Dolgozók Lapja, 1971. október (26. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) imOKáwia 1971. november 2. KEDD XXIV. évf. 258. sz. AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara/so tuiér Az általános leszerelésért... BVT-közleményt adtak ki Moszkvában Moszkvában közleményt ad- az előfeltételeket mind a szerelés gazdasági és szociális lak ki a Béke-világtanács le- külföldi. mind a nem- céljaival összefüggő fontos szerelési bizottságának kibő- zeti fegyveres erők és kérdéseket, valamint a kör- vített üléséről. A közlemény, fegyverzet csökkentésével ősz- nyezetvédelem és a leszere- rámutat: szefüggő elodázhatatlan prob- lés problémája közötti köl­Ez év október 30—31-én lémák mielőbbi megoldásához, csönös összefüggéseket. Kife- Moszkvában megtartották Hangsúlyozták a résztvevők, jezést adtak annak a közös több tudós és közéleti sze- hogy a legközelebbi jövőbe., véleményüknek, hogy a lesze- mélyiség nemzetközi találko- lehetőleg az összeurópai érte- relés eredményeképpen meg­zó j át — a Béke-világtanács kéziét összehívása előtt, meg takarított összegeket minde- leszerelési ^ bizottságának ki- kell kezdeni a tárgyalásokat e nekelőtt a szenvedések enyhí- bővített ülését —, ame yen fontos kérdésekben. tésére. a leszerelést végre­megvitattákkomnkegyikleg- A találkozó résztvevői mély hajtó országok szociális szük- egetobb problemaiat, az «üta- aggodalmukat fejezték ki azok ségleteire és a fejlődő orszá- lapos es teljes leszerelés kér miatt a konfliktusok miatt, gok gazdasági haladásának amelyek az emberek ezreinek céljaira kell felhasználni A tanácskozáson a leszere- -----...i-c-ai— i. l és politikai, katonai, tudomá­nyos. gazdasági és társadal­mi vonatkozásairól több elő­adást tartottak. Széles körű vi­tát folytattak a fegyverkezési pusztulásához vezetnek és mérhetetlen szenvedést hoz­nak a lakosságra a világ kü­lönböző részeiben. A találkozó résztvevői el­ítélték a fajgyűlölet minden A találkozó résztvevői üze nettel fordultak az ENSZ-köz- gyűlés 26. ülésszakához és ki­fejezték. hogy minden esz­közzel támogatják azt a tevé­nTTÍXSLfs Várt'- megm'ilvánul^át Mély felhá- kenységet, amely az általános nos és teljes leszerelés varha , , feiezték ki a ke- leszerelési világkonferencia tó halasaival összefüggő kér- f^Mszíni • tímegtükos- mielőbbi összehívását és az ságok és a menekültek hely- ezzel kapcsolatos más intéz- zete miatt. kedések megvalósítását szol­Ugyancsak megvitatták a gálja. désekről. Az európai politikai helyzet­ben mutatkozó pozitív válto­zások megteremtik Európában Meggondolatlan téliesítés helyett gazdaságossági számítás Téli felkészülés az építőiparban Közeledik a tél; az építő­ipar is megkezdte a melegítő berendezések, hőlégfúvók, gőzfejlesztő kazánok kiszállí­tását. a téli építkezésre kije­lölt munkahelyekre. Az elő­készületek azonban már jóval korábban megkezdődtek. A vállalatok még szeptember­ben elkészítették a téli mun­kák intézkedési tervét, sőt az előrelátóik már az építési megbízás szerződésének meg­kötésekor a téli munka lehe­tőségeinek figyelembe vételé­vel ütemezték a határidőket. Az előkészületek módszere lényegesen változott: most nemcsak műszaki intézkedési tervet készítettek, hanem kö­rültekintő közgazdasági elem­zést is, mert a téli munka meggondolatlanul látványos műszaki megoldásai gazdasá­gilag tönkretehetik a vállala­tot. Ezért fontos cél, hogy december végére a lehető leg­kisebbre csökkentség az épít­kezések befejezetlen állomá­nyát és az anyagkészleteket, így az erőket koncentráltan használhatják fel elsősorban a népgazdaságnak fontos egyedi beruházásokon, a la­kásépítkezéseken és más nagy objektumokon. A gazdaságos és hatékony munka feltételeinek megte­remtésében fontos törekvés, hogy ezekben a hetekben tető alá kerüljenek a téli mun­kára Íriszeméit épületek, fel­szereljék. beüvegezzék az ab­lakokat és ne átmeneti, ide­iglenes jellegű, hanem végle­ges berendezésekkel oldják meg az épületek fűtését. A most következő tél az első, amikor elmondható, hogy mindez nemcsak törekvés, ha­nem a gyakorlatban is megva­lósul. Az ország legnagyobb lakásépítője, a 43-as Építő­ipari Vállalat például éppen a napokban tartott egyeztető megbeszélést partnereivel ar­ról, hogy az épülő új lakó­telepeken ne a műszaki át­adáskor, hanem már most kapcsolják be a távfűtésbe azokat a féligkész lakóháza­kat, melyekben télen dolgoz­nak majd az építők. A téli előkészületi tervek szerint azonban csak akkor mennek a fűthető épületekbe, amikor már a szabadban, mí­nusz 5 fok alatti hidegben nem dolgozhatnak. Ezért ki­jelölték azokat a munkahelye­ket, amelyekben folyamatos lehet a munka a nagy hide­gek beálltáig, s egyúttal meg­határozták a „melegáttelepü- lés” rendjét. Ezen a télen csaknem 70 egyedi nagyberu­házáson dolgoznak. A lakásépítkezéseken külö­nösen nagy súllyal esik lat­ba a házgyárral rendelkező ÉVM-vállalatok téli munkája, mert a gyárjellegű panel­üzem télen is ontja a termé­keket. így gondoskodni kell arról, hogy a panelek össze­szerelése lépést tartson az üzemi termeléssel. Márpedig a nagy hideg és az erős szél azt nagyon nehezíti. A hideg okozta akadályokat el tudják hárítani különleges melegítő berendezésekkel és fagyálló beton felhasználásával, de arra mindenképpen számíta- niok kell, hogy az erős szél­ben abba kell hagyni a sze­relést, mert súlyos szeren­csétlenségeket okozna, ha munka közben a szél feldön­tené a toronydarut. Kedvező viszont, hogy a lakásépítő ÉVM-vállalatoknál jelenleg 36 846 lakás épül — 3 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt — tehát tekintélyes mennyi­ség kerül tető alá a hidegek beítösísöí'ftéséxg, jx/bx. .xjU. teleket teremthetnek a jövő évi ütemesebb munkához. Az előzetes 1972. évi tervek sze­rint a vállalatok több mint 35 ezer új lakás felépítését irá­nyozták elő. Ezért fontos fel­adat most, hogy a gondos téli munka alapján a sok évi gyakorlattól eltérően már az első negyedévben nagy szám­ban adjanak át új lakásokat. Mai számunkban: As ár-, és minőségvédelemről 3. oldal önmegújulási törekvések 4. oldal A gép kocsitól vaj 5. oldal A Lakástextil Vállalat tatai vett Pilis, Ozmin, Derby «I szőnyeggyárában az év végéig Csángó szőnyegek a j&vfi mintegy 160 ezer négyzetmé- első negyedévében már a tér szőnyeget gyártanak Len- testvéri Lengyelország gyelország számára. A ked- üzleteiben lesz kapható. S*őnTc»ck exportra Az egyszerre két szőnyeget szövő gépen készül a Kairó el­nevezésű velúrszőnyeg, amelyből szintén nagyobb mennyi­séget exportálnak Lengyelországba is. Klsék Mihály 15 éve dolgozik a szőnyeggyárban, és igen megszerette ezeket a kettős szövőgépeket. Képünkön az elkészült szőnyegeket darabolja fel. 3 hónappal a határidő előtt: 8 új tantermet adtak át jr a tatabányai Árpád Gimnáziumban A tatabányai Árpád Gimná- iskola zium és Egészségügyi Szak- középiskola diákjai hétfőtől a korábbinál sokkal jobb körül­mények között tanulhatnak. Átadták rendeltetésének az új iskolaépületet A KOMÉP dol­gozói szorgos munkájának és a Komárom megyei Beruhá­zási Vállalat célszerű irányítá­sának eredményeként a 2 millió 100 ezer forint értékű épületet nyolc hónappal a szerződésben vállalt határidő élőit aatak át. A városi ta­nács, a megyei tanács és a Ta­tabányai Szénbányák együtt­működésének és anyagi erőfe­szítéseinek gyümölcse a nyolc tantermet magában foglaló új épület. Az építkezésnél je­lentős társadalmi munkát vé­geztek a Tatabányai Szénbá­nyák szocialista brigádjai. A gimnázium és szakközép­28 tanulócsoportnak lása, nem kell naponta vái* nyújt otthont. A huszonnyolc- toztatniuk a helyüket. A tér­ből nyolc tanulócsoport foly- mészettudományi előadók is tat egészségügyi szakközépis- rendeltetésüknek megfelelő kólái, tanulmányokat. Az új épületben ezek a szakközép­iskolai osztályok kaptak he­lyet. A kedvezőbb körülmé­szerepet tölthetnek be. A sza­kosított tantervű osztályok tanulói is kedvezőbb körülmé­nyek közé kerülnek. A szá­'JV'l’l““'“'. mos pedagógiai, munkahelyi nyék nyílvanvaloan kihatnak a gimnázium és szakközépis­kola egész légkörére. Csök­kent a korábbi zsúfoltság. Megszűnt az osztályok vándor­előny eredményeként ezentúl hathatósabb oktató-nevelő­munka végzésére válik lehe-, tőség a jó hírű tatabányai kö* zépiskolában. Cukrászati kiállítás — az üzemben Kéthetenként, pénteki na­pokon cukrászati kiállítást tartanak a Lakástextilipari Pályaválasztás! vándorkiállítás A Komárom megyei Pálya- lik meg. Esztergom után Doro- választási Tanácsadó pályává- gon. Tatán és Oroszlányban is lasztási vándorkiállítása iránt bemutatják a gazdag, értékes nagy az érdeklődés a megyé- anyagot. Mint a kiállítás vén­ben. Eddig a kiállítást Kisbé- dégkönyvében található elis- ren és Komáromban mutat- merő bejegyzések is bizonyít- ták be, s Komáromban példá- ják, a pályaválasztási anyag Ul 900 iskolás látogatta meg. megkönnyíti a döntés előtt ál- A vándorkiállítás november ló tanulók orientálódását. 3-án, szerdán Esztergomban, a nagy segítséget nyújt nekik »évész Béla Üttörőházban nyL ebben a fontos kérdésben. Megyei fúvószenekari fesztivál Dorogon ■ Vasárnap délután a dorogi lentőségét, majd kezdetét vet- tnovszky Kozákok a Drina művelődési házban került sor te a műsor. mentén című művét játszotta, a megyénkben tevékenykedő Elsőnek az ideiglenesen ha- A sárisápi zenekar karmeste- fúvószenekarok találkozójára, zánkban állomásozó szovjet re Bulhardt Vilmos volt. Ók Az i mim ár tizenkettedik ízben csapatok egyik alakulatának Bárdos népdalszvitjét és Lan­megrendezett fesztivál előtt a zenekara lépett fel. Az Igor I. ge táncszvitjét adták elő. A zenekarok a település több Maszlov kanmester vezette dorogi művelődési ház ifjúsági fúvószenekarát szintér» Bul­hardt Vilmos vezényelte. Weiner két művével bizonyí­tották, hogy méltó utánpót­lást jelentenek. Az oroszlányi fúvószenekar — Fátrai Már­ton vezetésével — igényes műsort állított össze. (Talán túlzottan igényeset is. A tata­bányai zenekar vezetői felis­merték a takaró hossza és a nyújtózkodás közötti helyes összefüggést. A könnyű mű­fajból igényesen és sok rutin­nal válogattak. A Magyar Jó­zsef vezette zenekar előadásá­ból Ottó Wagner romantikus biginje (különösen a kitűnő trombitaszóló) tetszett legin­kább. A csolnoki fiatalok kitűnő előadással hívták fel maguk­ra ismét a közönség é3 a szakemberek figyelmét. A műsor „nagyágyúja” tér mészetesen a dorogi bányász­zenekar volt. (A természetesen A csolnoki úttörő zenészek, fellépés előtt pontján térzenét adtak. A mű- zenekar két orosz népdal­sor megkezdése előtt kilenc improvizációt, Jávor Zoltán zenekarból álló összevont Dísz-indulóját, Csajkovszkij ____ eg yüttes játszotta el — Fátrai Pique Dame című óperájának szó indokolt, hiszen az ország egyik részletét és Akimov Ga- legjobb amatőr együttese cl- lopját adta elő. Födi János mét viselik.) Lénárt Elek kar­karmesterrel az élen a csői- mester kezében a zenekar noki bányászzenekar Bár- precízebbé, csiszoltabbá vált. dós—Eördögh népdalszvitjét, A monumentalitásra való tö­Dvorzsált VIII. szláv táncát és rekvés helyett a minden szem- Szőnyi Intermezzóját Játszót- pontból igényesebb muzsiká- ta. lást valósítják meg. Műsoruk­Örvendetesen sokat fejlődött bői külc ősképpen Berlioz a Tóth Lajos irányította al- Rákóczi-indulója emelkedett fúvószenekari átiratban Márton vezénylésével — a Hunyadi-indulót, majd dr. Ko­vács József, Dorog nagyköz­ség tanácsának elnöke üdvö­zölte a találkozó vendégelt. A közönség soraiban számos szocialista brigádtag is helyet foglalt — a rendezők nékik ajánlották ezt a színpompás zenei eseményt Papp József, a Dorogi Szénbányák szák­másfüzítői zenekar. A tim- ki. A szervezeti bizottságának ttt- földgyár együttese Farkas ma- Is hihetetlenül nehéz -- művet kaat méltatta » találkozó je» gyár aépdakondóiát éa Arte- Bsgygaáaa totonáeso&ák. Vállalat tatai szőnyeggyará-i ban. Az üzem ebédlőjében 30 féle friss, izékben bővelkedő sütemény közül válogathat­nak és vásárolhatnak a hét végére és nagyobb családi ünnepekre a háziasszonyok. Nem kell messzire menni ér­te, nincs várakozás. Előre Is megrendelhetik a díszes kivi­telezésű tortákat. A Nyugat­magyarországi Vendéglátó­ipari Vállalat 31. számú üze­me kiérdemelte a háziasszo­nyok bizalmát. Talán nem is nagy dologi mégis szót érdemel a törődés, a gondoskodás. Nagy gondot vesz le az asszonyok válláról a gyár vezetősége, amikor le­hetőséget ad a sütemények ki­állítására és vásárlására, fi hét végén csomagokkal, éle­lemmel megrakott, siető asz- szonyok tudják igazén, meny­nyi munka, fáradtság vár még rájuk, mielőtt pihenőjüket megkezdhetnék. Sokuk nem is pihen igazán. Még akkor sem, ha összefog a család apraja- nagyja. Gyakori az a gond, hogy elkészült ugyan a vasár­napi ebéd, ragyog már a la­kás is, csak még valami édes­ség kellene... Az igazi száj- ízesítőt pedig az asszonyok készítik. Mindez így könnyeb­bé válik, mert a legegysze­rűbb étel is időt és fáradtsá­got igényel, hát még a süte. meny. Ettől igyekeznek meg­kímélni az asszonyokat. Magyar— chilei megállapodás Hazaérkezett az a magyar gazdasági delegáció, amely Chilében réz és cellulóz im­portjáról tárgyalt. Rövidebb távra megállapo­dás született chilei rés importjáról. Az állami réz­bányák vezetőivel egyetértet­tek abban, hogy 1975-ig éven­te 5000 tonna rezet vásárol Megyarorsgág

Next

/
Oldalképek
Tartalom