Dolgozók Lapja, 1971. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1971. jan. 1. PfNTFK hl MSYMI» KOMÄR0M NEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. évf. 1. sz. Ára: 1 forint lékés, boldog jj esztendőt! \ megyei pártbizottság üdvözlete Komárom megye lakosságának met egy eredményekben gazdag, bár gondoktól sem mentes esztendő áll mögöttünk. A részlete­ket is tartalmazó mérleg ugyan még nincs bir- .ban, de az ismert fő tendenciák azt mutatják, z 1970-es évet is a pozitívumok gyarapodása jel- A számvetés arról tanúskodik, hogy a vállalt okát mind országosan, mind szűkebb pátriánk- scsületesen elvégeztük, népünk anyagi és kultu- letfcltételci tovább javultak. Társadalmunk és az ember egy fokkal ismét magasabbra lépett, a tervezheti a következő évek alkotó munkáját, most távozott 1970-es esztendőben emlékeztünk ;abad életünk születésének 25. évfordulójáról, s át szocialista történetünk második negyedszá- ik küszöbét. A jubileumi emlékezés, a Lenin- irium új és új tettekre serkentette munkásosztá- t, parasztságunkat, a szellemi dolgozókat, lé­valamennyi rétegét. Együtt volt a munkában bá- és építőmunkás, szerszámkészítő és szövetkezeti ireskedelmi dolgozó, és tanár, pártfunkcionárius icsi dolgozó —, egyszóval mindenki, aki tenni azért, hogy a társadalom és benne saját élete ) jusson. —~ mzedékek forrtak össze a közös munkában, új ciók kaptak szót a termelésben és u közéletben, s ievei«.nykedtek a harmadik ötéves terv megvalósításá­ban, a gazdasági irányítás reformjának sikerre vitelé­ben. Ez a társadalmi összefogás adott lehetőséget és biztos alapot arra is, hogy pártunk X. kbngresszusa, összegezve az eddigi eredményeket, megjelölhesse a kö­vetkező évek feladatait. — Népünk lelkes munkával készült erre a kongresz- szusro. hiszen ,;o) tudta — Ismerve már a IV ötéves terv fő céljait —,hogy ott az ő eredményeiről lesz szó, az 6 további felemelkedése a fő téma.' A kongresszus! tanácskozáson valósággal jelen volt az egész ország, a hírközlő szervek szinte óráról órára beszámollak a ta­nácskozásokról. Jó lelkiismerettel mondhatjuk tehát: a kongresszus döntéseit a közvélemény egésze hagyta jóvá, az egész ország egyetértésével találkozott a jel­szó: a szocializmus teljes felépítéséért tovább, de a le­hetőségek alapján magasabb szinten. A mai nappal nemcsak egy új esztendő küszöbére léptünk. Kezdetét veszi egy újabb tervperiódus, IV. öt­éves tervünk időszaka, amelyben megyénk gazdasá­gának is jelentős szerepe lekz. A következő öt év alatt tovább növekszik népünk életszínvonala, tovább javul­nak a szociális körülmények. Felépítünk a megyében mintegy hétezer lakást, a kórházi ágyak száma 140-nel gyarapodik, több mint ezer újabb .lapközi otthonos —. 400 középiskolai férőhelyet létesítünk. Űj iskoák. tan- k segítik majd az ifjú nemzedék korszerű képzé- Tovább fejlesztjük az üzemi szociális ellátást, ít-'ük a munkafeltételeket ált Iában, de különösen faág és a dolgozó nők számára, bban a meggyőződésben köszönthetjük tehát az űj esztendővel együtt megyénk valamennyi 'a- kosát, hogv 1971-ben és a további evek során is etes lendülettel megyünk a már bevá't úton, sikerek felé. A megyei pártbizottság is ebben a an küldi szívből jövő üdvözletét Komá^ora me- ilamennyi lakosának, kétkezi- és szellemi dolgo- t, idősebbeknek és fiataloknak, nőknek és férfi- egyaránt. Valamennyiüknek kívánunk békés, ■ új esztendőt, egyéni életükben jó egészséget, kert és boldogságot! Magyar Szocialista Munkáspárt Komárom megyei Bizottsága Kétszeres termelési érték a negyedik ötéves tervben A Tanácsi Építőipari Válla­lat az 1970-es évben mintegy 8—10 százalékos többletter­melést ért el, kizárólag a termelékenység növelésével. Az árbevétele azonos az el­múlt évivel. Jelentősen nőtt azonban — 14 százalékkal — az egy főre jutó termelési ér­ték, s az egy órára jutó meg­termelt érték pedig 18 száza­lékkal emelkedett. A vállalat továbbra is munkaerőhiány­nyal küzd: a létszám, a ter­vezettnél körülbelül 60 fővel, a tavalyinál 17 fővel keve­sebb. A teljes termelési érték — több, mint 57 millió forint — ötmillióval haladja meg az. 1969. évit. Az eredményük is jobb lesz a tavalyinál. — Eb­ben az évben adták át a kis­béri áruházat, a neszmélyi ABC-áruházat, a komáromi strand új öltöző épületét, Ta­tabánya-Kertvárosban a leányotthon épületét és a MÉK részére egy raktárai. 72 lakást is átadtak 1970-ben, ez 66-tal kevesebb a tervezett­nél. 1971-re a kivitelezendő be­ruházások tervei, költségveté­sei rendelkezésre állnak, az anyagellátás is jobbnak ígér­kezik. A következő évre a tervezett teljes termelési ér­ték 71 millió forint. A lakás­építési program nagyobb az 1970-esnél. Lábatla'.xp J 56 lakás építését fejezik be — az alapozás már megkezdődött —, Tatán 63 lakás építését tervezik, Tata-Kertvárosban egy 18 lakásos épületet húz­nak fel. A negyedik ötéves tervben jelentősen fejlődik a vállalat; 1975-re el akarja érni a 120 millió forintos évi termelési értéket. Ehhez — az első években nagymértékű beru­házások, a géppark növelése, új szállítóeszközök, szociális létesítmények szükségesek. Az előzetes számítások szerint ez mintegy 33 millió forintot igé­nyel, amelynek felét saját forrásból, másik felét állami támogatásból kívánják fedez­ni. Üj termelőszövetkezet A Komáromhoz tartozó koppánymonostori Dózsa ter­melőszövetkezet és a nagyher. kályi Előre Termelőszövetke­zet nemrég közgyűlést tartott. A tagság a város termelőszö­vetkezeteinek egyesülése mel­lett fgglalt állást. December 30-án közgyűlést tartott a komáromi Jókai Ter­melőszövetkezet is. A közös gazdaság tagsága szintén ki­mondotta az egyesülést. Komáromban ilyen módon alakult meg a megye legújabb termelőszövetkezete. Az egye­sülést kimondó három köz. gyűlés határozatának megfele­lően 1971. első negyedében tartják meg az első közös ta­nácskozást. Ezen a plénumon választja meg a tagság az új mezőgazdasági nagyüzem ve­zetőségét, és itt határoznak a termelőszövetkezet elnevezésé, rcl is. 1971 AMinisztertanács éli az árvízkárok helyreállításáért ti Alkotmány Tsz femnyomó üzemében sorozatban lámpatestek. készülnek különböző A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Apró Antal, a Miniszterta­nács elnökhelyettese beszá­molt a KGST végrehajtó bi­zottsága 50. ülésének munká­ié.' ,1. At tanácskozás rósztv'e: vői' elsősorban az integráció programjával kapcsolatos ok­mányok kidolgozásával foglal­koztak. A kormány a jelen­tést jóváhagyólag tudomásul vette. Az építésügyi és városfej lesztési miniszter tájékoztató jelentést adott az idei árvíz okozta épületkárok helyreállí­tásának és újjáépítésének helyzetéről. Közvetlenül7 az árvízvédelmi munkálatok be­fejezése után olyan határozat született, hogy mindazok, akiknek lakóházát az árvíz lerombolta, még a tél beállta előtt tető alá kerüljenek, az új épületekben pedig leg­alább két helyiséget lakható állapotban át kell adni. A jú­lius elején megkezdődött építkezések a felelős állami és társadalmi szervek munkája és a széles körű társadalmi összefogás eredményeként a vártnál is jobb ’ eredményre vezettek: Szabolcs-Szatmár megyében november 10-ig, az előirányzatot túlteljesítve, 4171, december 20-ig pedig 4673 lakas Készült el. Csong- rád, Békés és Szolnok megyé­ben ez év végéig 898 lakás épült újjá, és befejeződött 1312 lakás helyreállítása. A kivitelezési munkákat 29 mi­nisztériumi, 7 tanácsi válla­lat, számos ktsz és kisiparos végezte. Részt vettek az új­jáépítésben a Magyar Nép­hadsereg, a Belügyminiszté­rium és a Munkásőrség ala­kulatai, a KISZ által szerve­zett ifjúsági építőtáborok lel­kes fiataljai és az érintett te­rületek lakói. Az újjáépítési munkában elismerésre méltó eredménye­ket értek el a Szabolcs-Szat­már megyei párt-, tanácsi és társadalmi szervek, továbbá a tervező és építőipari vállala­3600 tonna timfölddel több Az 1970-es esztendő, a nagy beruházások befejezésének az éve volt. az Almásfüzitői Tim­földgyárban. A harmadik öt­éves terv időszakára terve­zett beruházások termelésbe lépése nyomán, a gyár kapa­citása évi 250 ezer tonnára emelkedett. 1971-ben már 280 ezer ton­na timföldet gyártanak- Vala­mennyi új berendezés meg­felelően működik, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A gyár. háromezer tonna tim­föld termelését vállalta elő­irányzatán felül. December 31-én azonban évi tervét nem 253 ezer tonnával zárta, hanem 253 600 tonna timföl­det gyártott, hatszáz tonná­val többet még a vállaltnál is. Az év folyamán Almásfü­zitőről. összesen 195 ezer ton­na -timföldet szállítottak ko- hósításra a Szovjetunióba. Volgográdba. De exportáltak az NDK-ba. Csehszlovákiába. Lengyelországba. Romániába, sőt Ausztriába is. Az óév nemcsak a nagy beruházások befejezésének az éve volt, hanem az erőmű rekonstrukciója kezdetének az esztendeje is. Az év közepén üzembe lépett egy óránkint harminckét tonna gőzt előál­lító kazán, s most rövide­sen megkezdődik a második, óránkint 64 tonna gőzt elő­állító, osztrák gyártmányú ka­zán szerelése- A hét elejéig hét vagon alkatrész, beren­dezés érkezett a gyárba Ausztriából. A tervek szerint az új év közepén, az újabb kazánnak már gőzt kell adni. A vállalat a szerződéseket megkötötte a kivitelező vál­lalatokkal a kazán szerelésire. Kedden, a vállalat vezetői kol­légiumi ülést tartottak, ame­lyen az 1971. évi feladatokat is megvitatták. A szakszerve­zeti bizottság ezen az ülésen bejelentette, hogy az új ka­zán szerelésének meggyorsí­tására. a szakmailag szám­ba vehető szocialista brigádok is közreműködnek. Miután 1971-ben harmincezer tonna timfölddel gyártanak többet az 1970- évi tervüknél, az úi kazán üzembe lépése, s a régi kazánparij állagának a meg­óvása, az új évi programja megvalósításnak a feltétele. tok, a MÁV és a közúti autó­közlekedés dolgozói. • A TÜZÉP, az OTP, vala­mint az építőanyagipari vál­lalatok jelentős munkát végez­tek az újjáépítés feltételeinek biztosításában, a Néphadsereg és a belügyi szervek tagjai nagytömegű anyag kirakását -segítették elő. Ugyancsak je­lentős volt az a segítség, amit a Szovjetunió és több más baráti ország nyújtott a hely^ reállítási munkákhoz. A kor* mány az építésügyi és város- fejlesztési miniszternek, mint helyreállítási kormánybiztos­nak, zárójelentését jóváhagyó­lag tudomásul vette, egyben köszönetét és elismerését fe­jezte ki a helyreállítási mun­kák valamennyi résztvevőjé­nek. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter javaslata alapján a kormány hozzájá­rult, hogy Hejőcsabán új ce­mentmű épüljön. A mintegy 3,5 milliárd forintos beruhá­zást 1971-ben kezdik el, s az előreláthatólag 4 évig tartó építkezések befejeztével a ce­mentellátás legfontosabb prob­lémái megoldódnak. A művelődésügyi miniszter a magyar—szovjet kormány­közi kulturális együttműködé­si bizottság VII. üléséről tett jelentést. A Moszkvában foly­tatott őszinte, baráti légkörű tanácskozásokon a következő napirendi pontok szerepeltek: együttműködés a társadalom- tudományok területén az egye­temi oktatásban; tapasztalat- csere ,a nemzetközi versenye­ken, fesztiválokon és képző- művészeti kiállításokon törté­nő részvételről; a bizottság eddig hozott határozatai vég­rehajtásának elemzése a szín­ház-, zene- és filmművészet területén, valamint az 1971— 1972. évi munkaterv jóváha­gyása- A kormány a jelentést elfogadta. A Minisztertanács titkársá­gának vezetője jelentést ter­jesztett a kormány elé az or­szággyűlés decemberi üléssza­kán elhangzott képviselői ja­vaslatokról. A Miniszterta­nács felhívta a miniszterek fi­gyelmét a javaslatok megvizs­gálására és megfelelő intézke­dések megtételére, majd egyéb ügyeiket tárgyait

Next

/
Oldalképek
Tartalom