Dolgozók Lapja, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

T Üt) LG O Z ő £ LAPJA Í97Í. április í, csütörtök Egy nap a külpolitikában Aládúcolt kártyavár Thieu, a saigoni rezsim tábornok-elnöke, látványos saj­tóértekezletet tartott a demilitarizált övezettől délre, Dong Ha bázison. A konferencia helyét valószínűleg nagy mű­gonddal választották ki és az egészre rányomja bélyegét a Pentagon rutinos propagandistáinak rendezése. Az elnök azt jelentette be, hogy — a fogalmazás is jel­legzetesen amerikai ízű dramatizálás — „öt perccel a sajtó- értekezlet megnyitása előtt” amerikai helikopterek által szállított dél-vietnami egységek szálltak le Laoszban és „a támadás még tart”. Nem ismerjük ennek a most bejelentett, újabb invázió­félének a méreteit és katonai céljait, ha egyáltalán vannak ilyenek., Mi mindenesetre élünk a gyanúperrel, hogy nem katonai, hanem kifejezetten lélektani, politikai célokról van szó. *• Elég egy pillantást vetnünk arra, milyen körülmények között, milyen előzmények után került sor erre a színházi alapossággal' megrendezett dzsungel-sajtókonferenciára. A legfontosabb előzmény a dél-vietnamiak nagy harangozással bejelentett első laoszi offenzívájának kudarca volt. A kudarc tényén ma már nem lehet vita — ezt a szót használja az egész világsajtó, beleértve — a Fehér Ház nagy bosszúságára — magát az amerikai sajtót is. Márpedig az Egyesült Államoknak mérhetetlenül fontos, hogy a nemzet­közi közvélemény ne úgy tekintsen Thieu csapataira, mint megvert, megfiitamított, Laoszból a hazafiak által kiefcru- dalt hadseregre. Ha ezt a most újra kialakult képet nem sikerül megváltoztatni, ez nem kevesebbet jelent, mint a „vietnamizálás” egyértelmű csődjét. Egy ilyen csőd viszont kockára teszi Nixon egész politikai jövőjét — ezzel bezá­rul a kör, amely legalábbis valószínűvé teszi, miért rendel­ték el Washingtonból ezt a második laoszi inváziót. A dél­vietnami hadseregnek valamiféle győzelemre van szüksége, akármilyen jelentéktelen sikerre, ezt akarja prezentálni most a Pentagon. Nixon egész koncepciója az, hogy a saigoni rezsimmel oldatja meg a délkelet-ázsiai „katonai feladatokat”. Ha ez nem sikerül — márpedig nem sikerül — recsegve összeom­lik a választási kampány és az azóta élteit időszak ígére­tének egész kártyavára. Ezt a kártyavárat kellene most aládúcolni a Thieu- csapatok valamilyen — bármilyen — „diadalának”. Eredményes magyar-román együttműködési tárgyalások Bukaresti, MTI A bizottság megállapította, hogy az elmúlt években a két . Március 29—31 között Bu- ország áruforgalma jelentősen karestben tartotta 9. üléssza- fejlődött és az elért eredmé- kát a magyar—román gazda- nyék kedvező feltételeket te Félpár cipő; a mezítlábasoknak sági együttműködési vegyegbi zottság. Az ülésszak tárgyalásait magyar részről Apró Antal, a magyar forradalmi munkás- paraszt kormány elnökhelyet­tese, a bizottság magyar ta­gozatának elnöke, román rész­ről Josif Banc, a Román Szo­cialista Köztársaság miniszter- tanácsának elnökhelyettese, a bizottság román tagozatának elnöke vezette. A bizottság megelégedéssel vette tudomásul, hogy a 8. és 9. ülésszak között a két ország gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködése tovább­fejlődött és hozzájárult a gaz­dasági kapcsolatok bővítésé­hez. A bizottság pozitívan érté­kelte a két ország 1971—75- évi népgazdasági terve egyez­tetésének eredményeit és meg­állapodott a konkrét felada­tokban a tervegyeztetés foly­tatására. remtenek az áruforgalom to­vábbi fejlesztéséhez. A további fejlődés érdeké­ben a bizottság a kölcsönös érdekek alapján a gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés újabb kiter­jesztésében állapodott meg a gépipar, a vegyipar, a kőolaj­ipar, az energiaipar, az épitő- és építőanyagipar, az öntözéses gazdálkodás és más ágazatok terén. A bizottság megállapodott a termelési kooperációs és sza­kosítási kapcsolatok fejleszté­sében és ennek érdekében ajánlásokat fogadott el a két ország érdekelt gazdasági szervei és szervezetei részére. Az ülésszak szívélyes és ba­ráti légkörben és a kölcsönös megértés szellemében végezte munkáját A bizottság ülésszakának jegyzőkönyvét magyar rész­ről Apró Antal, román rész­ről Josif Banc írta alá. Hz új angol költségvetés a tőkéseknek kedvez A City megkapta jutalmát Svéd kormánynyilatkozat a „vietnamizálás” ellen Loudon, MTI Anthony Barber brit pénz­ügyminiszter kedden előter­jesztett évi költségvetése a következő főbb intézkedéseket tartalmazza: Az úgynevezett szelektív foglalkoztatottsági adót 1973- tól eltörlik, ez év július 5- től pedig felére csökkentik; 1973-ban a szelektív foglalkoz­tatottsági adó és a forgalmi adó helyett bevezetik a Kö­zös Piac országaiból ismert értéknövekedési adót, amely nem vonatkozik majd élelmi­szerekre, könyvekre, újságok­ra. A szelektív adó idei csök­kentése a most kezdődő pénz­ügyi évben 290 millió, a kö­vetkezőben 250 millió font sterlinggel csökkenti az adó­terheket. Jövedelmi adó: megszünte­tik a jelenlegi alapadó—pót­adórendszert és egyszerű progresszív adóval helyettesí­tik, de oly módon, hogy a magasabb fizetésűek járjanak jobban. A „családi céggel” (egy család tulajdonában levő gyárral) rendelkező tőkések adókedvezményben részesül­nek. Tőkehaszonadó: megszűnik a rövid lejárati nyereségre eddig vonatkozó magasabb adótétel, sok kedvezményt kapnak a tőkések. A vállalati adó csökkenése egy évben 105 millió font ajándékot jelent a tőkés vál­lalatoknak. Nyugdíjak: szeptember 20- tól az állami nyugdíjasok egy fonttal többet (hat fontot) kapnak hetenkint, a nyugdíjas házaspárok járadéka együtte­sen egy font hatvan pennyvel emelkedik és eléri a még min­dig nagyon csekély 9,70 fontot. Feather, a TUC főtitkára rámutatott, hogy a költség- vetés nem fogja eléggé csök­kenteni a munkanélküliséget, amely ma eléri a 800 000 re­kordszínvonalat. A nyugdíjas szakszervezeti tagok bizottsá­ga „ocsmány és nyomorúsá­gos” szavakkal kommentálta a nyugdíjemelést. „Olyan ez, mint amikor valaki behív az utcáról egy mezítlábas öreg­embert, és egy félpár cipőt ad neki” — mondotta Jack Dash, a bizottság titkára. Harold Wilson ellenzéki ve­zér „két nemzet költségveté­séről” beszélt, arra célozva, hogy a terv a dolgozókra és a gazdagokra osztja az országot és a gazdagokat támogatja. A Morning Star szerdai ve­zércikke szerint „nem csoda, hogy a City, a tőzsde és a nagytőke a választások előtt támogatták a torykat: most megkapták jutalmukat”. Katonai lázadás Ecuadorban Quito, AP Az AP hírügynökség gyors­hírben továbbított jelentése szerint szerdán katonai láza­dás robbant ki Ecuadorban Jose Maria Velasco Ibarra ál­lamelnök kormánya ellen. A lázadást — mint az A? írja — Luis Jacome Chavez dandártábornok vezeti, akit előzőleg eltávolítottak a had­seregből és a katonai akadé­mia éléről is, amelynek igaz­gatója volt. A helyzet az AP szerint za­varos. A fegyveres erők ve­zetésében igen súlyosak a né­Közös közlemény az NDK és az NSZK tárgyalásáról Berlinben és Bonnban szer­dán közös közleményt adtak ki az NDK és az NSZK Kohl és Bahr államtitkárok vezet­te kormányküldöttségeinek (az NDK minisztertanácsának épületében megtartott) négy es fél órás, tizedik találkozójá­ról. A közös közlemény sze­rint a két kormány küldött­sége április 23-án Bonnban találkozik ismét. Bahr államtitkár a megbe­szélés után Nyugat-Berlinben rövid sajtókonferencián kö­zölte, hogy az NDK és az NSZK közötti közúti, vízi és vasúti közlekedés problémái­ról tárgyaltak, de nem érin­tették a nyugat-berlini köz­Sajtókonferencia a laoszi határon Tóth Pál, az MTI hanoi tu­dósítója jelenti; Nem mindennapi utazásra hívta meg szombaton a Lao­szi Hazafias Front Pártjának hanoi tájékoztató irodája a Hanoiban akkreditált külföldi tudósítókat. Az utazás előzménye, hogy a Patet Lao egységei foglyul ejtették Nguyen Van Tho ez­redest, a dél-vietnami ejtőer­nyős hadosztály 3. dandárénak parancsnokát és egész törzsét Lehetővé tették a tudósítók­nak, hogy találkozzanak az él- fogott tisztekkel a VDK és Laosz határának egy pontján. A jelenlévő tudósítók első­sorban Nguyen Van Tho ezre­deshez intézték kérdéseiket, két tisztje pedig időnként ki­egészítette az ezredes válaszát. A legtöbb kérdés a fogság­ba e$és kerúlmény-em: és ar­ra vonatkozott, hogy a laoszi vereség után a fogoly tisztek hogyan ítélik meg a nixoni vietnamizálás jövőjét. Az ezredes és tisztjei elis­merően szóltak a hazafias erőknek a vártnál nagyobb tűzerejéről,, összehangolt tá­madásáról és hatékony tak­tikájáról. Az Akahata tudó­sítójának kérdésére az ezre­des elmondta, hogy az ameri­kaiak tulajdonképpen becsap­ták saigoni bábjaikat, mert ígéreteik ellenére nem látták el őket hatékonyabb tűzfegy­verekkel. A dél-vietnami Felszabadu­lás Hírügynökség tudósítójá­nak kérdésére válaszolva Tho ezredes a nixoni vietnamizá- lási program következménye­ként elmondta, hogy Dél-Viet- namban gyors ütemben erő­szakos toborzással töltik fel a saigoni hadsereget Amerikai­ak helyett vietnamiakat kül­denek harcba, hogy azok a testvérharcban amerikai ér­dekekért, amerikaiak helyett pusztuljanak el. Az MTI tudósítója arról ér­deklődött, hogy milyen az amerikai katonák és tisztek viszonya a dél-vietnami kato­nákhoz. Tho ezredes válaszá­ban elmondta, hogy a laoszi hadműveleteket ugyanúgy, mint a rendkívül veszélyes kambodzsai támadást az ame­rikaiak tervelték '/ Indokína népei ellen. Ezért ma már ő igazságosnak tartja a három ország népeinek harcát az im­perializmus ellen. Több tudósító kérdésére a tisztek elmondták, hogy a fog­ságban jól bánnak velük, gyógykezelésben és megfelelő ellátásban részesülnek, a Pa­tet Lao katonái emberségesek irántuk. Stockholm, MTI Torsten Nilsson svéd kül­ügyminiszter szerdán a parla­ment előtt tett hivatalos kor­mánynyilatkozatban élesen bírálta az Egyesült Államok „vietnamizálási” politikáját és elítélte a saigoni haderők amerikai támogatással végzett kambodzsai és laoszi inter­vencióit. Különösképp az nyugtalanító — hangoztatta Nilsson —, hogy az amerikai kormány nem nyilvánított fenntartásokat Saigon arra vo­natkozó terveivel kapcsolat­ban, hogy betör a VDK-ba. A svéd külügyminiszter ki­fejtette, hogy az indokínai konfliktus politikai megoldá­sa az egyetlen lehetőség, de rámutatott, hogy amíg az Egyesült Államok kiszélesíti a háborút, nem érhető el hala­dás ebben az irányban. A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Nilsson úgy vé­li, hogy az utóbbi időben tör­tént előrehaladás a háború kiújulásának megakadályozá­sára. Megjegyezte, hogy Gun-: nar Jarring továbbra is fontos szerepet játszik a Biztonsági Tanács 1967 novemberi ha­tározatának végrehajtása cél­jából tett erőfeszítésekben. Nyugat-Németországnak az a törekvése, hogy normalizál- ja kapcsolatát a kelet-európai országokkal, a svéd külügy­miniszter véleménye szerint az az út, amely a feszültség csökkenéséhez és az európai országok kooperációjához ve­zethet. A svéd kormány támogatja az európai biztonsági konfe­renciára vonatkozó terveket, hangsúlyozta Nilsson, és hoz­záfűzte, hogy a biztonsági ér­tekezleten részt kell venniük az összes olyan országoknak, amelyek jelentősek az európai biztonság szempontjából — köztük az Egyesült Államok­nak és Kanadának is. A svéd külügyminiszter véleménye szerint a biztonsági értekezlet ügye végső soron az Egye­sült Államok és a Szovjetunió viszonyának alakulásától függ.1 Daccai romok között zeteltérések, amennyiben egyes csoportok az elnököt, mások viszont Chavezt támo­gatják. Ugyancsak az AP jelentet­te, hogy Velasco elnök állí­tólag maga is a hadügymi­nisztériumban tartózkodik, s innen irányítja a hozzá hű ka­tonai erők mozdulatait. Vi­szont úgy tudják, hogy pél­dául a 600 főnyi légideszant- zászlóalj, a katonai akadémia 100 tisztje, a Port Libertad-i lövészzászlóalj és a salinasi tüzérosztály a lázadók oldalá­ra állt. A központi kormánycsapatok és a kelet-pakisztáni tüntetők közötti véres összetűzések során több ezer tüntető elesett. A képen: daccai lakosok, szétlőtt otthonuk romjai között. lekedés kérdéseit. Hozzátette, hogy a közlekedési kérdések­ről még mindig csak tájéko­zódó jellegű megbeszéléseket tartanak, mert még mindig nem jutottak el a megállapo­dást előkészítő tárgyalási sza­kaszba és nem került sor szakértők bevonására sem. Bahr, rövid mérleget ké­szítve, nagyon hasznosnak ítélte az első intenzív megbe­széléseket, amelyek szerinte alkalmasak arra is, hogy lei- küszöböl j ék a két állam vi­szonyában jelentkező félreér­téseket. Egy kérdésre válaszolva ki­jelentette: az idő rövidségére való tekintettel nem számít arra, hogy az NDK és a nyu­gat-berlini szenátus között megállapodás jöjjön létre a nyugat-berlini lakosság hús­véti látogatásáról. My Lat-ért: életfogytiglan Fort Benning, AP William Calley hadnagyot, a My Lai-i tömeggyilkosság egyik részesét Fort Benning- ben életfogytiglani szabadság- vesztésre ítélte az esküdtszék, amely korábban már bűnös­nek mondta ki. Az ítélet nem jogerős. A ka­tonai igazságszolgáltatási fó­rumok egész sora és végül a Fehér Ház akadályozhatja meg, hogy jogerőre emelkedjék. Feleslegessé vált új és használt villanymotorjait magas áron megvásárolja a Műszaki Anyag-és Géptere kedelm! vállalat Budapest V., Bajcsi-Zsilinszky út 44. Telefon: 311—120. Telex: 0—3576. Az Építőipari Szállítási Vállalat 4. sz.ÉPFU Hivatásos személy- és tehergépjárművezetői tanfolya­mot indít azoknak, akik szakmának kívánják választa­ni a gépjárművezetést, s a végleges katonai szolgálatot Ietöltöttck és 8 általános iskolai végzettséggel rendel­keznek. A tanfolyam egész napos clfoglaltságú lesz és előre láthatólag 10 hétig tart. Erre az időre a tanfolyam költségein felül a vállalat a család megélhetéséhez szükséges ösztöndíjat biztosít. A tanfolyam befejezése után a vállalat biztosítja a képzettségnek megfelelő foglalkoztatást. Jelentkezni lehet személyesen a vál­lalat tatabányai, almásfüzitői és lábatlan! kirendeltsé- / gein április 12-ig, ahol az érdeklődők bővebb felvilá­gosítást kapnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom