Dolgozók Lapja, 1971. október (26. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-13 / 268. szám

DOLGOZÓK LAPJA MTI, not«»!»er ti etítnov-elks SIMCLITÁS ás RUGALMASSÁG A NOWIil A szó a nagy közönség stámúrn alkatában rövid írodaiferfi műfajt'jéfent. Van aat^Äk-.e szénák egy .iásilc. jalppttoe is: sás. &i a szó vlakií rokonságot A példa nemcsak az össze­hangolás bonyolultságát érzé­kelteti, hanem azt a nem ke­vésbé bonyolult — az élet bonyolultságából adódó — fel­adatot-is. amelyre az új bün- i , m<*gba i^vata- . t^őciovella kifejezetten tó­it rokonságot i rekedett. Ez pedig a diíferen- aakkőr. egy szembe crates: az elkövetett cselekmé- liÉCkóatk. Ae njíék.—. s ezek arányában a 5 elvár- jogkövetkezmények, a kiszgb- 1 ítógy frissen ható büntetésele s a bünteté­se :.&A( . jelensége it. “ 1 '* igéÉy, iebsarás indo- jfefet'is, SSl — a egáes és jánwá-r 4- egy-egy . , ernszaöös bűnesete k­ménjgSH, gar'ázdSságról érté­sül ve^úú-a és újra afeltette a kérAp^saaaréUb ^bü&tetessel nem lehetne ^ezéknek^ jobban elejétStvenní? 'A bünjöaőket — külöiti^Án a IközöttÜk igen gyakmWvisszaesóket — „meg­tanítani .a.móresze-?” Azt hi­szem, népi j is kell erre példá­kat sorofei, hiszen *mindenki emlékszik!a tnaga környezeté­ben ilyen Véleménjrnyilvání- tásca, egs-egy felháborító bűneset hírének kapcsán. Sokan a törvény >,azonnali szigorítását’’ kívánták. Hiszen - . _ __ lá tszólag mi sem egyszerűbb: hanem a társadalmi meg kell fogalmazni egy új élés érdekéből fakad. si eszközök — árnyaltabb megkülönböztetése, a veszé­lyesség szerint. Mindez alapos körültekin- twt, tijbb okfálű mérlegelést igfenyelt. Ebben az esetben nem bürokrácia, hanem társa­dalmi biztosíték az, hogy a készülő rendelkezéseknek szá­mos fórumot meg kell járni­uk^ míg törvényerőre emelked­nek. A társadalmi együttélés e nagyhatású szabályozóitól azt várjuk ugyanis« hogy ponto­san illeszkedjenek jogrend­szerünkbe és tartósan megfe­leljenek az életben lehetséges sokféle eset elbírálására. Tar­tósságuk fontos követelmény, mert a törvény úgy válik ele­ven hatóerővé, ha átmegy az állampolgárok tudatába, ha külső tilalomból belső pa­ranccsá, erkölccsé válik. Ez a stabilitás tehát nem valami elvont követelmény, együtt- De — A IV. ötéves tervben az ed­diginél nagyobb részt vállal ,az országos járműfejlesztési program megvalósításából a Komarom megyei Fémipari Vállalat. Négy évvel ezelőtt rendezkedett be a tatabányai vállalat az IKARUS autóbu­szt* alvázainak gyártására, s azóta az IKARUS egyik jelen­tős partnerévé vált az üzem. Tavaly csaknem 3000 alvá­zat szállítottak a fővárosba, ebben az évben már 4000-ret készítenek. A tervidőszak utolsó évében, 1975-ben pedig már 10 000 alváz gyártását ter­vezik. Az alvázgyártás ilyen jelen­tős növeléséhez elengedhetet­lenül szükséges, hogy ebben az tervidőszakban egy új csar­nokkal bővítsék a vállalat ta­tabányai üzemegységét Ezért a vállalat vezetői most tár­paragrafust. Csakhogy a való- mint jelen esetben —, Ságban nem így van! Annak ugyancsak a társadalom érde- az új paragrafusnak olyannak ke a módosítás, az élet váltó­kéit lennie- hogy számoljon az zó jelenségeihez való rugal- étetben lehetséges esetek sok- más alkalmazkodás is Egy féleségével. Továbbá