Dolgozók Lapja, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-06 / 157. szám

6 ÖOLGOÍŐK LAPJA 1*11. júlhts 8. ke«« TOTO 27. heti eredménye 1. Kecskemét—Pécsi B. 1:0 1 S. Bp. Spart.—FOSPED 1:2 2 3. Szolnoki MTE—Ózd 2:1 1 4. Esztergom—Várpalota 4:2 1 5. Győri Dózsa—Dorog 2:3 2 í. K. Rákóczi—zalaeg. D. 3:2 1 7. Maza-Sz.—K. Táncsics 3:3 X 8. MGM—DEAC 1:2 2 9. Postás—KISTEXT 1:1 X 10. MÁV DAC—BVSC 4:3 1 11 Cegléd—Székesf. MÁV 0:0 X 12. Pécsi’ VSK—Miskolc 4:2 1 13. Szóin. MÁV—SZVSE -r l 14. KKFSE—Ikarus 4:2 1 2:1 1 Vízilabda OB 1 A 27. heti totónyeremények az illeték levonása után a kö­vetkezők : 13 találatos 3 darab, a nye­reményük egyenként 137 697 forint. 13 plusz 1 találatos nem volt. 12-es 126 darab, nyeremé­nyük 2186 forint, 11-es 1557 darab, nyereményük 177 fo­rint és 10 találatos 11 043 da­rab, 37 forint A 28. hétre átvitt jutalom- összeg 191 245 forint. Szombathelyen is helyt álltak a MIM Vasas birkózói Szombathelyen országos if­júsági kötöttfogású versenyt rendezett a Vas megyei Bir­kózó Szövetség, melyen ne­ves egyesületek (Szombathe­lyi Haladás, Győri Dózsa, Pécsi VSK, Szegedi VSE, stb.) mellett a MIM Vasas fia­taljai is szőnyegre léptek. Az igen erős mezőnyben jól megálllák helyüket: az elin- , dúlt tíz versenyzőjükből ha­tan helyezést értek el, s kö­zülük Studt Gábor súlycso­portjában első lett. Eredményeik: 52 kg: ... 3. Horváth Pál. 56 kg; ... 3. Tóth Tamás. 60 kg: ... 4. Bálint Jó­zsef. 70 kg: ... 4. Cserhalmi László. 87 kg: 1. Studt Gá­bor. 87,'SgT'... 3. Kohl József. A MIM Vasas fiataljainak utóbbi időben elért jó ered­ményeire a Magyar Birkózó Szövetség is felfigyelt: szak­mai segítséget ad Cserép Sán­dor edzőnek és Ágfalvi Mi­hály intézőnek az utánpótlás neveléséhez. Az esztergomi szakemberek már most is az MBSZ tanterve alapján ok­tatják a tehetséges fiatalokat. A szakosztály tagjai egyéb­ként most rövid pihenőt kap­nak, majd a felkészülés kö­vetkezik az őszi csapatbajnok­ágra. SE Megint nem sikerült EGRI DÖZSA — TATA­BÁNYAI BÁNYÁSZ 4:2 Tatabánya, 300 néző, v.: Lemhényi (kiválóan). A bá­megúszni gól nélkül, de nem sokáig, mert ismét ember­előnyhöz jutottak a vendé­gek. Lázár II. visszahúzásért nyászcsapat változott: a fe- került partra, s ezt az előnyt gyelmezetlenkedő Puskást az az egriek gólra váltották. Az utolsó játékrészben elke­seredetten támadtak a hazai­ak, Laukó gyenge kapu fölé lövése után Togyeriska talált a hálóba és szépített, 4:2. A vendégek ekkor már az ered­mény tartására törekedtek, eközben többször szabályta­lankodtak. Emberelőnyhöz ju­tottak a hazaiak, de ezt az al­kalmat sem használták ki. Végeredményben a látottak alapján a vendégek nem várt biztos győzelmet szerezte;-:, s alaposan elhúztak a tabeilán a Bányásztól, A hazai csapat­ból csupán Pongrácz és Ko­vács R. játéka dicsérhető. Kispályás Savaria Kupa torna A kispályás labdarúgás nép­szerűsítése, versenylehetőség biztosítása és a dunántúli vá­rosok közötti sportkapcsolatok elmélyítése a célja annak a tornának, melyet a szombat- helyi városi labdarúgó szak- szövetség Savária Kupa néven irt ki. A mérkőzések augusz­tus 20-án és 21-én lesznek. A kispályás „Savária Kupa” küzdelmeire nevezhetnek a Dunántúlon lévő egyesületek, vállalatok, iskolák és más in­tézmények, szervek kispályás csapatai. Az együttesekben azok a játékosok szerepelhet­nek, akik az idén nagypályás bajnokságban vagy kupamér­kőzéseken nem vettek részt. A rendszeres bajnokságban szereplő játékosok a verseny- bíróság által kiállított fény­képes igazolvánnyal, a többi­ek pedig személyazonossági igazolvánnyal tanúsíthatják a csapatba tartozásukat. A győztes elnyeri a Szom­bathely város tanácsa által alapított vándor-serleget. Ezt három egymásutáni vagy öt­szöri sorrend nélküli győze­lemmel lehet véglegesen el­nyerni. A döntő három csapa­ta dobozos plakett díjazásban, a további helyezést elért együttesek oklevéldíjazásban részesülnek. A versenybíróság a legtöbb gólt elért játékosok­nak tiszteletdijként arany, ezüst és bronz cipőt ad. Az egyes vállalatok által felaján­lott tiszteletdíjakból a csapa­tok helyezésük sorrendjében választhatnak. A játékidő három csoport esetén 2x30 perc; ennél több csoport esetén 2x20 perc. A kupa lebonyolításával kapcso­latos költségeket a szombathe­lyi városi TS labdarúgó szö­vetsége fedezi, a többi költ­ség (utazás, szállás, élelme­zés. stb.) a reszt vevő csapa­tokat terheli. A mérkőzéseket tornacipőben, szabályos sport- felszerelésben játsszak. A nevezéseket a Komárom megyei labdarúgó szakszö­vetségnél lévő nevezési lap felhasználásával július 21-ig kell a versenybíróság címére megküldeni. (Szombathely, Kőszegi u. 23.) Kovács R. kezét víz alá nyom ja az ellenfél, ő rncg's eléri a labdát, de ez a helyzet is kimarad... összeállításnál Samu Miklós edző nem vette figyelembe. Tatabánya: Kovács E. — Pongrácz, Lázár I. — Ko­vács R. — Togyeriska, Laukó II., Lázár II,, Csere: Angyal. A két vidéki együttes talál­kozója a vártnál lényegesen gyengébb színvonalú volt. A vendégek erőteljesebben, har­cosabban küzdöttek, erősebb fizikumú játékosaik szorosan fogtak embert, s ennek ellen­szerét a tatabányaiak nem ta­lálták meg. Keveset úsztak, nem törtek bátran kapura, s amikor helyzetbe kerültek, gyatrán, pontatlanul lőttek a vendégek kapujára. Kezdés után nem sokkal emberhátrányba került a ha­zai csapat, mert Togyeriska fütty után eldobta a labdát, ezért a játékvezető — helye­sen — kiállította őt. Ekkor jól védekezett a Tatabánya, Ko­vács E. többször nagyszerűen hárított. Ekkor még sik.írült Az első szünet után Pong- rácczal szemben szabálytalan­kodtak, az egriektől is kiállí­tott egy embert a játékveze­tő, s ezt Kovács R. használ­ta ki 1:1. Ezután Pongrácz felúszása után alakult ki ke­csegtető helyzet, ami viszont Lázár I. rossz átadásán hiú­sult meg. A negyed második felében isrnét Kovács E. bizo­nyította jó formáját, több ne­héz lövést tisztázott nagysze­rűen. A második szünet előtti percben a többszörös volt vá­logatott Pócsik nagy erejű lö­vése a kapufán csattant. A harmadik negyedben erő­sen visszaestek a hazaiak. Pó­csik lövésével már a vendé­gek vezettek. Ezután ember­előnyhöz jutott a hazai csa­pat, de Lázár II. két esetben sem lőtt kapura, pedig a ven­dégek kapusa már verve volt. Felúszás után távoli erős lövés­sel az egriek újabb gólt ér­tek el. Súlyemelés Alapos visszavágó TATABÁNYAI BÁNYÁSZ — KSV 1884 EV MANN­HEIM 6:1 Vasárnap délelőtt Tatabá­nyán találkoztak a Tatabányai Bányász súlyemelői barátsá­gos nemzetközi viadalon a nyugatnémet Mannheim csa­patával. A találkozó vissza­vágó volt,; tavaly, meglepe­tésre, 4:3 arányban a néme­tek nyertek. Vasárnap a két csapat a következő összeállításban lé­pett dobogóra: Mannheim: Gerhard Schneider, Erich Strumpf, Leopold Herencic, Rolf Hoock, Karlheinz Grube, Dieter Warner, Artur Haun, és versenyen kívül Orth Lud­wig. Edző: Emil Schlafhäuser TBSC: Holczreiter Sándor, Földi Imre, Szőke Ernő, Stark András, Krúnitz István, Ve­res Győző, Hanzlik János. Versenyen kívül: Ablonczi Dániel. Edző: Veres Győző. Az ünnepélyes megnyitó után a nyomás gyakorlatokkal megkezdődött a verseny. A szófiai Európa-bajnokságon kitűnően szerepelt Földi és Holczreiter csak a győzelem­re ment, nem a nagy ered­ményre, de így is tekintélyés előnyt szereztek ebben a fo­gásnemben. A nyomásban a fiatal tatabányai Stark és a veterán világbajnok Veres Gvőző országos csúcskísérletet tett 150,5, illetve 172,5 kg-os súlyon, de a kísérletek nem sikerültek. Hanzlik a nehéz­súlyban 175 kg-os sikeres el­ső gyakorlatánál kézfej-sérü­lést szenvedett és nem is tu­dott tovább versenyezni. A súly 185 kg, melyet Krá- nitz István könnyedén emel a feje fölé A nyomásban megszerzett előnyt a bányászfiúk a szakí­tásban még növelték, és két fogásnem után már biztosan vezettek. A németek közül csak Gerhard Schneider és a Hanzlik sérülése miatt ellen­fél nélkül versenyző Artur Haun tudott lépést tartani a hazaiakkal. A lökésgyakorlat nál az igen jo formában lévő Kránitz István elsőre tisztán kilökte a 180 kg-ot, második ra nagyon könnyen a 185 kg-ot, így harmadik kísérle­tére megpróbálkozott a 190,5 kg-os súllyal, mely 0,5 kg- mal jobb lett volna Veres Győző 1966-ban felállított or­szágos csúcsánál. A nagy súlytól sajnos megijedt Kránitz és a gyakorlat nem sikerült, így csúcs nélkül zárult a találkozó. A német versenyzők meg közelítették legjobb eredmé­nyeiket, sőt Schneider 110 kg-os lökés-gyakorlatával egyéni csúcsot ért el. A verseny nagyon barátsá­gos hangulatban zajlott le. A verseny részletes ered­ményei: Légsúly: 1. Holczreiter 305 kg. (115, 80, 110) 2. Schneider 295 (100, 85, 110). Pehelysúly: 1. Földi 310 kg (110. 80, 120). 2. Stumpf 232,5 kg (72,5, 67,5, 92,5). Könnyű Súly: 1. Szőke 337,5 kg. (125, 112,5, 140). 2. Herencic 375 kg. (130, 105, 140). Váltósúly: 1. Stark 445 kg. (147.5, 130, 167,5). 2. Hoock 350 kg. (115, 100, 135) Középsúly: 1. Kránitz 465 kg. (150, 130, 185), 2. Grube 390 kg. (135, 110, 145). Félnehéz: 1. Ve­res 467,5 kg. (165, 135, 167), 2. Werner 430 kg. (150, 120, 160). Nehézsúly: 1. Haun 500 kg (180. 140, 190), Hanzlik sérülés miatt feladta. Úttörő-olimpia Még egy arany Sok-sok izgalommal értek egyes sportágak legtehetsége- \ éget a VII. nyári úttörő- sebbjei, még a legeldugottabb olimpia döntői a labdajáté- íalvakból is ott volt a dön_ kokban. Döntés meg az utol- . , , , , só előtti fordulókban sem tokben az> akj tehetsege, születhetett. Megyénk érdé- eredmenyei révén eljuthatott, kelt versenyzői, a kézi- és A labdarúgás győzteseiről, a kosárlabdázó lányok pénteken kurityáni pajtásokról (Bor- a következő eredményeket ér- sód megye) aligha hallottunk ték el: Tatabánya—Nyíráb- korábban. Csak két sportág- rány 7:5 (5:3), illetve Hajdú- ban volt szembetűnő a fővá- Bihar—Komárom 35:34 (7:16). ros fölénye: úszásban és tor- Kosarasamk tehat jelentős ír, előnyt adtak le a db n' Ezekben a sportagak­második félidőben, kézilabdázóink vi­ban annyi aranyérmet szed­szont a várt biztonsággal össze, hogy három olim- győztek. A labdarúgók pénte- Piát is nyerhettek volna, ken értékes döntetlennel fe- Őszintén szólva, mi remény- jezték be a mérkőzést. Nóg- kedtünk a tatabányai uszó- rád—Komárom 1:1 (1:1). palántákban, de az eredmé­nyek szerint még nem értek Szombaton már az érmek­ért vívták a küzdelmeket a meg a fővárossal való télkedéshez. Örülhetünk ve­pajtások. Kézilabdázó lánya- lel,leue5,M“; vi‘ ink az utolsó mérkőzést is s2011*- érmeinknek, mert ne­megnyerték, így a dobogó mes küzdelemben szerezték legmagasabb fokára állhatták azokat úttörőink és ezért na­lel. Az ellenfeleik a budapes- gyón értékesek. Gratulálunk a tiek voltak, az eredmény ez- pajtásoknak és az őket fel- úttal is meglepően nagy kü- készítő testnevelő tanároknak, lönbségről tanúskodik: Tata- edzőiknek! bánya—Budapest 17:7 (7:1). Labdarúgóink az utolsó for­dulóban ugyancsak a főváro­siakkal találkoztak, 2:0-ás félidő után 3:l-re nyertek, ez pedig azt jelentette, hogy bronzérmesek. Az erős me­zőnyben ez kitűnő teljesít- ménj% és még az sem von le az értékéből semmit, hogy az esélyes alpáriakat sza­bálytalan igazolással szerepel­tetett játékos miatt kizárták a versenyből. Kosarasaink az utolsó for­dulóban vereséget szenvedtek a fővárosiaktól, 49:32 (31:17) arányban, nekik tehát nem jutott dobogós helyezés. Szombaton este kialudt az olimpiai láng. A szakemberek elégedetten távoztak .Miskolc­ról, a VII. nyári úttörő-olim­pia beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Feltűntek az W. Röplabda Az alábbi mérkőzések le­játszásával befejeződött a do­rogi járási röplabda-bajpok- ság: 317. ITSK Esztergom — 317. ITSK Péliföld, férfi 3:0. Dorog II — Eternit, férfi 3:2, Dorog II — 317. ITSK Péli­föld, férfi 3:0, E. Haladás II — Dág, női 3:0, Eternit — Dorog II, férfi 3:0, Dorog II — 317. ITSK Péliföld, férfi 3:0. A TAVASZI VEGEREDMENT Nők: 1. E. Haladás n. 2. Dorogi Gimn. 3. Dág 4. Üveggyár n Férfiak: 1. E. Haladás 2. 317. Esztergom 3. Eternit 4. Dorog II 5. 317. Péliföld * — S 1—24 * Az utánpótlás-csapatok sok esetben igen szépen és nagy akarással játszottak, javítani való azonban még van bőven. A társadalmi edzők ezért igyekeznek minél több fiatalt felkutatni a szép sportág mű­velésére és még jobban fel­készíteni őket az őszi idényre. 4SI 17—1 11 «33 12—12 » «33 11—11 > « 1 S S—17 7 t — 14—4 1« S 3 18—13 13 4 4 18—12 12 5 5 S—17 11 Ez is jelez valamit Miként a „nagycsapatoknál”, gárdája (amint erről az aiáb- természetesen a labdarúgó bi táblázat tanúskodik) a NB I tartalék-csoportjában is második helyet szerezte meg. befejeződött a bajnokság. A íme, a tartalék-bajnoksag Tatabányai Bányász másod- végeredménye: 1. Bp. Honvéd 30 20 4 € 53—24 44 2. Tatabánya 30 17 6 7 51—27 40 3. FTC 30 16 7 7 57—33 30 4. Vasas 30 1« 3 9 57—41 30 5. Videoton 30 16 7 7 58—52 39 fi. Csepel 30 14 8 8 49—36 36 7. DVTK 30 13 8 9 41—37 34 8. SZEOL 30 11 9 10 41-43 31 9. Cjpest 30 11 fi 13 45—40 28 10. Pécs 30 9 10 11 36—43 28 11. Rába ETO 30 X 9 13 51—52 25 12. Romió 30 8 fi 16 36—50 22 13. SBTC 30 9 4 17 38-50 U 14. MTK 30 fi 9 15 22—43 21 15. Dunaújváros 30 fi 5 19 27-53 17 16. Szombathely 30 fi 3 31 40-69 1» Cselgáncs Két első, egy második helyezés A hét végén a Tatabányai Bányász cselgáncsozói nem­zetközi versenyen vettek részt Baján. A versenyen a Pots­dam és Temesvár csapatai mellett a hazai élmezőny kép­viselői (Bp. Spartacus, MTK, Szegedi és Békéscsabai Dó­zsa) vettek részt. Az ifjúságiak 85 kg-os me­zőnyében Tóth Imre első he­lyezést, az ugyancsak ifjúsá­gi Adamek István a nehéz­súlyban második helyet szer­zett. A felnőttek 80 kg-os súly­csoportjában Simon János szintén első helyet szerzett. Simon győzelmének értékét nagyban növeli, hogy két ki­tűnő NDK-s versenyzőt kel­lett legyőznie a dobogó leg­magasabb fokára való elju­tásig. A TBSC II igen előkelő he­lye azt jelzi, hogy id. Dom­bai András edző szakavatott kézzel irányítja a tartalékesa- pat felkészülést, jól fogja össze és foglalkoztatja azo­kat a játékosokat, akik adott esetben készen állnak arra, hogy az első csapatba ke­rüljenek. Másrészt annak ta­nújele is e siker, hogy a Bányász közvetlen utánpótlása is tehetséges gárda, hiszen például a bajnokcsapat, az Újpesti Dózsa tartalékai csak kilencedikek * tabellán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom