Dolgozók Lapja, 1971. október (26. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

OOLGOZÓK LAPJA' IS1}! november t, kedű “3 Failbright örül Szovjet-kubai közös közlemény A járható út. ■ a X Szovjetunió és Franciaország együttműködésének alapelveit rögzítő dokumentumot vasárnapi számunkban közöltük. Az okmány, amelyet Leomyid Brezsnyev és Pom­pidou elnök írt alá, azonban nem csupán a két állam együtt­működéséről szól, hanem azon jóval túl mutat, meghatá­rozza azt az egyetlen és járható utat, amely ma szocialis­ta és tőkés államok között szóba jöhet. Ebben a dokumentumban megfogalmazódott a két or­szág békés egymás mellett élésének tényleges elvi lehető­sége, abban a lenini értelmezésben, amely magában foglal­tja azt a követelményt is, hogy különböző társadalmi rend­szerű országok milyen módon törekedhetnek az együttmű­ködésre. Tehát a gazdasági, a tudományos és a kulturális étet műiden területén, egyetlen kivétellel, és ez az ideológia. A Szovjetunió és Franciaország kapcsolatán pedig azért te mutat túl, ahogy az a 11. pontban meg is fogalmazódott, mert jó példa a különböző társadalmi rendszerű országok egyenrangú együttműködésének lehetőségére. A dokumentum egyben meglepetés is volt a világpoliti­káiban, bizonyára, különösen Nyugaton, kevesen számítottak rá. Pedig, ha jól végiggondoljuk az eseményeket, a szovjet diplomácia utóbbi időben kifejtett offenzíváját, reálisan ér­tékeljük a szovjet—francia kapcsolatok alakulását, egészen as 1966-os de Gaulle moszkvai látogatásakor kiadott nyi­latkozattól, logikusan következtethetünk a nagy fontosságú alapél vekre. A legtömörebben talán a Za Rubezsom című szovjet heötap fogalmazta meg a Szovjetunió és az egész szocialis­ta tábor külpolitikájának legfőbb jellegzetességeit. Eszerint ez a politika „Összehangolja az imperialista agressziós tö­rekvésekkel való szilárd szembenállást a nemzeti felszaba­dító mozgalmak támogatásával és különböző társadalmi rendszerű országok békés együttélési elvének következetes megvalósításával.’’ Hogy ez mennyire így van, erre a kö­zelmúlt eseményei mutatnak rá, elég többek között kiemel­ni Podgomij vietnami útját, Szadat moszkvai látogatását, a szovjet—indiai szerződést és a múlt héten befejeződött szov­jet-kanadai és szovjet—francia tárgyalásokat, amelyek eredményessége felülmúlja a várakozást. Nem felejthetjük el, hogy minden egyezményhez, szer­ződéshez és megállapodáshoz két fél szükséges. A Szovjet­unió olyan időpontra időzítette diplomáciai offenzíváját, amikor elérkezett szinte az utolsó pillanat a béke megőrzé­sére vívott harc — reméljük győztes — rohamának megví­vására, és partnernek olyan államokat választott, amelyek­kel megvoltak a reális esélyek a kedvező álláspontok ki­alakítására, egyben ezeknek az államoknak döntő szavuk is van a világpolitika alakulásában. Visszatérve kiindulópontunkhoz, a Szovjetunió és Fran­ciaország együttműködésének alapelveihez, az egyformán fontos tizenhárom pontból emeljünk ki egyet, a harmadikat: a felek „A Szovjetunió és Franciaország közötti egyetértés és együttműködés politikáját ezután is folytatják; e politi­kának a két ország közötti kapcsolatok állandó irányzatá­vá és a nemzetközi élet állandó tényezőjévé kell válnia.’’ Ez a pont rögzíti azt a tényt, hogy a Szovjetunió több­frontos diplomáciai offenzívája a béke és a békés egymás mellett élés érdekében nem fellángolás, hanem tudatos és hosszú távú, állandóan fejlődő és egyre biztatóbb eredmé­nyeket felmutató következetes harc. Reméljük, ez a béke- harc hozza meg mielőbb az európai államok biztonságának és együttműködésének megszilárdítását szolgáló értekezle­tet, amelyet egyre több nép óhajt, felsorakozva a Szovjet­unió mögé a béke érdekében. Az utat már nem kell keres­ni, az egyetlent és járhatót mutatja a Szovjetunió és a szo­cialista tábor. Wér Vilmos Visszapillantás Brezsnyev Berlinben A Szovjetunió a jövőben is támogatja Kubát Fulbrlghf szenátorba szenátus külügyi bizottságának elnöke televíziós beszéde előtt. An­nak örül, hogy a szenátus el­utasította a kormány külföl­di segélyprogramját. (Télefoto—AP—MTI—KS) Felvonták a kinai zászlói Csi Peng-fej, a Kínai Né£- köztársaság ügyvezető kük- ügyminisztere vasárnap U Thant főtitkárhoz intézett üzenetében azt kérte, hogy a népi Kínát a „C” betűhöz so­rolják be az ENSZ tagállama­inak névsorába (China, People ’s Republic of). Ennek megfelelően hétfőn reggel a népi Kíná öt aranycsillagos vörös zászlaját Chile és Ko­lumbia lobogója között húzták fel a 131 tagállam zászlóinak sorában. Álekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke október 26-tól 30-ig baráti látogatást tett Kubában. A Kubai Köztársa­ság vezetői és népe testvéri szívélyes fogadtatásban része­sítették Koszigint. A november 1-én nyilvános­ságra hozott szovjet—kubai közös közlemény bejelenti: Koszigin baráti beszélgetést folytatott Fidel Castroval, Raul Castroval és Osvaldo Dorticosszal és más kubai Ve­zetőkkel. A barátság és a tel­jes kölcsönös megértés légkö­rében folytatott megbeszélé­sek során megvitatták a Szov­jetunió és á Kubai Köztársa­ság testvéri barátsága, együtt­működés kérdéseit. Átfogó véleménycserét foly­tattak továbbá a kommunista világmozgalom és a nemzeti felszabadító mozgalom problé­máiról, valamint az alapvető nemzetközi kérdésekről. A két fél mély megelégedés­sel nyilatkozott a Szovjetunió és a Kubai Köztársaság aktív és sokoldalú, gyümölcsöző együttműködéséről. A szovjet fél megérősítette, hogy kész a jövőben is sok­oldalú támogatást nyújtani Kubának a szocialista vívmá­nyok megerősítéséért. A szov­jet fél ismét elítélte az Egye­sült Államok imperialista blokádját Kuba ellen és ál­lást foglalt a guntanamói amc- ■rikai katonai támaszpont ku­bai területen való törvényte­len fenntartása ellen. Határmenti harcok Indiában Az indiai hadügyminiszté­rium szóvivője szerint indiai fegyveres alakulatok 24 órás ütközetet vívtak pakisztáni fegyveres erőkkel a kelet-pa­kisztáni—indiai határon. Mint mondotta, az indiai ka­tonák ezzel „megtorolták” a pakisztániak akcióját, akik 11 napon át lőtték Kamalpur in­diai határmenti városkát. Sze­rinte az indiai katonai akció „sikeres” volt, s eredménye­képpen a pakisztániak „eb. ben a térségben nem fognak további zavarokat támaszta­ni”. A szóvivő beszélt arról is, hogy hétfőn egy pakisztáni katonai repülőgép Srinagar fölött megsértette India légi­térét. Az indiai légelhárítás tüzet nyitott a gépre. Végezetül közölte, hogy In­dia e légi incidensről és „a pakisztániak minden egyéb katonai provokációjáról” tá­jékoztatja az ENSZ-t. Magyar felszólalások az ENSZ-ben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB Berlinben tartózkodó fő­titkára és meghívói az NSZEP vezetői és az NDK kormá­nyának vezetői között tárgyalások folytak; képünk ezek egyik pillanatát rögzítette* ' > (Telefoto — TASZSZ—MTI—KS—DL) Az SZKP főtitkára hazaérkezett Hétfőn délután visszaérke­zett Moszkvába Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének tagja. Brezsnyev, Georges Pom­pidou francia köztár: aság el­nök és a francia kormány meghívására Franciaországban tett hivatalos látogatást. Ezt követően a Kémet Szocialista Egységpárt Központi Bizottsá­gának meghívására az NDK- ban tartózkodott baráti látoga­táson. A Vnukovói repülőtéren az SZKP KB főtitkárát Álekszej Koszigin, Nyikólaj Podgornij és más hivatalos személyisé­gek fogadták. Jelen .volt Fran­ciaország és az NDK moszk­vai diplomáciai képviseletének vezetője is. ' Az ENSZ gazdasági és szo­ciális tanácsa ülésén az ENSZ Kereskedelmi és Fej­lesztési Szervezetének (UNCTAD) munkájáról folyó, vitában felszólalt dr. Pataki János nagykövet. Rámutatott, hogy e szervezet fontos sze­repet játszik a világkereske­delmi problémák és a ke­reskedelemfejlesztési lehető­ségek tanulmányozásában. Sajnálattal állapította meg, hogy jóllehet a nemzetközi kereskedelem teljes volumene nőtt, a fejlődő országok része­sedése csökkent. A szakadék a fejlett és a fejlődő orszá­gok között tovább nőtt. A fejlődő országok helyzetét súlyosbította, hogy a készter­mékek ára gyorsabban (kö­rülbelül 6 százalékkal) nőtt, mint a nyersanyagoké (körül­belül 3 százalékkal). Aggasztó­ak a jelenlegi pénzügyi vál­ság és az USA-kormány által tett legutóbbi intézkedések következményei is, amelyek jelentős visszalépési jelente­nek a kereskedelem libera­lizálásában. A magyar képviselő ezután arról szólt, hogy hazánk lé­péseket tett a fejlődő orszá­gok Magyarországra irányuló exportjának előmozdítására és 1972. január 1-től a kedvezmé­nyek rendszerét vezeti be. A magyar kormány reméli, hogy a fejlődő országok is erőfeszí­téseket tesznek, hogy kiter­jesszék kereskedelmüket Ma­gyarországgal, kereskedélmi partnereik keresfcadetou elő; A kubai vezetők őszinte kö- szönetiíket fejezték ki a Szov­jetuniónak a Kubának nyúj­tott állandó segítségért és tá­mogatásért, Mint a közös közlemény le­szögezi : a felek megerősítet­ték, azt a kölcsönös törekvésü­ket, Rogy a jövőben is min­den eszközzel erősítik és fej­lesztik a testvéri barátságot a Szovjetunió és Kuba között, & marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elvei alapján. A szovjet és a kubai fél kifejezte teljes egyetértését a jelenlegi nemzetközi helyzet és a világon végbemenő társa­dalmi fejlődés értékelésében. A két fél ismét megerősítette, azt a meggyőződést, hogy a jelenleg' viszonyok között sürgető szükség van a szocia­lista országok és minden for­radalmi erő egységének meg­szilárdítására. A tárgyalófelek elítélték az Amerikai Egyesült Államok­nak az indokínai háború ki- szélesítésére irányuló agresz- szív cselekményeit és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság ellen folytatott provoká­cióikat, a koreai néppel szem­ben elkövetett agresszív cse­lekményeket. A Szovjetunió és Kuba tel­jes támogatásáról biztosítót, ta azt a küzdelmet, amelyet az arab népek vívnak az izraeli agresszió következményeinek felszámolásáért». A véleménycsere során a felek aláhúzták az európai biztonság szavatolásának nagy jelentőségét, a kubai fél tá* mogatja a Szovjetuniónak és más szocialista országoknak az európai biztonsági ég együtt­működési értekezlet összehívá­sára irányuló erőfeszítéseit. Állást foglaltak a Német Demokratikus Köztársaságnak és a Német Szövetségi Köztár­saságnak az ENSZ-be való egyidejű felvétele mellett és megelégedésükét fejezték ki a Kínai Népköztársaság törvé­nyes ENSZ-jogainak helyre- állítása fölött. Síkra szálltak a szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett végrehajtandó általános és teljes leszerelés és égy olyan világkonferencia összehívása mellett, amely megvitatná a leszerelés problémáival össze­függő valamennyi kérdést. A szovjet és a kubai fél megelégedéssel állapította meg, hogy Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában a nem­zeti felszabadító mozgalom har talmas erővé vált. Szolidaritásukot fejezték ki a chilei népi egységkormány- nyal és a perui kormány által megvalósított strukturális árt alakításokkal. Elítélték azokat a gazdasági megtorlásokat, amelyeket aa imperialisták alkalmaznak,' hogy folytathassák a népek kizsákmányolását és' elnyom mását. A tárgyalófelek megértéssel nyilatkoztak a panamai népa nek arról az óhajáról, hogy] érvényesíti teljes szuverenitás sát egész nemzeti területe íe4 lett. | Podgornij fogadta llpró Rotált Nyikólaj Podgornij a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke hétfőn es­te fogadta a Moszkvában tar. tózkodó magyar parlamenti küldöttséget. Előzőleg hétfőn délben Rapai Gyula, Magyar- ország moszkvai nagykövete fogadást adott a magyar or­szággyűlési küldöttség tiszte­letére. Délután a magyar küldött­ség felkereste a mintegy tíz­ezer munkást foglalkoztató moszkvai Il-es számú óra­gyárat, amely kollektív tagja a szcívjet—magyar baráti tár. sasógnak. A magyar vendégek megte­kintették a szerelőműhelyeket, elbeszélgettek a munkásnők. kel, a gyáregységvezetőkkel.' Este a Kremlben Nyikólaj Podgomij, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének elnöke fogadta országgyűlé­sünk küldöttségét. Podgornij meleg szavakkal üdvözölte a magyar delegál ció vezetőjét és tagjait. Em­lékeztetett a magyar és szov­jet vezetők legutóbbi szeméi lyes találkozóira, amelyeken ismét és ismét bebizonyoso­dott, hogy a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság vi­szonyában nincsenek vitás kérdések, teljes a nézetek azonossága minden ’alapvető kérdésben. írásaihoz, támogatják a gaz­dasági kapcsolatok kiterjeszté­sét. Az UNCTAD-nak is növel­ni kell erőfeszítéseit a fej­lesztéssel kapcsolatos problé­mák megoldására és a nem­zetközi kereskedelem normali­zálására. Beszéde végén dr. Pataki János a szervezet harmadik konferenciájának előkészüle­teivel foglalkozott. Sajnálat­tal állapította meg, hogy a konferencia előkészítésében még mindig nem valósították meg az egyetemesség elvét: az NDK-t megakadályozzák, hogy részt vegyen a konfe­rencia munkájában. A közgyűlés 4. számú bi­zottságában az ENSZ gyar- matosításellenes deklarációja és határozatai végrehajtásá­nak vitájában felszólalt Gál Bálint, a magyar küldöttség tagja. Hangsúlyozta: nem az ENSZ tehetetlensége az oka annak, hogy határozatokat nem sikerült teljesen átültet­ni a gyakorlatba. Ennek el­ső oka az. hogy a gyarmat- tartó, fajüldöző államok és az imperialista nagyhatalmak a bojkott-rendelkezések elle­nére együttműködnek. Nagy- Britannia, az USA és az NSZK együttesen öt és fél- milliárd dollárt ruházott be a Délafrikai Köztársaság gaz­daságába és a három ország ott mintegy 1100 vállalattal rendelkezik. Kirívó tény to­vábbá, hogy az USA szenátusa éppen a közgyűlés idején ho­zott döntést a rhodesiai króm- y ásártósra. Először választottak a svájci nők Svájc választásra jogosult 3,6 millió állampolgára közül vasárnap alig kétmillióan já­rultak az urnák elé, hogy megválasszák a nemzeti ta­nácsból és az államtanácsból álló úgynevezett szövetségi gyűlést, Svájc parlamentjét. A vasárnapi választások érde­kessége. hogy először szavaz­hattak a nők, akik eddig Svájcban nem rendelkeztek választójoggal. Ugyanakkor a svájci nők alig ötven százalé­ka élt ezzel a joggal. Többen kijelentették, azért nem sza­vaznak, mert „nem tudnak eligazodni”, a bonyolultnak tűnő pártviszonyok és válasz­tási előírások között. Robbanások Londonban Vasárnap bomba robbant a londoni poslatoronyban. Ké­pünkön szakértők vizsgálják a 31. emeleten történt robba­nás kárait. (Telefoto — AP — MTI — KS — DL) Alighogy elült a riadalom, son, közel a parlamenthez. Se- hétfőn újabb robbanás rázta besülés szerencsére nem tör- meg a londoni levegőt, ezút- tént, de az anyagi kár jelen-, tel SS5C katonai főhadiszáliá- tos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom