Dolgozók Lapja, 1971. október (26. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-01 / 231. szám

/ J * VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) SZÁMÍTÓGÉPTECHNIKAI kiállítás Esztergomban 1971. október 1, PÉNTEK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évf. 231. sz. Ára: 80 fillér KádiÍE1 János látogatása Tolna megye üzemeiben Mai számunkban: Milyen az élet Bokodon? intézményeiben Kádár János, a Magyar kult, s 15 000 holdat mégha- nyilvánította eddigi eredmé- Szocialisia Munkáspárt Köz- ladó területű gazdaság több nyeiért és további sikereket ponti Bizottságának első tit- irányú termelő tevékenységé- kívánt jövőbeni tevékenységé- kára Tolna megyei látogató*- vei, eredményeivel, további htz. Eredményei — mint mon- sának második napján, csü- feladataival. A gazdaság főleg dotta — olyan szépek, «hogy törtökön — K. Papp József- szántóföldi növényeket, sző- ilyenekről már országos át­lagként is szívesen hallanánk. Kádár János délután a Sár­köz központjába, DeAre láto­gatott el, ahol felkereste a szőtteseiről, hímzéseiről mesz- sze földön híres Sárközi Nép- művészeti és Háziipari Ter­melőszövetkezetet. A párt első titkára szívélye­sen elbeszélgetett a szövetke­zet vezetőivel, majd emlékso­rokat írt a vendégkönyvbe: örömét fejezte ki, hogy köz­vetlenül is megismerkedhetett a szövetkezet eredményeivel, elismerését nyilvánította a csaknem két évtizede végzett szép és eredményes, munkájá­ért és sok sikert kívánt to­vábbi tevékenységéhez. A Központi Bizottság első tit­kára ezt követően visszauta­zott Szekszárdra, ahol a város nevezetességeivel ismerkedett. A Rakta hegyről Szeicszár'd panorámájában gyönyörködött, majd rövid sétát tett a város­központban a Babits Mihály Művelődési Központ impo- •'ár-= épűle' í:.á, «hjl dr, Vada ivaaar János emieKsoroüai ír az üzem uarai jauus ungauja- nak naplójába, a kép jobboldalán Kronnor Jánosné, a brigád vezetője. (MTI Foto: Tormai Andor felv. — KS) mittf-egy 10 és fél ezer kataszt- kajáról. A művelődési köz­ralis holdnyi szántóterületen pont a felszabadulás 25. ev­és ezer holdat meghaladó sző- - - ........................ löterületen gazdálkodik. Ke­fordulöjára készült el. s egy­részt Szekszárd művelődési í„_k a -negy-ei-' ^irtbizMtsáá Jót és gyvmölusSi első titkárának es Szabópál jelentős arányú állattenyész- Ferenc igazgató fogadta és tá- Antalnak, a megyei tanács el- tést is folytat. Ez évben jékoztatta az intézmény mun nőkének társasagában — ipari, mezőgazdasági, üzemeket, kul­turális intézményeket kere­sett fel. Délelőtt a Mechanikai Mé­rőműszerek gyárának szek­szárdi gyáregységébe látoga­’ ■ ’ Megtekintette a gyár­egységben készült termékek­ből összeállított kiállítást, majd felkeresett üzemrésze­ket és elbeszélgetett a, dol­gozókkal. Ezt követően a Szekszárdi Állami Gazdaságot kereste fel. 3. oldal Mozgó bűnözők 5. oldal Jövő heti i ádió- és tv-műsor 6. oldal Felavatták a gyermelyi tésztagyárat Csütörtökön Kroszner Lász­ló. a megyei tanács elnöke fel­avatta a gyermelyi tésztagyá­rat, megyénk legújabb nagy­üzemi létesítményét. A mező- gazdaság, az ipar és a keres­kedelem együttes munkájából született üzem korszerű be­rendezése és kiváló termékei mellett a termelési együttmű­ködés szép példáját is bizo­nyítja.! Eredményei a jövőben méltán sorakoznak majd élel­miszergazdaságunk újabb vív­mányai közé. A Neumann János Számi- gomban, a számítógépek ku- tógéptudományi Társaság, a tatási eredményeiről, fejlesz- Híradástechnikai Tudományos főséről és alkalmazásáról. A Egyesület és a Méréstechnikai Bottyán János Gépipari é: es Automatizalasi Tudományos rendeze£ kiáUításon műköclés egyesület koziemukodesevel közben mutatták be a hazai másodízben rendeztek ^em- és külföldi gyártmányú szá- zetközi konferenciát Eszter- mítógépeket. nyérgabonábol a 10 évvel ez- igényeit elégíti ki, másrészt előtti, holdanként; 17 mazsa- mint módszertani, hálózati val szemben 23 mázsára köz ont irányítja a megye központ irányítja a megy művelődési otthonainak mun­káját. A látogatás befejezésekép­emelkedett az átlagtermés, kukoricából az akkori, 16 má­zsát el nem ’érő átlagtermés helyett 36—33 mázsás átlag­eredményt várnak májusi pen az MSZMP tolna megyei morzsoltban számítva. bizottsága, a megyei tanács, s Kádár János örömét fejezte a Hazafias Népfront megyei ki, hogy közvetlenül is rrfegis- bizottsága Kádár János tiszte­Megismerkedett a jelenlegi merkedhetett az országos hírű letére vacsorát adott a szek­keretek között 1962-ben kiala- gazdaság életével, elismerését szárdi Gemenc szállóban. Meialakelt az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága Csütörtökön a Parlament zetközi fejlődésben. A törté- és Együttműködés Magyar vadásziérinében tartották meg nelein során mindig itt csap- Nemzeti Bizottságát, amely az Európai Biztonság és tak össze leghevesebben a ha- felhívással fordult a magyar Együttműködés Magyar Nem- lad ás és a reakció erői. néphez. A felhívást és a bi­. Bizottságának alakuló a továbbiakban aláhúzta: zottság névsorát lapunk má- ,Jleset- a szocialista országok, Európa Sodik oldalán közöljük. Erdei Lászlóné, a Magyar bekeszerető népei felismerték, . v. ők Országos Tanácsának el- hogy e kontinens és a világ öke nyitotta meg az ülést, sorsa összefügg. Ezért soha es elmondta, hogy magyar nem szűntek meg harcolni, r bttőró honvédelmi szakasz U^nmATAN TI rendezvénysorozat októberben Októberben rendezi meg a országos anyagmozgatási kon- MTESZ Központi Anyagmoz- ferencia főtérnájául az anyag- gatási és Csomagolási Bízott- mozgatási rendszerek tervezé­ság, az Anyagmozgatási és sét választotta. így többek kö- Csomagolási Intézettel együtt- zött megtárgyalja az egyedi-, működve „Anyagmozgatás tömeg-, és sorozatgyártású '71 címmel rendezvénysoro- üzemek anyagmozgató rend- zatát. Az egymáshoz kapcso- szereit, különös tekinTetlel az lódó rendezvények lehetőséget automatizálásra és folyamat­nyújtanak az anyagmozgatás szabályozásra stb. fejlesztésében részt vállaló Október 11—18 között, a szakembereknek és vállalatok- Budapesti Nemzetközi Vásár nak, hogy eredményeiket be- területén megrendezik a II. mutassák, s megvitassák a anyagmozgatógép-kiállítást, továbbhaladás útjait. A VII. amelyen a bemutató vállala­tok megismertetik a szakem- ' berekkel és a látogató közön­séggel elért eredményeiket. Gyártmányismertető előadá- sokcít Tűr óctíicUC, iiiitaven tesc«» két, s szakmai konzultáció­kat. A kiállításra, külföldi cé- .gek is bejelentették részvétei lüket. Az eseménysorozat jelentős része a szakirodalmi kiállítás amely a legutóbbi két év, ,a • tárgykörben megjelent iro­dalmáról ad áttekintést. A legújabb anyagmozgatási iro­dalom mellett a kiállítás aa egyes történelmi korszakolj anyagmozgatási technikáját, módszereit is bemutatja. alakult a nyergesújfaluí II. sz. a hősi halált halt katonatiszt általános iskolában. A sza- édesanyja is. A megalakulífs- kasz Scherich Albert alhad- sál egyidőben • haditechnikai nagy nevét vette fel, aki az bemutatót rendeztek, majd 1956-os ellenforradalomban, megkoszorúzták a névadó szü október 30-án halt hősi ha- lőházán elhelyezett * emlék- iáit. Az ünnepségen részt vett táblát. .özéleti személyiségek kezde- hogy megmentsék a népeket nénvezték a bizottság meg- az újabb háborús katasztró- üakítósát, azzal a szándékkal fától. A világban végbemenő és feladattal, hogy népünk változások most megértették akaratát kifejezve hatékony a feltételeket az európai biz- tevékenvséget fejtsen ki a tonsagi rendszer megteremté- kontinensünk biztonságával és séhez, amelynek létrehozása az európai népek együttmű- nagy hozzájárulás lenne az kedésével kapcsolatos nemzeti egész világ békéjéhez, és nemzetközi akciók előmoz- Szólt az előadó arról, hogy dítása érdekében. A bizottság a most megalakuló Európai tagjai társadalmunk vala- Biztonság és Együttműködés-nvi rétegét képviselik, el- Magyar Nemzeti Bizottsága, "yula, _ az népünk megbízásából, törté­Jizottságá- nelmi parancsnak tesz eleget ifias Nép- azzal, hogy síkra száll a kon- anácsának tinens népeinek konferenciá­ja mielőbbi összehívásáért. A ülésen be- magyar dolgozók milliói ké­széde ele- szek aktívan részt venni an­Imet hogy nak megvalósításában, hogy: jnság és le9Ven Európa az egyenjogú isz népűn- nemzetek, gyümölcsöző együtt­ry s e (a_ működésének kontinense. sadalmunk Kállai Gyula beszéde után ült össze, felszólalások következtek, gkülönböz- majd a jelenlevők megválasz- el a nem-, tották az Európai Biztonság Hz SZMT és a KISZ együttműködése Egész sor fontos kérdés együttműködés kiterjed az if- lakájMondjainak enyhítésére szerepelt a KISZ Komárom júság eszmei-politikai neve- stb. megyei végrehajtó bizottsága lésétől kezdve a eazdasáai Az általános elvi együttmű- csütörtöki ülésének napirend- *pitőmunka segitésé8n át * ködés sok gyakorlati feladat Tor* kV p rn o o Muövor T1+. * . P io narnéil rn. jén. Értékelték a Magyar Üt- ^dekvérielmi kéTdésekie'" ~~ elvégzésével is párosul. Ta- törők Szövetsége Komárom el e eaelmi eiaese g. nácskozásra hívják össze pél­megyei elnökségének munka- Elhatározták például, hogy dául a szakszervezetben tevé- tervét, beszámolók hangzottak közös munka lesz a munkás- kenykedő fiatal tisztségviselő­éi a nyári vezetőképző-, úttö- hagyományok ápolása, a pá- két, két nagy megyei építő- rő-, tanulmányi, valamint az lyaválasztás irányítása, a hát- ipari vállalatnál megvizsgál- építőtáborok tevékenységéről, rányos helyzetben levő fiata- ják a szakmunkástanulók lók továbbtanulásának segí- szociális helyzetét, munkakö­A legjelentősebb azonban tése stb. A gazdasági munká- rülményeit. Egész sor nagy­ban is nagy jelentőségű a kői- üzemben tanácskozásra hívják dása volt, amely a Szakszerve­zetek Komárom megyei Taná­csának elnöksége és a KISZ csönösség, és a közös munka, össze az ifjú szakmunkáso- az, hogy a KISZ még tévéké- kát, s megvizsgálják azt is, nyebben vállal részt a külön- hogy a fiatalokra vonatkozó Ti- ' ' , i , í li 1 1 . 1 1 1 V CttrCl 1 A ' 1, í. U L— ,1\ tv. r W J 1 * —■ v, J—, J (X A A AA — IÁ A W ífcl IA V AA A A AA tlAV AA AA hozó termelési mozgalmak, törvényeket, rendeleteket mi­J.1, ga egyuttmu^ od.-.set versenyformák népszerűsíté- ként tartják be. sében. szervezésében. Közös Az SZMT elnöksége és a olyan megallapodast kotort feladat a fiatal, kezdő mun- KISZ megyei végrehajtó bi­egymassal, amely a szakszer- kavállalók segítése, és sok le- zottsága egy esztendő múlva vezet és a KISZ-szervezetek hetőség nyílik az üzemi de- együttes ülésen értékeli majd szorosabb és alkotóbb együtt- mokrácia lehetőségeinek ki- az együttműködés eredménye­müködését szolgálja. Az bontakoztatására, a fiatalok it, tapasztalatait. kongresszusi Ifjúsági Filmnapok „A pártkongresszus szelle­mében a KISZ kongresszusa sikeréért” jelmondattal meg­nyíltak a Kongresszusi Ifjú­sági Filmnapok Tatabányán, a Turul moziban. A megnyitó beszédet Rozsnyói György városi KISZ-titkár tartotta, aki méltatta a filmnapok je­lentőségét. A filmnapokat a megyei KISZ-bizottság, a megyei tanács és a Moziüzemi Vállalat közösen rendezte meg. A megnyitón három kisfik met mutattak be, Schiffer Pál: Fekete vonat, Szomjas György: Nászutak és Szálkái Sándor: Krokodil című film­jét. Mindhárom film a fiata­lok problémáival foglalkozik,’ és a Balázs Béla Filmstúdió fiatalokból álló alkotógárdája készítette. A bemutatót követően a megye öt helységében — Do­rogon, Esztergomban, Tálon, Szőnyben és Tatabánya .két ifjúsági klubjában az ifjúsági problémákkal foglalkozó hat magyar játékfilmet mutatnak be. Az Ünnepnapok-at, a Sod­rásban-!, a Bohóc a falon-t, a Szeművegesek-et, a Kitö- rés-t és a Horizont című fil­meket. Október 12-től minden héten kedden és pénteken ve­títik le az említett filmeket a klubokban. A vetítésekre meghívják a filmek alkotóit is. Záróakkordként Tatán no­vember 13-án levetítik a Ma- dáckák című -fűmet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom