet az Elnöki Tanács el­nöke Budapesten adott az al­gériai sajtó képviselőinek. Az El Mudzsahid-ban fénykép je­lent meg Losonczi Pál hétfői, Huari Bumediennél tett udva­riassági látogatásáról. Losonczi Pál szerdán reggel, látogatásának harmadik nap­ján, vidéki körútra indul Al­gériában. Oranba utazik, ahol egy mezőgazdasági üzemet, egy kőolajfinomítót tekint meg, majd az olajkutak körzetét Hassi Messaoudban, a szaha- rai olajlelőhelyeknél tölti. kirral, dr. Korom Mihály pe- keresi fel, és az éjszakát dig Bualem Ben Hamudéval találkozott. A küldöttséghez közelálló körök szerint Losonczi Pál és Hauri Bumedien még négy- szemközötti tárgyalást folytai egymással, későbbi időpont­ban. Kedden este Huari Bumedl. en a kormánypalotában dísz vacsorát adott Losonczi Pác tiszteletére, A vacsorán a két A Cement- és Mészművek üzemeinek szocialista brigád­vezetői tanácskoztak tegnap Tatabányán. A szocialista bri- gádvezetök és műszaki patro­nálok tanácskozásán részt vet­tek a vállalat gazdasági, tár­sadalmi és politikai vezetői. A 80 küldött előtt Vég József vezérigazgató tartott vitaindí­tó előadást. A szocialista versenynek és a szocialista brigádmozgalom­munkaverseny mozgalomba és 6 üzem meg is szerezte a szocialista munka gyára ki­tüntető címet. Beszédében rá­mutatott: a további feladatok elvégzésének elsődleges köve­telménye: a vállalat műszaki vezetői adjanak az eddiginél nagyobb segítséget a szocialis­ta munkaverseny minőségi tartalmának növeléséhez. Ke­vés az ifjúsági és női brigá­dok száma, s ez ugyancsak to­vábbi feladatok elé állítja a nak hagyományai vannak az vallaiatok vezetőit iparágban — mondotta a ve­-SS. SÄE?» bet a munkából, törekszik a szocialista gondolkodásmód fejlesztésére, embertípus továbbiakban azt elemezte, ra korreferátumában kiemel­te: a gyárakban lezajlott szo- cialista brigádvezetői tanács- kozásokon és aktívaértekezle- lormalasara. A teken őszinte kritikák és ön­, ... - , . kritikák hangzottak el. Mind­Í3LS£S"„;för'SjK: «“>51 kitűnt, 1,00. a gyárhoz. katerületen milyen eredmé­nyeket értek el az elmúlt években a Cement- és Mész­művek üzemei. Részletesen ki­vállalathoz való ragaszkodás érzése a szocialista brigádok­ban a legerősebb. Beszélt az ., , üzemet, nyelesen ju- 1968_ban megkezdett részleges tért a termelő berendezések & az 1969.,^ befejezett álta. jó kihasználását és a jövőt szolgáló, termelést növelő fej. S3 atűltT““ -5* »“»> szocialista munkaverseny hozzájárult a magasabb köve­telmények teljesítéséhez 1970- ben és 71-ben a vállalat 10 gyára benevezett a szocialista lános munkaidő-csökkentés­ről. A szabad idő felhasználá­ki­emelte, hogy a bélapátfalvai, a lábatlani és a selypi gyár dolgozóinál jelentkezett erő­teljesen az igény a szabad idő kulturált eltöltésére, és ehhez segítséget is kell nyújtani. szolidárisak Afrika, Ázsia és államfő üdvözlőbeszédet mon- Latin-Amenka országaival; a dott. Magyar Népköztársaság hite. leket nyújt a fejlődő országok­nak és műszaki segítségben ré­szesíti azokat. Hazánk kezdet­től fogva állást foglal Izrael agressziója ellen. Losonczi Pál hétfőn este lá­togatást tett az algíri magyar kolónia tagjainál, akik a me­leg hangulatban lezajlott ta­lálkozón tájékoztatták az El­A KGST közlekedési állandó bizottságának ülése parkjának bővítésével kap­csolatos eredményeket — fog­lalkoztak a KGST-tagországok közötti gépjárműves áruszál­lítások egységes szabályaira, feltételeire vonatkozó sokol ­Kedden a Gellert szállóban folytatódott a KGST közleke­dési állandó bizottságának 41. ülésszaka. A plenáris ülésen felülvizs­gálták a tagországok közleke­désében alkalmazásra kerülő dalú egyezménytervezettel. ; számítástechnikai és matema. KGST-országok gyorsan nó- tikai módszerekre vonatkozó vekvő vegyipari áruszállítá- műszaki-tudományoa együtt- sainak zavartalan lebonyol. működési egyezmény terve- tásával kapcsolatos intézkedé- zetét. Megtárgyalták az ál- sekkel. Az állandó bizottság landó bizottság 38. ülésszakán elhatározta, hogy legközeleb- hozott határozatok teljesíté. bi ülését 1972. májusában, gél —, köztük az PPW kocsi-; Prágában tartja. Mezőgazdaságunk koncentráltsága a világ élvonalában áll Kedden, a MÉM-ben a me- gi munka termelékenysége az szemben idén meghaladta az zőgazdasági és élelmiszeripari elmúlt tíz év alatt jelentősen 5 és fél ezer hektárt. A terme- bemutató gazdaságok vezetői- emelkedett, amit az is jelez, lőszövetkezetek átTagos föld­nek. szakembereinek értekez- hogy az egy keresőre jutó területe is megkétszereződött letét rendezték meg abból az bruttó termelési érték Idén egy évtized alatt és ma már alkalomból, hogy tizedik éve csaknem kétszerese az 1961. csaknem eléri a kétezer hek- ■működnek hazánkban ezek a évinek Fokmérője a fejlődés- tárt. Ez a gazdaságok számára nagyüzemek. nek, hogy a mezőgazdaság nem előnyös, hiszen jobban ki­Dr. Gergely István mezőgaz- kisebb területről ad nagyobb használhatják a helyi adottsá- daságl és élelmezésügyi mi- mennyiségű terméket és árut, gokat, megfelelően alkalmaz- niszterhelyettes előadásában . mint egy évtizeddel ezelőtt; az hatják a korszerű gépeket, ami elmondotta, hogy a 180 bemu- úgynevezett területi termeié- gazdaságosabbá teszi a terme- tató nagyüzemnek, gazda- kenység, az egy hektárnyi te- lést. ságnak jelentős szerepe van a rületre jutó bruttó termelési a miniszterhelyettes érdekes legújabb módszerek elterjesz- érték idén 15 400 forint körül az élenjáró mezőgazdasági lésében, a korszerű technoló- lesz. 35 százalékkal magasabb, adatokat közölt arról, hogy a mint tíz évvel ezelőtt A bemutató gazdaságok jó giák kikísérletezésében és be­vezetésében. Tíz év alatt hozzávetőleg 15 ezer szakmai berni»« tót tar- , .... tottak a gazdaságokban, ezek mc'’°Sazdasági ^nagyüze­sikerére jellemző, hogy egyet- me’K,ben koncentrálni a ter­- melést. A hazai mezcgazda­legújabb számítások szerint — nagyüzemek példája nyomán példát mutetnak^ra.ho^an ~ hayan alata^^e. toAto­len év alatt — 1970-ben — 75 ezren keresték fel sabb terményeknél és árucik­keknél a munkaóra-,,felhasz­nálás” Tíz év alatt az állami gazdaságokban hat óráról 2,3 egy mázsa — — ........ az ország ff* órára csökkent az különböző vidékein működő ce.n,V.í1 s a gazdaságokat. A miniszterhelyettes foglal , .. kozott azokkal a gyakorlati lyen eredményekkel is, amelyeknek A 180 állami gazdaság átla- vissza az egy mázsa élősúly elérését a bemutató gazdaságok gos földterülete az I960, évi előállítására szánt munkaidő segítettéli; elő, A ffiezőgazda^á- alia több taint ezsr hektárral a kintetében a világ országai »g®» zenkét óráról 6,7 órára esett A küldöttek közül huszaa szólaltak fel a vita során. Ma- tuz István, az etemitgyár küL dötte, rámutatott arra, hogy fokozott. figyelemmel kísérik a nődolgozók helyzetét. Fel­hívta a figyelmet? arra, hogy igen időszerű lenne az éjsza­kai műszak fokozatos meg­szüntetése, mert a fizikai dol­gozók 56 százaléka nő. Színál Mihály Hejőcsabár^l a szoci­alista brigádok társadalmi munkájáról beszélt. Több mint ötszázötvenen 3160 munkaóráé ban segítették a miskolctapol­cai üdülőtelep felépítését. A brigádok megkapják ugyan az erkölcsi megbecsülést, de igé­nyelnék a műszaki vezetők hatékonyabb segítségét is. Molnár Sándor Vácról tolmá­csolta a dolgozók egyik problé. máját. Százötvenezer forint értékű társadalmi munkával helyreállítottak egy kazánt, ugyanakkor nem kapták meg az átcsoportosításhoz a szük­séges segítséget. A felszólalók többsége szólt arról, hogy a szocialista brigádok eleget tesznek vállalásaiknak, rájuk számítani lehet, de az üzemi demokrácia nem minden eset­ben érvényesük A tanácskozás végén Végli József vezérigazgató 23 kiváló brigádvezetőnek a két szoci­alista brigádfelelősnek vállai lati kitüntetést adott át. Meg. köszönte a küldöttek őszinte hozzászólásait, s ígérte, észre­vételeiket a vállalat vezetése értékesíteni fogja. Évi egymillió baromfi Bajról Megtörtént a műszaki át­adása, és megkezdte a terme­lést a baji Vörös Brigád Téré melőszövetkezet 4,5 millió fo­rintos költséggel épített baé romfi-feldolgozó üzeme. Az új üzem — a tokodi Arany­kalász Tsz baromfi-feldolgozó-; jához hasonlóan — elsősorban a megye közös gazdaságaiban nevelt szárnyasokat dolgozza fel, s a megye lakosságának igényeit kívánja kielégíteni frissen vágott baromfival. Az üzem egy műszakban 25 dolgozót, zömében asszonyo­kat foglalkoztat, és évi 1 mii- lió szárnyast dolgoz fel. Amennyiben a friss barom­fi iránt nagyobb igény mutat­kozik és a felvásárlás sem üt- kozik_akadályokba, áttérnek a kétműszakos termelésre. A baromfi-feldolgozó üzem­hez kétvagonos, ugyancsak újonnan épült, korszerű hű- tóház is tartásit , Hajdók Lajos, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti Al­gírból : A hivatalos baráti látogatá­son Algériában tartózkodó Bumedien érdeklődött a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezésének magyarországi ta­pasztalatairól. Méltatta a szo­cialista országok, elsősorban a nöki Tanács elnökét munká­jukról. Az El Mudzsahid című lap keddi számában nagybetűs fő­címmel az első oldalon számol A Politikai Bizottság a nem­zetközi helyzet időszerű kér­déseinek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költségvetés irányelveinek, és a Központi Bizottság 1972. évi munkatervének megtár­gyalását javasolja az ülés napirendjére. (MTI) Alumíniumszalag-tefcercsek a Székesfehérvári Könnyűién»­műben. (MTI foto — Mező Sándor felvétele — KSj Losonczi Pál Algírban Megbeszélések Bumediennel, meleg, baráti légkörben Ülést tart az MSZMP Központi Bizoitsáca A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ülését 1971. december 1-re, szerdára, összehívták

Next

/
Oldalképek
Tartalom