Dolgozók Lapja, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 1971. július 1. CSÜTÖRTÖK AZ HSZHP.KOHÁROH HEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évf. 153. sz. Ára: SO fillér. A kozmosz hősi haloftcai A TASZSZ szerdán hajnal- repülési program teljesítését désekor megszakadt a.kap- ban kiadott közleménye sze- és utasítást kapott a leszál- csolat az űrhajó legénységé- rint életét vesztette a Szojuz lásra. Az űrhajósok tudomá- vei. —11 szovjet űrhajó személy- nyos kutatásaik anyagát és A leszállási programnak zetének mindhárom tagja: a fedélzeti naplókat átvitték megfelelően a légköri aerodi­Ealról jobbra: Georgij Dobrovolszkij alezredes, az űrhajó parancsnoka. Vlagyiszlav Volkov fedélzeti mérnök és Viktor Paeajev kísérleti mérnök. Georgij Tyimofejevics Dobro- a Szojuz 11 szállítóürhajó ka- namikai fékezés után ^ üzem- volszkij alezredes, Vlagyisz- binjába, hogy visszahozzák be helyezték az éjtőernyő- lav Nyikolajevics Vplokov fe- őket a Földre. rendszert és közvetlenül föl­délzeti mérnök és Viktor Iva- novics Paeajev kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1971. június 29-én Föld körüli pá- lvárf mozgó Szaljut tudómé- ” "ti&s' személyzete nul befejezte a Június 30-ón moszkvai idő kdét- érés előtt a sima leszál­szerint 1 óra 35 perckor az űrhajó orientációjának vég­rehajtásának után bekapcsol­ták a fékező berendezést, amely az előre kiszámított ideig működött. A fékezőhaf- tómű működésének befejező­agyar párt- és állatni vezeték részvéttávirata yev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, ornij elvtársnak, a Szovjetunió Legfelsőbb löksége elnökének, igin elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa kársak! ar nép, amely osztatlan érdeklődéssel és rokon­ién figyelemmel a Szovjetunió, a szovjet tudó- fők, munkások és űrhajósok hősi erőfeszítéseit a .az emberiség javára történő meghódítása érde- y megrendüléssel értesült a Szojuz—11 űrhajó inak tragikus haláláról. jlszkij, Paeajev és Volkov elvtársak, a kiváló akik részesei voltak az első emberlakta űrállo- emtésének, példázzák a szovjet nép hősiességét, iégét, alkotó tehetségét, az emberi haladást szol- si törekvéseit. ■ ZMP KB, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­rn.,gyár forradalmi munkás-paraszt kormány. va~ Z lépünk nevében mély részvétünket fejezzük ki B-nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök- S_ovjetunió Minisztertanácsának. Népünk át- agyszerű űrhajósok áldozatát, osztozik a szovjet yá> :oló családok fájdalmában. kádár János, az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, FOCK JENŐ, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke. tás hajtóműveit. A leszálló 1 egy ség > si mán ét t f 31 düt. «> megadott körzetben. Az űrha­jóval egyidejűleg helyszínre .érkező kutató helikopter sze­mélyzete a Szojuz—11 kabin­jának felnyitásakor a kabin ülésében élettelenül találta a Szojuz—11 legénységének •■mindhárom tagját. Haláluk okainak tisztázására vizsgá­lat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov és Paeajev űrhajós pilóták a bo­nyolult kozmikus berendezé­sek kipróbálásában végzett önfeláldozó munkájukkal óri­ási mértékben hozzájárultak a Föld körüli űrrepülések fej­lesztéséhez. A szovjet nép mindörökre megőrzi emléke­zetében a három bátor űrha­jós pilóta hőstettét. Mai számunkban: A fiatalkorúak nevelése 3. oldal A szív és vektorai 4. oldal GUI Baba unokái 5. oldal Szerkesszünk együtt! 6. oldal Losonczi fái Linz'ne utazott Losonczi Pál. a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, feleségével és kíséreté­nek tagjaival — mint már je­lentettük — szerdán a fello­bogózott bécsi nyugati pálya­udvarról vidéki körútra in­dult. Az Elnöki Tanács elnö­két a pályaudvaron Rudolf Kirchschläger külügyminiszter várta, aki az osztrák kor­mány részéről a vidéki kör­úton hivatalos kísérője Lo­sonczi Pálnak. A különvonat — amelynek szalonkocsijában, foglalt he­lyet Losonczi Pál és felesége — pontban kilenc órakor gör­dült ki a bécsi pályaudvarról. Ausztria szép tájain átha­ladva délelőtt 11 óra ló perc­kor gördült be a különvonat Linzbe, ahonnan az Egyesült Osztrák Vas- és Acélművek gyártelepéhez vezető vágá­nyon haladt a különvonat a gyár főépülete előtti fellobo­gózott térre. A gyár dolgo­zói, vezetői, a, felső ausztriai tartományi kormány képvise­lői fogadták a magasrangú vendéget. Elsőnek dr. Wenzl, felső ausztriai tartományi főnök kö­szöntötte Losonczi Pált és fe­leségét. Képviseleti ruhába öl­tözött linzi lányok — fejükön aranyhímzéses sapkákkal — virágcsokrokat adtak át, majd a gyár dolgozóinak sorfala között kísérték államelnökün­ket az üzembe, ahol dr. Her­bert Koller vezérigagató és az üzem több más vezetője üdvözölte Losonczi Pált és feleségét, valamint kíséreté­Tanócs elnöke elhaladt, min* nek tagjait. Amerre az Elnöki denütt taps csattant, rendkí­vül meleg, szívélyes fogadta­tásban részesült. A gyár főépületénél ugyan­csak szívélyesen köszöntötték a vendégeket. Dr. Herbert Koller vezér- igazgató adott tájékoztatást az üzemről. Elmondotta, hagy a VOEST (Egyesült Osztrák Vas- és Acélművek) Ausztria legnagyobb kohászati és gép­gyártó üzeme. 1946-ban került az osztrák állam közvetlen tulajdonába. A kibocsátott termékek mintegy hatvan százalékát exportálják, csak­nem kilencven országgal áll­nak kereskedelmi kapcsolat­ban. A vezérigazgató utalt arra, hogy a 26 ezer dolgozót fog­lalkoztató konszern a magyar vállalatokkal hasznos együtt­működést fejt ki. A magyar vállalatok a VOEST-től kü­lönböző lemezeket, kohászati berendezést (lemézollót) vá­sárolnak, a VOEST részére pedig szerszámgépeket és sá- lak-granulátot szállítanak, különböző géprészeket gyár­tanak. tervezési munkákat készítenek. Szeretnék a ma­gyar vállalatokkal az eddigi kedvező kooperációt tovább fejleszteni — mondotta dr. Koller. A tájékoztató befejezése után ünnepélyes pillanat kö­vetkezett: a vezérigazgató át­nyújtotta a gyár ajándékát —• acélöntőt ábrázoló bronz-szob­rot — Losonczi Pálnak. Szeptember 15-ig lehet igényelni a korszerűsítési lakbérbeszámítást A lakásügyi rendeletek vég- delkezése alatt álló, korábban lajdonosnak az elsőfokú adó­rehajtásának megkönnyítésé­re az építésügyi és városfej­lesztési minisztérium és a pénzügyminisztérium több tá­jékoztatóban, állásfoglalás­ban adott részletesebb ma­készenléti szolgálati lakásnak számító állanji lakást június 30-ig kellett bejelenteni a ta­nácsnak, hogy vállalati bérla­kásként vegyék nyilvántar­tásba. Erről is részletes tájé- gyarázatot az alaprendelet koztatót adott ki az Építés- egyi-ímásik intézkedéséről A ügyi, és Városfejlesztési Mi- lakbérközlések országszerte nisztérium. befejeződtek, a határidő le- Aktuális tudnivaló az járt, de a vitás ügyek elinté- hogy július 1-töl kell alkal- zése még eltart jó néhány mazni a házadóról szóló új hétig. A vitás kérdésekben .rendelkezésnek azt a pont­érintett bérlők részleteséb- ját, amely szerint a személyi ,.... .. ben tájékozódhatnak a lak- tulajdonú komfort nélküli aciojato1, •bérek megállapításáról és a bérlakás, amíg a bérleti jog­jogorvoslati eljárásról azÉpí- viszony fennáll, mentesül a tésügyi értesítő március 24-i házadó alól. Ismeretes ugyan számában megjelent közle- is, hogy a komfort nélküli ményből. bérlakások lakbére nem vál A munkakörrel kapcsolatos tozott. Ezért méltányos szolgálati lakás lakbérének bérlővel lakott családi házak megállapításával és közlésé- adójának elengedése, amely vei foglalkozó részletesebb így valamelyest csökkenti a magyarázatot pedig az Építés- ház tulajdonosának lakás­ügyi értesítő július 17-i szá- fenntartási, karbantartási ki­mában találhatják meg. adásait. Az új intézkedésnek A vállalatok, intézmények, megfelelően ha már kivetet­ügyi hatóságtól kell kérni a második félévre esedékes adórész törlését. Miután a lakbérközlések lényegében befejeződtek, most már aktuálissá vált, hogy a tanácsi bérlakást átalakító, korszerűsítő lakók e munká- .. latok költségeinek bérbeszá- mítását kérjék. A jogszabá- ° M lyok szerint legkésőbb szep­tember 15-ig igényelhetik e bérbeszámítást a lakás bérbe­s egyéb állami szervek ren- ték az idei adót, akkor a tu A MASA részvéte „A három szovjet űrhajós pusztulása szörnyű tragédia” jelentette ki George Low, az Amerikai Országos Űrhajózási Hivatal (NASA) igazgatóhe­lyettese. Low így folytatta: „legmélyebb együttérzésemről biztosítom családjukat és munkatársaikat. A legna­gyobb tisztelettel tekintünk az űrben végrehajtott külde­tésükre és gondolataink felé­jük szállnak”. A marógépgyári ti o? gozó k egy ültérzése „A SZIM Esztergomi Maró- gepgyár dolgozói, a Magyar Szovjet Baráti Társaság tag­csoportja, mély megrendülés­sel értesült a három hős szovjet űrhajós tragikus halá­láról. Személyükben nem Fogadják dolgozóink őszin­te részvétét. Hős. fiaik emlé­két kollektívánk megőrzi.” ■ Tanácskozás megyénk fejlődő idegenforgalmáról Kedden délután ülését az idegenforgalmi ta­nácsadó testület. A megyei tanács vb mellett működő bi­zottság feladata — mint Amon Ferenc vb-elnökhelyettes be­vezetőjében elmondta —, elő­segíteni a párthatározatok végrehajtását és javaslatokat kidolgozni az idegenforgalom érdekében. S mint a tanács­tartotta földi látogat országunkba, így vetette fel dr. Varga Gyula, a megyénkbe is, de várható a tatai városi tanács elnöke. Ezt belföldi forgalom — és ezen tények is alátámasztják, ah- a hétvégi turizmus — jelen- hoz azonban, hogy kül- és bel tős növekedése is. Erre pedig földi turistákat hívhassunk fel kell készülni. Vendéglátó- megyénkbe, megfelelő prog- helyekkel, szállodákkal, kém- ramról kellene gondoskodni pingekkel, éttermekkel — és (Komoly segítséget adna eh megfelelő programmal. A le- hez például a komáromiak hetőségek bizonyos tekintet- kezdeményezésének követése: ben korlátozottak. A tervek- a Hazafias Népfront honisme­reti bizottsága elkészíti a vá kozás során kiderült, koordi- nek határt szabnak az anyagi nálni az idegenforgalomban 'ehetőségek. Á jó propagan- érdekelt szervek, vállalatok damunka, a tevékenységek munkáját, mert ez az együtt- összehangolása, érdekes prog- működés eddig nem volt túl ramok kidolgozása viszont szórós. ' nem csak pénzkérdés. A harmadik ötéves terv A negyedik ötéves terv fo- megyei idegenforgalmi mérle- lyamán Esztergomban 120 sze­gét Székely Géza, a Komárom mélyes turistaszálló létesül, megyei Idegenforgalmi Hiva- Tatabányán az ÁFÉSZ épít tál vezetője ismertette. — Az utóbbi öt év folyamán 104 százalékkal nőtt a férőhelyek száma, a vendégeké viszont 222 százalékkal. Ezen belül 650 százalékkal a külföldi — 551 százalékkal a nyugati — turisták száma. Az összes ros monográfiáját.) A tanácskozás során felme­rült problémák összegezésekor Amon Ferenc elnökhelyettes — a testület új elnöke — mint az egyik legfontosabb kérdést vetette fel a vonzó progra­mok kidolgozását. Erre — az összes érdekeltek bevonásával — minél előbb sor kell, hogy kerüljön. Az elhangzottak alapján egy munkaterv ki­dolgozását is javasolta a tes­tületnek, amely a legfonto­sabb kérdéseket tartalmazza. Hazai Jenő igazgató Csanda Ernő párttitkár. 2,5 millió forint költséggel — szállodát, s befejeződött a tatai kemping bővítése is. Az állam, úgynevezett hétvégi pihenőhelyek létesítésére, or­szágosan 100 millió forintot kíván fordítani, ifjúsági tu­ristaközpontok építésére pe- vendégnap 604, a külföldi dig 170 milliót. Ezekre al- vendégnapok száma pedig 967 kalmas terület megyénkben százalékkal nőtt. is van, s ha e pénzösszegeké A turistaforgalom — min- bői részesülünk, tovább nő­dén valószínűség szerint — vekszik a turistaforgalom, tovább növekszik. A követke- — Kevés a prospektus, nincs lehetőségek egyeztetésével és ző években még több kül- megfelelő hívó-propaganda — jobb kihasználásával. A tanácsadó testület előtt fontos feladatok állnak: a „véletlenszerű” idegenforgal­mat irányítottá tenni, az ér­dekeltek tevékenységét ösz- szehangolni — az érdekek és Jó start Az esztergomi Látszerészeti Eszközök Gyára még április­ban elkészítette a negyedik ötéves tervét. A nemrég ön­állóvá serdült gyár először készített önmaga számára középtávú tervet. A terv zsű­rizésére e hónap 18-án került sor, hogy készítőik körülte­kintően dolgoztak mi sem bi­zonyítja jobban, mint, hogy azt a KGM és a népgazda­ság terveivel összhangban lé­vőnek találták. A gyár negye­dik ötéves terve tehát meg­felel úgy a termelés, mint a nyereség, illetve az önköltsé­gi követelményeknek. Az idén mintegy 152 millió forint termelési érték előál­lítására vállalkozott a gyár. Ennek nagyobb részét az első félévben teljesítik. A nap­szemüvegeket pédául már ezideig leszállították megren­delőiknek. Jól állnak az ex­port megrendelések teljesíté­sében, de kielégítették az esedékes belföldi igényeket is. A negyedik ötéves terv el­ső esztendejének felét ma­guk mögött hagyva és vissza­tekintve megállapíthatják, hogy a start jól sikerült. A félévre esedékes terveket minden tekintetben teljesí­tették, sőt sok területen meg­felelő előnyre is szert tettek. Ami az értékesítést illeti már mintegy 60 százaléknál tarta­nak. Termékeik piaca bizto­sítva van, sőt már a jövő évi kapacitásra is számos meg­rendelést tartanak nyilván. Ilymódon módjuk van a gon­dos, körültekintő előkészítésre is. Miközben rendszeresen teljesítik ez évre vállalt kö­telezettségeiket, fejlesztési vo-í nalon felkészülnek a követke­ző esztendőre. Már az első félév során is dolgoztak olyan feladatokon, amelyek az 1972- ben esedékes megrendelések kielégítését atepoezák

Next

/
Oldalképek
Tartalom