Dolgozók Lapja, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Gyapottermes2tés—tízben 1971. ópr. 1. CSÜTÖRTÖK AZ M$ZMP,K0MÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. évf. 77. sz. Ára: 80 fillér A választók támogatják a népfront programját Mai Országszerte befejeződtek a választási je Bencsik István nyilatkozata számunkban: A demokratizmu. és az érdekek 3. old. Szerdán országszerte befeje- rül fel a listára, s az április a jelöltek listáján körülbelül ződtek a képviselői és tanács- 25-i választás eredményétől 25 százalékot képviselnek az tagi jelölőgyűlések. A több függ, hogy ki lesz a képviselő, mint kéthetes — március 15- vagy tanácstag, én kezdődött — eseménysor o- — A közügyek iránt fokozó- zat tapasztalatairól, eredme- dó érdekiödést mutatja, hogy nyélről nyilatkozott Bencsik Budapesten és vidéken egya­István, a Hazafias Népfront r.-in|. népes közönsége volt a Országos Tanacsanak fotitka- jelölőgyűléseknek: megbízható ra- becslés szerint összesen körül­• Mindenekeiott az volt a Belül két és fél millió ember szembetűnő vonasa a jelelő- vett részt a jelölések helyi gyűléseknek, hogy tovább szé- eseményein, ami a választópol- lesítette a választópolgári ta- gároknak több mint egyhar- nácskozások demokratizmusát, tn^dát jelenti. A 352 ország­Elsősorban azzal, hogy míg a korábbi választások előkészí­tésekor a jelclőgyűlések csak javasoltak jelöltet és a Haza­fias Népfront megfelelő szintű bizottságai döntöttek a jelölés országgyűlési helyek-tekinte­tében, ennél is nagyobb mér­tékű a „fiatalodás”: 1967-ben csupán égy olyan képviselő került be a parlamentbe, alti akkor még nem töltötte be a 30. évét, most viszont körülbe­lül húsz jelölt van a 30 év alatti korosztályból. —■ Ami a tanácstagi jelölé­seket illeti, rendkívül mozgal­mas gyűlések zajlottak le szer­te az országban, a részvevők száma — különösen vidéken — lényegesen több volt, mint négy évvel korábban. — A választási munka to­vábbi menetéről annyit: ápri­lis 2—20 között zajlik a vá­gyűlési képviselői hely ese­tében többes jelölésre 48 al­kalommal került sor. Az elő­ző országgyűlési választások­nál, mandátumot kapott 349 képviselőnek körülbelül egy- JL„. _„ _ k érdésében, ezúttal a Hazafias harmadát ezúttal nem jelölték, lasztási gyűlések sorozata, s iKsPíreOTJt tehát jelentős változás várha- ezt megyénként egy-egy, Bu­' tó a legfelsőbb törvényhozó testület személyi összetételé­ben. — Az 1967-ben megválasz­tott 349-cel szemben az új ciklusban 352 képviselő lesz; a választójogi törvény értei­mében ugyanis átlag harminc- zék a következő" hetekben az ezer lakosra jut egy képviselő érdekelt választópolgárokkal; a parlamentben. ilyenformán a nagygyűléseken — Kedvező tapasztalatunk, és a választási gyűléseken kí- jriö'úsi és hegy a jelöltek sorában, kép- vül megannri rétegtalálkoaó- a Hazafias viselői és tanácstagi jelölésnél ra, kisebb-nágyobö csoportos különféle társadalmi szervek, intézmények, illetve maguk a választópolgárok is tehettek ajánlást a jelölt személyére, — s, aztán a jelölőgyűlés döntött a jelölt vagy jelöltek állításá­ban. Lényeges változást jelent az is, hogy a jelöltek között most nincs sorrendi különbség, tehát aki a jelölőgyülésen meg­jelent választópolgárok egy- harmaclának szavazatát meg- stupía, válúita a magáévá tette dapesten négy nagygyűlés ve­zeti be. Mindenütt vezető poli­tikusok lesznek a szónokok. — A népfront apparátusára vár az a szervezési feladat, hogy minden egyes képviselő-, illetve tanácstagjelölt találkoz­Palota a Duna parton 4. old. A szolgáltatások alakulása a IV. ötéves tervben 5. old. Szerkesszünk együtt 6. old. Az Uzbég Szocialista Szov- nagy terméshozamű, hanem jet Köztársaság fehér aranya a gyorsan érő, gépekkel könnyű­gyapot. Taskentben, a köz- szerrel betakarítható legyen társaság fővárosában tudómé- és jól ellenálljon a növényi nyos kutató intézet foglalkozik kártevőknek, a gyapottermesztés fellendítő- Képünkön: a taskenti inté­sével. A kutatók az intézet zet növényélettani laboratóriu- laboratóriumaiban, gazdasá- mának vezetői hidroponikus gaiban új gyapotfajtákat kísér- módszerrel, tehát mesterséges leteznek ki, és igyekeznek el- tápoldatban termesztett gya- érni, hogy a gyapot ne csak potfajtát vizsgálnak. Megkeziiiilitt a vita az SZKP XXIV. kongresszusán Népfront választási program- egyaránt, előretörnek a nők beszélgetésekre is sor kerül a ját, alfabétikus .sorrendben ke- és a fiatalok. Például a nők választás napja előtt. Rekord eredmények Oroszlányban 8 folyóméteres napi előrehaladás elővájásban — — 41 ezer tonna szén terven felül — izlányi Szénbányák akkor 1,4 millió tonnára emel- vájások adták. A XXIlI-as íködése alatt most kedik. Ez csaknem ötven szá- aknán nyolc folyóméteres napi m érték el a leg- zalóka a vállalat egész évi előrehaladást érnek el az elő- .eljesítményeket gépi programjának. Az évi terv vájó brigádok. A vállalat őssz­el, a komplexen gé- másik felét rárobbantással tei- vágathajtási tervének 53 szá­rontok munkájával, rnelik ki. zalékát gépi jövesztéssel, il­Az év elejétől, a gépi jö- letve rakodással igyekszik tel. vesztés aránya már csaknem jesíteni. elérte a negyven százalékot. Az év eleje óta elért egyen- Márciusban azonban 45 szá- letes fejlődés, s a márciusi re- zalékra emelkedett. A szénfali korderedmények nyomán, az teljesítmények az önjárós Oroszlányi Szénbányák első frontokon elérték a 18 tonnát, negyedévi programján felül, az összteljesítmények pedig a 41 ezer tonna szenet termelt. 12 tonnát, A tervezett ugyan- A további eredmények biztosí- , ... , , , akkor 10,5 tonna. Március 29- tására áprilisban üzembe he­üraUd,tUS DerenfleZf: én az össztermelésnek már 56 lyeznek egy egyedi acéltám- ÍbW-í.1 százalékát jovesztették a gé- mai biztosított frontot, ame­° ' pék. A többit a fejtő, és jö- lvet NSZK evártmánvú szén­bányákban szovjet t6 é ekkel felszerelt elő. ;s angol gyártmányú redmények születtek, negmutatták, mekko- kok rejlenek a gépe- ha az hatékony rvezéssel párosul. latnál összesen ti- negtermelési munka- ödik. Ezekből hat nplexen gépesített, lyet NSZK gyártmányú szén- gyalúval szerelnek fel. Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresz- szusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, aki a délelőtti ülés p1- uóxi tisztét tölti ue, közölte,' hogy a Közponi Revíziós Bi­zottság jelentését a bizottság elnöke, Gennagyij Szizov, ter­Revíziós fölött. Bizottság jelentése A REVÍZIÓS BIZOTTSÁG JELENTESS Gennagyij Szizov, kijelen­tette, hogy a párt Központi Bizottságának apparátusa pontosan, összehangoltan és operatívén tevékenykedik. Az­Az SZKP XXIV. kongresszusa elnökségében a külföldi test­vérpártok küldöttségeinek vezetői is helyet kaptak. A ké­pen: az elnöki emelvény első sorában (balról-jobbra): Xodor Zsivkov, Enrieo Bcrlinguer, Kádár János és Walter Ulbricht. jeszti elő. A jelentés elhang­zása után megkezdődik a vita mind a Központi Bizottság beszámolója, mind a Központi is berendezés. Ez év­ült hatra növelni a í biztosított frontok iva! biztosított front- valamennyiban kor- osító tárnok védik a* at. Tavaly, a géppel szén aránya még 2’í,o százaléka volt az összes termelésnek, az idén, 48 szá­zalékot' szeretnének elérni, ennyit terveztek. A terv teljesítésére meg­gyorsították a frontok előreha­ladási sebességét. A múlt esz­tendőben az önjáró frontok napi lőrehaladása 1,96 folyó- méte ■ volt, az idén 2,5 folyó­métert terveztek. Tavaly egy önjáró*- front naponta 68 vago- nos . iagtermeléssel dolgozott, az iu n, hetvennégy vagon na­pi termeléssel számolnak. Ta­valy, az össztermelésből 728 /er tonnát adtak az önjárós frontok, az idén 1 204 000 ton­nát szeretnének elérni. Ez hatvanhét százalékos fejlő­désnek felel meg. A géppel jö- jresziett szén aránya ugyan­Helyzetjelentés Komárom vize 11átúsáró l Komáromban csúcsidőben lapításához több száz órás pró- berendezésének elkészítése, napi 4500 köbméter víz szűk- baszivatást kell még végezni. Épül a vízműnél egy szolgála- séges. A múlt évben csaknem Ez csak akkor lehetséges, ha ti lakás. Mindezeket remél- 870 000 köbméter víz fogyott az éhhez szükséges partvédel- hetően még 1972 első felében a városban. Ebből a lakosság mi müvet kiépítik és elegen- át lehet majd venni, mintegy 300 000 köbmétert dő elektromos energia áll Megkezdik Komárom csa­-Tu AZ adat°Ít, 1SnT ieildeikezesre- tomázási programjának a vég­reteben különösen nagyra le- A v-z vag_ ^ nlangdntartal- rehajtását is. Korszerűsítik a mű. Az ennek megfelelő tisz- jelenlegi hálózatot. Két sza- títóberendezés terveit meg- kászra bontják az építkezést. , ... rendelték. Amennyiben mű- Az első ütem 29 millió forintba r^Z^fif„Í.fdeZni ^ud:!ak a v'a" ködésére szükség lenne, akkor kerül. Ebben az évben 3 millió építését megkezdik. forint értékű munkát végeznek el belőle. Hasonló összeget ru­het értékelni a vízmű vállalat­nak azt a megállapítását, hogy a regionális vízmű üzembe he-' ros ellátását. A monostori szigetre terve­zett 8 kutat megfúrták, A ter­vek szerint innen napi 6Ö00 A regionális vízmű gerinc­vezetéke csaknem teljesen el­húznak be. jövőre. A legtöbb munkát — mintegy 10 millió forint értékűt — 1973-ban köbméter vizet tápláltak volna készült. Az épülő víztorony él­be a regionális hálózatba, ör- érte a 30 méteres magasságot. , „ vendetes, hogy a várható napi Hátra van a partvédő mű, a ve§z'k el. Az első ütem a ne- hozam 10 000 köbméterre lehe- Duna-ág alatti átvezetés, a gyedik ötéves terv végére fe­to. A végleges adatok megáL központi gépház elektromos jeződik be. ért végezhetett eredményes munkát, mert szigorúan be­tartották a pártélet szabályait, tökéletesítették a pártvezetés stílusát és kibontakoztatták a párton belüli demokráciát. Megjegyezte, a bizottság fő- kép a párt pénzügyi gazdál­kodásának, valamint a párt pénzeszközei takarékos fel- használásának kérdéseivel foglalkozott. A párt fő bevéte. li fonását a tagdíjak képezik. A párt saját erőből teljesen fedezni tudja a szervezési munka és propagandamun­ka minden költségét, fenntart. VITA A KÖZPONTI BÍZOTTJA« BESZÁMOLÓJA FELETT A vitában elsőnek felszólalt Viktor Grisin, a moszkvai vá­rosi pártbizottság első titkára, A szónok a több mint 900 QOlí képviselő küldöttség nevében javasolta, hogy teljes egészében hagyják jóvá az SZKP Központi Bi? h zottságának politikai vonalai •és gyakorlati tevékenységét. , Grisin elmondotta/ hogy a nyolcadik ötéves terv határidő előtti teljesítéséért indított or­szágos verseny során a moszkvaiak több milliárd ru­bel értékű terven felüli ter­méket gyártottak. Az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat építettek, , áj utakat nyitottak meg és majd­nem 26 millió négyzetméter lakást adtak át. A következő felszólaló, Pjotr Seleszt, az Ukrán KP Központi Bizottságának első titkára aláhúzta, hogy a kor­szerű ukrajnai gazdaságban nincsen olyan ág, amely ns érintené lényegesen a Szov­jetunió egész gazdasági komp. lexumának fejlődését. Ezzel összefüggésben adatokat sorolt fel az ukrán gazdaság ötéves dinamikus fejlődéséről. Seleszt kijelentette, hogy Ukrajna két és fél millió kom­munistája teljes egészében helyesli az SZKP Központi Bizottságának politikai irány« vonalát és gyakorlati tevé­kenységét. FRANCIA VIRÁGOK A KONGRESSZUSNAK Az elnöklő Mihail Szuszlov bejelentette, hogy francia szö­vetkezeti tagok rózsát és szeg­fűt küldtek a kongresszusnak. A francia elvtársak — mon­dotta Szuszlov — ezzel a gesz­tussal a Párizsi Kommün 100. ja a pártapparátust és más évfordulójáról akarnak meg- szükségleteket is fedezni tud. emlékezni és azt kívánják Le­A Központi Bizottság meg­felelő összegeket bocsátott a vezető káderek képzésére és továbbképzésére. A marxiz­mus—leninizmus esti egye­temein körülbelül félmillióan folytatták tanulmányaikat. Bejelentette, hogy a Központi Revíziós Bizottság ellenőrizte a Központi Bizottságba, va­lamint a Központi Bizott­ság lapjainak és folyóira­tainak szerkesztőségeibe érke­ző levelek, bejelentése^ és pa­naszok kivizsgálását és elinté­zését. nin pártjának, hogy a béka és a szocializmus nevében si­keresen folytassa kongresszusi munkáját. A virágokat a teremben je­lenlevő nőküldötteknek nyúj­tották át. A párt egész munkájának tartalmát a beszámolási idő­szak alatt a leninizmus iránti hűség jellemezte — jelentette ki Grigorij Romanov, a lenin- grádi terület pártbizottságá­nak vezetője. Közölte a küfe (Folytatás a 3. oldalon}-

Next

/
Oldalképek
Tartalom