Dolgozók Lapja, 1971. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-18 / 194. szám

■ BÖtGOZdKLAPJA Í97Í. augusztus 18. szeräa Volán — Ikarus — KOFÉM A Volán Tröszt negyedik ötéves tervét Esztergomban, a Volán szállodájában, vitatták meg a tröszthöz tartozó vál­lalatok vezetői. A tanácsko­zásról — és arról, hogy idén 900 új autóbuszt állítanak forgalomba — már beszámol­tunk. Talán nem erőltetett, ha ezzel kapcsolatban szólunk ar­ról, hogy ennek a 900 autó­busznak az átadásában milyen szerepe van megyénknek, s ezen belül a Komárom me­gyei Fémipari Vállalatnak. A cikk időszerűségét, a tanács­kozáson túl, egy évforduló ad­ja.., A oryalokosok és járművezetők viszonyáról A gépjárművezetők és ' a gyalogosok közlekedési ■ érde­keinek megnyugtató megoldá­sa világszerte problémát je­lent. Hazánkban a járműve­zetők és gyalogosok viszonyát a KRESZ mindkét fél számá­ra előírt kötelezettségek for­májában szabályozza. A gép- járművezetőknek előírja, hogy a gyalogosokkal szemben tü­relmes és előzékeny magatar­tást tanúsítson, a gyalogosok számára pedig meghatározza, hogy az úttesten hol, és mi­lyen módon haladhat át. fel­sorolja azokat az eseteket, amikor a gyalogosnak elsőbb­sége van a járműforgalom­mal szemben. Mégis miért van az, hogy naponként hallunk, vagy ol­vasunk olyan hírt, amikor ki­jelölt gyalogátkelő helyen gázolnak el gyalogost? Jól tudjuk, hogy a gyalogosok között akad olyan, aki körül­tekintés nélkül és váratlanul lép le a járdáról, csak a kö­zelben levő gépkocsi fékcsi­korgására riad fel, vagy ug­rik el a kocsi elől. Ezek a gyalogosok a figyelmetlenül elég népes — táborába tar­toznak. Közlekedésükben igen nagy szerepet játszik az ego­izmus. — Van egy másik csoport is, amelynek tagjai a kijelölt gyalogátkelőhely által biztosí­tott előnyt saját emberi gyen­geségeik — feltűnési vágyuk, vagy autósgyűlöletük — ki­elégítésére használják fel. Szerencsére ők vannak ki­sebbségben. A gyalogosokra általában jeLlemző, hogy nem mérlege­lik a helyzetet, vagy egysze­rűen visszaélnek — sokszor vélt — elsőbbségi jogukkal. Örömmel kell viszont meg­állapítani, hogy a gépjármű- vezetők legtöbbje tiszteli a ki­jelölt gyalogátkelőhelyekre vonatkozó rendelkezéseket. Sokan — és ez helyes szokás — a kocsi ablakán kinyúlva már előre jelzik, hogy nyu­godtan menjen át mindenki, ők biztosítják az átkelést. E gyakorlat két szempont­ból is előnyös: egyrészt, mert ezzel mintegy eleven kapcso­latot létesít a gyalogosokkal, azok biztonságérzete fokozó­közlekedők. a szabályokat dik, és így határozottan, igye- nem tisztelők, a közlekedés fe- kezve haladnak át a gépkocsi gyeimét felrúgok — sajnos előtt, másrészt a gépjárműve­UTAK — HIDAK A motorkerékpárokat szá- között 139 település kap, mításon kívül hagyva, több, összesen 458 kilométer hosz- mint 520 ezer gépjármű lesz szú, korszerű útburkolattal el- iorgalomban 1975-ben. A je- látott bekötőutat, ienlegi személygépkocsiállo­mány 500 ezerre, a tehergép­kocsik száma 12 ezerre, az autóbuszok száma 10 100-ra nő. Idén, várhatóan 51 ezer, jö­vőre 57 ezer személygépkocsit ad el a Merkur, jelenleg több Ezáltal, a negyedik ötéves terv végére a pormentesített utak hossza 22 500 kilométerre növekszik — 5 200 kilométer­rel lesz hosszabb mint 1970- ben Új, 57 kilométeres szakasz- szal hosszabbítják meg mint 100 ezer magánigénylőt Győrig, Tatabánya-Újvárostól tart számon; a negyedik öt- — az M 1-es autóutat, to­éves terv időszakában a keres­let 325—475 ezer között vár­ható. Ebből mintegy 300—350 ezret tudnak majd kielégíte­ni. Elképzelhető tehát, hogy a személygépkocsik száma 1975- re még a félmilliót is meg fogja haladni. A gépjárművek számának ugrásszerű növekedéséhez elengedetlen feltétel a megfe­lelő út — mennyiségben és minőségben. Ezért biztosít a költségvetés a harmadik öt­éves terv előirányzatánál 40 százalékkal többet az ország úthálózatának fejlesztésére: 36 milliárd forintot. Ebből 11 milliárdot 1500 kilométer hosszú főútvonal, 650 kilomé­ter alsóbbrendű útvonal és 6000 méter híd korszerűsíté­sére fordítanak. 1971—1975 zető így biztosítja annak le­hetőségét, hogy csökkentett sebességgel, és folyamatosan haladhat át. Minden autósnak és moto­rosnak be kell látnia, hogy valahol a gyalogosnak is át kell jutni a túloldalra. Akad­nak persze a gépjárművezetők kozott is — nem kis szám­ban — olyanok, akik a leg­különbözőbb módszerekkel akadályozzák a gyalogosok közlekedését. A közlekedésrendészeti sza­bályok egyértelműen leszöge­zik a gyalogosok és a jármű­vezetők közti viszonyt, mé­gis úgy gondoljuk, ahhoz, hogy e kérdés normalizálód­jon, nem elegendő csupán a szabályok kellő ismerete, ha­nem ehhez nagyfokú felelős­ségérzet, s egymás iránti köl­csönös megértés szükséges. (Halász) 1967-ben, a Tatabányai Szénbányáktól átvett terüle­ten, a XV-ös akna közelében, elkészült az üzemcsarnok, amelyben augusztus elsején indult meg az alvázgyártás. Az év folyamán 290 alvázat gyártottak az Ikarus részére — közel 14 millió forint ér­tékben. Mivel ebben az évben profiltisztítást is végrehajtot­tak, 1968-ban már nagyobb volumenű kooperációt valósít­hattak meg az Ikarusszal. — A gyártás megindulása­kor alig rendelkeztek gépek­kel, az anyagot az udvaron tárolták. A 180.10-es csuklós buszok gépes fenékvázát gyár­tották... 1968-ban már 795 alvázat készítettek, 31 millió forint értékben, ezenkívül al­katrészeket is gyártottak az Ikarus részére. Ez az1 összes termelési ér­ték 45,7 százalékát tette ki — 1969-ben már 50,8, 1970­ben pedig 76,5 százalék volt az Ikarus számára gyártott termékek részaránya. A KOFÉM jelentős részt vállal az országos járműprog­ram megvalósításában. Az 1971-es tervükben már 3965 autóbusz alváz gyártása sze­repel, 1972-ben 4650, 73-ban 8120, 74-ben 9020 alváz készül a vállalatnál az Ikarus részé­re. A negyedik ötéves terv utolsó évében közel 10 ezer darabot szándékoznak gyárta­ni — ezzel a Komárom me­gyei Fémipari Vállalat a ma­gyar autóbuszgyártás „alváz- üzeme” lesz. vábbépítik az M 7-es autópá­lyát. Épül Budapest és Mis­kolc között az M 3-as autó­pálya, közben befejezik a mellette futó, 3-as főút- félmilliomodik gépkocsit is... Az úthálózatok központja, Budapest, az igényeknek meg­felelő kivezető utakat kap, így az átmenőforgalom is meggyorsul. A fővárosban rendezik a forgalmi csomó­pontokat is és három hidat, a Petőfi-hidat, Lánchidat és az Árpád-hidat, felújítanak, illetve bővítenék. Mindezek mellett pedig, vá­rosokban, községekben is folyik az utak korszerűsítése, parkolóhelyek létesítése, új autóbuszpályaudvarok építé­se, utak szélesítése, hogy fel- készülten „fogadhassuk” a felmilliomodik gépkocsit is... Autóstop Kimeríthetetlen téma. — Forrónadrágos kislány az au­tóbuszmegállónál, Lábatla­non. Kicsit közelebb áll az országúthoz, mint kellene. A Moszkvics lassít, a vezető int, a kislány startol.- — Hova megy kislány? — Nyergesre. — Üljön be. — A cukrászdánál szeretnék kiszállni. — Jó, de azt tudja, hogy veszélyezteti a forgalmat!? — Miért? — Ilyen csinos lánynak nem szabadna kiállni az útra, va­lamelyik autós még neki megy a falnak, úgy megbámulja. — Nem álltam ki az útra. Különben is az az ő baja. — Nem egészen. Maga ve­szélyesen csinos. — Nem tehetek róla. — Mondja, nem jönne el Esztergomba? — Most nem. Majd a jövő héten... — Magáért jövök. — Szerdán ilyenkor megyek át. — Ott lakik, vagy ott jár iskolába ? — Pesten fogok iskolába járni. Gimibe. — Közelebb nincs? — Zeneibe fogok járni... Na, de meg is érkeztem. — Akkor jövő szerdán vá­rom! — Köszönöm szépen. És azt is, hogy el tetszett hozni ! Kezitcsókolom... A fentiekhez csak annyit: döntsék el, hogy most ilyenek ezek a mai gyerekek, vagy ilyenek ezek a mai lányok...!? — nos. Nem nézte a táblát, nekiment a vonatnak Súlyos közlekedési baleset történt augusztus 17-én, ked­den, a kora reggeli órákban a Kisbér és Bakonyszombat- hely közötti sorompó nélküli vasúti átjáróban, egy KRESZ- tábla utasításának figyelmen kívül hagyása miatt. Kiss Ár­pád 24 éves, budapesti lakos, a Bábolnai Állami Gazdaság üzemegységvezetője, az álta­la vezetett motorkerékpárjá­val közelítette meg a vasúti átjárót, de mert figyelmen kí­vül hagyta a táblával jelzett megállási és elsőbbségadási kötelezettséget, összeütkö­zött az átjárón keresztül ha­ladó menetrend szerinti sze­mélyvonattal. Kiss Árpád, 22 éves felesége, a helyszínen meghalt, őt magát súlyos, é- letveszélyes sérülésekkel szál­lították a kisbéri kórházba. A baleset minden részletének felderítésére a vizsgálat fo­lyik. SKODA A SZANTOFÖLDON Vezetője — Tatabánya-Újváros határában — nem tudta idő­ben eldönteni, hogy melyik úton kíván tovább haladni... 12 ezer kilométer naponta... 55—60 ezer utast szállít na­ponta a Volán 18. sz. Válla­lat Tatabányán. Az új me­netrend életbe lépésével egy- időben 4 darabbal növelt au­tóbuszpark — 48-ról 52-re — 1176 járatban 12 380 kilomé­ter utat tesz meg. A néggyel több autóbusz beállításával 64-gyel több járat indítása vált lehetővé. Az új menetrend életbe lé­pésével a tataiak hároméves kérését is teljesítették: egy autóbusz beállításával, 16 já­KENYES KÉRDÉS — Papa, cs ha mama nem ül melletted, ki mondja meg neked, hogyan vezess? rattal több közlekedik a vá­rosban, mint az előző évben. Az eddigi 20 perces periódus helyett, 15 percenként indul­nak a járatok. Esztergomban, Oroszlány­ban és Komáromban, a hely­zet csak alig változott. A já­ratok száma nem nőtt: Esz­tergomban a 6 darab Ikarus 630 típusú buszok helyett 66 típusúakat állítottak be a fé­rőhely növelésére, Orosz­lányban pedig az elavult AMG-típusú buszokat kivon­ták a forgalomból és 630- asokkal pótolták. Komáromban továbbra is egy Ikarus 31 típusú autóbusz bonyolítja le a helyi forgal­mat. A községekben a helyi szállítási igényeket a hely­közi járatokkal bonyolítják le, amelyek általában a köz­ségi központ — vasútállomás útvonalra korlátozódnak. Egy helyközi járat — Pécs és Tatabánya között — meg­szűnt. (A pécsi vállalat üze­meltette.) A Tatabányáról induló balatoni járat viszont, Balatonboglár helyett Hévízig közlekedik; hosszabb lett az esztergomi járat útvonala isj Tatabányát Esztergomon és Visegrádon keresztül Buda­pesttel köti össze. Végül autóbuszt kapott Kis- csévpuszta is. Napi hat járat­tal kapcsolta be az autóbusz­közlekedésbe a Volán 18. sz. Vállalata. A fenti adatok bizonyítják, hogy a vállalatnak a megye- székhely közlekedésének meg­oldása jelentette a fő felada­tot és — a jelekből ítélve — jelenti továbbra is ... Az „autómentős... Nagyon sokszor találkozom vele. Hol nappal, hol éjjel tű­nik fel teherautójával, szinte minden balesetnél ott van. ö szállítja el a közutakon meg­rongálódott gépkocsikat és a bajbajutottakhoz is mindig van néhány vigasztaló szava. Mégsem ez a legjellemzőbb, hanem az, hogy mindig olyan elegáns, tiszta, mintha nem gépkocsit vezetne, hanem gyógyszerészeti laboratóriumot irányítana. Ugyanilyen tiszta a gépkocsija is. — Hallottam róla, hogy munkatársai közül néhányan úgy hívják „extra sofőr”... A múlt héten volt alkal­mam beszélgetni vele, s első kérdésem az volt, hogy lehet ennyire kényes magára, illetve gépkocsijára? Knall Ede — mert róla van szó — így vála­szolt: — Tényleg, néhány munka­társam nem nézte jó szemmel, hogy sokat törődök a megje­lenésemmel és gépkocsim tisz­taságával, de véleményem sze­rint a gépkocsi a második otthonom. És én azt szeretem, ha az „otthonom” tiszta és rendes! Ezenkívül csak min­dig és gondosan karbantartott gépkocsival lehet biztonság­ban az ember ... — Mióta vezet? — 1959-ben szereztem jogo­sítványt, s azóta a Volán 18. sz. Vállalatnál dolgozom. Kezdetben tehertaxin, majd tavaly óta „átnyergeltem” erre az autómentő gépko­csira.. — Ügy tudom, külföldre is jár...? — Ige; , egész Európára érvényes ae útlevelem és elég gyakran lépem át az ország­határt. Különösen sokat járok Ausztriába. — Hol jobb közlekedni, idehaza, vagy külföldön? — Szerintem külföldön könnyebb a vezetés, mert úgy Vettem észre — a járműve­zetők és a gyalogosok — fe­gyelmezettebbek, és sokkal komolyabban veszik a közle­kedést, mint nálunk. — Nagyon sok baleseti hely­színt látott már. Nem gondolt még arra, hogy egyszer ma­gát is érheti baj, a maga ko­csiját esetleg más fogja „szállítani” ? — Gondoltam erre is, de azt hiszem saját hibámból nem fog előfordulni! De a közlekedésben mások is részt vesznek — jegyzi meg fanyar mosollyal — és nekünk néha másokra jobban kell vigyáz­nunk, mint magunkra ... — Sok munkájuk van? — Igen, sajnos. Éjjel-nappal készenlétben kell lennem, hi­szen a balesetek idejét nem lehet megválasztani. Én azt szeretném, ha minél kevesebb alkalommal kellene megje­lenni balesetnél az autómen­tőnek. A vállalatnál elégedettek a gépkocsivezető munkájával, hiszen amellett, hogy gépko­csit vezet, egy kicsit „üzlet­kötő” is. Többször szó volt arról, hogy irodai munkára osztják be, végzettsége és képessége is megvolna hozzá, de nem vállalja. Nagyon szereti a gépkocsit. — és ahogy ő mondja nem tudna meglenni „benzinszag” nélkül... Eddig félmillió kilométert tett meg baleset nélkül. — hj — l

Next

/
Oldalképek
Tartalom