Dolgozók Lapja, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

Ma az iskolákban mindenütt ünnepélyes hangulatban nyit­ják meg az új, 1971/72-es tan­évet. Megyénkben a több mint negyvennégyezer általá­nos és középiskolás, közöttük pedig különösen a négy és tél ezer első osztályos kisisko­lás. illetve a középiskolák első osztályaiba lépő több mint ezerhétszáz tanuló, meg- illetödötten hallgatja az igazga­tó szavait áz új tanév oktatá­si, nevelési feladatairól, a diáksereg tennivalóiról. A pe­dagógusok — számuk az óvó­nőkkel. a gyermekvédelem­ben munkálkodókkal több mint kettő és fél ezer — új tervekkel, gondolatokkal, el­képzelésekkel foglalkozva kö­szöntik a gyerekeket, a fia­talokat — tanítványaikat, akik a vakáció erőt növelő időszaka után frissültem de­rűs tekintettel néznek az új ismereteket ígérő tanítási na­pok elé. Változatlan pedagógiai ala­pon, sok vonatkozásban még­is új. feltételek, körülmények között indul ennek a tanév­nek az oktató-nevelő tevé­kenysége. Az új tanácstör­vény értelmében az iskolák „gazdáivá” a helyi tanácsok válnak. Az oktatási intézmé­nyekben tovább növekszik az igazgatók jogköre és fele­lőssége. ami természetszerű követelményként hozza ma­gával az iskolai élet demok­ratizmusának kiterjesztését, ha mai lehóségernk szerint korszerű módszerekkel dolgo­zó. nevelés-központú, tehát egészében szocialista iskolák­ban akarjuk az új nemzedé­ket felnevelni. Űj véljük, az iskola társa­dalom felé „nyitott” jellegé­nek helytelen értelmezéséből sokat sikerült már lefaragni: csökken a hozzá nem értés­ről tanúskodó beleszólások aránya, s erősödik a tényle­ges. a tettekben is megmutat­kozó segítő szándék Közügy az oktatás és nevelés egész problematikája — maradjon is meg annak. A bérrendezés, a jól alkalmazott differenci­álás serkentést adott a neve­lőknek, hogy szakmailag el­mélyültebben foglalkozzanak oktatással és neveléssel. Hogy azonban a tantestületek lég­köre mindenütt kedvező, je­lentősen pozitív változásokat mutasson. ahhoz egyfelől érezni kell a társadalom egészséges segítő igyekezetét sok-sok megoldásra váró kér­désben, másrészt pedig a tan­testületeken belül is. elsősor­ban a párttagok, a pártalap- szervezetek szerepét, termé­szetes és szükséges beleszólá­sát kell fokozni az igazgatók, nevelők politikai-erkölcsi fe­lelősségének növelését ille­tően. A fentiekben inkább csak jeleztük: számos a megoldás­ra váró problémája az okta­tásügy vezetőinek, beosztott dolgozóinak ebben a tanévben is. Egy időben sok szó esett a „fenyegető és kényszerű pedagógiai robbanás, forrada­lom” kérdéseiről. Ügy gondol­juk ha egy-egy esztendőre re­álisan megszabott feladatokat old meg az oktatásügyünk, akkor egészében hélyes úton járunk. A megszabott felada­tokat viszont mindenképpen el kell t egezni, s azt számon is kell kérni, annak tudatá­ban, hogy a holnap dolgozói, vezetői ülnek most az iskola­padokban Helytállást, derekas munkát kíván ez az új tanév is a ne­velőktől és a tanulok seregé­től egyaránt. a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából Kedden délután a nemzet­közi antifasiszta nap alkalmá­ból nagygyűlést rendezett a Magyar Partizán Szövetség, a Nácizmus Üldözöttéinek Bi­zottsága, az országos Béketa­nács és a Magyar Jogász Szö­vetség a vasasszakszervezet Kol'tói Anna utcai székházá­ban. A Himnusz elhangzása után Bodor Tibor színművész sza­valata következett, majd Sós György a Magyar Partizán Szövetség alelnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ezt köve­tően Harmati Sándor, a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság elnöke mondott beszédet. Bevezetőben kiemelte, hogy a fasizmussal szemben — amely a legveszélyesebb go­nosztett az emberiség ellen — nincs helye megalkuvásnak, az elnézés politikájának. A továbbiakban Harmati Sándor rámutatott, hogy ma az Egyesült Államok a világ első számú agresszora. az el­nyomott népek csendőre. A föléledése és szemérmetlen je- lentkezúse inaokolja — mond­ta Harmati Sándor, — hogy tartsuk ébren a harcos anti­fasiszta szellemet, s tegyék ezt különösképpen a veterá­nok. akik személyes élménye­ikből tudnak sokat továbbad­ni a mai nemzedékeknek, a fasizmust szerencsére csak tankönyvekből ismerő fiata­loknak. — Az antifasiszta front nagy nemzetközi eseményeként üd­vözöljük azt a Rómában ha­marosan összeülő tanácskozást, a frontharcosok és ellenállók nemzetközi találkozóját, amely szinte példátlan a maga ne­mében. Kipróbált harcosok összejövetele lesz ez, amelyen részt vesznek olyanok is. akik akkor a front másik oldalán álltak, de okulva a múltból, ma közösen küzdenek a fasiz­mus minden újabb jelentkezé­se ellen. Erre a találkozóra alkalmat ad a mai európai helyzet is. Régen volt már ilyen hosszú, egybefüggő, im­közéletet, a mindennapi életet már több mint negyedszázados is militarizálta a Vietnamban elkövetett amerikai agresszió, amelynek egyik legsötétebb fejezete úgyszólván hitleri módszerekkel kezdődött. A tonkini incidensre, a VDK megtámadására utalt a szónok, amikor kiprovokáltak egy tartós békekorszak földrészün­kön. mint most. A világpoli­tikai tárgyalások Európában további enyhülést ígérnek, a biztonsági rendszer kialakuló­ban van, illetve egyelőre a jelek meg csupán az európai biztonsági értekezlet összeülé­azóta pőrére vetkőztetett ka- sére mutatnak. Sok a kedvező • -v i 1 __ w___ I a t a1 álá /s a vyn a rfc n m l andot, hogy ürügyet nyerje­nek a világ előtt a támadásra. — A világban ma kialakult helyzet, a fasizmus veszélyes jel. de bennünket ez mégsem téveszt meg. A kedvező jelek még nem jelentenek valóságot és az újfasiszták sem teszik Százmillió forint értékű tanszer Kedden délelőtt bemutató­val egybekötött sajtótájékoz­tatót tartottak az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalatnál. A raktárakban és a boltok­ban körülbelül 100 millió fő­iskolák 6. osztályos új orosz tankönyvéhez készült hang­szalag. Az élővilág tanítá­sánál már használatos diaso­rozattal és applikációs kép­sorral alkot egységet az „ál­lathangok” hangszalag-soro­rint értékű bőséges készlet, zat: a^elv hangképekben mu- nagy áruválaszték áll a vá- be, hogyan reagálnak a sárlók rendelkezésére. kulonbozo házi, erdei, mezei, A „gyed* negyedévben SÄ'WSÄ'&Ä let “víSíf&'"Sé«ES v,ey veszélyl>“ vann,k­bútorokból: 25 000 szék, fotel. 15 000 különféle asztal, 8000 iskolapad. - 5000 szekrény és 22 000 darab óvodai bútör. Már kaphatók többszínű, va­riálható óvodai bútorok is. Ezekkel lehetővé válik, hogy az életkori sajátosságoknak és a nevelési igényeknek megfe­lelően rendezzék be a gyer­mekintézményeket. Bőséges a készlet az évek óta keresett földrajzi es tör­ténelmi térképekből, valamint földgömbből is. Jól ellátták a boltokat fizikai, biológiai, ké­miai tanulókísérleti eszközök­kel. lengyel, jugoszláv. NDK- beli diavetítők, hangosítlmve- títők, diaszkóp.ok, epidiaszkó­pok egyaránt megtalálhatók az audió-vizuális taneszközök között. A hazai gyártmányo­kon kívül cseh és japán mik­roszkópok is kaphatók. A köz­kedvelt kis korrepetitorból ezer darab kerül a vállalat boltjaiba. A TANÉRT 24 új oktató­film, hat új diasorozat és négy új hangszalag-sorozat készítését is tervezi. Ebben a tanévben kerül forgalomba például a harmadik osztályos olvasókönyv egyes olvasmá­nyait feldo'gozó hangképek, hangjátékok szalagja. Az o- rosz nyelv oktatásának haté­konyságát növeli az általános le maguktól a fegyvert. Nincs ok sem ideológiai, sem való­ságos fegyverszünetre, a harc tovább folyik. Abban a szel­lemben emlékezünk, kell em­lékeznünk ma is a II. világ­háború kirobbanásának év­fordulójára, hogy „előre te­kintünk, de nem felejtjük a múltat”! — hangsúlyozta be­fejezésül a Magyar Szolidari­tási Bizottság elnöke. Felszólalt a nagygyűlésen a Május 1. Ruhagyár egy mun­kásfiatalja, Kovács Mária, majd az esemény részvevői állásfoglalásban juttatták ki­fejezésre, hogy jogos aggoda­lommal szemlélik az újfasisz­ta erők aktivizálását és cse­lekvő szolidaritást vállalnak a világ valamennyi antifasisztá­jával. Az írásos állásfoglalást a nagygyűlés rendező szervei eljuttatják a Békevilágtanács­hoz, az ellenállók nemzetközi szövetségéhez s a Demokrati­kus Jogászok Világszövetségé­hez. A nagygyűlés az Interna­tionale hangjaival ért véget. Ez a remek felvétel a már folyamatosan termelő 1-es papír­gyártó gépsorról készült Lábatlanon Hetvenezer naposliha Tatáról Bíztató a világpiac! helyzet A Tatai Állami Gazdaság velóházakra, amelyek építése vetkezetnek 150 ezer napos szakemberei a múlt év végén nem olcsó. Ezért határoztak állatot adnak további nevelés-, újabb üzemágba fogtak: a li- úgy a szakemberek, hogy part- re. Ugyanakkor' növelik a ; batenyésztésbe. Míg néhány nerekkel oldják, meg a terve- törzsállományt, 1972-ben mar ' évvel ezelőtt a kacsatenyész- zett üzemág kialakítását. Je- io ezer „öreg” liba lesz a fe- • tés világszerte fellendülőben lenleg már a dunaszentmiklósi rencmajori üzemegységben. Az ' volt — és jó piaca a húsának és a sárisápi tsz fogadja a Ta- elkövetkezendő időben átala- — manapság már nem lehet tárói érkezett naposlibákat, s kítják az elavult ólakat a U- tovább növelni a2 exportot, azokat — a szerződés értei- bák elhelyezésére. A nevelés- Annál inkább a libáét, amely- mében — két-három hétig ne- hez ugyanakkor újabb eszkö- nek — a kilátások szerint — véli, aztán visszaadja a gaz- zök is készenlétbe állnak, még néhány évig bíztató a vi- daságnak. mint arnnyen az intenzív mű­lágpiaci helyzete. Az ^ gazdasóg g tsz.ek velésű libalegelő. E felismerés késztette a ta- számára előnyös árat fizet a A liba nemcsak húsáról,, taiakat a törzsállomány gyors „dajkaságért”, majd a helyi hanem májáról is közkedvelt, növelésére, azaz a korábbi szakemberek gondozzák to- Ezért a gazdaságban megtet- kétezres létszám meghárom- vább az állatokat, az eladásig, ték az előkészületeket a nagy- szorozására. Az idén már hét- A pecsenyeliba kilóját jelen- üzemi libahízlalásra is. termé- venezer naposliba és harminc leg 26 forintért vásárolják fel szetesen a minél nagyobb li- vagonnyi pecsenyeliba-hús ke- a gazdaságtól, s ez az ár — bamájak előállítása érdekében. a nagyüzemi termelés kialaku- Megérkeztek a tömőgépek és lása után — jelentős hasznot kialakították a megfelelő tá- ígér a termelőknek. rült piacra. A fejlődéssel együtt jártak azonban a kezdeti gondok is, mindenekelőtt az újabb beru­Már meg is született az el­húzások gondjai. Gyorsan határozás a jövő évi fejlesz- szükség volt úgynevezett ne- tésre. A sárisápi termelőszö­Libasokadalom fehérük a fereucmajori törzsié'epe* pot is a gyors hizlaláshoz. Jelenleg a gazdaságtól a hí-, zott libát 32 forintos kilogram­monkénti áron veszik át, a máj nagysága után pedig pré- ’ miumot fizetnek A harminc- dekás nagyságot meghaladó libamáj után jelentős prémi­um jut a termelőnek, így kü­lönösen érdekeltté válik a hiz­lalásban. Tudományos berkekben még tart a vita, hogy mitől alakul . k[ a nagy libamáj: az állat fajtája, vagy a hizlalás tech­nikája nyom-e többet a lat­ban. A szakemberek többsége nem a fajtában, hanem a tö­més technikájában látja a »tit­kot”, s ezért egyre újabb tö­mőgépek és receptek készül­nek. A Tatán használatos ló- mőgépek még nem értékelhe­tők, annyit azonban elmondha- . tunk róluk, hogy a kéz; tömés műveletét Utánozzák, a gumi­csöveken azonban kukorica- dara és áztatott kukoricamag­vak együttese jut a libák be­gyébe. A hagyományos kacsatenyé­szet sem tűnt el innen, hiszen továbbra is megmarad a négy­ezres törzsállomány, ezt azon­ban a jelek szerint nem £efi tesjrtfk PRÓBAÜZEMBEN a 4-es papírgép SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ARA: 80 fillér A tanév előtt Nagygyűlés a fővárosban A Lábatlani Véíkonypapír- gyárban befejeződött a sze­relés utolsó fázisa a 4-es pa­pírgépen. Beindultak a gép­hez tartozó anyagelőkészítő és adagoló rendszerek, ezzel a kitűzött határidő előtt kö­zel egy hónappal megkezdő­dött a gép próbaüzeme. A gé­pen még ezen a héten telje­sen befejeződik a szita- és filchúzás. Ezután az egyes gépegységek finom beállítása történik meg. A próbaüzem korábbi meg­indulása a finn és a magy*P szerelők lelkiismeretes, jó munkájának köszönhető. Az ő érdemük, hogy a gép terme­lésbe áll. a már kifogástala­nul működő három papírgép mellett. A próbaüzemi gépegységek és műszerek ellenőrzése után az értékesíthető papírok gyár­tása szeptember első felében kezdődik meg. Ezen a papírgé­pen főleg olyan papírokat fog­nak gyártani, amelyeket eddig importból szereztünk be. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom