Dolgozók Lapja, 1971. október (26. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-28 / 281. szám

[Jó reggelt! 1971. nov. 28. vasárnap STEFÁNIA napja 1971. nov. 29. hétfő TAKSONY napja Várható időjárás vasár­nap estig: változóan fel­hős, párás, reggel ködös : idő. Helyenként zúzmara­képződés, ónos szitálás. I Napközben néhány helyen | kisebb eső A hőmérséklet t alakulásában lényeges vál- 5 tozás nem lesz. Várható • legmagasabb nappali hő- t mérséklet vasárnap: áJta- 1 Iában 1—6 fok között. a ; tartósan ködös helyeken • kevéssel fagypont alatt. Kilencven évvel ezelőtt, : 1881. november 28-án született ' — és 61 éves korában halt ! meg — Stefan Zweig, Ismert ' osztrák regényíró és esszéis­ta. Jómódú polgárcsaládban ■ nőtt fel, s gyerekfejjel vers­• írással próbálkozott. Egész fia- I talon fordított is; e tevékeny­* sége alapozta meg barátságát ♦ Romain Rolland-nal és Ver- t haerennel; ők voltak egész Í életét végigkísérő kulturális közvetítő tevékenysége első • állomásai. A fasiszta terjesz- ♦ kedés elöl 1938-ban hazájából ♦ Angliába költözött, két évvel ♦ később pedig tovább menekült ♦ az Egyesült Államokba, illet- | ve Dél-Amerikába. Rövid ide- X ig Brazíliában élt; a fa- 5 siszta háborús szövetség kez- í deti sikere 1942 februárjában * öngyilkosságba kergették. Ifjúkori versel után elsősor­ban novellákat Irt, ezekben főképpen a tudat alatti réte­geknek az életében játszott szerepe, s váratlan íelszlnre- törésük foglalkoztatta. Több ! írásában pszichológiai problé- " mákat boncolgatott; egyik leg­döbbenetesebb műve, a Sakk- novella például a fasizmus pszichológiai ábrázolása. Szá­zadunk első felének egyik sikerű írójává, főképpen re­gényes életrajzai, illetve tör- X ténelmi miniatűrjei tették. Í tFouché, Marie Antonlette, Maria Stuart, Magellan, Bal­zac). HALÁLOZÁS ! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hűséges férj, a jó gyer­mek és testvér CSAPUCHA ISTVÁN váratlanul elhunyt. Drága ha­lottunkat 1971. november 30-án 15 órakor temetjük a Tatabá­nya-újtelepi temetőben. Csapucha család SZOCIÁLIS létesítmény Tatán a Volán 18. számú Vállalat tehergépkocsi telep­helyén átjövő év első felében 180 személyes korszerű, új öl- töző-fürdő-étkezőt építenek. A kivitelezést saját erőből oldják meg mintegy 1,5 millió forint költséggel. ÚJSZÜLÖTT VAROS Romániában új város szüle­tett — Mortu. Lakossága fő­leg a közeli bányákban dolgo­zó bányászcsaládokból tevő­dik össze. Az új városban két középiskolát és egy bá­nyaipari Iskolát építettek; kórházat és jól felszerelt já­róbeteg-ellátó rendelőket léte­sítettek. A bányászcsaládok esténként filmszínházakba járnak, a fiatalok az ifjúsági klubokat látogatják. A forgal­mas üzleti központ nagy áru- választékkal rendelkezik. ÖOUOáK&m ________________________________c________________ Aranyiakodaiom NAPIRENDEN A MUNKAVÉDELEM A helyi iparhoz tartozó üze­mek munkavédelmi helyzeté­ről rendeznek tanácskozást hétfőn a megyei tanács s.zék- házában. Csecsemő gyilkosokat keresnek Az olasz és a svájci rendőrség karöltve kutat négy újszülött kisfiú rej­télyes gyilkosai után, akik július 29-én hagyták kü­lönböző bőröndökben a csecsemőket a genovai vas­útállomáson. A poggyász­megőrzőben három és fél hónap után lettek figyel­mesek a bomló kis hullák rossz szagára, és az orvo­sok ma már azt sem tud­ják megállapítani, mi volt a halál oka. A műanyag­zsákok cégjelzése nyomán indult nyomozás számos gyanúsított után Olaszor­szágban és Svájcban. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Tatabánya-Üjvárosban no­vember 29-től december 13-ig a 2/27-es, Felszabadulás tér 12. szám alatti gyógyszertár tart ügyeletet. MAKKUM TÖRŐ Ebben az évben helyeztet üzembe a Cement- és Mész­művek tatabányai cementgyá­rához tartozó kőbányában a lengyel gyártmányú Makrum törőberendezést, amely órán­ként 400 tonna követ képes feldolgozni. Mivel a törőbe­rendezés nagy teljesítményű, lehetőség nyílt, hogy egy mű­szakban dolgozzon a kőbánya, hiszen a gyár szükségletét így is ki tudja elégíteni. A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása sze­rint a 48. héten öt találatos szelvény nem volt Négy talá­latos 71 darab, ezekre egyen­ként 50 232 forintot fizetnek. A három találatos szelvé­nyek száma 6 644 darab, ezek 268 forintot érnek. A két ta­lálatos szelvények száma 166 223 darab, ezekre egyen­ként 13 forintot fizetnek. A beérkezett szelvényszám 5 942 282 darab. A nyeremé­nyek a nyereményilleték levo­nása után értendők. Meghitt ünnepség színhe­lye volt a napokban a Pilis­marót — Basaharci szociális otthon, ahol aranylakodalmát tartotta a Haluska házaspár. Mindketten. a tarjáni Haladó Tsz tagjai, akik sokévi, jó munkájuk elismeréseként számos kitüntetést kaptak. Haluska Józsefnek és nejé­nek, aranylakodalmuk alkal­mából a szociális otthon veze­tősége és lakói még sok nyu­godt, boldog évet, jó egész­séget kívántak. AMATÖR­FILMFESZTIVÁL Székesfehérvárott a 19. or­szágos amatőrfilmfesztiválon szombaton befejeződet a ver­senyfilmek vetítése. Ezen a napon újabb 23 alkotást mu­tatlak be. A két nap alatt összesen 49 filmet vetítettek. A versenyfilmek vetítése után az építők művelődési há­zában „film és társadalom címmel B. Nagy László kri­tikus tartott előadást. Este a Petőfi filmszínházban kül­földi amatőr-filmekkel is­merkedett a közönség. TÉL A ZENÉBEN Az Oroszlányi Petőfi Mű­velődési Központ könyvtára december 1-én este hat órai kezdettel a könyvtár helyisé­gében hanglemez-estet rendez Tél a zenében címmel. A ze­nei ismertetőt és az összekö­tő szöveget Kasznár József és Juharos Róbert művésztaná­rok mondják él. SZOBROK, KÉPEK TATAN A Kiállítási Intézmények és a Komárom megyei Mű­velődési Központ együttesen rendezi meg Ligeti Erika szobrászművész és Nagy B. István festőművész kiállítá­sát a tatai intézményben. Az ünnepélyes megnyitóra december 5-én kerül sor. BALTIKUMI NÖVÉNYRITKASAGOK A baltikumi növényvilág kincseinek megőrzése céljá­ból a lett botanikusok össze­állították a ritkaságok listá­ját. Bogyótermés tiszafa, sú­lyom, daugavai liliom — a növényvilágnak összesen 42 képviselője — szerepel a lis­tán. Ezeket védetté njdlvánít- ják és gondoskodnak szapoéf« tásukról. Országgyűlési képviselő látogatása Homor Injréné országgyű^ lési képviselő hétfőn felkeresi a Mosonmagyaróvári Fémsze- relvényárugyár esztergomi egységét. Találkozik a dolgo­zókkal, a vezetőkkel és vá­laszt ad kérdéseikre. MAGYAR MUZSIKUSOK JAPÁNBAN Nagy sikerrel szerepelt a közelmúltban Japánban a bu­dapesti fúvósötös. A magyar muzsikusok Tokióban és több vidéki városban tíz koncertet tartottak, , amelyek műsorán Bach, Mozart, Farkas Ferenc és Bartók műveket szólaltat­tak meg. A budapesti fúvós­ötös koncertjeiről számos lel­kes hangú méltatás jelent meg a japán sajtóban, s hangver­senyüket meghallgatta a vi­lághírű Columbia hanglemez- gyár képviselője is, aki nyom­ban lemezfelvételre hívta meg a magyar zenészeket. TANÁCSKOZTAK A KÜLDÖTTEK Fontos tanácskozást tartot­tak Tatán a MÉSZÖV székhá­zában azok a nemrég megvá­lasztott küldöttek, akik a szö­vetkezetek VII. kongresszusán a megyei fogyasztási-, taka­rék- és lakásszövetkezeteket fogják képviselni. A küldöt­tek részletesen megvitatták, mely témákban kívánják él­mondani véleményüket a kongresszuson. Műkincs rablás A milánói rendőrség türelmes nyomozással számos igen értékes elrabolt műalkotásra bukkant. Többek között megtalálta Umberto Boccini két olajfestmé­nyét és Giandomenico Tiepolo öt alkotását, mindegyi­ket egy év leforgása alatt rabolták el a milánói Sforza-kastély gyűjteményéből. A dolog érdekessége, hogy a Sforza-katély meg­bízottja sohasem jelentette be a műkincsek elrablását. A rendőrség úgy fogott gyanút, hogy egy műszakértő oly hasonlónak találta a rendőrség birtokába került képeket az eredetiekhez, hogy ellátogatott a Sforza- kastélyba az eredeti boccionik és tiepolok megvizsgá­lására. Itt vette észre, hogy a képgk szőrén-szálán eltűntek a múzeumból. Nagyobb baj is történhetett volna... NŐKLUB TOKODON Pénteken este fél kilenckor Tatabányán a Dózsa-kert C épületének harmadik emeletén Papp Sándorék nagyszobájába mintegy 3 négyzetméteren lezuhant a vakolat. A család a szobában tartózkodott. A lezuhant vakolat tíz hónapos kislányuk ágya végében hullt da­rabokra. A kislány szerencsére az eset előtt felült és így nem történt baja. A szomszéd lakásban, Varga Ferencnééknél már két esetben történt meg. hogy több négy­zetméter vakolat egyszere zuhant le. Először éjjel leszakadt, délelőtt megjavították és dél­után ismét leesett.Ujra bevakolták, azóta még tart. Ennek néhány hónapja. A másik lakás­ban Schaffer Jánoséknál a mennyezet erősen repedezett, éppen lezuhanni készül. Az OTP mint beruházó, és a kivitelező Ta­tabányai Építőipari Szövetkezet vezetői meg­vizsgálták a lakásokat. A helyszínelésről jegyzőkönyv készült. Kiderítik a vakolat le­hullásának az okait, s egy-két napon belül megjavítják. Újra vakolnak. Jó ez a gyors intézkedés. A legjobb lenne azonban, ha egyszerűen nem lenne rá szük­ség. — Ji— Tokod nagyközség altéról körzetében hétfőn nyílik meg a nők klubja. Az első össze­jövetelen a klub szervezeti működését határozzák meg és összeállítják a programot. Pszichológiai vizsga gépiármíioktalóknak Több hónapon át tartó ta­nulás után pedagógiai és pszichológiai vizsgát tettek az MHSZ megyei gépjárműisko- íájának oktatói. Először peda­gógiából vizsgáztak, szomba­ton pedig a pszichológiából szerzett ismeretekről adtak számot. A vizsgák célja,, hogy az új ismeretek birtokában eredményesebbé váljék a gép- járművezetők oktatása. Pályaválasztás elüt A Súgván Endre Általános Iskola tanulói a kiállításon (Répássy István felvétele) Több mint ezer látogatója volt az egy héten át nyitva- tartott pályaválasztási vándor- kiállításnak Oroszlányban a 312, sz. Szakmunkásképző In­tézetben. A megyei szakmun­kás-kiállítást többnyire az oroszlányi és a környező köz­ségek általános iskolái tekin­tették meg, azok a 7—8. osz­tályos tanulók, akik valóban pályát választanaik. A látoga­tók megismerkedhettek a* oroszlányi Szakmunkástanuló Intézet 1972/73. évi beisko­lázási programjával is, ugyan­is Kovács Pál igazgató szóban is tájékoztatta a tanulókat illetve kísérő osztályfőnökei­ket A tájékoztatók után a csoportok megtekintették a tanműhelyeket is, ahol a jövő szakmunkásait láthatták a munkagépek mellett. Műsorkalauz Pénz beszél.- Politikai kabaré, a Vidám Színpad vendégjátéka, rendezte: Kalmár Tábor, konferál: Brachfeld Siegfried. Szereplők: Kazal László, Lorán Lenke, Vere- bély Iván, Kibédi Ervin, Kabos László, Csala Zsuzsa, Alfonzé, Szuhay Balázs és sokan mások; Tatabánya, Népház, november 29- én, hétfőn 17 és 20 órakor, a Ta­tabányai Játékszín 2. előadása. Magvető est. Vendégek: Nagy László Kossuth és József Attila- dijas költő, Szécsi Margit József Attila-díjas költő, közreműködik: Molnár Piroska színművésznő, be­vezetőt mond Koczkás Sándor irodalomtörténész; Tatabánya, Me­gyei Könyvtár, november 29-én 18 órakor. A nagy testamentum. Villon-est, közreműködik: Zsolnai Hédi, Gor­don Zsuzsa, Bozóky István, Te- lessy Györgyi, Fodor Tamás, Ba- racsi Ferenc, Somhegyi György, Dénes Magit, Tata, Megyei Mű­velődési Központ, az Esti talál­kozó irodalmi bérletsorozat nyitó estje, nqyember 30-án, 19 óra­kor. Strauss: Mesél a bécsi erdő című operettje; Tata. Megyei Mű­velődési Központ. Lehár bérlet, december 1-én. Bécsi est, a Tatabányai Bányász Szimfónlkus Zenekar koncertje, felnőtt hangversenybérlet; Tata, Megyei Művelődési Központ, de­cember 2-án. Dévai: Potyautas című zenés vígjátéka; Tata, Megyei Művelő­dési Központ, „Nyugdíjas Szín­ház” bérletes előadás, december 5-én. KIÁLLÍTÁSOK: A JEL csoport kiátiltása a do­rogi Művelődési Központban, nyitva egész héten. BélyegkiálUtás. Esztergom, Mű­velődési Központ, nyitva novem» bér 27-től december 5-ig. Megnyi­tó: 27-én du. 5 órakor. A BEMUTATÓ MOZIK MŰSORÁBÓL: Dorog. Otthon: Özvegy aranyi ban (28-án), Madárkák (29—1), Lear király, I—II, rész ©—5). Esztergom, Petőfi: A esendői nyugdíjba megy (28-án), Művész- filmsorozat: A modern olasd filmművészet (29-én, 1(4 0-kor), Hangyaboly (99—L) Napsugarai szemek (a—5). Komárom, Jókai: Blaset a ten­gerparton (28-án), Végre hétfői (29—1), Halálos tévedés (2—S, ö). Oroszlány, Ady: Vesztesek éa győztesek (28-án), Lear király, H H. rész (29—1), KÉS (S—5). Tata, Tó: Szinbád (28), Művészi filmsorozat; A modem olasz filmé művészet (30-án, 8 órakor). Nap-' sugaras szemek (29—1), Madár­kák (2—5). Tatabánya, Népház: Hangya^ boly (28), vesztesek és győztesek (30—1), Baleset a tengerparton (3-5). Tatabánya, Turul: Napsugaraa szemek (28), Szindbád (29—1), Mü- vészfilmsorozat: A modem olasz filmművészet (1-én, 8 órakor), A boldogság madara (2—3, du), A halál 50 órája I—IL rész (2—3, fél 6-kor), A könnyülovasság támadá­sa (4—5). — Megyénket sem kerülte el az influenza Az utóbbi napokban ro­hamosan emelkedett a náthás, influenzás megbe­tegedések száma megyénk­ben is. Figyelmeztető je­lenség, hogy vidéki körze­tekben viszonylag alacso­nyabb a betegek száma. Esztergomban, Tatabányán és Dorogon, tehát á megye legsűrűbben lakott helysé­geiben viszont jelentős számban kapták meg a be­tegséget, A hivatalos adatok sze­rint a 45. héten, tehát ok­tóber 31 és november 1 közötti időszakról 4100 megbetegedést Jtartanak nyilván. Ugyanekkor a táppénzes napok száma 29 496 volt. Ezek között az egy héten belül meg­szűntéké 6175. A következő héten már 15 500 megbetegedést je­lentettek. A táppénzes na­pok száma 33 339-re ug­rott. Az egy héten belül megszűnt táppénzes állo­mány száma 7775 volt A november 14 és 20 közötti időszakról még nem álla­pították meg a megbetege­dések számát A táppénzes napok száma 39 672, az egy héten belül gyógyultak száma pedig 12 298 volt. j A betegek ellátása je­lentős terhet ró az orvo­sokra, az egészségügyi dolgozókra. Felkérjék a nyugdíjas orvosokat, állja­nak munkába. Erre pedig csak a városokban volt szükség. A betegség megelőzésére vonatkozó tanácsokat, meg­ismételve, arra hívjuk fel a lakosság figyelmét ke­rtije — a lehetőségekhez képest — azokat a helye­ket, ahol tömegek jönnek össze. Fontos a helyes táp­lálkozás. Fogyasszanak mi­nél több fehérje és vita­mindús ételt A lehetőség­hez mérten tartózkodjanak többet a szabadban. »JLGOZOK lapja - at MSZMP Komárom megyei Bizottsága ta a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL Telefoni1 81—ÍL — Szerkesztőség: Tatabánya V., megyei tanács íekháza Telefon: 31—87. 81—3L Belpolitikai rovat: 38-as mellék: közgazdaság] rovat: 15-ös mellék; mezőgazdasági rovat: 37-es mellék: kulturális rovat: 18-as mellék: sport rovat: 14-es mellék: evelezés) rovat: 13-as mellék Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 33—10, 31—87, 81—3L — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a hírlap­üzletekben én n Posta Központi Hirlapirodájánál (Budapest, V« József nádor tér L) Terjeszti a Magyar Fosta. — Előfizetési dij l hóra 30 Ft. — Kéziratokat nem orzünk meg és nem küldünk vissza, fUsBül n Momátcm naesKd Mrnmrtn Tiffflfrínl tataháoped Lapnyomdájába«. Fefclőst Mache* Zoltán. — INDEX: tsess.

Next

/
Oldalképek
Tartalom