a tör­vény paragrafusai között szük­séges az összhang, A kérdés bonyolultsága ér­zékelhető egy példával: ha egy bűncselekményre a ki­szabható büntetést szigorítja a törvény, az elriasztható lehet. Ám ezt az elriasztó hatást csökkentheti, ha a büntetés kitöltésénél adható kedvez­mény nem tesz megkülönböz­tetést a veszélyesebb, szándé­kos bűncselekményekkel és a visszaeső bűnözőkkel, illet­ve a gondatlanságból elköve­tett cselekményekkel szem­ben törvénymódosítás akkor jó, ha mindkét követelményt ki tudja elégíteni. Ez logikailag kétségtelenül ellentmondás, de a követelmények egyaránt társadalmi érdekből fakadnak, így ellentmondásuk az érde­kek egyeztetésével feloldható. A STABILITÁS és a rugaL másság egyeztetése jellemzi tehát a január 1-én életbe lé­pő törvényerejű rendeletet, a két követelménynek közös célra — a társadalom védel­mére a közrend és a közbiz­tonság megerősítésére — ren­delése alapján. Németh Ferenc Autóbuszok szuper-luxus kivitelben gyalásokat folytatnak a me­gyei tanács és a KGM kép­viselőivel, hogy milyen erő­forrásokból fedezzék az új lé­tesítmény beruházási költsé­geit. Tatabányán eddig a régi. az 556-os és a 180-as típusú autó­buszok fontos tartozékait ké­szítették. Rövidesen megkez­dik az új, 200-as IKARUS- család tagjaihoz szükséges komplett alvázak gyártását is. Ezek a járművek szuper luxus kivitelben készülnek. A tatabányai üzem, terme­lésének lendületes fejleszté­sével, nagy mértékben hozzá­járul az IKARUS exporttervé - gyártott alvázakra szerelt au- nek teljesítéséhez, mert ez itt tóbuszok zöme a Szovjetunió­ba, az NDK-ba, Romániába és más országokba kerül. A közúti közlekedés fejlesztése A negyedik ötéves terv időszakában országosan 6000 új autóbusz kerül forgalom­ba. a teherkocsik száma meg­kétszereződik, a saemélyau- tópark pedig félmillió fölé előbb-utóbb eléri a 8,7 millió tonnát — állapítják meg a közlekedéstudományi felmé­rések alapján. Ezek a számok mutatják, milyen méretű fejlesztésre ő. A személykocsik kétötöde kell felkészülni a következő években. A tervek szerint 1975-ig az országban' 2200 ki­lométernyi utat korszerűsíte­nek. Az utak fenntartására és korszerűsítésére csaknem 35 milliárd forintot szánnak. 1973-ban Budapest és Székes- fehérvár között már végig autópálya lesz & hasonló fejlődés vár a budapest—gö­döllői útra is. Rendbe hoznak 1530 kilo­méternyi főutat és 635 kilo­méternyi alsóbbrendű utat no. _ ■ . I a fővárosban, a többi vidé­ken „lesz otthon Az ország 30 000 kilométernyi közútja­in az áruszállítás már most elérj az évi 400 millió tonnát, a személyforgalomban pedig évente 2 milliárd utas vesz részt. Ezen belül a főváros 3500 kilométeres úthálózatán a 2 millió budapesti és negyed- millió ,.ingázó” naponta 5,2 millió utazást tesz meg vala­milyen járművön, összesen több mint 31 millió kilométe- Befejezik az algyői Tisza- a — — i. 1J i 1— 1— -«—111 TV /T.. IfTiűrltTrtl TV « ^ rés „teljesítménnyel". Ma még az utazások 12 százalé­kát bonyolítják le a személy- kocsik, a többit a közlekedési1 eszközök. Az áruforgalom évi 6.9 millió tonna. 1975-ben azonban körülbelül 25 száza­lékkal több lesz az utas, akik­nek szállításában a személy­autók szerepe már 33 száza­lék lesz. míg a tömegközleke­dési jármüveké 67 százalékra csökken. Az áruszállítás mennyisége tovább nő és ÁLLÁS Felvételre keresünk: férfi porta« sokaó éjjeliőrt, sertésgondozókat. Nyugdíjasokat nem tudunk fel­venni. Jelentkezés a vállalat mun­kaügyi csoportjánál. Komárom megyei Állatforgalmi és Húsipart vállalat, Tatabánya. 2716 | A Megyei Kórház felvételre ke- fes vizvezetékazenelő. asztalos, kő­műves. lakatos szakmunkásokat, valamint nyugdíjas kerti munká­sokat. Jelentkezés a korház mű­szaki osztályán. 2745 Felvételre keres a Kisrugó Üzem betanított férfi és női dolgozókat, 1 fő villanyszerelőt, 1 fő segédíü- tőt, 1 fő portai őrt (nyugdíjast rir. müsz.), I fő udvari segédmun­kást (nyugdíjast). Bér megegye­zés szerint. Cimí Kisrugó Üzem, Tatabánya-Sikvölgy. 2748 VARAS Ilii jelentés as irattárnak I t tűzni jó. Évente k»rül- J belül egymillió ha­zánkfia látogat kül­földié. hogy pihenjen, illetve vtlágot lásson. Tízezerszámva utaznak a szakemberek is, konferenciákra, üzleti megbe­szélésekre. kiállításokra, ta­pasztalatcserékre. Eaek a hi­vatalos külföldi "kiküldetések — ezúttal csupán róluk lesz szó —, rendkívül hasznosak. Inspirálják a tudományos, a műszaki, a gazdasági alkotó­munkát, szélesítik a szakem­berek látókörét, igazolják és megkérdőjelezik az alakuló elképzelésieket, az átfogó is­mereteket konkrét részletek­kel gazdagítják. Napjainkban már aligha vonják kétségbe a szakembe­rek hivatalos utazásainak lét- jogosultságát. Amikor tíz- és százmilliókat költünk — igen. helyesen — a különböző kül­földi szellemi értékek, konst­rukciók és gyártási eljárások megvásárlására, nem sajnál­hatunk néhányezer forintot, párszáz rubelt, vagy dollárt egy-egy specialista külföldi tanulmánvútjától sem. Még a legszimplább külföldi tartóz­kodás is ad valami pluszt — néha észrevétlenül és nem tu­datosan — a mindennapi munkához. Utazni jó. utazni kell, utazni érdemes. A szakmai kiküldetések hatásfokáról azonban már kívánatos vitat­kozni. Nevezetesen arról, hogy ne hasznosítjuk kellően az utazásokban rejlő lehető­ségeket. Mindenekelőtt meg­jegyezzük: az e célra felhasz­nálható deviaa annyi ameny- nyi, legfeljebb a felhasználás módját kifogásolhatjuk. Azt például, hogy helyenként igen szűk körű utazó stábok ala­kultak ki, s m utieétt annyira a látni és tanulni va­lók, hanem a napidíj-deviza „keménysége”, a vásárlási le­hetőségek határozzák meg. Az utazások gyakori ismétlődé­sével a látásmód bizony néha eltompul, csökken az érzé­kenység az új. a valóban ér­dekes látnivalók iránt. Máskor pedig a szűk utazó- stáb körét mechanikusan bő­vítik, mondván: „Ö még nem utazott’’. Az előjog és a ki­váltság éppen úgy haszonta­lan, mint az egyenlősdi. Fő­ként a fejlesztő szakemberek — köztük is elsősorban az alkotótípusok — utaztatását keveseljük. Holott részükre érdemes tenne a szűkös devi- zakereték koncentrálásával akár több hónapos tanul- mánvutakat is szervezni. Külön kérdés: hogyan hasz­nosítják a ténylegesen megva­lósult utak tanulságait? A legtöbb jogos kritikai meg­jegyzés a folyamatot illeti. Minden utazásról természete­sen írásbeli jelentés készül, az érkezés után többnyire már ugyanúgy megkövetelik ezt, mint a napidíjjal, a szál­lásköltségekkel való eiszá-, molást. Tegyük hozzá: általá­ban ugyanolyan mechaniku­san, s az útijelentés többnyi­re a devi-zaelszámoláshoz ha­sonlóan az irattárba kerül, így az úti beszámoló készítése maga is gyakran kötelező ru­tinmunkává válik. Az admi­nisztráció végeztével az élet, a munka visszakerül a régi, megszokott kerékvágásba. Vagyis az utazás befejezté­vel válik igazán nyilvánva­lóvá, hogy mennyire formáli­san kezeljük még a külföldi információkat. Intézkedési terv a tanulságok hasznosítá­sáról nem készül, s így a gya­korlatban félreérthetetlenül -iga»Diájtís; koap as. nau megva- Ha ne- ifjúsági nem volt tudatosan lasztott célfeladata, tán műszaki vagy összejöveteleken szóbeli, az üzemi sajtóban pedig írásbeli beszámolóra kerül sor, az in­kább a turisztikai élmények felelevenítésére szolgál. El­vétve találkozhatunk csak az eszmecserének, a polemizá­lásnak, a hangos gondolko­dásnak azzal a módjával, amely a külföldi tapasztala­tok, a szakmai élmények bir­tokában újraértékel, szükség esetén korrigál fejlesztési kon­cepciókat, vagy konkrét mű­szaki, gazdasági megoldáso­kat. A közlekedés, a hírközlés viharos fejlődése, a békés gazdasági perspektíva erősö­dése a távoli földrészeket is közelhozta egymáshoz. Szak­embereink utazhatnak, láthat­nak, tanulhatnak a világtól. Madártávlatból nézve helyze­tünket összehasonlításokkal, mérvé lehetőségeinket, kor- szakos feladatainkat, vajon felébred-e bennük a tettekre sarkalló felelősségérzet? Mert tőlük sokban függ mennyire tudjuk gyorsítani lépteinket az igen éles világversenyben, amelybe nagy történelmi hát­ránnyal neveztünk be. H a azokat küldik majd külföldre, akik értik, a kor szellemét, érzik személyes felelősségüket, s van erejük, alkotóképességük saját munkájuk és környeze­tük atfoi-málására, megszű­nik az utazások „buli” jelle­ge, s az irattári jelentések he­lyett eredményekkel, tettek­kel bizonyítanak, műszaki, gazdasági munkánk hatékony­ságát, termékeink verseny- képességét, presztízsét növel­ve. K«rém lessel medvéi Duna- és a kunszent­martoni Hármas-Körös-híd ífióíf*'!’ s mindezeken túl 5800 meter hosszban több mmt 400 közúti hidat korsze­rűsítenek. Budapesten 92 kilométeres gyorsvasúti hálózat kiépíté- set, illetve korszerűsítését A,„ belterületekről elobb-utóbb eltűnnek a villa­mosok és a trolibuszok, és szerepüket autóbuszok ve­szik át. Ezzel szemben meg- hosszabítják a rési kis” földalattit, és teljes hiú­ságban kiépül a Metró kelet­nyugati és észak-déli vonala, valamint a fővárost ugyan­ilyen irányokban átmetsző közúti ,>tengelykereszt" és a város körül futó útgyűrűr. A következő években, illet­ve évtizedekben 70 több színtű közúti csomópontot és 55 belső városrészekben pedig gyalogos aluljárót építenek, a passzázs-rendszerű vásárló utcákat alakítanak ki az első emelet magasságában, meg­felelő reprezentatív üzletsor­ral együtt. A főváros három új Duna- hidat kap: egyet az északi, kettőt a déli területeken, kö­zépen pedig a Duna alatt köz­úti alagútat vezetnek át. A budapesti közlekedési' rendszer fejlesztésére évente 2 milliárd forintot fordítana!::. Három szoba, két konyha, mel­léképületekkel, összkomfortos ker­tes családiház, 200 n. öl szőlővel eladó. (Két család részére is meg­felelő.) Érdeklődni lehet Ászár, Köztársaság tt. 21. sz. alatt. (A szőlőfeldolgozóval ezemben). 2728 Az OBV Tatabányai Bá­nyagépgyára azonnali belépéssel keres szak­vizsgával rendelkező kazánfűtőt Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet a gyár Bér. és Munkaügyi Osz­tályán. fflodern FÜRDŐSZOBA-KIÁLLÍTÁS a tatai Kristály Szállá nagytermében. Nyitva: 1971. november 12.töl 14-ig, naponta 10-től 18 óráig, vasárnap 10-től 19 óráig. Rendezi: a VáSKk»/ nmrnmmmm a Budapesti Porcelángyár és a MOFEM. Bakonyi Szövetkezet gépész- technikust vagy épületgépész tech­nikust felvesz — legalább 2 évi gyakorlattal, ,„Jelentkezés • ki­adóban” jeligére. 265» A Héteg—Tarján egyesült ter­melőszövetkezet növénytermesztő agronómusokat, mezőgazdasági gépészmérnököt, főkönyvelő he­lyettest. üzemgazdászt, tehergép­kocsi ágazatvezetőt és gyors- és gépírönüt vesz fel. Jelentkezés a Tarjáni tsz elnökénél. 2719 A Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat laboratórium .vezetésére keres nehézvegyipari szakon végzett vegyészmérnököt. Jelentkezéseket az eddigi műkö­dési temilet megjelölésével kérjük. Címünk: Komárom megyei Álla­mi Építőipari Vállalat Személyze­ti Osztálya, Tatabánya, v., Ko­máromi u. 6. 2736 Befejezés előtt álló kétszobás ház Szár H., eladó. Érdeklődni« Tatabánya, HX„ Hentes n. 32(2. 2743 Eladó kisebb családi ház, bánya, I., Mátyás király u. 21. 2722 Komáromban. Maros «. 29. szo­ba, konyha, mellékhelyiséges le­választott házrész beköltözhetően eladó. Érdeklődni, Komárom, Már­tírok n. W. 2741 I Szár-Újtelepen 2M négyszögé» te-' lek eladó, a Fő utcán. Érdeklődni lehet: Szár, I., Somogyi át Wt alatt. J72S Tata-Tővároskert, Székely tálán utca 19-cél szemben Ml négyzetméter alapterületű, két­szintes, garázsos villa 109 *. öl telekkel, jó közlekedési lehetőség­gel, befejezés előtt igényesnek el­adó. Megtekinthető, szombat, va­sárnap. PJ3S Eladó Tatabánya-Kertvárosban 3 szoba összkomfortos ikerlakás garázzsal, termő szőlővel. Érdek-' lődni. Tatabánya-Kertváros, Mező X. út, 12, délután 17 órától. 272» JÁRMŰ Trabant SOl-es tehén, kitűnő ál­lapotban eladó, Dttnaalmáe, Fő út 22. m CN-es Skoda MM MB megkímélt állapotban eladó, címé Piriyók, Esztergom, Rózsa T. a. «. , «7-cs Moszkvics eladó, Cfmf Tatabánya, II., Vrites n. 28. , 2727 ! VEGEI Vegyianyag Kereskedelmi Válla­lat 12. sz. tatai fióktelepe 18®; november 3#-töl december 8-M leltároz. Leltárkor az áruk kiadá­sa és a göngyöleg átvétele szüne­tel. Kérjük kedves vevőinket, hogy egységeiket cikkeinkből Időbeni töltsék fel. 3733 6ö#-as magánjáró szalagfűrész ej­adó. Szomód, Fő «tea 12. ST9J , Német boxer kutyafcöiyiaök át­adók. Tata, Komáromi ntea m. 374* : 700-as szalagfűrész és egyéb fa­ipari gépekj esztergapad, fűrészé élező, 400-as gyalugép. 740-as sza­lagfűrészgép stb, eladói Bököd; Erdélyi út S. rm : A SZIM Esztergomi Marógépgyára azonnali belépéssel felvess férfi munkaerőt forgácsoló és lakatos szakmába betanított munkásnak. Vidékieknek munkás­szállót ég napi egyszeri étkezést térítés ellenében bist ősi tunk. Jelentkezés: személyesen vagy írásban a gyár munkaerőgazdálkodásán. NŐI SZABÓ ' MŰHELYEMET megnyitottam. Kovács Petemé (Hécz Mária), Tatabánya VI. Zó ja út H/l. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom