Dolgozók Lapja, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-05 / 209. szám

Kísérletek hallhatatlan hangokkal Az ultrahangok segítségé vei végzett kutatások világ szerte az érdeklődés közép­pontjában állnak A fizikai és kémiai reakciók az ultrahang­térben a szokásostól eltérően zajlanak le, a szilárd testek érdekes változásokat szenved­KÖZGAZDASÁG ej tiidűitiáui/ nek, a halmazállapotváltozás meglepő eltéréseket mutatlak. E kísérletekhez az ultrahang­energia nagyfokú összpontosí­tására. koncentrálására van szükség. Szovjet tudósok fejlesztették ki a képen látható kisméretű ultrahang — koncentrátort, melynek fókuszában négy­zetcentiméterenként 30-80 kilowattos teljesítményt lehet létrehozni. A kutatások tapasztalatai gyorsan közkinccsé válnak, részben ennek köszönhető, hogy pl. a távközlés, a finom- mechanika, a metallurgia, a vegyipar területén egyre újabb technológiai tökéletetsí- téseket hajtanak végre a szakemberek az ultrahangok alkalmazásával. A távlati tervezés új módszerei a Komáromi Állami Gazdaságban Korszerű mezőgazdasági nagyüzemeink egyre nagyobb mértékben használják munká­jukhoz az iparban már hasz­nált új közgazdasági módsze­reket. Legutóbb a Komáromi Állami Gazdaságban találkoz­tunk ilyenekkel Becslés helyett matematika A mezőgazdasági üzemek tervei sok esetben a becslés módszerével készültek. Ez azonban sokszor becsapta a tervezőket. A kutatók érthető­en keresték a tökéletesebb tervezés módszereit, így ju­tottak el a matematikai prog­ramozáshoz, amely hatékonyan segítheti napjainkban a me­zőgazdaság távlati tervezését is. A kiszámított eredmények megmutatják ugyanis, mi a legjobb megoldás az adott helyzetben. Amint a szakemberek hang­súlyozzák, a közeljövőben úgy­nevezett modell-üzemeket kel­lene így „kiszámítani” s e tí­pusokat alkalmazni a gazda­ságok fejlesztési tervének ki­alakításánál. A legfőbb cél, hogy az üzemi szakemberek pontos képet kapjanak az egyes termelési ágak jövedel­mezőségének változásáról, azaz egyes termékek árainak alaku­lásáról. Erre voltak kíváncsi­ak Komáromban is, amikor agrár-közgazdászokkal együtt hozzáfogtak a nagy munkához: a gazdaság távlati tervének Hőerőművek jelentősébe Az Amerikai Tudományos Akadémia egyik különbizott­ságának jelentése szerint az emberiség a Föld összes szer­ves tüzelőanyagkészletének (szén, földgáz, olaj) eddig A Szovjetunió energiaszük­ségletének jelentős hányadát ma is még a hőerőművek szolgáltatják, annak ellenére, hogy az ország jelentős kiak­názatlan vizi energiával ren­mindössze 10 százalékát hasz­nálta csak el. A Föld mélye még igen jelentős tartaléko­kat rejt magában. At kel­lene kutatni a Spitzbergákat, a Szaharát, az Antarktiszt, Szibéria egy részét stb. Az energetikusok szerint a hőe­rőművek ebben az évezred­ben, tehát még jelentős sze­rep vár az emberiség energia- igényének biztosítása terüle­ten. delkezik és az atomerőművek fejlesztése is folyik. A képen látható villamos hőerőmű a Volga partján épül Koszmora város mellett. Építését 1964-ben kezdték el. Jelenleg három, egyenként 300 ezer kilowattos energeti­kai blokk működik itt; a ne­gyedik blokk 1970 novembe­rében lépett működésbe. 1975- re az erőmű már teljes kapa­citással űzetnél, kidolgozásához — a matema­tika segítségével. A programozás egyrészt a jelenlegi gazdasági állapotot, az árakat, ártámogatásokat és más kedvezményeket vette figyelembe, másrészt bizonyos feltételezéseket írt elő a jövő­re nézve. Komáromban hat fé­le feltételezést állítottak ösz- sze, a termelés legjellemzőbb változásaiból. Az egyik szerint például az őszi búza és az Ő6zi árpa felvásárlási ára az 1969- eshez képest 20 százalékkal csökken. A cukorrépa és a borszőlő ára 5, a lucernaliszt, a csemegeszőlő, a körte és az őszibarack ára 10 százalékkal csökken, míg a paradicsom ára 15 százalékkal nő. Egy kö­vetkező feltételezés szerint az előbbiekhez járul a szarvas- marha ágazat árainak változá­sa: a 300 kilós hízómarha fel- vásárlási ára kilogrammon­ként 30, az 500 kilósé 27 fo­rint lesz, s a tej árának emel­kedése következtében a tehe- nenkénti jövedelem 400 forint­tal nő. A következtetések A feltett kérdésekre, a fel- tételezésekre a gazdaság ter­melési szerkezetének több mint ötven féle változatát szá­mították ki a szakemberek, A lehetőségek tömege gyűlt ösz- sze, — a matematika szabá­lyai szerint, — amelyek ösz- szessége értékes következteté­seket nyújtott a tervezőknek. Megállapíthatták például, hogy a hosszabb távú terve­zéseknél az őszi búza területe gyorsabban változik a többiek­hez képest és ezért az 1969. évinél alacsonyabb felvásárlá­si árak mellett lényegesen csökkenni fog. Az őszi árpát és a lucernát kevésbé „idege­síti” az árcsökkenés, sőt az őszi búza helyét is elfoglal­hatják a növénytermelésében. A kukorica ma és a jövőben is komoly versenytársa az őszi búzának, különösen ha vi­szonylagos árhelyzete tovább javul. Kedvezőnek látszik — a számok tükrében — a cu­korrépa jövedelmezősége, ter­mészetesen ak akkor, ha hozzászámítjuk takarmányér­tékét is. A paradicsom ára a feltételezett 30 százalékos emelkedés után sem verse­nyezhet a sárgarépáéval. Érdekes megállapítások szü­lettek a kézimunka és a se­gédüzemi költségek arányában is. A gépesítés fejlődésével párhuzamosan növekszik a se­gédüzemi szolgáltatások sze­repe, míg a kézi munkáé ter­mészetesen csökken. 4 tehenészet jövője A vizsgálatok közül legér dekesebbnek tartják a szak­emberek a tehenészet jövőjé vei kapcsolatos számításokat. Jóllehet Komáromban — más helyekkel szemben — a tehe­nészet nem veszteséges üzem­ág, mégsem tud versenyezni a növénytermesztéssel. A mate­matikai programozás során a gazdaságban hét változatot dolgoztak ki, különböző ára­kat figyelembe véve. A leg­kedvezőbb helyzetet a búza, az árpa és a kukorica további 10 százalékos árcsökkenése teremtené meg, de még akkor is lényegesen növelni kellene a mostani nyereséget. Minde­zek egyértelműen bizonyítják a tehenészet bizonytalan jövő­jét. Pedig ebben a gazdaság­ban az országos átlagnál lé­nyegesen jobb a helyzet. A számok alapján megálla­pítható, hogy a helyzet meg­változtatására csak komplex megoldásokkal lehet töreked­ni. Alacsony például a tömeg­takarmányok termelése és túl­ságosan nagy az egy tehén el­tartásához szükséges termőte­rület. Az árak pedig a nö­vénytermesztésben lényegesen kedvezőbbek, minden bizony­nyal azért, mert a szántóföl­deken korszerűbb technológi­ával és ezért alacsonyabb ön­költségekkel dolgoznak. A leg­utóbbi mezőgazdasági árválto­zások javítottak ugyan a helyzeten, de gyökeres válto­zást nem hoztak. A számítá­sok szerint nem is lehet a tehenészet jövőjét pusztán ár­emeléssel megoldani. Talán mondani sem kell, hogy a Komáromi Állami Gaz­daság távlati terve s az ehhez kapcsolódó tengernyi szám­adat nem általánosítható és főként nem másolható. Csak úgy lehetnek a matematika módszerek eredményesek, ha azokat üzemenként, a helyi sajátosságoknak megfelelően használják. Használni azonban szükséges, ezt követeli egész fejlődésünk, s ehhez szolgál­tatott kiemelkedő példát a ko­máromi közgazdászok munká­ja. Nóber Imre A utóbuszok vil ágszín vonal on As Ikarus-program távlatai Magyarország ez évben 72 Rába-MAN motor hagyja éli millió rubel értékű autóbusz- Ez a kitűnő hathengeres mo- exportról írt alá szerződést a tor lágy, nyugodt járást biz- Szovjetunióval. Az autóbuszok tosít, nagy rugalmasság mel- számát és értékét tekintve, ez lett, az egész fordulatszám tar- a világ eddigi legnagyobb tományban. Ugyanakkor az ilyen jellegű szerződése. Lé- igen kedvező tüzelőanyagfo- nyegében arról van szó, hogy gyasztás kis teljesítménysúly- az Ikarus Gyár jövő évi tér- lyal és hosszú élettartammal ölelésének tekintélyes részét párosul. eladta, s az idei 3010-zel szem- Ez é májusában a monac(f ben jovore 3610 Ikarus-auto- 2Q nemzetk^zi autóbuszhétGn busz vesznek at a szovjet osztatlan sikert aratott a, megrendelők, mégpedig ezer darab csuklós kocsit, ugyan­csak ezer darabot a távolsági járatok céljaira készülő Ika­Ikarus—250-es szuperluxus tá­volsági autóbusz: elnyerte Rai­nier herceg nagydíját, a ka­rosszériaverseny „különleges rus—55-ös típusból, 910 da- osztályában” az első díjat, to- rab Ikarus—556-os típust és vábbá a rendező bizottság 700-at az Ikarus—250-es tá- ezüst serlegét a technikai volsági luxusautóbuszból. vizsgálatok után, valamint a A több külföldi dijat nyert Ikarus—250-es autóbusz Ugyanakkor egy másik hír arról tudósított, hogy az Egye­sült Arab Köztársaság 150 ma­gyar gyártmányú autóbusz át­vételére szerződött ötmillió dollár értékben, s ezzel 800- ra emelkedik a közel-keleti országban futó városi és vá­rosközi Ikarus autóbuszok száma. Ezzel a magyar autó­busz-típusok spanyol, francia és olasz cégek gyártmányait előzték meg a versenyben. De szólhatnánk arról is, hogy az igényes svéd vevők szívesen vásárolják az Ikarus karos­szériával ellátott Volvo-vázas autóbuszokat, vagy hogy ed­dig 180 autóbusz szállított az Ikarus Kuwaitnak Sauer-mo- torokkal. A Szovjetuniót kö­vetően legkomolyabb szocia­lista kereskedelmi partnerük az NDK, ahol évente 1200— 1400 magyar autóbusz „áll csatasorba”. Kétségtelenül „minőségi ug­rást” jelentett a magyar au­tóbuszgyártás történetében az, hogy Győrben elkezdték a nagy teljesítményű Rába-MAN dieselmotorok gyártását kül­földről vásárolt licenc alap­ján. A húszezer dolgozót fog­lalkoztató győri nagyüzem gyártószalagját évente 13 ezer Francia Karosszériagyártók Egyesületének bronzérmét. Az Ikarus-Volvo kivitel további két ezüstserleget és egy bronz­érmet érdemelt ki a rangos bemutatón, versenyre kelve Európa 19 leghíresebb au­tóbuszgyártó vállalatának — Mercedes, Fiat, Berliet stb. — produktumaival. Érdekes az az adat, hogy a modern gyártástechnológiá­val dolgozó Ikarus Gyár mi­ként állja a nemzetközi ösz- szehasonlítást, ami a termelé­kenységet illeti. A legnagyobb nyugat-európai autóbuszgyá­rak a mieinknek nagyjából megfelelő (pl. az 556 típusú), 11 méter hosszú városi autó­busz előállítását 1300 óra alatt oldják meg, az Ikarusban most 1200 óránál tartanak, de rövid időn belül 700 órára szándékoznak csökkenteni a gyártási időt. Az Ikarus Gyár fejlesztésére szánt teljes összeg 1,2 milliárd forintot tesz ki. Minden jel arra mutat, hogy jól kamato­zik a vállalat és a népgazda­ság javára ez a tekintélyes be­fektetés. B. I. A fahordók vetélytársai A bortárolás korszerű eszközei A századforduló idején kedvező tulajdonságaik miatt még a fahordók voltak a leg­fontosabb bortároló edények. Könnyen mozgathatók, szük­séges esetben szétszedhetők, majd ismét összerakhatok és a legkülönbözőbb méretűkre készíthetők Ami azonban mindennél fontosabb, hogy a fa szabad szemmel nem is látható pórusain keresztül lassan, de folyamatosan leve­gőhöz jut a bor. és ez meg­gyorsítja a fejlődését. Ezenkí­vül a tárolás ideje alatt bizo­nyos anyagokat is kiold a bor a hordó faanyagából, ami be­folyásolja a bor ízét, zamatát. Ezért is érezhető különbség ízben és zamatban ugyanannál a bornál, ha különböző fafa­jokból készített hordókban tá­rolják. Mindezek, különösen a hosszú érlelést kívánó minő­ségi fehér- és vörösboroknál előnyösek. HORDÓK — VASBETONBÓL A mai ízlésnek jobban meg­felelő friss, üde, fiatalos jelle­gű borok kialakulására vi­szont kedvezőtlen lehet a le­vegővel való folyamatos érint­kezés, különösen az alacsony szárazanyag- és sav tartalmú alföldi boroknál Ezért egyre fontosabbak a pórusmentes bortartályok, és ezek közül is elsősorban a vasbeton-, vagy másnéven cementhordók. Az ezekben tárolt bor a pórus­mentesség miatt nem levegő­zik, tehát hosszú ideig válto­zás nélkül megőrzi állapotát, frissességét. Ezenkívül gya­korlatilag apadás sincs, vagyis nem éri mennyiségi- és alko­holveszteség a bort. A vasbe­tonhordók szögletes, hasáb alakúra építhetők, így 50-100 százalékkal jobb a térkihasz­nálásuk a fahordóknál. Épí­tésük, fenntartásuk gazdasá­gos és élettartamuk is hosszú, hiszen van olyan ma is hasz­nált vasbetonhordó, amit nyolcvan éve építettek. A nagyüzemi borászatokban még azért is előnyösek, mert kétezer hektoliteres is lehet egy-egy vasbetonhordó, ami lehetővé teszi ilyen nagy- mennyiségű egységes bor előállításé. A borban lévő savak és az alkohol azonban megtámad­hatja a betont, a beton kalci­umtartalma ugyanakkor a bor savanyagaiban idézhet elő kúros elváltozásokat. Ezért a hordók belsejében az egyszerű cementsimítás nem elegendő, hanem ellenálló burkolattal kell bevonni Leggyakrabban üvegcsempékkel bélelik ki a vasbetonhordókat. Egyéb eljá­rásokat is kidolgoztak, ame­lyek közül legfigyelemremél­tóbb a műanyagokkal való bélelés. A műanyag lakk for­májában, oldott állapotban és fólia alakban is alkalmas­nak látszik a vasbetonhordók kibéleléséhez. FÉM — VÉDŐBEVONATTAL Az utóbbi években a fém­tartályok jelentősége is ugrás­szerűen megnőtt. Különcsen azokban a borászati üzemek­ben, ahol korszerű nyomás alatti erjesztést és hőkezelést is alkalmaznak, mert ezek ki­zárólag nyomásálló, jó hőve­zető fémtartályokban végez­hetők el. A csak tárolásra szolgáló fémtartályoknál a nyomásállóság nem fontos, de minden fémtartálynak meg­vannak ugyanazok az előnyei, mint a vasbetonhordóknak és ezenkívül a helyükről elmoz­díthatok, sőt a kisebbek szál­líthatók is. Mindezek ellenér* napjainkban még csak kevés fémtartály található a borá­szati üzemekben, mivel a rozs­dám«: les acélból készített tartályok drágák, ha viszont folytacélból vagy kazánlemez acélból készítik őket. be kell Vonni a belsejüket hő-, al­kohol- és savellenálló réteggel. Ez lehet nemesacél, ami szin­tén költséges, ha zománco­zással oldják meg, óvatosan kell kezelni a tartályt, mert a zománcréteg könnyen lepat­togzik, míg a jelenleg ismert műanyagbevonatok a zománc­rétegnél kevésbé ellenállóak. A JÖVÖ A MŰANYAGOKÉ Mégis a műanyagoké a jövő, nemcsak a fémtartályokat bé­lelő anyagként, hanem mint önálló tartályanyagok. Ezt bi­zonyítja, hogy egyes országok-j ban már többszáz hektolite­res bortartályokat is készíted nek műanyagból. Erre a cél­ra rendszerint stirollal oldott poliéstert használnak, amit több hosszanti és kereszt- irányba futó üveg- vagy po- liamidszállal erősítenek meg, mint a vasszálakkal a betont. A műanyagtar tályok alkohol- és savállók. A hőhatásokkal szemben sem érzékenyek, mert mínusz 40 C és plusz 115 C közötti hőmérsékletvál­tozás sem okoz kárt bennük. Nagy előnyük még, hogy könnyűek, ha üresek akár táskaszerűen összehajthatok ás így egyszerűen szállíthatók, vagy használaton kívül kis helyen tárolhatók. %4>tnj9iár Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom